Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3618. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1, stran 10116.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKC-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP in na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1, ki ga je izdelal Topos d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju OPPN) bo potekala v času od
srede 24. decembra 2014 do vključno petka 23. januarja 2015
v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – pritličje, v času uradnih ur ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30, ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30, ob petkih od 8.00–11.00 ure.
Gradivo za OPPN bo javno dostopno na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN bo potekala v Dvorani družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v sredo 7. januarja 2015 ob 16.00 uri.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN Grosupeljščica 1 ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se ga tudi na spletni strani občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
Št. 3505-0011/2013
Grosuplje, dne 5. decembra 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012
Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave