Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3594. Sklep o ustavitvi postopka, stran 10078.

Številka: U-I-86/13-21
Datum: 27. 11. 2014
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 27. novembra 2014
s k l e n i l o:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), ki se je uporabljal na območju Občine Bistrica ob Sotli, Občine Kozje, Občine Podčetrtek, Občine Rogaška Slatina in Občine Šmarje pri Jelšah, se ustavi.
O b r a z l o ž i t e v
1. Predlagateljica izpodbija tretjo alinejo prvega odstavka 13. člena, drugi odstavek 14. člena in prvi odstavek 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju Odlok), ki se je uporabljal na območju Občine Bistrica ob Sotli, Občine Kozje, Občine Podčetrtek, Občine Rogaška Slatina in Občine Šmarje pri Jelšah.
2. V Občini Bistrica ob Sotli so izpodbijane določbe Odloka prenehale veljati na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 71/14), v Občini Kozje na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 12/14), v Občini Podčetrtek na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 90/13), v Občini Rogaška Slatina na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 58/13) ter v Občini Šmarje pri Jelšah na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 93/13).
3. Ustavno sodišče je predlagateljico z dopisoma dne 9. 6. 2014 in 16. 10. 2014 pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter v primeru, da pri zahtevi vztraja, izkaže tudi okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti bi bilo treba odpraviti. Opozorilo jo je tudi na posledice, če na poziv ne odgovori.
4. Predlagateljica v postavljenem roku na poziv ni odgovorila, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsedujoča sodnica mag. Marta Klampfer ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Marta Klampfer l.r
Predsedujoča sodnica