Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2550. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič, stran 8445.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Slovenska Bistrica začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Na podlagi pobude kmetije Draškovič, Sele pri Polskavi 36, 2314 Zgornja Polskava, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100263802 s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), se skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Obravnavano območje spada v območje najboljšega kmetijskega zemljišča; v neposredni bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva.
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo govejega hleva, dveh silosov, razširitve gnojne jame ter ureditev območja s potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema zemljišče s parcelno številko 661/1, k.o. Zgornja Polskava v velikosti 2.423 m². Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Slovenska Bistrica.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni;
2. faza: pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po 40. členu Zakona o varstvu okolja / 30 dni;
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 45 dni; (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja v presojo po 42. členu Zakona o varstvu okolja;
4. javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta – 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni;
6. priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve – 14 dni od predaje pripomb;
7. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov;
8. faza: pridobitev mnenj / 30 dni; (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo);
9. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN, k predlogu pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Krajevna skupnost Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava
– Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN oziroma investitor, Draškovič Gregor, Sele pri Polskavi 36, 2314 Zgornja Polskava.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2016-6-1032
Slovenska Bistrica, dne 10. avgusta 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.