Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2326. Pravilnik o kakovosti jedilne soli, stran 7498.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o kakovosti jedilne soli 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje glede kakovosti, označevanja in določanja skladnosti, ki jih mora v proizvodnji in prometu izpolnjevati sol, namenjena prehrani ljudi in proizvodnji živil.
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
- proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
- proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
3. člen 
(izrazi) 
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
a) sol je kristalni proizvod, sestavljen pretežno iz natrijevega klorida (NaCl), pridobljen iz morja, rudnikov soli ali naravne slanice;
b) jedilna sol je sol, namenjena prehrani ljudi in proizvodnji živil.
4. člen 
(vrste jedilne soli) 
(1) Jedilno sol glede na izvor delimo na:
a) evaporirano sol, ki se pridobiva z izparevanjem slane vode v industrijskih kristalizatorjih;
b) kameno sol, ki se pridobiva s predelavo solne rude;
c) morsko sol, ki se pridobiva z naravno kristalizacijo soli na solnih bazenih;
č) sol iz naravne slanice, ki se pridobiva iz naravnih slanih izvirov in slanih jezer;
d) nerafinirano morsko sol, ki se pridobiva z naravno kristalizacijo soli v solnih bazenih in lahko vsebuje vidne primesi naravnega izvora kot posledico kristalizacije in ročnega strganja soli na solnih bazenih;
e) solni cvet, ki je vrsta morske soli, ki kot tanek sloj soli nastaja na površini zgoščevanja morske vode med postopkom kontinuiranega izparevanja pri tradicionalnem načinu proizvodnje soli.
(2) Jedilno sol glede na velikost kristalov delimo na:
a) fino sol, ki je drobno kristalizirana ali drobno mleta sol, katere delci so take velikosti, da jih najmanj 80 % gre skozi sito, katerega luknje so velikosti 1 mm2;
b) grobo sol, ki je mleta ali nemleta sol, katere največ 50 % delcev gre skozi sito, katerega luknje so velikosti 1,25 mm2.
(3) Soli drugega izvora, posebno soli, ki so pridobljene kot stranski proizvod industrijskih procesov, se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in proizvodnjo živil.
5. člen 
(aditivi) 
Pri proizvodnji jedilne soli se lahko, odvisno od tehnološke upravičenosti, uporabljajo tudi aditivi v skladu s predpisi, ki urejajo aditive.
6. člen 
(kakovost jedilne soli) 
(1) Jedilna sol mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) vsebovati mora najmanj 97 % čistega natrijevega klorida na suho snov;
b) ne sme vsebovati več kot 7 % vode,
– ne sme vsebovati več kot 0,5 % netopnih snovi v vodi, računano na suho snov,
– ne sme vsebovati več kot 0,3 % netopnih snovi v 0,1 M solni kislini, računano na suho snov;
c) ne sme vsebovati tujih primesi;
č) biti mora brez vonja;
d) biti mora bele barve, pri čemer sme imeti komaj opazen odtenek kakšne druge barve;
e) 5 % vodna raztopina mora biti bistra ali komaj opazno motna (če je motna, mora ob dodatku nekaj kapljic solne kisline postati bistra), slana in brez grenkobe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora nerafinirana morska sol izpolnjevati naslednje pogoje:
a) vsebovati mora najmanj 95 % čistega natrijevega klorida na suho snov;
b) vsebovati mora najmanj 0,1 % Ca 2+ in najmanj 0,2 % Mg 2+;
c) ne sme vsebovati več kot 7 % vode;
č) vsebuje lahko vidne primesi naravnega izvora, ki so posledica kristalizacije in ročnega strganja soli na solnih bazenih;
d) biti mora brez vonja oziroma z značilnim vonjem po morju;
e) ne sme vsebovati nobenih aditivov, ki se dodajajo živilom zaradi tehnoloških ali organoleptičnih razlogov, razen joda v skladu s predpisom, ki ureja jodiranje soli.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora solni cvet izpolnjevati naslednje pogoje:
a) vsebovati mora najmanj 95 % natrijevega klorida;
b) kristali so lahko ločljivi in lomljivi s pritiskom prstov;
c) velikost kristalov je manjša od 4 mm;
č) ne sme vsebovati več kot 10 % vode;
d) vsebuje lahko vidne primesi naravnega izvora, ki so posledica kristalizacije in ročnega strganja soli na solnih bazenih;
e) biti mora brez vonja oziroma z značilnim vonjem po morju;
f) ne sme vsebovati nobenih aditivov, ki se dodajajo živilom zaradi tehnoloških ali organoleptičnih razlogov, razen joda v skladu s predpisom, ki ureja jodiranje soli.
7. člen 
(onesnaževala) 
(1) Jedilna sol ne sme vsebovati onesnaževal v količinah, ki bi lahko vplivale na zdravje potrošnikov v skladu s predpisi, ki urejajo onesnaževala. Zlasti ne smejo biti presežene vrednosti naslednjih onesnaževal:
a) ne več kot 0,5 mg/kg arzena, izraženega kot As;
b) ne več kot 2 mg/kg bakra, izraženega kot Cu;
c) ne več kot 2 mg/kg svinca, izraženega kot Pb;
č) ne več kot 0,5 mg/kg kadmija, izraženega kot Cd;
d) ne več kot 0,1 mg/kg živega srebra, izraženega kot Hg.
(2) Jedilna sol lahko vsebuje naravne sekundarne sestavine, ki so odvisne od kraja in metode pridelave, kot so sulfati, karbonati, kalcijevi, magnezijevi, natrijevi in kalijevi bromati ter kalcijevi, kalijevi in magnezijevi kloridi.
8. člen 
(označevanje predpakirane soli) 
(1) Predpakirana jedilna sol mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom, predpisom, ki ureja jodiranje soli, in v skladu s tem pravilnikom.
(2) Jedilna sol je lahko v prometu samo kot predpakirana sol ter mora biti označena kot »jedilna sol«:
a) glede na izvor z označbo »morska«, »evaporirana«, »kamena«, »solni cvet«, »nerafinirana morska« ali »iz naravne slanice«;
b) glede na velikost kristalov z označbo »fina« ali »groba«;
c) kot »jodirana«, če je bil soli dodan jod v skladu s predpisom, ki ureja jodiranje soli;
č) kot »nejodirana«, če soli ni bil dodan jod.
9. člen 
(vzorčenje in ugotavljanje skladnosti) 
Vzorčenje in ugotavljanje skladnosti soli se opravljata v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Izdelki se morajo proizvajati in označevati v skladu z določbami tega pravilnika najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko izdelki, proizvedeni in označeni pred rokom iz prejšnjega odstavka v skladu s Pravilnikom o kakovosti soli (Uradni list RS, št. 70/03, 31/04 in 45/08 – ZKme-1), v prometu do porabe zalog.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti soli (Uradni list RS, št. 70/03, 31/04 in 45/08 – ZKme-1), uporablja pa se še dve leti od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/260/2014
Ljubljana, dne 2. julija 2018
EVA 2014-2330-0169
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost