Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

31. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, stran 195.

Na podlagi šestega odstavka 43. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US in 63/13 – ZS-K) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
1. člen
V Uredbi o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št. 36/09) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba določa vsebino obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (v nadaljnjem besedilu: obrazec), ki ga morajo podjetja, ki priglasijo koncentracijo, poslati Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija), ko so izpolnjeni pogoji iz 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
2. člen
V 2., 3., 4. in 5. členu in v prilogi v točkah 9 in 10 se beseda »urad« v različnih sklonih nadomesti z besedo »agencija« v ustreznem sklonu in se po potrebi spremeni tudi glagolska oblika, ki se nanaša na besedo agencija.
3. člen
V točki 2.1 priloge Obrazec za priglasitev koncentracije podjetij se število »21210-7111231« nadomesti s številom »16608-7111231«.
V točki 3.2 se za besedama »vsa podjetja« črta vejica in besedilo »dejavna na katerem koli od upoštevnih trgov (upoštevni trgi so opredeljeni v 6. točki)«.
V točki 6.1 se doda nova podtočka 6.1.3, ki se glasi:
»6.1.3 Opredelite vse upoštevne proizvodne/storitvene trge, če so tržni deleži nižji od 15 % (točka 6.1.1.) oziroma 25 % (točka 6.1.2) – podatke, ki se v nadaljevanju nanašajo na trge, opredeljene v tej točki, navedite le v točkah do vključno točke 6.2.3.«.
Dosedanja točka 6.1.3 postane točka 6.1.4 in se spremeni tako, da se glasi:
»6.1.4 Navedite druge trge proizvodov, ki v točkah 6.1.1, 6.1.2 ali 6.1.3 niso opredeljeni, na katerih ima lahko priglašena koncentracija posledice, zlasti ker:
(a) ima katero od v koncentraciji udeleženih podjetij ali drugo podjetje v skupini več kot 25-odstotni tržni delež in če je kakšno drugo v koncentraciji udeleženo podjetje ali drugo podjetje v skupini potencialni konkurent na tem trgu. Podjetje se lahko obravnava kot potencialni konkurent, zlasti če načrtuje vstop na trg ali če je pripravilo ali zasledovalo take načrte v zadnjih dveh letih;
(b) ima katero od v koncentraciji udeleženih podjetij ali drugo podjetje v skupini več kot 25-odstotni tržni delež in če ima kakšno drugo v koncentraciji udeleženo podjetje ali drugo podjetje v skupini pomembne pravice intelektualne lastnine na tem trgu;
(c) je katero od v koncentraciji udeleženih podjetij ali drugo podjetje v skupini prisotno na proizvodnem/storitvenem trgu, ki je sosednji trg in tesno povezan s proizvodnim/storitvenim trgom, na katerem je dejavno kakšno drugo v koncentraciji udeleženo podjetje ali drugo podjetje v skupini, pri čemer znašajo posamični ali skupni tržni deleži podjetij na katerem koli od teh trgov več kot 25 %. Proizvodni/storitveni trgi so tesno povezani sosednji trgi, če se proizvodi/storitve medsebojno dopolnjujejo (če uporaba enega proizvoda vključuje uporabo drugega proizvoda) ali če spadajo v paleto proizvodov/storitev, ki jih običajno kupuje ista skupina kupcev za enako končno uporabo (npr. različne vrste pijač, ki se prodajajo v restavracijah).«.
Dosedanja točka 6.1.4 postane nova točka 6.1.5 in se spremeni tako, da se glasi:
»6.1.5 Za vsakega od upoštevnih proizvodnih/storitvenih trgov, opredeljenih v točkah 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 in 6.1.4, opredelite obseg upoštevnega geografskega trga (pojem upoštevni geografski trg opredeljuje 8. točka 3. člena zakona).«.
V točki 6.2.1 se doda nova podtočka 6.2.1.2, ki se glasi:
»6.2.1.2 Navedite oceno velikosti posameznih trgov, opredeljenih v točki 6.1.3 glede na vrednost (v eurih) in količinski obseg (v enotah) prodaje za vsako od preteklih treh let in oceno, kako se bodo ti trgi razvijali v prihodnjih treh letih.«.
Dosedanja točka 6.2.1.2 postane točka 6.2.1.3 in se spremeni tako, da se glasi:
»6.2.1.3 Navedite oceno velikosti posameznih trgov, opredeljenih v točki 6.1.4, glede na vrednost (v eurih) in količinski obseg (v enotah) prodaje za vsako od preteklih treh let in oceno, kako se bodo ti trgi razvijali v primerjavi z drugimi trgi, navedenimi v točki 6.1.«.
Dosedanja točka 6.2.1.3 postane nova točka 6.2.1.4.
V točki 6.2.2 se doda nova podtočka 6.2.2.3, ki se glasi:
»6.2.2.3 Ocenite tržne deleže vsakega v koncentraciji udeleženega podjetja in drugih podjetij v skupini na trgih, opredeljenih v točki 6.1.4, ločeno za vsako od zadnjih treh let.«.
Dosedanja točka 6.2.2.3 postane nova točka 6.2.2.4.
Doda se nova točka 10, ki se glasi:
»10 IZPOLNITEV OBRAZCA – PRIJAVA
Priglasitelj mora predložiti izpolnjen obrazec – prijava, ki je priloga navodila o objavljanju podatkov in informacij na spletnih straneh agencije v postopkih priglašenih koncentracij.
Obrazec je objavljen na spletni strani agencije.«.
Dosedanji točki 10 in 11 postaneta točki 11 in 12.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-34/2013
Ljubljana, dne 9. januarja 2014
EVA 2013-2130-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti