Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1920. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 5096.

  
Na podlagi prvega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa način izračunavanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14), poleg tega pa imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, še naslednji pomen:
– bruto dodana vrednost: pomeni bruto dodano vrednost v stroških faktorjev, ki se izračuna na način, da se od bruto donosa od poslovanja odštejejo stroški blaga, materiala in storitev ter drugi poslovni odhodki;
– elektro-intenzivnost: pomeni stroške končnega odjemalca električne energije za porabo električne energije, ki se določijo iz dejanskih podatkov za merilna mesta, ki jih končni odjemalec električne energije sporoči v prijavi za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, pri čemer se odštejejo stroški prekomerno prevzete jalove energije, ter delijo z bruto dodano vrednostjo končnega odjemalca električne energije.
3. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov)
(1) Zavezanci za plačilo prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo.
(2) Končni odjemalci električne energije za vsako prevzemno-predajno mesto plačajo prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Višina prispevka je odvisna od razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino glede na moč, napetostno raven, kategorijo in namen porabe električne energije.
(3) Končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote pri njihovem nakupu plačajo prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Višina prispevka je odvisna od energijske vrednosti dobavljenega goriva, ki izhaja iz objavljenih statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
II. OCENA POTREBNEGA LETNEGA OBSEGA SREDSTEV IN NAČIN DOLOČITVE PRISPEVKOV
4. člen
(priprava ocene potrebnega letnega obsega sredstev)
(1) Center za podpore ob upoštevanju razpoložljivih virov sredstev iz sprejetega načrta za delovanje podporne sheme in obveznosti do upravičencev do podpor, ki so že v podporni shemi, pripravi oceno potrebnega letnega obsega sredstev za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom ter jo v obliki poročila do 10. novembra posreduje Agenciji za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) in ministrstvu, pristojnemu za energijo.
(2) V poročilu morajo biti izkazani rezultati delovanja podporne sheme v predhodnem letu in stanje v prvih devetih mesecih tekočega leta.
(3) Ocena potrebnih letnih sredstev za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom mora vsebovati tudi oceno prodaje električne energije, ki jo na podlagi pogodb o zagotovljenem odkupu odkupuje center za podpore.
5. člen
(določitev višine prispevkov)
(1) Agencija na podlagi ocene potrebnih letnih sredstev pripravi izračun prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom tako, da je omogočeno izvajanje načrta za delovanje podporne sheme. Pri tem upošteva podatke iz napovedi glede stanja prevzemno-predajnih mest, ki jih morata agenciji do 30. septembra poslati sistemski in distribucijski operater, ter zadnjih objavljenih letnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o končni porabi trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov iz omrežja ter daljinske toplote.
(2) Agencija izda akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki ga po predhodnem soglasju vlade objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Agencija na svoji spletni strani objavi podatke, ki so upoštevani pri izračunu ponderjev za posamezno odjemno skupino, zlasti podatke o porabi električne energije, obračunski moči in načrtovani višini prispevka, ki ga je potrebno zbrati.
(4) Če center za podpore med letom oceni, da ne more več izpolnjevati obveznosti iz sklenjenih pogodb o podporah, o tem obvesti agencijo, ki pripravi nov izračun prispevkov za končne odjemalce električne energije.
III. IZRAČUNAVANJE PRISPEVKA ZA KONČNE ODJEMALCE ELEKTRIČNE ENERGIJE
6. člen
(določitev ponderjev posameznih kategorij odjemnih skupin končnih odjemalcev električne energije)
(1) Višina prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom se izraža s ponderjem odjemne skupine, ki določa težo obremenitve posameznih kategorij odjemnih skupin končnih odjemalcev električne energije s prispevkom.
(2) Za posamezne kategorije odjemnih skupin končnih odjemalcev električne energije se določijo naslednje vrednosti ponderjev:
Odjemna skupina
Vrednost
ponderja odjemne skupine – tose
1.
VN T ≥ 6000 – PR.OMR
6,39819
2.
VN T ≥ 6000 – DIS.OMR
6,39819
3.
VN 2500 ≤ T < 6000 – PR.OMR
6,59788
4.
VN 2500 ≤ T < 6000 – DIS.OMR
5,50262
5.
VN T < 2500 – PR.OMR
2,11215
6.
VN T < 2500 – DIS.OMR
2,11215
7.
SN zbiralke T ≥ 2500
5,09835
8.
SN zbiralke T < 2500
4,61091
9.
SN T ≥ 2500
3,86009
10.
SN T < 2500
1,73360
11.
NN zbiralke T ≥ 2500
5,85296
12.
NN zbiralke T < 2500
2,95768
13.
NN T ≥ 2500
5,99449
14.
NN T < 2500
2,77661
15.
NN brez merjenja moči
0,93327
16.
Gospodinjski odjemalci
0,69453
kjer je:
VN – visokonapetostni nivoji nazivnih napetosti 400 kV, 220 kV in 110 kV,
SN – srednjenapetostni nivoji nazivnih napetosti 35 kV, 20 kV in 10 kV,
NN – nizkonapetostni nivo nazivne napetosti 400/230 V,
T – letne obratovalne ure,
PR.OMR – prenosno omrežje,
DIS.OMR – distribucijsko omrežje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se končnim odjemalcem električne energije, razen odjemnim skupinam končnih odjemalcev električne energije pod točko 15. in 16. v tabeli iz prejšnjega odstavka, ki so po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, določijo nižje vrednosti ponderjev, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– povprečna elektro intenzivnost končnega odjemalca v zadnjih treh letih presega 5 %;
– povprečni letni odjem električne energije končnega odjemalca v zadnjih treh letih na odjemnem mestu, za katerega se določa prispevek, presega 1 GWh;
– da ne gre za družbo v težavah, kot je določena v zakonu, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
– da nima neizterjanega ali neporavnanega dolga na podlagi sklepa Evropske Komisije o razglasitvi prejete pomoči za nezakonito ali nezdružljivo z notranjim trgom;
– da je uvrščen na seznam upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom pri centru za podpore iz 10. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se končnim odjemalcem električne energije, razen odjemnim skupinam končnih odjemalcev električne energije pod točko 15. in 16. v tabeli iz drugega odstavka tega člena, ki so po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in ki imajo najmanj 4-odstotno intenzivnost trgovine z državami zunaj EU, določijo nižje vrednosti ponderjev, če v zadnjih treh letih njihova povprečna elektro intenzivnost presega 20 % in če izpolnjujejo pogoje iz druge do pete alineje prejšnjega odstavka.
(5) Končnim odjemalcem električne energije iz tretjega in prejšnjega odstavka se določijo naslednje vrednosti ponderjev:
Odjemna skupina
Vrednost ponderja odjemne skupine 
– tose
1.
VN T ≥ 6000 – PR.OMR
1,91946
2.
VN T ≥ 6000 – DIS.OMR
1,91946
3.
VN 2500 ≤ T < 6000 – PR.OMR
1,97936
4.
VN 2500 ≤ T < 6000 – DIS.OMR
1,65079
5.
VN T < 2500 – PR.OMR
0,63364
6.
VN T < 2500 – DIS.OMR
0,63364
7.
SN zbiralke T ≥ 2500 
1,52950
8.
SN zbiralke T < 2500 
1,38327
9.
SN T ≥ 2500 
1,15803
10.
SN T < 2500 
0,52008
11.
NN zbiralke T ≥ 2500 
1,75589
12.
NN zbiralke T < 2500 
0,88730
13.
NN T ≥ 2500 
1,79835
14.
NN T < 2500 
0,83298
kjer je:
VN – visokonapetostni nivoji nazivnih napetosti 400 kV, 220 kV in 110 kV,
SN – srednjenapetostni nivoji nazivnih napetosti 35 kV, 20 kV in 10 kV,
NN – nizkonapetostni nivo nazivne napetosti 400/230 V,
T – letne obratovalne ure,
PR.OMR – prenosno omrežje,
DIS.OMR – distribucijsko omrežje.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se končnim odjemalcem električne energije, ki so po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 1 te uredbe, skupni znesek prispevka, ki ga plačajo v posameznem letu, omeji na 4,0 % povprečne bruto dodane vrednosti zadnjih treh let, če njihova povprečna elektro intenzivnost zadnjih treh let presega 20 % in če izpolnjujejo pogoje iz druge do pete alineje tretjega odstavka tega člena.
7. člen
(izračun povprečnega mesečnega prispevka na kW obračunske moči)
(1) Mesečni prispevek na kW obračunske moči se določi posebej za vsako odjemno skupino tako, da se zagotovi načrtovana količina sredstev za izvajanje podpor. Odvisen je od povprečnega prispevka na kW obračunske moči in vrednosti ponderja odjemne skupine (tose) ter se izračuna po naslednji enačbi:
Slika 1
pri čemer je:
pmes
mesečni prispevek odjemne skupine na kW obračunske moči,
ppov
povprečni prispevek na kW obračunske moči,
tose
ponder odjemne skupine.
(2) Povprečni prispevek na kW obračunske moči se določi na podlagi načrtovane količine sredstev za izvajanje podpor ter ocene letne obračunske moči po naslednji enačbi:
Slika 2
pri čemer je:
ppov
povprečni prispevek na kW obračunske moči,
SredE
načrtovana količina sredstev, ki jo zagotavljajo končni odjemalci električne energije,
PoL
ocenjena letna obračunska moč.
(3) Višina povprečnega prispevka na kW obračunske moči (brez DDV) in mesečnega prispevka na kW obračunske moči (brez DDV) za vsako odjemno skupino se zaokroži na 5 (pet) decimalk.
8. člen
(obračunavanje mesečnega prispevka končnim odjemalcem električne energije)
(1) Osnova za izračun mesečnega prispevka posameznega končnega odjemalca električne energije so podatki o obračunski moči.
(2) Za ugotavljanje obračunske moči in plačevanje mesečnega prispevka iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata metodologija za obračunavanje omrežnine ter metodologija za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja.
(3) Končnim odjemalcem električne energije, ki so po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 1 te uredbe, in ki izpolnjujejo pogoje iz šestega odstavka 6. člena te uredbe, se obračunava prispevek v obliki fiksnega mesečnega prispevka, ki znaša eno dvanajstino vrednosti, ki jo plačajo v celem letu. Višino fiksnega mesečnega prispevka sporoči center za podpore operaterju, ki obračunava omrežnino navedenim končnim odjemalcem električne energije, vsako leto najkasneje do 30. aprila. Prispevek se obračunava od 1. (prvega) dne v naslednjem mesecu naprej, če je merilno mesto uvrščeno na seznam upravičencev iz 10. člena te uredbe do 10. (desetega) dne v mesecu, in zaključi ob zaključku meseca, v katerem je bilo merilno mesto do 10. (desetega) dne črtano s seznama upravičencev.
(4) Mesečni prispevek zavezanca je prikazan kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja.
9. člen
(akontativni računi za prispevek)
(1) Center za podpore izstavlja sistemskemu in distribucijskemu operaterju akontativne račune za prispevek za podpore na podlagi podatkov o planskih mesečnih količinah. Sistemski in distribucijski operater pošljeta centru za podpore prve ocene do 30. septembra, dokončne planske podatke, ki so podlaga za izdajo akontativnih računov za naslednje leto, pa do 15. decembra. Sistemski in distribucijski operater ločeno navedeta vsoto obračunske moči, za katero ni bil obračunan prispevek z uporabo ponderjev po drugem odstavku 6. člena te uredbe. Center za podpore akontativne račune izdaja do konca obračunskega meseca z rokom plačila 20 dni od izdaje računa.
(2) Podatki o obračunani obračunski moči po posameznih kategorijah prevzemno-predajnih mest se pripravijo iz podatkovnih baz sistemskega in distribucijskega operaterja. Sistemski in distribucijski operater zagotovita podatke centru za podpore o obračunani obračunski moči po posamezni kategoriji odjemnih skupin končnih odjemalcev električne energije ter ločeno za kategorije odjemnih skupin z znižanim prispevkom, do 10. (desetega) delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki. Na podlagi prejetih podatkov o obračunani obračunski moči Borzen, d.o.o., za center za podpore izstavi obračunski bremepis ali dobropis z rokom plačila 18 dni od izdaje.
(3) Center za podpore pridobi od sistemskega in distribucijskega operaterja potrebne podatke o obračunanih mesečnih količinah, zneskih prispevka ter podatke o končnih odjemalcih električne energije na podlagi številke merilnega mesta v elektronski obliki.
(4) Če med letom akontativne količine odstopajo od dejanskih za več kot 10 %, lahko center za podpore od sistemskega in distribucijskega operaterja zahteva popravek akontativnih količin.
10. člen
(seznam upravičencev do znižanega prispevka)
(1) Center za podpore vzpostavi seznam končnih odjemalcev električne energije, ki so upravičeni do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: seznam upravičencev), ki je javno dostopen na spletnih straneh centra za podpore. Seznam upravičencev vsebuje podatke o nazivu in sedežu upravičenca, nazivu, naslovu in številki merilnega mesta upravičenca, za katera se določa višina prispevka na podlagi tretjega, četrtega in šestega odstavka 6. člena te uredbe.
(2) Končni odjemalec električne energije posreduje prijavo za uvrstitev na seznam upravičencev na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe. Center za podpore na podlagi prejete prijave končnega odjemalca električne energije uvrsti na seznam upravičencev.
(3) Končni odjemalci električne energije, ki so uvrščeni na seznam upravičencev, centru za podpore vsako leto najkasneje do 1. aprila posredujejo novo vlogo na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz tretjega, četrtega in šestega odstavka 6. člena te uredbe, sicer jih center za podpore črta s seznama upravičencev in to sporoči pristojnemu operaterju, ki začne končnemu odjemalcu električne energije obračunavati prispevek v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe.
(4) Podrobnejši način oddaje prijave in letnega poročanja po tem členu določi center za podpore v navodilu, ki ga objavi na svoji spletni strani.
IV. IZRAČUNAVANJE PRISPEVKA ZA KONČNE ODJEMALCE DALJINSKE TOPLOTE IN KUPCE FOSILNIH GORIV
11. člen
(določanje prispevka na MWh fosilnih goriv in daljinske toplote)
Prispevek na MWh dobavljene energije od porabe trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote se določi na podlagi zadnjih objavljenih letnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o skupni porabi te energije, tako da se zagotovi načrtovana količina sredstev za izvajanje podpor, ki jo morajo zagotoviti končni odjemalci energije na podlagi letnega načrta za izvajanje podporne sheme. Prispevek na MWh se izračuna po naslednji enačbi:
Slika 3
pri čemer je:
SredF
načrtovana količina sredstev,
∑WoL
ocenjena končna letna poraba energije iz trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega ter zemeljskega plina in toplote iz omrežja.
12. člen
(izračun prispevka na enoto posameznega goriva)
(1) Zagoriva, ki se ne prodajajo po enotah, izraženih v MWh, se kot osnova za izračun prispevka uporabljajo energijske vrednosti, določene v spodnji tabeli:
Energent
Energetska vrednost na prodajno enoto – E
kurilno olje 
0,011028
[MWh/kg]
ELKO 
0,009999
[MWh/l]
zemeljski plin
0,009466
[MWh/Sm3]
UNP 
0,012792
[MWh/kg]
avtoplin (LPG) 
0,012792
[MWh/kg]
motorni bencin 
0,009196
[MWh/l]
dizel 
0,009999
[MWh/l]
letalski bencin 
0,009196
[MWh/l]
kerozin
0,009216
[MWh/l]
(2) Prispevek na prodajno enoto za posamezno gorivo se določi po naslednji enačbi:
Slika 4
Pri čemer je:
pegor
prispevek v EUR na prodajno enoto fosilnega goriva,
PMWh
prispevek na MWh dobavljene energije,
E
energetska vrednost na prodajno enoto.
(3) Za lignit, premog in koks se prispevek na prodajno enoto goriva izračuna tako, da se vrednost prispevka na MWh, ki ga določi agencija na podlagi 11. člena te uredbe, pomnoži s kurilno vrednostjo energenta v MJ, ki je deklarirana pri prodaji, in deli s faktorjem 3600 MJ/MWh po spodnji enačbi:
Slika 5
pri čemer je:
pegor
prispevek v EUR/kg fosilnega goriva,
Hs
kurilna vrednost v MJ/kg goriva.
(4) Prispevek po prejšnjem odstavku izračunajo dobavitelji goriva.
(5) Višina prispevka na MWh dobavljene energije od porabe fosilnih goriv in daljinske toplote (brez DDV) in prispevka na prodajno enoto goriva (brez DDV) se zaokroži na 5 (pet) decimalk.
13. člen
(obračunavanje prispevka končnemu odjemalcu goriva)
(1) Prispevek končnega odjemalca je prikazan kot posebna postavka na računu za dobavo goriva.
(2) Dobavitelji goriv morajo mesečno poročati o višini obračunanih prispevkov in jih nakazovati centru za podpore. Podatke o trošarinskih zavezancih, ki so plačniki prispevka, pridobi center za podpore pri Finančni upravi Republike Slovenije. Center za podpore mora Finančni upravi predložiti seznam oseb in natančno določiti katere podatke zahteva.
(3) Dobavitelji goriv morajo vsako leto do 1. marca poročati centru za podpore o količini dobavljenih energentov v preteklem koledarskem letu.
(4) Podrobnejši način poročanja in zbiranja sredstev po tem členu določi center za podpore, ki ga objavi na svoji spletni strani.
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja inšpektorat, pristojen za energijo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(izdaja akta)
Agencija za energijo pripravi izračun prispevkov za končne odjemalce električne energije v skladu s to uredbo in izda akt iz drugega odstavka 5. člena te uredbe v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe.
16. člen
(prilagoditev višine prispevkov v primeru nepredvidenega odstopanja zbranih sredstev od načrtovanega obsega)
Center za podpore eno leto od dneva uveljavitve te uredbe vsake tri mesece preverja podatke o zbranih sredstvih iz prispevkov. Če zaradi deleža končnih odjemalcev električne energije, ki so upravičeni do znižanega prispevka na podlagi tretjega, četrtega in šestega odstavka 6. člena te uredbe, prihaja do izpada ali presežka zbranih sredstev večjega od 5 % načrtovanih sredstev, in napovedi kažejo, da bo do takega izpada ali presežka zbranih sredstev prišlo tudi na letni ravni, o tem obvesti Agencijo za energijo.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavite te uredbe preneha veljati Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 38/14), ki se uporablja do uveljavitve akta, izdanega na podlagi 5. člena te uredbe.
18. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-10/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2014-2430-0120
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti