Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014

Kazalo

2027. Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, stran 5483.

Na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopek izvedbe ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju (v nadaljnjem besedilu: prepoved približevanja).
2. člen
(opredelitev bližnjega razmerja kršitelja z oškodovancem)
V skladu z 224. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 2. členom Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08) se šteje, da je kršitelj z oškodovancem v bližnjem razmerju, če je:
1. zakonec ali bivši zakonec;
2. partner v zunajzakonski skupnosti ali bivši partner v zunajzakonski skupnosti;
3. partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali bivši partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti;
4. krvni sorodnik v ravni vrsti (stari starš, starš, otrok, vnuk, pravnuk);
5. krvni sorodnik v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena (brat, sestra, nečak oziroma nečakinja, stric, teta);
6. sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena (tast, tašča, zet, snaha, očim, mačeha, pastorek);
7. posvojitelj ali posvojenec;
8. rejnik ali rejenec;
9. skrbnik ali varovanec;
10. oseba, s katero imata skupnega otroka;
11. oseba, s katero živita v skupnem gospodinjstvu.
3. člen
(kriteriji za ugotavljanje okoliščin za izrek prepovedi približevanja)
Okoliščine iz prvega odstavka 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13; v nadaljnjem besedilu: zakon) policisti ugotavljajo predvsem:
– na podlagi dotedanjega grdega ravnanja kršitelja (ponavljanje tovrstnih ravnanj);
– neposredno na kraju dogodka (kršitelj grozi oškodovancu z nasiljem, nasilje poizkuša izvesti ali ga izvaja nad oškodovancem tudi ob prisotnosti policistov; vidne in ugotovljene telesne poškodbe ipd.);
– z zbiranjem obvestil od oškodovanca ali drugih oseb (očividci, sosedje, sorodniki, strokovni delavci vzgojno izobraževalnih zavodov, zdravniki ipd.);
– na podlagi podatkov krajevno pristojnega centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center).
4. člen
(pristojna policijska postaja)
Pisna odredba, ki je ni bilo mogoče vročiti kršitelju, se pritrdi na oglasno desko tiste območne policijske postaje, na območju katere je bila kršitev storjena (v nadaljnjem besedilu: pristojna policijska postaja).
5. člen
(pisna odredba)
(1) Pisna odredba o prepovedi približevanja se izda na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če podatki in dokazi o razlogih za izrečeno prepoved približevanja obstajajo v pisni obliki oziroma jih je mogoče natisniti, jih policisti priložijo k pisni odredbi in dokumentaciji, ki se pošlje v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča (v nadaljnjem besedilu: preiskovalni sodnik).
6. člen
(prevzem osebnih stvari)
Kršitelju, ki mu je izrečena prepoved približevanja, policisti pred zapustitvijo kraja oziroma območja prepovedi omogočijo, da si v njihovi prisotnosti vzame:
– svoje osebne dokumente;
– svoja finančna in plačilna sredstva;
– svoje osebne stvari, ki jih potrebuje za bivanje, zlasti pa: obutev, oblačila ter pripomočke za osebno higieno za vsaj deset dni bivanja zunaj kraja prepovedi približevanja.
7. člen
(izročitev ključev prebivališča)
(1) Policisti kršitelja, ki mu je bila izrečena prepoved približevanja, pozovejo, naj jim izroči ključe prebivališča oziroma prostorov, na katere se nanaša prepoved.
(2) Prevzeti ključi se za čas trajanja prepovedi približevanja hranijo na pristojni policijski postaji, nato pa vrnejo kršitelju.
(3) O prevzemu in vrnitvi ključev policist izda potrdilo na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(obvestitev centra)
(1) O izrečeni prepovedi približevanja policija v času uradnih ur takoj po telefonu obvesti center.
(2) Izven časa uradnih ur policija o prepovedi približevanja obvesti interventno službo centra za določeno krajevno območje.
(3) Interventna služba ob zaključku intervencije pripravi pisno poročilo in ga takoj posreduje centru.
(4) Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pripravi in skrbi za točne sezname in telefonske številke centrov in interventnih služb. Seznam posreduje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, in policiji.
(5) Centri vodijo seznam organizacij, ki lahko oškodovancu zagotovijo ustrezno pomoč in skrbijo za sprotno dopolnjevanje seznama.
9. člen
(obveščanje vzgojno-izobraževalnega zavoda)
(1) Če je kot kraj, na katerega se nanaša prepoved približevanja, določen vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljnjem besedilu: VIZ) oziroma če je oškodovanec, na katerega se nanaša prepoved približevanja, otrok ali mladoletnik, ki obiskuje VIZ, policisti o osebnih podatkih oškodovanca, o osebnih podatkih kršitelja, o času trajanja prepovedi približevanja, o razdalji, na katero se kršitelj ne sme približati oškodovancu, in o drugih pomembnih podatkih za varnost oškodovanca takoj oziroma najkasneje prvi naslednji delovni dan po izreku prepovedi približevanja, obvestijo odgovorno osebo VIZ. V roku, ki ni daljši od 24 ur, pošljejo tudi pisno obvestilo.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka pisno obvestilo vsebuje tudi datum in čas ustnega obveščanja, osebno ime obveščene osebe in osebno ime policista, ki je obveščal.
(3) V primeru kršitve prepovedi približevanja odgovorna oseba VIZ o tem takoj obvesti policijo.
10. člen
(nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja)
(1) Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja izvaja pristojna policijska postaja.
(2) Policija sme izvajati nadzor nad kršiteljem samo na krajih, ki so določeni kot kraji ali območja prepovedi približevanja.
11. člen
(vročitev odločbe oškodovancu)
Preiskovalni sodnik odločbo, s katero potrdi, spremeni ali razveljavi ukrep prepovedi približevanja, vroči v vednost tudi oškodovancu.
12. člen
(odločanje o podaljšanju prepovedi približevanja na predlog oškodovanca)
Oškodovanec mora predlogu za podaljšanje prepovedi približevanja priložiti dokaze o utemeljenih razlogih za sum, da bo kršitelj nadaljeval z ogrožanjem tudi po preteku desetih dni, za katere je bila izrečena prepoved približevanja. Utemeljeni razlogi za sum, da bo kršitelj nadaljeval z ogrožanjem, so predvsem naslednji:
– neupoštevanje prepovedi približevanja, še zlasti, če so to pri nadzoru ugotovili policisti;
– izrečena globa zaradi neupoštevanja prepovedi približevanja;
– odrejeno pridržanje zaradi neupoštevanja prepovedi približevanja;
– ugotovljeno nadlegovanje po komunikacijskih sredstvih;
– utemeljen strah oškodovanca zaradi preteklih groženj;
– grožnje kršitelja oškodovancu, posredovane tretjim osebam;
– nesodelovanje kršitelja s centrom.
13. člen
(obveznost seznanjanja oškodovanca z organizacijami, ki so mu na voljo za pomoč)
Strokovni delavec centra mora takoj po prejemu obvestila o izrečeni prepovedi približevanja navezati stik z oškodovancem in ga v okviru storitve prve socialne pomoči seznaniti z možnimi oblikami pomoči za reševanje osebne stiske, ki jih lahko ponudi center in z možnostmi pomoči pri drugih organizacijah, ki izvajajo materialno ali nematerialno pomoč ali dopolnilne programe socialnega varstva.
14. člen
(varnost in varstvo mladoletne osebe)
Če je oškodovanec oseba, mlajša od 18 let, ki je bila ob izreku prepovedi približevanja sama s kršiteljem oziroma nima ob sebi druge odrasle osebe, ki bi jo lahko zaščitila ali skrbela zanjo, mora strokovni delavec centra poskrbeti za varnost in varstvo mladoletne osebe.
15. člen
(pomoč kršitelju pri odpravi vzrokov njegovega ravnanja)
Center kršitelja, na podlagi njegove prošnje, seznani s svojimi storitvami in storitvami drugih organizacij, namenjenimi zagotavljanju pomoči za odpravo vzrokov kršiteljevega ravnanja.
KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi (Uradni list RS, št. 95/04 in 15/13 – ZNPPol).
17. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-741/2013
Ljubljana, dne 7. maja 2014
EVA 2014-1711-0031
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje
 
Soglašam!
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost