Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1806. Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, stran 4729.

Na podlagi drugega in petega odstavka 169. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom
1. člen
(vsebina)
(1) S tem aktom se določajo ukrepi za odpravo ali zmanjšanje učinka motenj v oskrbi z zemeljskim plinom (v nadaljnjem besedilu: plin) v Republiki Sloveniji za izvajanje 4. in 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 994/2010).
(2) S tem aktom se določa tudi vrstni red zmanjšanja ali prekinitve odjema plina posameznim vrstam odjemalcev glede na njihova trošila.
(3) Sestavni del tega akta je Priloga 1, ki podaja shematski prikaz informacijskih tokov na posamezni stopnji krize.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– industrijski odjemalci: so odjemalci, ki plin uporabljajo v industrijske namene, plinske elektrarne in izvajalci dejavnosti proizvodnje toplote;
– operater distribucijskega sistema: pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucije plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji plina;
– operater prenosnega sistema: pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost prenosa plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti za zadovoljitev razumnih potreb po transportu plina;
– operater sistema: je operater prenosnega sistema plina ali operater distribucijskega sistema plina;
– podjetje plinskega gospodarstva: pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od naslednjih dejavnosti: pridobivanje, prenos, distribucija, dobava, nakup ali skladiščenje plina, vključno z UZP, ki je odgovorna za komercialne, tehnične ali vzdrževalne naloge, povezane s temi dejavnostmi, vendar ne vključuje končnih odjemalcev;
– pristojni organ: je Agencija za energijo;
– zaščiteni odjemalci: so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem, kot so določene v drugem odstavku 168. člena Energetskega zakona.
3. člen
(vloge in odgovornosti na stopnji zgodnjega opozarjanja)
(1) Operater prenosnega sistema oziroma dobavitelj plina o nastopu okoliščin iz točke (a) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 nemudoma obvesti pristojni organ. Obvestilo mora biti poslano po elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS sporočilo o posredovani elektronski pošti. Kontaktni podatki odgovorne osebe pristojnega organa se objavijo na spletnih straneh pristojnega organa.
(2) Pristojni organ na podlagi prejetega elektronskega sporočila oceni, ali je treba razglasiti stopnjo zgodnjega opozarjanja. V ta namen se lahko posvetuje s krizno skupino iz 10. člena tega akta.
(3) Če pristojni organ meni, da niso izpolnjeni pogoji za razglasitev stopnje zgodnjega opozarjanja, o tem nemudoma obvesti subjekt iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pristojni organ razglasi stopnjo zgodnjega opozarjanja z objavo na svoji spletni strani in o tem po elektronski pošti nemudoma obvesti krizno skupino. Članom krizne skupine pristojni organ ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS sporočilo o posredovani elektronski pošti. Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje zgodnjega opozarjanja nemudoma obvesti zadevna podjetja plinskega gospodarstva in zadevne industrijske odjemalce.
(5) Če pristojni organ meni, da so izpolnjeni pogoji za razglasitev višje stopnje krize, jo razglasi v skladu s tem aktom.
(6) O razglasitvi stopnje zgodnjega opozarjanja pristojni organ nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
(7) Za namene reševanja nastale situacije in odprave vzrokov oziroma odprave ali zmanjšanja učinkov motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja zgodnjega opozarjanja, lahko pristojni organ od podjetij plinskega gospodarstva in odjemalcev zahteva posredovanje vseh potrebnih informacij. Zahtevane informacije morajo biti posredovane nemudoma in v obliki, kot jo zahteva pristojni organ.
(8) Pristojni organ oziroma krizna skupina z določitvijo in izvedbo potrebnih aktivnosti skuša odpraviti vzroke oziroma odpraviti ali zmanjšati učinke motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja zgodnjega opozarjanja.
(9) Po prenehanju okoliščin iz točke (a) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 pristojni organ razglasi konec stopnje zgodnjega opozarjanja in o tem obvesti krizno skupino in Evropsko komisijo. Pri tem uporabi enake načine obveščanja kot pri razglasitvi stopnje zgodnjega opozarjanja. Operater prenosnega sistema o razglasitvi konca stopnje zgodnjega opozarjanja obvesti zadevna podjetja plinskega gospodarstva in zadevne industrijske odjemalce.
(10) Če na podlagi izvedenih aktivnosti stopnje zgodnjega opozarjanja ni mogoče odpraviti in nastopijo okoliščine iz točke (b) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010, pristojni organ razglasi stopnjo pripravljenosti v skladu s 5. členom tega akta.
4. člen
(postopki in ukrepi na stopnji zgodnjega opozarjanja)
Možni postopki in ukrepi za odpravo vzrokov oziroma odprave ali zmanjšanja učinkov motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja zgodnjega opozarjanja, so predvsem:
– pristojni organ izda obvestilo, da obstaja verjetnost potrebe po dobavi količin z namenom zagotavljanja izpolnjevanja standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, ki ga izda pristojni organ;
– dobavitelji v Republiko Slovenijo preverijo dejansko razpoložljivost količin plina, namenjenih za zagotavljanje izpolnjevanja standarda oskrbe, skladno z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom;
– dobavitelji odjemalce, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina, obvestijo, da obstaja verjetnost prekinitve dobave;
– dobavitelji obvestijo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da obstaja verjetnost potrebe po preklopu na uporabo nadomestnih energentov;
– dobavitelji pozovejo industrijske odjemalce k bolj racionalni rabi plina.
5. člen
(vloge in odgovornosti na stopnji pripravljenosti)
(1) Operater prenosnega sistema oziroma dobavitelj plina o nastopu okoliščin iz točke (b) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 nemudoma obvesti pristojni organ. Obvestilo mora biti poslano po elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS sporočilo o posredovani elektronski pošti. Kontaktni podatki odgovorne osebe pristojnega organa se objavijo na spletnih straneh pristojnega organa.
(2) Pristojni organ na podlagi prejetega sporočila oceni, ali je treba razglasiti stopnjo pripravljenosti. V ta namen se lahko posvetuje s krizno skupino.
(3) Če pristojni organ meni, da niso izpolnjeni pogoji za razglasitev stopnje pripravljenosti, o tem nemudoma obvesti subjekt iz prvega odstavka tega člena. Če pristojni organ meni, da so izpolnjeni pogoji za razglasitev drugačne stopnje krize, jo razglasi v skladu s tem aktom. Če pristojni organ meni, da niso podani razlogi za razglasitev nižje stopnje krize, o tem obvesti operaterja prenosnega sistema oziroma dobavitelja.
(4) Pristojni organ razglasi stopnjo pripravljenosti z objavo na svoji spletni strani in o tem po elektronski pošti nemudoma obvesti krizno skupino. Članom krizne skupine pristojni organ ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS sporočilo o posredovani elektronski pošti. Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje pripravljenosti nemudoma obvesti zadevna podjetja plinskega gospodarstva in zadevne industrijske odjemalce.
(5) O razglasitvi stopnje pripravljenosti pristojni organ nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
(6) Za namene reševanja nastale situacije in odprave vzrokov oziroma odprave ali zmanjšanja učinkov motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja pripravljenosti, lahko pristojni organ od podjetij plinskega gospodarstva in odjemalcev zahteva posredovanje vseh potrebnih informacij. Zahtevane informacije morajo biti posredovane nemudoma in v obliki, kot jo zahteva pristojni organ.
(7) Pristojni organ oziroma krizna skupina z določitvijo in izvedbo potrebnih aktivnosti skuša odpraviti vzroke oziroma odpraviti ali zmanjšati učinke motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja pripravljenosti.
(8) Po prenehanju okoliščin iz točke (b) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 pristojni organ razglasi konec stopnje pripravljenosti in o tem obvesti krizno skupino in Evropsko komisijo. Pri tem uporabi enake načine obveščanja kot pri razglasitvi stopnje pripravljenosti. Operater prenosnega sistema o razglasitvi konca stopnje pripravljenosti obvesti zadevna podjetja plinskega gospodarstva in zadevne industrijske odjemalce.
(9) Če na podlagi izvedenih aktivnosti stopnje pripravljenosti ni mogoče odpraviti in nastopijo okoliščine iz točke (c) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010, pristojni organ razglasi stopnjo izrednih razmer v skladu s 7. členom tega akta.
6. člen
(postopki in ukrepi na stopnji pripravljenosti)
Možni postopki in ukrepi za odpravo vzrokov oziroma odprave ali zmanjšanja učinkov motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja pripravljenosti, so poleg postopkov in ukrepov iz 4. člena tega akta predvsem naslednji:
– dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije zagotovijo količine plina za izpolnitev standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom;
– dobavitelji, ki imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina, v skladu s potrebami nastale situacije prekinejo dobavo plina odjemalcem v skladu s sklenjenimi prekinljivimi pogodbami;
– dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske odjemalce k prostovoljnemu zmanjšanju odjema plina na minimum;
– dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da prostovoljno preklopijo na uporabo nadomestnih energentov.
7. člen
(vloge in odgovornosti na stopnji izrednih razmer)
(1) Operater prenosnega sistema oziroma dobavitelj plina o nastopu okoliščin iz točke (c) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 nemudoma obvesti pristojni organ. Obvestilo mora biti poslano po elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS sporočilo o posredovani elektronski pošti. Kontaktni podatki odgovorne osebe pristojnega organa se objavijo na spletnih straneh pristojnega organa.
(2) Pristojni organ na podlagi prejetega sporočila oceni, ali je treba razglasiti stopnjo izrednih razmer. V ta namen se posvetuje s krizno skupino.
(3) Če pristojni organ meni, da niso izpolnjeni pogoji za razglasitev stopnje izrednih razmer, o tem nemudoma obvesti subjekt iz prvega odstavka tega člena. Če pristojni organ meni, da so izpolnjeni pogoji za razglasitev nižje stopnje krize, jo razglasi v skladu s tem aktom. Če pristojni organ meni, da niso podani razlogi za razglasitev nižje stopnje krize, o tem obvesti operaterja prenosnega sistema oziroma dobavitelja.
(4) Pristojni organ razglasi stopnjo izrednih razmer z objavo na svoji spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja. Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje izrednih razmer nemudoma obvesti zadevna podjetja plinskega gospodarstva in zadevne industrijske odjemalce.
(5) O razglasitvi stopnje izrednih razmer pristojni organ nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
(6) Kadar je treba za pomoč zaprositi Evropsko unijo in države članice, pristojni organ nemudoma obvesti Center za spremljanje in obveščanje na področju civilne zaščite v okviru Evropske komisije.
(7) Za namene reševanja nastale situacije in odprave vzrokov oziroma odprave ali zmanjšanja učinkov motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja izrednih razmer, lahko pristojni organ od podjetij plinskega gospodarstva in odjemalcev zahteva posredovanje vseh potrebnih informacij. Zahtevane informacije morajo biti posredovane nemudoma in v obliki, kot jo zahteva pristojni organ.
(8) Pristojni organ oziroma krizna skupina z določitvijo in izvedbo potrebnih aktivnosti skuša odpraviti vzroke oziroma odpraviti ali zmanjšati učinke motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja izrednih razmer.
(9) Po prenehanju okoliščin iz točke (c) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 pristojni organ razglasi konec stopnje izrednih razmer z objavo na svoji spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja ter o tem obvesti Evropsko komisijo in krizno skupino. Operater prenosnega sistema o razglasitvi konca stopnje izrednih razmer obvesti zadevna podjetja plinskega gospodarstva in zadevne industrijske odjemalce.
8. člen
(postopki in ukrepi na stopnji izrednih razmer)
(1) Če s postopki in ukrepi iz 4. in 6. člena tega akta ni mogoče zagotoviti zanesljive oskrbe zaščitenih odjemalcev, operaterji sistema sprejmejo načrt nujnih ukrepov, ki mora vsebovati okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe, biti pa mora usklajen tudi s tem aktom.
(2) Možni ukrepi so:
– dobavitelj, ki dobavlja plin zaščitenim odjemalcem, prične z uporabo nadomestnih prenosnih poti v skladu z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom;
– preklop na nadomestne energente pri vseh industrijskih odjemalcih, ki imajo vzpostavljene tehnične možnosti uporabe nadomestnih energentov;
– industrijske odjemalce se pozove k zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina;
– v skladu s potrebami nastale situacije se zahteva proizvodnja elektrike iz virov, ki niso plinski;
– v skladu s potrebami nastale situacije se predpiše dinamika praznjenja skladišča.
(3) Načrt nujnih ukrepov morajo operaterji sistema objaviti na svoji spletni strani in ga poslati pristojnemu organu.
(4) Operater sistema mora o vsakem primeru izvedbe nujnih ukrepov iz tega člena nemudoma v elektronski obliki in pisno obvestiti pristojni organ.
(5) O sprejetih ukrepih za odpravo razglašene stopnje izrednih razmer pristojni organ nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
9. člen
(zmanjšanje ali prekinitev odjema)
(1) Če s postopki in ukrepi iz prejšnjega člena tega akta ni mogoče zagotoviti zanesljive oskrbe zaščitenih odjemalcev, operaterji sistema zmanjšajo ali prekinejo odjem plina na odjemnih mestih posameznih vrst odjemalcev oziroma njihovih trošil po naslednjem vrstnem redu:
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kjer je na razpolago nadomestno gorivo;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije, kjer je na razpolago nadomestno gorivo;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in čistejšo proizvodnjo;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih omogoča večji energijski izkoristek, ne vpliva pa bistveno na kakovost proizvoda;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih neposredno vpliva na kakovost proizvoda (neposreden prenos toplote plamena na predmet proizvodnje, redukcija in prehod na nadomestno gorivo pa povzročijo spremembo kakovosti proizvoda ali proizvodnje);
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot surovino in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških razlogov ni mogoče uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev in odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago nadomestnega goriva;
– trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago nadomestnega goriva;
– trošila operaterjev sistema, ki uporabljajo plin za delovanje tehnološke opreme, s katero se izvaja prenos in distribucija plina za potrebe zaščitenih odjemalcev;
– trošila zaščitenih odjemalcev razen gospodinjskih odjemalcev;
– trošila gospodinjskih odjemalcev.
(2) Operater sistema oceni potrebni obseg zmanjšanja odjema in o tem v elektronski in pisni obliki nemudoma obvesti pristojni organ. Če na podlagi ocene operaterja sistema zadostuje zmanjšanje odjema posamezne skupine trošil iz prejšnjega odstavka, operater sistema ustrezno zmanjša predajo plina oziroma pozove k ustreznemu zmanjšanju odjema odjemalce vseh trošil posamezne skupine trošil. Če tako zmanjšanje odjema ne zadostuje, operater sistema v celoti prekine odjem plina celotni skupini trošil. Če tudi takšen ukrep ne zadostuje, operater sistema nadaljuje postopek prekinitve odjema za naslednjo skupino trošil. O izvajanju ukrepov iz tega odstavka operater sistema sproti v pisni in elektronski obliki obvešča pristojni organ. Na podlagi obvestil operaterja sistema lahko pristojni organ sprejme dodatne ukrepe.
(3) Operater sistema izvaja ukrepe iz tega člena tako dolgo, dokler obstajajo okoliščine, zaradi katerih je operater sistema moral začeti izvajati ukrepe. Ko se razmere izboljšajo, operater sistema, po predhodnem posvetovanju s pristojnim organom, postopoma, glede na razmere, preneha z izvajanjem posameznega ukrepa v obratnem vrstnem redu kot jih je sprejemal, in o tem sproti obvešča pristojni organ.
10. člen
(krizna skupina)
(1) Krizna skupina se skliče z namenom posvetovanja o možnostih za odpravo ali zmanjšanje učinkov motenj v oskrbi s plinom, ugotavljanja vzrokov za nastop posamezne stopnje krize, iskanja rešitev za odpravo njenih vzrokov ter hitrejše in učinkovitejše komunikacije med akterji, vključenimi v reševanje krize.
(2) Krizno skupino sestavljajo predstavniki pristojnega organa, ministrstva, pristojnega za energijo, operaterja prenosnega sistema in dobaviteljev v Republiko Slovenijo. Vodja krizne skupine je predstavnik pristojnega organa. Namestnik vodje krizne skupine je predstavnik operaterja prenosnega sistema. Pristojni organ lahko po potrebi k sodelovanju v krizno skupino povabi tudi druge subjekte.
(3) Za člane krizne skupine pristojni organ, ministrstvo, pristojno za energijo, operater prenosnega sistema in dobavitelji v Republiko Slovenijo imenujejo odgovorno osebo in njenega namestnika. Pristojnemu organu sporočijo elektronske naslove in mobilne telefonske številke navedenih oseb. Vsako spremembo kontaktnih podatkov je treba nemudoma sporočiti pristojnemu organu.
(4) Krizno skupino skliče pristojni organ s sredstvi elektronske komunikacije. V ta namen se članom pošlje elektronsko sporočilo in SMS sporočilo. Člani krizne skupine so se dolžni odzvati v roku dveh ur od poslanega SMS sporočila. Če se člani krizne skupine v navedenem roku ne odzovejo, prične krizna skupina z izvajanjem svojih aktivnosti v trenutni sestavi.
(5) Komunikacija med člani krizne skupine praviloma poteka prek elektronske pošte in z uporabo telekomunikacijskih sredstev, po potrebi lahko pristojni organ skliče sestanek.
(6) Podrobnejša pravila o delovanju krizne skupine se določijo s Poslovnikom o delovanju krizne skupine. Člani krizne skupine zagotavljajo zaupnost informacij, s katerimi se seznanijo pri delovanju krizne skupine.
11. člen
(izvajanje aktivnosti za odpravo kriznega stanja)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva in odjemalci so dolžni izvajati v tem aktu predvidene aktivnosti in ravnati v skladu z naloženimi ukrepi pristojnega organa oziroma sprejetim načrtom iz prvega odstavka 8. člena tega akta.
(2) Ukrepi se morajo izvajati nediskriminatorno in pregledno in smejo odjemalce prizadeti le v najmanjši možni meri, ki je potrebna za zagotovitev zanesljive oskrbe zaščitenih odjemalcev.
(3) Podjetja plinskega gospodarstva so dolžna pristojnemu organu v elektronski obliki sproti poročati o izvajanju sprejetih ukrepov.
(4) Pristojni organ koordinira izvajanje aktivnosti in sprejetih ukrepov in s pomočjo prejetih poročil iz prejšnjega odstavka in dodatno pridobljenih informacij ugotavlja spreminjanje razmer v zvezi z razglašeno stopnjo krize in ocenjuje učinkovitost sprejetih in izvedenih ukrepov. Na podlagi ocene učinkovitosti se pristojni organ lahko odloči za spremembo načina odpravljanja kriznega stanja.
12. člen
(poročanje na stopnji pripravljenosti in izrednih razmer)
Na stopnji pripravljenosti in izrednih razmer zadevna podjetja plinskega gospodarstva pristojnemu organu dnevno v elektronski obliki zagotavljajo zlasti naslednje informacije:
– dnevne napovedi povpraševanja in ponudbe plina za naslednje tri dni;
– dnevni pretok plina na vseh čezmejnih vstopnih in izstopnih točkah;
– obdobje, izraženo v dnevih, ko se predvideva, da je mogoče zagotoviti oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem;
– razpoložljive skladiščne količine plina.
13. člen
(poročanje po razglasitvi konca stopnje izrednih razmer)
(1) Zadevna podjetja plinskega gospodarstva so dolžna v roku enega tedna po razglasitvi konca stopnje izrednih razmer pristojnemu organu posredovati vsaj naslednje podatke:
– oceno zmanjšanja prihodka;
– oceno zmanjšanja prenesenih oziroma dobavljenih količin plina;
– oceno števila prizadetih odjemalcev in njihovo razdelitev glede na vrsto odjema;
– geografsko lego prizadetega območja.
(2) Prizadeti industrijski odjemalci so dolžni v roku enega tedna po razglasitvi konca stopnje izrednih razmer pristojnemu organu posredovati vsaj naslednje podatke:
– oceno zmanjšanja oziroma izpada proizvodnje kot posledice izrednih razmer;
– oceno povečanja stroškov proizvodnje zaradi uporabe nadomestnega energenta.
14. člen
(sodelovanje z drugimi državami članicami na vsaki stopnji krize)
(1) Pristojni organ o razglašeni stopnji krize obvesti pristojne organe držav članic Evropske unije, s katerimi ima Republika Slovenija neposredno čezmejno povezavo.
(2) V primeru, da pristojni organ ugotovi, da je za odpravo kriznega stanja potrebno meddržavno sodelovanje, se o tem obvesti pristojno ministrstvo Republike Slovenije.
(3) Pristojno ministrstvo o svojih aktivnostih obvešča pristojni organ.
15. člen
(končna določba)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 27-6/2014-22/333
Maribor, dne 9. junija 2014
EVA 2014-2430-0068
Predsednik sveta
Agencije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost