Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

7. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru, stran 74.

  
Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru 
1. člen 
V Uredbi o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07, 13/08, 49/09 – ZSReg-E in 54/15) se v 1. členu v drugi alineji 2. točke besedilo »Uradni list RS, št. 114/05 − uradno prečiščeno besedilo, 42/06 − ZGD-1 in 33/07« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17«. V 8. točki se beseda »in« na koncu nadomesti z vejico. V 9. točki se končna pika nadomesti z besedo »in« ter se doda nova 10. točka, ki se glasi: »10. način izmenjave podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostopa do njih v skladu z 49.a členom ZSReg.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(pomen uporabljenih kratic) 
V tej uredbi sta uporabljeni ti kratici:
1. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in
2. ZPRS-1 je Zakon o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17).«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(izrazi, uporabljeni v enakem pomenu kakor v ZPRS-1 in ZSReg) 
(1) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZPRS-1:
1. »poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
2. »sistem povezovanja poslovnih registrov« v drugi alineji 2. člena,
3. »matična številka« v osmi alineji 2. člena in
4. »točka za podporo poslovnim subjektom« v enajsti alineji 2. člena.
(2) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZSReg:
1. »enotna identifikacijska številka« v tretjem odstavku 1.a člena,
2. »vodenje sodnega registra« v prvem odstavku 2.a člena,
3. »upravljanje sodnega registra« v tretjem odstavku 2.a člena,
4. »subjekt vpisa« v 3. členu,
5. »registrsko sodišče« v prvem odstavku 20. člena,
6. »informatizirana glavna knjiga« v 1. točki prvega odstavka 44. člena in
7. »informatizirana zbirka listin« v 2. točki prvega odstavka 44. člena.«.
4. člen 
V 5. členu se v 1. točki besedilo »portal eVEM« nadomesti z besedilom »portal za podporo poslovnim subjektom«, v 4. točki besedilo »točka VEM« z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom« in v 9. točki besedilo »portalom eVEM« z besedilom »portalom za podporo poslovnim subjektom«. V 10. točki se končna pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. »nacionalno vozlišče sistema povezovanja poslovnih registrov« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki omogočajo povezavo in sodelovanje sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov po 49.a členu ZSReg.«.
5. člen 
V prvem, drugem in tretjem odstavku 6. člena se besedilo »z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom« nadomesti z besedilom »z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu«.
6. člen 
V napovednem stavku 7. člena se besedilo »portala eVEM« nadomesti z besedilom »portala za podporo poslovnim subjektom«.
7. člen 
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »portalu eVEM izbire« nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim subjektom izbere«.
8. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(postopek sestave predloga pri točki za podporo poslovnim subjektom) 
(1) Predlagatelj vpisa točki za podporo poslovnim subjektom sporoči podatke o vsebini predloga iz 1. točke petega odstavka 27. člena ZSReg:
1. pisno ali tako, da se osebno oglasi na točki za podporo poslovnim subjektom, ali
2. pri predlogu za vpis enostavne družbe z omejeno odgovornostjo iz 2. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe lahko tudi elektronsko prek portala za podporo poslovnim subjektom, tako da podatke pošlje z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala za podporo poslovnim subjektom in jih podpiše z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu.
(2) Predlagatelj vpisa mora točki za podporo poslovnim subjektom predložiti tudi listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis, razen listin, ki jih zanj sestavi točka za podporo poslovnim subjektom.«.
9. člen 
V prvem in drugem odstavku 11. člena se besedilo »portala eVEM« nadomesti z besedilom »portala za podporo poslovnim subjektom«.
10. člen 
V 14. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(predlog za vpis nameravane firme)«.
11. člen 
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »portalu eVEM« nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim subjektom«.
12. člen 
V 20. členu se v napovednem stavku besedilo »portalu eVEM« nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim subjektom« in v 2. točki besedilo »portal eVEM« z besedilom »portal za podporo poslovnim subjektom«.
13. člen 
V 21. členu se v 1. točki besedilo »portalu eVEM« nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim subjektom«, v 3. točki besedilo »portal eVEM« z besedilom »portal za podporo poslovnim subjektom« in v 4. točki besedilo »portala eVEM« z besedilom »portala za podporo poslovnim subjektom«.
14. člen 
V prvem odstavku 24. člena se v 2. točki beseda »sedmega« nadomesti z besedo »šestega«.
V drugem odstavku se za besedo »pošlje« doda besedilo »na naslov za vročanje po varni elektronski poti, registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali«.
15. člen 
Za četrtim odstavkom 43. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Prikaz vpogleda o udeležbi v povezanih osebah po šestem odstavku 7. člena ZSReg je pri posameznem subjektu vpisa omogočen tako, da se pri podatkovnih sklopih iz 2., 3. in 4. točke 30. člena te uredbe zagotovi možnost prikaza do podatkov iz tretjega odstavka tega člena. Prikaz podatkov, mora biti zaščiten pred nepooblaščenimi neposrednimi dostopi prek spletnih iskalnikov.«.
16. člen 
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako da se glasi:
»(1) Agencija mora prek portala AJPES vsakomur omogočiti brezplačen dostop do teh listin, vključenih v elektronsko zbirko listin:
1. statuta delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, vključno s čistopisom spremenjenega statuta oziroma družbene pogodbe z notarjevim potrdilom;
2. akta o ustanovitvi, na podlagi katerega je bil ustanovljen subjekt vpisa, ki ni družba iz prejšnje točke, vključno s spremembami ali čistopisi sprememb;
3. pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti kapitalske družbe;
4. zapisnikov skupščine delniške družbe, ki so bili v zadnjem letu predloženi sodnemu registru zaradi objave, in
5. listin, ki so bile v zadnjem letu pred objavo vpisa priložene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register, če je sodišče na podlagi tega predloga dovolilo vpis združitve ali delitve v sodni register.«.
17. člen 
Za 47.a členom, ki je prenehal veljati, se dodata nova 9.a poglavje in 48. člen, ki se glasita:
»9.a SODNI REGISTER V SISTEMU POVEZOVANJA POSLOVNIH REGISTROV 
48. člen 
(način izmenjave podatkov in listin sodnega registra in dostopa do njih) 
(1) Izmenjava podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostop do njih se zagotavljata prek nacionalnega vozlišča sistema povezovanja poslovnih registrov.
(2) Nacionalno vozlišče sistema povezovanja poslovnih registrov upravlja agencija, tako da zagotavlja, vzdržuje in upravlja tehnično infrastrukturo ter storitve informacijske tehnologije za njegovo delovanje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Spremenjeni drugi odstavek 24. člena in novi peti odstavek 43. člena uredbe se začneta uporabljati 14. aprila 2018.
19. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-17/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-2030-0040
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost