Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3498. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1), stran 10109.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1)
Razglašam Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-8
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije
Z A K O N 
O INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA (ZIJZ-1)
1. člen
S tem zakonom se za investicije v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavodi) in spadajo v pristojnost ministrstva, pristojnega za zdravje, zbirajo namenska sredstva.
2. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem računu – podračunu proračunskega sklada pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, ločeno od ostalih proračunskih sredstev, v skladu z določbami proračuna Republike Slovenije.
3. člen 
Sredstva, zbrana po tem zakonu, bodo namenjena za investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode, ki so potrebna za izvajanje zdravstvene službe za:
1. začetek in dokončanje že začetih investicij v nove stavbe, ki so potrebne za izvajanje javne zdravstvene službe,
2. rekonstrukcije ali delne rekonstrukcije dotrajanih stavb v javnih zdravstvenih zavodih, kadar je to nujno potrebno za nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev,
3. delne rekonstrukcije poldotrajanih stavb zaradi spremembe namembnosti prostorov javnih zdravstvenih zavodov,
4. zahtevnejše investicijsko vzdrževanje v javnih zdravstvenih zavodih,
5. nakup, odkup, sanacijo in izgradnjo objektov in zemljišč, potrebnih za izvedbo investicij v posameznih javnih zdravstvenih zavodih,
6. nakup nove nemedicinske in medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih,
7. energetsko prenovo stavb javnih zdravstvenih zavodov.
4. člen 
(1) Investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotavlja v skladu z mrežo javne zdravstvene službe, veljavnimi prostorskimi tehničnimi smernicami ter na podlagi metodoloških osnov za ocenjevanje in vrednotenje upravičenih investicijskih vlaganj, vrst in vsebin investicijske dokumentacije ter postopkov in udeležencev pri pripravi investicijske dokumentacije, ki jih določa uredba, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
(2) Upravičena investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode se vključijo v načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna Republike Slovenije.
5. člen 
(1) Viri sredstev za investicijska vlaganja iz 3. člena tega zakona so:
1. namenska sredstva, določena z državnim proračunom, in sicer:
– sredstva od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme, katerih javni zdravstveni zavod ne potrebuje za izvajanje javne zdravstvene službe ter odškodnine in drugi prihodki, pridobljeni v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem države;
– del amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, določen s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: del amortizacije);
2. 50 % neporabljenih pravic porabe integralne proračunske postavke ministrstva, pristojnega za zdravje, za investicije v javne zdravstvene zavode, pri čemer se kot neporabljene pravice porabe šteje razlika med sprejetim proračunom tekočega leta in podpisanimi odredbami po stanju na dan 8. december tekočega leta, ki se izločajo na podračun proračunskega sklada;
3. ne glede na prejšnjo točko lahko vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, določi, da se na proračunski sklad prenese tudi več kot 50 % neporabljenih pravic porabe iz prejšnje točke, če to omogočajo javnofinančne razmere;
4. druga namenska sredstva;
5. prejemki od sredstev, ki jih osebe zasebnega prava namenijo za investicije v opremo in objekte javnih zdravstvenih zavodov.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) je lahko soinvestitor oziroma soinvestitorka ali investitor oziroma investitorka v objekte in opremo javnih zdravstvenih zavodov tudi fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava, v skladu s predpisi, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo.
6. člen 
(1) Del amortizacije se zagotavlja ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena ZZVZZ.
(2) Vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v načrtu razvojnih programov kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. Obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev. Obveznost odvajanja dela amortizacije javni zdravstveni zavodi izpolnijo na naslednji način:
– vsak mesec nakažejo sredstva na podlagi obvestila ministrstva, pristojnega za zdravje, o mesečni obveznosti za tekoči mesec, najpozneje do 27. dne v tem mesecu, na posebni račun – podračun proračunskega sklada iz 2. člena tega zakona;
– pri plačilu javni zdravstveni zavod pripiše »plačilo dela amortizacije za investicijska vlaganja«.
(3) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sporoči ministrstvu, pristojnemu za zdravje, višino vkalkulirane amortizacije v ceni zdravstvenih storitev za posamezen javni zdravstveni zavod.
7. člen 
Prosta denarna sredstva na podračunu proračunskega sklada pri ministrstvu, pristojnemu za zdravje, upravlja ministrstvo, pristojno za zdravje. Ta sredstva se nalagajo v sistem enotnega zakladniškega računa države, ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2015 (Uradni list RS, št. 19/94, 28/00, 111/01, 76/08 in 59/11) in Pravilnik o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 37/02).
9. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/15-21/17
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EPA 769-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica 

AAA Zlata odličnost