Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

792. Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov, stran 2306.

  
Na podlagi četrtega odstavka 29.a člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa postopek in natančnejše pogoje za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa (v nadaljnjem besedilu: center), okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, minimalne odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: sortimenti) in podrobnejši postopek prodaje sortimentov.
2. člen 
(pogoji) 
(1) Center mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti na področju gozdarstva oziroma lesarstva,
– je odprt za dovoz sortimentov vsak delavnik najmanj od 8. do 14. ure,
– obveže se, da bo odkupoval sortimente od Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) po najmanj minimalni odkupni ceni sortimentov v skladu s to uredbo,
– zagotavlja prevoz sortimentov s kamionske ceste do lokacij zbiranja sortimentov,
– na lokaciji zbiranja sortimentov postavi kontrolne lovne pasti za podlubnike v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov, pri čemer število in način postavitve pasti za podlubnike določi Zavod, in
– druge pogoje, ki se nanašajo na ukrepe varstva gozdov, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo gozdov.
(2) Center ima lahko vzpostavljeno eno ali več lokacij, na katerih izvaja zbiranje sortimentov. Lokacije za zbiranje sortimentov so trajna ali začasna skladišča sortimentov, vzpostavljena v skladu s pogoji, določenimi v predpisih, ki urejajo varstvo gozdov, in v skladu s predpisi o urejanju prostora, ter so v lasti ali najemu centrov.
(3) Zavod naloži drugi osebi, ki izvaja upravno izvršbo, da izvede naloge iz drugega do četrtega odstavka 5. člena in iz 6. člena te uredbe.
3. člen 
(postopek izbire centrov) 
(1) Zavod v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavi javni razpis za izbor centrov. V javnem razpisu se določijo podrobnejši pogoji iz prejšnjega člena.
(2) Odpiranje ponudb za izbiro centrov je javno. Komisija, ki jo imenuje direktor Zavoda, pripravi seznam centrov, ki izpolnjujejo pogoje iz te uredbe in javnega razpisa. Centre z upoštevanjem pogojev in meril iz javnega razpisa z odločbo izbere direktor Zavoda za dobo dveh let.
(3) Z izbranimi centri Zavod sklene pogodbe za dobo dveh let, v katerih se podrobneje uredijo medsebojna razmerja. Pogodbe se po poteku pogodbenega roka lahko enkrat podaljšajo za dobo dveh let. Za podaljšanje pogodbe mora center najmanj en mesec pred iztekom pogodbe poslati Zavodu izjavo, da izpolnjuje pogoje, ki jih določata ta uredba in javni razpis, na podlagi katerega je bil center izbran. Zavod preveri, ali center izpolnjuje predpisane pogoje, izda odločbo iz prejšnjega odstavka in podaljša pogodbo.
(4) Za potrebe hitre in varne komunikacije med Zavodom ter centrom se lahko odpre varen predal elektronske pošte, preko katerega poteka vsa poslovna komunikacija.
(5) Seznam izbranih centrov in njihovih lokacij je objavljen na spletnih straneh Zavoda.
4. člen 
(minimalne odkupne cene) 
(1) Minimalne odkupne cene sortimentov (franko kamionska cesta) so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Predlog minimalne odkupne cene sortimentov (franko kamionska cesta) pripravi Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi preverbe stanja na trgu ter s primerjavo cen gozdnih lesnih sortimentov, katerih razvid vodi Statistični urad Republike Slovenije. Predlog minimalne odkupne cene sortimentov vsebuje cene po drevesnih vrstah in sortimentih ter cene za les lubadark in preostali les, ki je razvrednoten zaradi bolezni in drugih žuželk.
(3) Predlog minimalne odkupne cene sortimentov iz prejšnjega odstavka pripravi Gozdarski inštitut Slovenije in ga do 30. novembra tekočega leta za naslednje leto pošlje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
5. člen 
(prodaja sortimentov) 
(1) Zavod ob začetku postopka upravne izvršbe po drugi osebi na svoji spletni strani objavi pričakovano količino in strukturo sortimentov, ki bo predmet upravne izvršbe po drugi osebi, ter njeno okvirno lokacijo. Zavod ob vsaki objavi navede tudi datum, do katerega zbira ponudbe centrov, in okvirni datum, kdaj bodo sortimenti pripravljeni za odvoz s kamionske ceste.
(2) Druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, proda sortimente izbranemu centru, ki ponudi najvišjo ceno.
(3) Če več izbranih centrov ponudi enako ceno, druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, proda sortimente centru, ki ima lokacijo najbližje kraju poseka sortimentov, ki so predmet prodaje. Center mora ponujene sortimente odkupiti po ceni, ki jo je ponudil, če je ta višja od minimalne odkupne cene, oziroma po minimalni odkupni ceni, določeni s to uredbo.
(4) Če se na ponudbo ne odzove noben center, mora sortimente odkupiti center, ki ima lokacijo najbliže kraju poseka sortimentov, ki so predmet prodaje, in sicer po minimalni odkupni ceni, določeni s to uredbo.
6. člen 
(prevzem sortimentov) 
(1) Druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, na kamionski cesti oceni količino sortimentov ter hlodovino opremi s ploščicami za označevanje sortimentov. Na podlagi tega sestavi nalog za prevzem sortimentov, ki ga posreduje centru. V nalogu za prevzem sortimentov druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, navede okvirne količine, razdeljene na sortimente po drevesnih vrstah, prevzemno mesto, rok za prevzem ter kontaktno osebo druge osebe, ki izvaja upravno izvršbo, z njenimi kontaktnimi podatki.
(2) Center na podlagi prejetega naloga za prevzem sortimentov drugi osebi, ki izvaja upravno izvršbo, sporoči natančen čas prevzema sortimentov na kamionski cesti. Druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, ob predaji za vsak kamion opravi natančno izmero in določi sortimentacijo po drevesnih vrstah in količinah sortimentov ter izda dobavnico. Center s podpisom dobavnice prevzame sortimente in pridobi kopijo dobavnice, ki spremlja prevoz.
(3) Če je po mnenju centra sortimentacija ali količina sortimentov drugačna, kot je določena v dobavnici, lahko center v roku dveh delovnih dni od prevzema sortimentov na kamionski cesti drugi osebi, ki izvaja upravno izvršbo, pošlje pisno reklamacijo. Center in druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, morata v treh delovnih dneh po prejemu reklamacije opraviti skupen pregled pošiljke in zapisniško uskladiti predmet reklamacije. Če do zapisniške uskladitve ne pride, končno odločitev glede količin in sortimentacije sprejme reklamacijska komisija, ki jo imenuje ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
(4) Če druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, v roku dveh delovnih dni po prevzemu sortimentov na kamionski cesti ne prejme reklamacije, se šteje, da se center s sortimentacijo in količino sortimentov strinja.
(5) Podlaga za finančni obračun sortimentov s strani centra sta izmera in določitev sortimentacije iz drugega odstavka tega člena oziroma odločitev komisije iz tretjega odstavka tega člena.
7. člen 
(odpoved pogodbe) 
Zavod lahko pogodbo iz 3. člena te uredbe predčasno in enostransko odpove zaradi:
– zavrnitve odkupa sortimentov po pozivu druge osebe, ki izvaja upravno izvršbo,
– ponavljajočih se (več kot dvakrat) neodzivnosti na nalog za prevzem sortimentov v rokih, ki jih določi druga oseba, ki izvaja upravno izvršbo, oziroma
– ponavljajočih se zamud pri plačilu kupnine (več kot dvakrat) za več kot 10 dni.
8. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja gozdarska inšpekcija.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2017-2330-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost