Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2328. Pravilnik o povračilu stroškov izobraževanja in usposabljanja vrhunskih športnikov, stran 7500.

  
Na podlagi sedmega odstavka 35. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o povračilu stroškov izobraževanja in usposabljanja vrhunskih športnikov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje ureja način in pogoje za pridobitev pravice vrhunskih športnikov do povračila stroškov izobraževanja za pridobitev izobrazbe po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji oziroma stroškov usposabljanja za pridobitev usposobljenosti za strokovno delo v športu v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, (v nadaljnjem besedilu: povračilo stroškov) ter obseg povračila in vrste stroškov.
2. člen 
(pogoji za pridobitev pravice do povračila stroškov) 
(1) Do povračila stroškov je upravičen vrhunski športnik, ki je dobitnik olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade oziroma dobitnik medalje s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog (v nadaljnjem besedilu: vrhunski športnik).
(2) Vrhunski športnik je upravičen do povračila stroškov izobraževanja po javnoveljavnem izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: program izobraževanja), in sicer enkrat za vsako raven izobraževanja, ki si je še ni pridobil.
(3) Vrhunski športnik je upravičen do povračila stroškov usposabljanja po javnoveljavnih programih usposabljanja za strokovno delo v športu v skladu z zakonom, ki ureja področje športa (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja).
(4) Pravica do povračila stroškov izobraževanja in stroškov usposabljanja se izključujeta.
3. člen 
(postopek pridobitve pravice do povračila stroškov) 
Postopek za pridobitev pravice do povračila stroškov vodi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
4. člen 
(predlog za pridobitev pravice do povračila stroškov) 
(1) Ministrstvo začne postopek za pridobitev pravice do povračila stroškov na podlagi vloge vrhunskega športnika.
(2) Vlogi za pridobitev pravice do povračila stroškov vrhunski športnik priloži potrdilo nacionalne panožne športne zveze o doseženi medalji iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Če vrhunski športnik uveljavlja pravico do povračila stroškov izobraževanja, mora poleg potrdila iz prejšnjega odstavka vlogi priložiti tudi potrdilo o najvišjem predhodnem zaključenem programu izobraževanja in potrdilo o vpisu v program izobraževanja, za katerega uveljavlja pravico do povračila stroškov.
(4) Če vrhunski športnik uveljavlja pravico do povračila stroškov usposabljanja, mora poleg potrdila iz drugega odstavka tega člena vlogi priložiti tudi potrdilo o vpisu v program usposabljanja.
(5) Če vrhunski športnik uveljavlja pravico do povračila stroškov izobraževanja ali usposabljanja, ki ga je že zaključil in pravice ni uveljavljal ob vpisu, predlogu priloži potrdilo o zaključenem izobraževanju oziroma diplomo o usposobljenosti.
5. člen 
(odločba o pridobitvi pravice do povračila stroškov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do povračila stroškov izobraževanja, minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister), z odločbo ugotovi, katero najvišjo raven izobrazbe vrhunski športnik že ima, ter odloči, za katero raven oziroma ravni izobrazbe je upravičen do povračila stroškov.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do povračila stroškov usposabljanja, minister odloči, za kateri program usposabljanja in katero stopnjo usposobljenosti je vrhunski športnik upravičen do povračila stroškov.
6. člen 
(obseg in vrsta stroškov) 
(1) Stroški izobraževanja so stroški, ki jih ima vrhunski športnik za zaključeno izobraževanje, in sicer:
1. šolnina,
2. vpisnina,
3. stroški preizkusa posebnih nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti,
4. stroški zaključnega dela z zagovorom,
5. prispevek za kritje stroškov povezanih z izvajanjem obveznega študijskega programa na terenu,
6. prispevek za kritje stroškov, povezanih z organizacijo obveznih strokovnih ekskurzij,
7. drugi obvezni prispevki, ki jih določi izvajalec programa izobraževanja.
(2) Stroški usposabljanja so stroški, ki jih ima vrhunski športnik za zaključeno usposabljanje, in sicer:
1. cena tečaja,
2. prispevek za kritje obveznih stroškov povezanih z izvajanjem tečaja na terenu.
(3) Stroški iz prvega in drugega odstavka tega člena so upravičeni, če jih je plačal vrhunski športnik.
7. člen 
(povračilo upravičenih stroškov) 
(1) Povračilo stroškov izobraževanja na podlagi odločbe iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika vrhunski športnik uveljavlja s predložitvijo potrdila o uspešno opravljenih šolskih ali študijskih obveznostih tekočega šolskega ali študijskega leta oziroma šolskih ali študijskih let, ki jih še ni uveljavljal, in kopije računov z dokazilom o plačilu.
(2) Povračilo stroškov usposabljanja na podlagi odločbe iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika vrhunski športnik uveljavlja s predložitvijo kopije diplome o usposobljenosti v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, in kopije računov z dokazilom o plačilu.
(3) Sredstva, potrebna za povračilo stroškov se zagotovijo v okviru proračunskih sredstev ministrstva v višini določeni z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji.
8. člen 
(prehodna določba) 
Vrhunski športnik lahko uveljavlja pravico do povračila stroškov izobraževanja ali usposabljanja za izobraževanja ali usposabljanja v katera je bil vključen po uveljavitvi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2017/12
Ljubljana, dne 3. julija 2018
EVA 2018-3330-0027
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost