Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2324. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-5), stran 7497.

  
Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 3. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-5) 
I. 
S tem odlokom se za čas do imenovanja predsednikov in podpredsednikov ter določitve števila članov delovnih teles na podlagi odloka, ki bo uredil ustanovitev in naloge vseh delovnih teles Državnega zbora, ustanovijo naslednji odbori Državnega zbora:
1. Odbor za zadeve Evropske unije,
2. Odbor za zunanjo politiko in
3. Skupni odbor.
II. 
Odbori Državnega zbora imajo poleg pristojnosti, določenih s Poslovnikom državnega zbora in drugimi predpisi, naslednje naloge:
1. Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) in Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči,
– obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,
– sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji (UL C št. 202, 7. junij 2016, str. 13) prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,
– obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih,
– obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije,
– sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije,
– sodeluje z matičnim delovnim telesom v zvezi z zadevami Evropske unije z njegovega delovnega področja, ter
– skrbi za evidenco zadev Evropske unije.
Odbor tudi:
– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in kohezijske politike,
– spremlja priprave in usklajevanje strateških dokumentov Vlade z Evropsko unijo, na podlagi katerih Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna,
– spremlja izvajanje nalog upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda Evropske unije s področja kohezijske politike, ter
– obravnava druge zadeve, povezane s področjem evropske kohezijske politike.
2. Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se nanaša:
– na področje zunanjih zadev države,
– na gospodarsko diplomacijo,
– na konzularno zaščito,
– na mednarodno pravo ter mednarodne pogodbe,
– na mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ter
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
– lahko zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij, ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij,
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje diplomatskih predstavništev Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev,
– pripravlja predloge kolegiju predsednika Državnega zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in telesih, ter
– usmerja mednarodno dejavnosti Državnega zbora v skladu s pravilnikom.
Odbor v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve Evropske unije s področja zunanje in varnostne politike ter s tem povezane zunanje dejavnosti Evropske unije, vključno z vprašanji širitve Evropske unije s svojega področja ter vlogo in dejavnost Slovenije v pogajalskem procesu z zunanjepolitičnega vidika,
– obravnava zadeve s področja zunanjih odnosov in širitve, ki so na dnevnem redu Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (GAC in FAC) in Evropskega sveta,
– obravnava predloge zakonov o ratifikaciji sprememb pogodb, na katerih temelji Evropske unije, vključno s pogodbami o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, ter predloge zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih sklepa Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,
– na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi organi Evropske unije in
– sodeluje z matičnim delovnim telesom v zvezi z zadevami Evropske unije s svojega delovnega področja.
3. Skupni odbor spremlja stanje na posameznih področjih, pripravlja odločitve o politiki na teh področjih, oblikuje stališča do posameznih vprašanj ter obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki so predloženi Državnemu zboru, razen:
– zadev iz 1. in 2. točke tega razdelka ter
– zadev, ki so po Poslovniku državnega zbora v pristojnosti stalnih komisij Državnega zbora.
Odbor obravnava zadeve Evropske unije s svojega delovnega področja ter evropske pobude in predloge, ki ne izhajajo iz dokumentov institucij Evropske unije in Republike Slovenije.
III. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 64/14, 8/15 in 62/16).
IV. 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/18-8/5
Ljubljana, dne 3. julija 2018
EPA 17-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost