Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

988. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 2949.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 3. seji dne 25. 3. 2014 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12 in 99/13 – ZSVarPre-C) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
S temi pravili se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 45).".
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
"2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v pravilih, imajo naslednji pomen:
1. čakalna doba je doba, kakor je opredeljena v zakonu, ki ureja pacientove pravice;
2. čakalni seznam je seznam, kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja pacientove pravice;
3. delovni nalog je listina, s katero pooblaščeni zdravnik naroča laboratorijske, rentgenske, ultrazvočne, zobotehnične, citološke in druge preiskave, nego na domu, fizioterapevtske storitve in storitve s področja psihologije, logopedije, defektologije in druge storitve, ki niso vezane na zdravniške preglede;
4. dobavitelj je lekarna ali druga pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni in ki ima z zavodom sklenjeno pogodbo o izdaji, o izposoji ali o izdaji in izposoji medicinskih pripomočkov;
5. dogovor je dogovor iz 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1);
6. edini poklic je poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in ni v delovnem razmerju;
7. funkcionalno ustrezen medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki zavarovani osebi glede na njeno zdravstveno stanje zagotavlja zdravljenje oziroma medicinsko rehabilitacijo;
8. glavni poklic je poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega;
9. izvajalec je javni zdravstveni zavod ali druga pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, ki ima z zavodom sklenjeno pogodbo za izvajanje določenih zdravstvenih storitev;
10. kartica zdravstvenega zavarovanja je identifikacijski dokument zavarovane osebe;
11. magistralno zdravilo je zdravilo za uporabo v humani medicini, kakor je opredeljeno v zakonu, ki ureja zdravila;
12. meddržavna pogodba je dvostranski sporazum o socialni varnosti oziroma socialnem zavarovanju;
13. medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki se predpisuje na naročilnico;
14. nadomestni zdravnik je zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za osebnega zdravnika, in tega nadomešča v njegovi odsotnosti z vsemi njegovimi pooblastili;
15. najdaljša dopustna čakalna doba je doba, kakor je za posamezno zdravstveno storitev glede na stopnjo nujnosti določena v pravilniku, ki ureja najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve;
16. napotni zdravnik je zdravnik specialist, pri katerem zavarovana oseba uveljavlja zdravstveno storitev na podlagi napotnice osebnega zdravnika ali po njegovem pooblastilu na podlagi napotnice drugega napotnega zdravnika, ki opravlja zdravstveno dejavnost na isti ali višji ravni kot zdravnik, ki je izdal napotnico;
17. napotnica je listina zavoda, s katero osebni zdravnik prenaša pooblastila na napotnega zdravnika oziroma s katero napotni zdravnik po pooblastilu osebnega zdravnika prenaša pooblastila na drugega napotnega zdravnika;
18. naročilnica je listina zavoda za predpisovanje medicinskih pripomočkov, ki jih zavarovani osebi predpiše pooblaščeni zdravnik;
19. naročilnica EU je listina za predpisovanje medicinskega pripomočka, ki jo v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil izda zdravnik v drugi državi članici Evropske unije, ki izpolnjuje enake pogoje kot pooblaščeni zdravnik;
20. nosilec zavarovanja je zavarovanec, po katerem so zavarovani družinski člani;
21. nujna medicinska pomoč so zdravstvene storitve iz dvanajste alinee 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona, določene v prvem odstavku 103. člena pravil;
22. nujno zdravljenje so zdravstvene storitve, določene v drugem odstavku 103. člena pravil, ki jih uveljavljajo zavarovane osebe na podlagi 25. in 78.a člena zakona;
23. obvezno zavarovanje je obvezno zdravstveno zavarovanje;
24. osebni ginekolog je izbrani osebni zdravnik ženske za zagotavljanje dispanzerske dejavnosti s področja ginekologije;
25. osebni otroški zdravnik je izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti v otroškem ali šolskem dispanzerju;
26. osebni zdravnik je izbrani osebni zdravnik kot skupni pojem za splošnega osebnega zdravnika, osebnega zobozdravnika, osebnega ginekologa in osebnega otroškega zdravnika, ki si ga zavarovana oseba izbere v skladu s pravili;
27. osebni zobozdravnik je izbrani osebni zobozdravnik, ki si ga zavarovana oseba izbere v skladu s pravili;
28. pooblaščeni zdravnik je osebni zdravnik, napotni zdravnik ali drug zdravnik pri izvajalcu, ki je z zakonom ali s splošnim aktom zavoda pooblaščen izvesti določeno zdravstveno storitev;
29. pravica je pravica, ki se zagotavlja zavarovani osebi iz obveznega zavarovanja;
30. pravni red EU je pravni predpisi Evropske unije na področju koordinacije sistemov socialne varnosti, ki se v Republiki Sloveniji neposredno uporabljajo;
31. pripomoček je medicinski pripomoček, ki se predpisuje na naročilnico oziroma drug medicinski pripomoček, ki ga zagotavlja izvajalec pri opravljanju zdravstvene dejavnosti;
32. pripomoček (artikel) je serijsko izdelan medicinski pripomoček z imenom, kot ga določi proizvajalec, ki se zagotavlja v okviru določene vrste medicinskega pripomočka;
33. prispevek je prispevek za obvezno zavarovanje;
34. razumen čas je čas, kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja pacientove pravice;
35. recept je listina zavoda za predpisovanje zdravil in živil, ki jih zavod razvrsti na pozitivno ali vmesno listo na podlagi zakona in splošnega akta zavoda, in jih zavarovani osebi predpiše pooblaščeni zdravnik;
36. receptni obrazec je listina za predpisovanje zdravil in živil, ki se predpisuje na recept, ki jo v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil predpiše zdravnik v drugi državi članici Evropske unije, ki izpolnjuje enake pogoje kot pooblaščeni zdravnik;
37. seznam medicinskih pripomočkov je seznam medicinskih pripomočkov iz drugega odstavka 64. člena pravil;
38. skupina medicinskih pripomočkov je skupina medicinskih pripomočkov, določena v šifrantu vrst medicinskih pripomočkov;
39. splošni akt zavoda so pravila in drugi splošni akti zavoda za izvajanje obveznega zavarovanja;
40. splošni osebni zdravnik je izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe od 19. leta starosti;
41. standard so vrsta, količina, normativi in vrednost zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja, ter pogoji in postopki uveljavljanja pravic;
42. status zavarovane osebe je lastnost zavarovane osebe po zakonu in pravilih;
43. šifrant vrst medicinskih pripomočkov je šifrant vrst medicinskih pripomočkov iz prvega odstavka 64. člena pravil;
44. vrsta medicinskega pripomočka je vrsta medicinskega pripomočka, določena v šifrantu vrst medicinskih pripomočkov;
45. zakon je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
46. zavarovana oseba je zavarovanec iz 15. člena zakona in družinski člani iz 20. člena zakona;
47. zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki je zavezanec za prijavo zavarovanca v obvezno zavarovanje. Zavezanec za družinskega člana je nosilec zavarovanja;
48. zavod je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
49. zobnoprotetični pripomočki so pripomočki, ki so sestavni del zobozdravstvenih storitev;
50. živilo je živilo za posebne zdravstvene namene, ki so pravica.".
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo "iz obveznega zavarovanja" črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Izvajalci in dobavitelji izpolnjujejo obveznosti, določene v zakonu, splošnih aktih zavoda, dogovoru oziroma dogovoru iz 63.a člena zakona in pogodbah, ki jih imajo sklenjene z zavodom.".
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
"4. člen
(1) Zavod ima pravico zavrniti plačilo zdravstvene storitve in plačilo druge pravice ter pravico od zavarovane osebe in zavezanca zahtevati povrnitev stroškov za zdravstveno storitev in za druge pravice, če zavarovana oseba oziroma zavezanec ne ravna v skladu z zakonom in s splošnimi akti zavoda.
(2) Zavod ima pravico zavrniti plačilo zdravstvene storitve in pravico od izvajalca in dobavitelja zahtevati povrnitev stroškov za zdravstveno storitev, če izvajalec oziroma dobavitelj ne ravna v skladu z zakonom, s splošnimi akti zavoda, dogovorom oziroma dogovorom iz 63.a člena zakona ali pogodbo, ki jo ima sklenjeno z zavodom.
(3) Zavod ima pravico razdreti pogodbo z izvajalcem in dobaviteljem, če izvajalec oziroma dobavitelj več kot dvakrat ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, če ni drugače določeno v dogovoru oziroma dogovoru iz 63.a člena zakona ali v pogodbi, ki jo ima sklenjeno z zavodom.".
5. člen
V 5. členu se v drugem odstavku beseda "zdravstveno" črta.
6. člen
V 9. členu se:
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
"4. družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe, in opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic – z dnem vpisa družbenika družbe oziroma ustanovitelja zavoda kot poslovodne osebe v predpisan register;";
– v 14. točki pred besedilom "15. člena" doda besedilo "prvega odstavka";
– v 21. točki pred besedilom "15. člena" doda besedilo "prvega odstavka" in besedilo "za obvezno zavarovanje" črta;
– v 22. točki za besedilom "če niso" doda beseda "obvezno";
– v 25. točki za besedo "niso" doda beseda "obvezno" in za besedilom "za prijavo v" doda beseda "obvezno".
7. člen
V 13. členu se:
– za besedo "prijavo" doda besedilo "v obvezno zavarovanje";
– za besedilom "prijavljena v" doda beseda "obvezno".
8. člen
V 16. členu se v prvem odstavku beseda "zdravstvenim" črta.
V drugem odstavku se:
– beseda "zdravstvenim" črta;
– besedilo "Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije" nadomesti z besedo "zavoda".
9. člen
V 18. členu se v prvem odstavku:
– besedilo "do zdravstvenih storitev" črta;
– besedilo "so dolžne same potrjevati veljavnost kartice, hkrati pa" črta;
– za besedo "med" doda beseda "obveznim";
– za besedo "izvajalcem" doda besedilo ", dobaviteljem";
– besedilo "iz obveznega zavarovanja" črta.
V drugem odstavku se za besedo "Izvajalci" doda besedilo ", dobavitelji".
10. člen
V 23. členu se besedilo "iz 22. člena pravil iz obveznega zavarovanja" črta.
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
"24. člen
(1) Pravice so predmet obveznega zavarovanja, če pooblaščeni zdravnik oziroma zavod ugotovi, da so utemeljene v skladu z zakonom, drugimi predpisi in s splošnimi akti zavoda.
(2) Zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve pri izvajalcih in dobaviteljih, če ni za posamezno zdravstveno storitev določeno drugače z zakonom ali s splošnim aktom zavoda.
(3) Zavarovana oseba uveljavlja pri izvajalcu in dobavitelju zdravstvene storitve, ki so po vrsti in obsegu predmet pogodbe med zavodom in izvajalcem oziroma med zavodom in dobaviteljem.".
12. člen
V 25. členu se:
– v napovednem stavku besedilo "iz obveznega zavarovanje" črta;
– v 7. točki besedilo "osebnega ali napotnega" nadomesti z besedo "pooblaščenega".
13. člen
V 26. členu se v 7. točki za besedilom "hišne obiske" doda besedilo "splošnih osebnih zdravnikov in osebnih otroških".
14. člen
V 30. členu se:
– v tretji alinei 1. točke besedilo "po pravilih" črta;
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
"5. zobno-protetičnih nadomestkov, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih v okviru pravic iz tega člena.".
15. člen
V 33. členu se v drugem odstavku besedilo "po pravilih" črta.
16. člen
V 34. členu se v drugem odstavku:
– besedilo "prvega odstavka tega člena" nadomesti z besedilom "prejšnjega odstavka";
– beseda "Zavod" nadomesti z besedilom "obvezno zavarovanje".
V tretjem odstavku se:
– beseda "Zakona" nadomesti z besedo "zakona";
– beseda "zdravstveno" črta.
17. člen
V 34.a členu se v prvem odstavku beseda "medicinski" nadomesti z besedo "zdravstveni".
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Če zavarovana oseba med zdravljenjem ne ravna po navodilih ortodonta iz prejšnjega odstavka, lahko ortodont prekine z zdravljenjem.".
V tretjem odstavku se besedilo "na račun Zavoda" črta.
18. člen
V 36. členu se v 1. točki prvega odstavka besedilo "Ministrstvo za zdravstvo" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za zdravje".
V drugem odstavku se besedilo ", obvezilni material in medicinski pripomočki" nadomesti z besedilom "in pripomočki".
19. člen
V 38. členu se v prvem odstavku 5. in 6. točka spremenita tako, da se glasita:
"5. zdravila, ki so potrebna v času zdravljenja;
6. pripomočke, ki so potrebni v času zdravljenja.".
20. člen
V 39. členu se v tretjem odstavku besedilo "iz obveznega zavarovanja" črta.
21. člen
43. do 49. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
"43. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega zdravljenja, ki obsega zahtevnejšo medicinsko rehabilitacijo s souporabo naravnih zdravilnih sredstev v naravnih zdraviliščih.
(2) Zdraviliško zdravljenje se izvaja na enega od naslednjih načinov:
– na stacionarni način, če mora zavarovana oseba glede na zdravstveno stanje bivati v zdravilišču;
– na ambulantni način, če lahko zavarovana oseba glede na zdravstveno stanje dnevno prihaja v zdravilišče.
(3) Zdraviliško zdravljenje je glede na vrsto:
1. zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in se izvaja na stacionarni način, če se začne neposredno po končanem bolnišničnem zdravljenju ali najpozneje pet dni od izdaje odločbe o odobritvi zdraviliškega zdravljenja;
2. zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in se izvaja na stacionarni ali ambulantni način in se začne po roku iz prejšnje točke.
(4) V primeru zdravstvenih stanj iz prve in tretje alineje 4. točke prvega odstavka 45. člena pravil se zdraviliško zdravljenje lahko izvede le kot zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.
44. člen
Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih iz 45. člena pravil, če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.
45. člen
(1) Zdraviliško zdravljenje se lahko odobri pri naslednjih zdravstvenih stanjih:
1. Vnetne revmatične in sistemsko vezivno tkivne bolezni:
– revmatoidni artritis v umirjeni fazi z zmanjšano gibljivostjo najmanj treh sklepov, in sicer enega velikega in vsaj treh malih, kadar težje funkcionalne prizadetosti ni mogoče obvladati z zdravili;
– spondiloartritis z aksialno prizadetostjo;
– spondiloartritis s periferno prizadetostjo;
– psoriatični artritis v umirjeni fazi po evidentnem akutnem zagonu s prizadetostjo najmanj treh sklepov, in sicer najmanj enega velikega in vsaj treh malih, kadar funkcionalne prizadetosti ni mogoče obvladati z zdravili;
– sistemske vezivno tkivne bolezni, kot sistemska skleroza s hitrim slabšanjem kožne simptomatike in nastajanjem kontraktur sklepov;
– polimiozitis, dermatomiozitis z izrazitim slabšanjem mišične moči in atrofijo mišic udov.
2. Degenerativni revmatizem:
– generalizirana spondiloza hrbtenice s težjo funkcionalno prizadetostjo in nevrološkimi izpadi, ki jih operativni poseg ne bi odpravil oziroma je operativni poseg kontraindiciran;
– težja funkcionalna prizadetost velikih sklepov z možnostjo hitrega nastanka mišičnih atrofij ali kontraktur sklepov.
3. Poškodbe in operacije na lokomotornem sistemu:
– politravma s težjo funkcionalno prizadetostjo motorike;
– opekline s težjo funkcionalno prizadetostjo motorike;
– zlomi velikih kosti, hrbtenice po prvem kontrolnem pregledu; izjemoma brez operativnega posega le ob težji, a popravljivi funkcionalni prizadetosti;
– osteotomija velikih kosti zaradi korekcije položaja sklepov, s težjo funkcionalno prizadetostjo;
– endoproteza velikih sklepov, najmanj štiri tedne po posegu, a le ob težji in še popravljivi funkcionalni prizadetosti;
– totalna sinovektomija velikih sklepov ob težji funkcionalni prizadetosti;
– rekonstrukcija križnih vezi kolena, operativna stabilizacija pogačice;
– stabilizacijske operacije rame, šivanje rotatorne manšete;
– operativni poseg na hrbtenici, s težjo funkcionalno prizadetostjo.
V primeru zdravstvenih stanj iz te točke mora zavarovana oseba začeti zdraviliško zdravljenje v treh mesecih po končanem bolnišničnem zdravljenju.
4. Nevrološke in živčno-mišične bolezni:
– novo odkrite organske pareze in paralize s klinično jasnimi funkcionalnimi motnjami;
– okvare centralnega ali perifernega živčevja s popravljivo težjo funkcionalno prizadetostjo motorike, kadar kirurško zdravljenje ni možno;
– nevrokirurške operacije na centralnem ali perifernem živčevju s težjo funkcionalno prizadetostjo motorike.
5. Bolezni srca in ožilja:
– akutni srčni infarkt z zgodnjimi akutnimi zapleti;
– operacije na srcu in ožilju z izvedeno torakotomijo, zajema tudi transplantacijo srca.
6. Ginekološke bolezni in bolezni sečil:
– radikalni kirurški posegi s pooperativno radioterapijo ali kemoterapijo;
– laparotomijski radikalni operativni posegi s težjimi zapleti;
– večji rekonstruktivni posegi istočasno na dveh od naslednjih organskih sistemov: sečila, rodila, prebavila, s težjimi zapleti;
– rak dojke po radikalnem kirurškem posegu ali po končani radioterapiji ali kemoterapiji.
7. Kožne bolezni:
– generalizirana oblika psoriaze, ki je ni mogoče obvladati z zdravili;
– sklerodermija s težjo funkcijsko prizadetostjo, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju;
– obsežne resekcije kože in podkožja, zaradi operacije malignega melanoma ali drugih malignomov kože, z odstranitvijo regionalnih bezgavk.
8. Bolezni prebavil:
– obsežni torakotomijski ali laparatomijski posegi na prebavilih s težjo funkcionalno prizadetostjo;
– Crohnova bolezen ali ulcerozni kolitis zaradi težje epizode poslabšanja;
– akutni nekrozantni pankreatitis, ponavljajoči se pankreatitisi s težjimi zapleti ali podhranjenostjo;
– operativni posegi na jetrih, stanje po transplantaciji jeter.
9. Bolezni dihal:
– obsežni kirurški posegi na pljučih ali v mediastinumu, z izvedeno torakotomijo;
– cistična fibroza pljuč z zmanjšano pljučno funkcijo (FEV1 pod 70 %).
10. Onkološke bolezni:
– radikalne operacije malignomov po zaključeni radioterapiji ali kemoterapiji, če je pričakovati odpravo funkcionalnih motenj;
– obsežne odstranitve aksilarnih, retroperitonealnih ali ingvinalnih bezgavk.
(2) Zdraviliško zdravljenje zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta starosti se lahko odobri tudi pri naslednjih zdravstvenih stanjih:
1. bronhopulmonalna displazija s klinično evidentnimi funkcionalnimi motnjami pod 70 % normalne vrednosti;
2. hujše dermatoze (ihtioza z več kot 30 % prizadete kože, epidermolysis bullosa, generalizirana oblika nevrodermitisa);
3. juvenilna bronhialna astma, ki je ni mogoče urediti z zdravili.
46. člen
Ne glede na 44. člen pravil, zavarovana oseba nima pravice do zdraviliškega zdravljenja v naslednjih primerih, ko zdraviliško zdravljenje ni strokovno utemeljeno:
1. hude duševne motnje ali motnje osebnosti, zaradi katere zavarovana oseba ni sposobna aktivno sodelovati v zdraviliškem zdravilišču;
2. toksikomanije ali kroničnega etilizma;
3. slabo urejene epilepsije;
4. nalezljive bolezni v kužnem stanju;
5. kronične organske bolezni v fazi akutnega poslabšanja;
6. pogoste in močnejše krvavitve;
7. rakaste novotvorbe, ki ni bila operativno odstranjena ali drugače zaustavljena v rasti;
8. nosečnosti;
9. težje oblike generalizirane ateroskleroze;
10. nezaceljene rane;
11. kajenja pri boleznih dihal.
47. člen
(1) Tip standarda zdraviliškega zdravljenja je opredeljen z vrsto in obsegom zdravstvenih storitev, ki se opravijo v okviru zdraviliškega zdravljenja.
(2) V primeru zdravstvenih stanj iz 10. točke prvega odstavka 45. člena pravil se tip standarda zdraviliškega zdravljenja določi glede na lokalizacijo bolezni.
(3) Med zdraviliškim zdravljenjem je zavarovani osebi zagotovljena nujna medicinska pomoč in nujno zdravljenje.
(4) Zdraviliško zdravljenje vključuje zdravila in pripomočke, potrebne za izvajanje zdraviliškega zdravljenja.
(5) Zdraviliško zdravljenje, ki se izvaja na stacionarni način, vključuje nastanitev in prehrano med bivanjem v zdravilišču. Standard nastanitve in prehrane pri zdraviliškem zdravljenju je nastanitev v dvoposteljni ali večposteljni sobi s prehrano, v višini cene za nemedicinski del oskrbnega dne.
48. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega zdravljenja, ki se izvaja:
– na stacionarni način – v trajanju do 14 dni;
– na ambulantni način – v trajanju do deset dni.
(2) V primerih zdravstvenih stanj iz prve alinee 3. točke ter prve in tretje alinee 4. točke prvega odstavka 45. člena pravil se lahko zdraviliško zdravljenje podaljša na skupno največ 21 dni, če je s tem pričakovati dodatno izboljšanje funkcionalne sposobnosti.
(3) Zdraviliško zdravljenje se izvede v odobrenem trajanju brez prekinitev.
(4) Če zavarovana oseba zaradi zdravstvenega stanja ali razlogov na strani izvajalca oziroma zavoda ne more začeti zdraviliškega zdravljenja v roku, ki je določen z odločbo o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, se začetek zdraviliškega zdravljenja lahko odloži na obdobje, ko prenehajo razlogi za odlog.
(5) Če zavarovana oseba med zdraviliškim zdravljenjem zboli ali se poškoduje in ga zato ni mogoče dokončati, se zdraviliško zdravljenje prekine in se lahko nadaljuje v poznejšem roku.
(6) V primeru iz četrtega in petega odstavka tega člena obdobje odloga začetka zdraviliškega zdravljenja oziroma nadaljevanja zdraviliškega zdravljenja ne sme biti daljše od treh mesecev od izdaje odločbe o odobritvi zdraviliškega zdravljenja.
49. člen
(1) Zavarovana oseba, ki ji je bilo predhodno odobreno zdraviliško zdravljenje ali je predhodno opravila celostno medicinsko rehabilitacijo pri izvajalcu na terciarni ravni, lahko uveljavlja pravico do zdraviliškega zdravljenja zaradi iste bolezni ali poškodbe ob njenem klinično pomembnem (funkcionalnem) poslabšanju:
– po preteku enega leta od izdaje predhodne odločbe ali od zaključka celostne medicinske rehabilitacije pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni – če gre za zavarovano osebo do dopolnjenega 18. leta starosti;
– po preteku dveh let od izdaje predhodne odločbe ali od zaključka celostne medicinske rehabilitacije pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni – če gre za zavarovano osebo od dopolnjenega 18. leta starosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavarovana oseba zaradi iste bolezni ali poškodbe uveljavlja pravico do zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, če v skladu s predhodno izdano odločbo zavoda ni začela zdraviliškega zdravljenja zaradi razloga iz četrtega odstavka prejšnjega člena.".
22. člen
V 52. členu se v drugem odstavku besedilo "osebnih zdravnikov otrok" nadomesti z besedilom "osebnih otroških zdravnikov".
23. člen
V 54. členu se v prvem stavku besedilo "ali drugih" črta.
24. člen
Naslov poglavja "IV/8. Pravica do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, ki so predpisana na recept" in 57. do 60. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
"IV/8. Pravica do zdravil in živil na recept
57. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do zdravil na recept, ki jih zavod razvrsti na pozitivno ali vmesno listo na podlagi zakona in splošnega akta zavoda in ji jih na recept predpiše pooblaščeni zdravnik.
(2) Zavarovana oseba ima pod pogoji iz prejšnjega odstavka pravico do magistralnih zdravil na recept, ki so navedena v Seznamu magistralnih zdravil na recept, ki je Priloga pravil (v nadaljnjem besedilu: Seznam magistralnih zdravil), če na trgu ni industrijsko proizvedenega ali galensko izdelanega zdravila z isto sestavo, razen če ni v Seznamu magistralnih zdravil za posamezno magistralno zdravilo oziroma njegovo farmacevtsko obliko določeno drugače. Magistralno zdravilo se ne sme predpisati in izdati na recept, če je na trgu galensko zdravilo v podobni količini ali jakosti, ki je razvrščeno na pozitivno ali vmesno listo zdravil; v tem primeru se izda galensko zdravilo v najboljšem približku količine ali jakosti.
57.a člen
Zavarovana oseba ima pravico do naslednjih vrst živil na recept, ki jih zavod razvrsti na pozitivno ali vmesno listo na podlagi zakona in splošnega akta zavoda in ji jih na recept predpiše pooblaščeni zdravnik:
1. živila s prilagojeno sestavo hranil, ki so namenjena za trajno zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove;
2. živila za prehransko podporo, ki so namenjena bolnikom z akutnim poslabšanjem hude kronične bolezni s hudim telesnim izčrpanjem in bolnikom, pri katerih je do takšnega stanja prišlo zaradi neželenih učinkov terapevtskih postopkov, za katere je takšna dopolnilna prehrana potrebna za bistveno izboljšanje kakovosti življenja ali uspeh zdravljenja;
3. živila za otroke z alergijami, ki so namenjena otrokom s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami intolerance na hrano.
58. člen
(1) Industrijsko proizvedeno ali galensko izdelano zdravilo se predpiše na recept z njegovim splošnim ali z lastniškim imenom, razen v primeru iz drugega odstavka 206. člena pravil.
(2) Imena sestavin magistralnega zdravila se pišejo v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in Seznamom magistralnih zdravil.
(3) Živilo se predpiše na recept z lastniškim imenom.
(4) Na recept se lahko predpišejo naslednje količine zdravila:
1. zdravilo, predpisano pri akutnih stanjih – za največ deset dni;
2. zdravilo, predpisano ob uvedbi novega zdravila – eno, najmanjše pakiranje zdravila, izjemoma v količini, ki zadostuje za enomesečno zdravljenje;
3. zdravilo, predpisano v primeru iz tretje alinee prvega odstavka 202. člena pravil – eno, najmanjše pakiranje zdravila;
4. industrijsko proizvedeno in galensko izdelano zdravilo za dolgotrajno zdravljenje – najmanjšo potrebno količino, vendar največ za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept; če je predpisano več zdravil za dolgotrajno zdravljenje, se lahko obdobno na en recept predpiše dodatna količina posameznega zdravila, tako da se količina vseh predpisanih zdravil za dolgotrajno zdravljenje na letni ravni izravna;
5. magistralno zdravilo – največ za enomesečno zdravljenje, razen, ko rok njegove uporabnosti omogoča predpis za daljše obdobje, vendar ne več kot za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept.
(5) Na recept se lahko predpišejo naslednje količine živila:
1. živila s prilagojeno sestavo hranil – največ za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept;
2. živila za prehransko podporo – največ za enomesečno zdravljenje oziroma do treh mesecev na obnovljivi recept;
3. živila za otroke z alergijami – največ za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept.
59. člen
(1) Na recept ni dovoljeno predpisati naslednjih zdravil:
1. zdravil, ki se uporabljajo med zdravljenjem v bolnišnicah, klinikah in inštitutih;
2. nadomestnih zdravil v primeru izgubljenih ali pozabljenih zdravil ali uničenja stične ali zunanje ovojnine;
3. zdravil za potovanje, ki niso del zdravljenja.
(2) Zdravila iz 1. točke prejšnjega odstavka so vključena v standard zdravstvene storitve, ki ga zagotoviti izvajalec.
(3) Na recept ni dovoljeno predpisati naslednjih magistralnih zdravil:
1. farmacevtskih oblik za peroralno, oralno, dermalno in vaginalno uporabo, ki v svoji sestavi vsebujejo borovo kislino in derivate;
2. mazil, raztopin in emulzij s protimikrobnimi zdravili za lokalno uporabo, če ni v Seznamu magistralnih zdravil določeno drugače;
3. razredčenih industrijsko proizvedenih protimikrobnih zdravil za lokalno uporabo;
4. razredčenih industrijsko proizvedenih zdravil za lokalno uporabo za zdravljenje aken;
5. razredčenih industrijsko proizvedenih glukokortikoidnih zdravil za lokalno uporabo v kombinaciji z eno ali več zdravilnimi učinkovinami;
6. razredčenih industrijsko proizvedenih glukokortikoidnih zdravil za lokalno uporabo z mazilno podlago, ki nima enakega emulzijskega sistema;
7. kombinacij industrijsko proizvedenih glukokortikoidnih zdravil za lokalno uporabo z industrijsko proizvedenimi mazili;
8. tonikov in roboransov;
9. farmacevtskih oblik za zdravljenje kože, če imajo vgrajeno eno ali več naslednjih učinkovin: urotropin, lokalni anestetik, več kot 10 % salicilna kislina, mentol;
10. farmacevtskih oblik, ki so namenjeni za nego kože.
60. člen
(1) Vrednost zdravila, predpisanega na recept, se določi na podlagi:
1. veljavne cene zdravila, določene v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila,
2. najvišje priznane vrednosti za zdravila iz posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in posamezne terapevtske skupine zdravil, določene v skladu s splošnim aktom zavoda, ali
3. veljavne cene zdravila iz posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil ali posamezne terapevtske skupine zdravil, če je veljavna cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti.
(2) Vrednost živila, predpisanega na recept, se določi na podlagi:
1. cene živila, ki jo dogovori zavod s ponudnikom živil, ali
2. najvišje priznane vrednosti, ki jo določi zavod za živila iz 2. in 3. točke 57.a člena pravil, ki se razvrščajo na vmesno listo.
(3) Najvišjo priznano vrednost iz prvega in drugega odstavka tega člena določi upravni odbor zavoda ali po njegovem pooblastilu generalni direktor zavoda na podlagi splošnega akta zavoda.
(4) Za zdravilo iz 2. točke prvega odstavka tega člena, predpisano na obnovljivi recept, in živilo iz 2. točke drugega odstavka tega člena, predpisano na obnovljivi recept, se upošteva najvišja priznana vrednost, veljavna ob vsaki izdaji zdravila oziroma živila.
(5) Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena ima zavarovana oseba v primeru iz drugega in tretjega odstavka 207. člena pravil pravico do zdravila iz posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil oziroma posamezne terapevtske skupine zdravil v njegovi celotni vrednosti ali v določenem odstotku njegove vrednosti v skladu z razvrstitvijo zdravila na pozitivno ali vmesno listo.
(6) Če ne gre za primer iz prejšnjega odstavka, se doplača naslednja razlika vrednosti:
– za izdano zdravilo z določeno najvišjo priznano vrednostjo – razliko med ceno izdanega zdravila in najvišjo priznano vrednostjo;
– za izdano zdravilo, predpisano s splošnim imenom, ki nima določene najvišje priznane vrednosti – razliko med ceno izdanega in najcenejšega zdravila.".
25. člen
V 64. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Zavarovana oseba ima pravico do medicinskih pripomočkov, potrebnih za zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo. Medicinski pripomočki in natančnejša opredelitev zdravstvenih stanj, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do posameznega medicinskega pripomočka, se določijo s splošnim aktom skupščine zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje. Šifrant vrst medicinskih pripomočkov določi s splošnim aktom upravni odbor zavoda.".
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Zavarovana oseba ima na podlagi naročilnice pravico do medicinskega pripomočka, ki je uvrščen na seznam medicinskih pripomočkov. Seznam medicinskih pripomočkov vsebuje podatke o vrstah medicinskih pripomočkov z zahtevami iz prve in druge alinee drugega odstavka 111. člena pravil ter podatke o pripomočkih (artiklih), ki izpolnjujejo te zahteve. Zavod seznam medicinskih pripomočkov objavi na svoji spletni strani.
(3) Podrobnejšo vsebino seznama medicinskih pripomočkov, postopek in podrobnejša merila za uvrščanje pripomočkov (artiklov) na ta seznam in njihovo izločitev s tega seznama ter postopek ugotavljanja izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka pri posameznem pripomočku (artiklu) se določi s splošnim aktom skupščine zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje.".
Dosedanji drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
26. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
"65. člen
(1) Izvajalec iz svojih materialnih stroškov zagotovi zavarovani osebi:
– pripomočke, ki jih potrebuje za opravljanje svoje zdravstvene dejavnosti,
– naslednje medicinske pripomočke, ki se v tem primeru ne predpisujejo na naročilnico:
1. standardni voziček na ročni pogon ali standardni voziček za otroka;
2. otroški tricikel;
3. sobno dvigalo;
4. trapez za obračanje;
5. negovalno posteljo, varovalno posteljno ograjo, posteljno mizico;
6. prenosni nastavljiv hrbtni naslon;
7. blazine za preprečevanje preležanin;
8. toaletni stol;
9. dvigalo za kopalnico;
10. nastavek za toaletno školjko;
11. sedež za kopalno kad;
12. raztopine in materiale iz sedmega, osmega in devetega odstavka 89. člena pravil;
13. predloge, hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo ali vpojne in nepropustne hlačke za večkratno uporabo pri bolezenski inkontinenci;
14. katetre iz prvega, četrtega in petega odstavka 89. člena pravil;
15. terapevtski valj, žogo, gibalno desko in blazine;
16. navadna stojka;
17. bergle;
18. hodulje;
19. vakuumski zbiralnik za plevralno drenažo, in
– pripomočke, ki jih mora zagotavljati v skladu s 105. in 107. členom pravil.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovanim osebam v domovih za starejše, drugih splošnih in posebnih socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje zagotovijo pripomočki iz 13. točke druge alinee prejšnjega odstavka pri dobaviteljih na podlagi izdane naročilnice.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvajalec iz svojih materialnih stroškov ne zagotavlja medicinskih pripomočkov iz četrtega odstavka 212. člena pravil.".
27. člen
V 66. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pravica do medicinskih pripomočkov vključuje redno vzdrževanje in popravila naslednjih medicinskih pripomočkov:
1. protez;
2. ortoz;
3. vozičkov na ročni pogon, vozičkov na elektromotorni pogon, dodatkov za vozičke, počivalnikov, prenosnih posebnih sedežev, električnega skuterja;
4. koncentratorja kisika, aparata za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh, aparata za mehanično ventilacijo, aparata za podporo dihanja s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu;
5. Braillovega pisalnega stroja, predvajalnika zvočnih zapisov, Brajeve vrstice;
6. za- in v-ušesnih slušnih aparatov, aparatov za kostno prevodnost, žepnih aparatov, aparatov za omogočanje glasnega govora, aparatov za boljše sporazumevanje, zunanjih delov za polžev vsadek in kostno vsidranega slušnega aparata.".
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do peti odstavek, ki se glasijo:
"(2) Redno vzdrževanje so zamenjave delov potrošnega značaja in storitve, ki jih je treba izvesti v določenem obdobju v skladu z navodili proizvajalca, ali če je to potrebno zaradi zagotavljanja uporabe medicinskega pripomočka v skladu z namenom, kot ga je določil proizvajalec. Popravilo so zamenjave delov, ki ne zagotavljajo več funkcionalne ustreznosti medicinskega pripomočka in storitve, povezane z zamenjavo teh delov.
(3) V času trajnostne dobe oziroma do prejema novega medicinskega pripomočka skupni stroški popravil medicinskega pripomočka oziroma pripomočka (artikla) v breme obveznega zavarovanja znašajo največ 50 % cene, ki je bila za medicinski pripomoček oziroma pripomoček (artikel) krita iz obveznega zavarovanja. Ob smiselno enakih pogojih iz prejšnjega stavka tudi skupni stroški vzdrževanja znašajo največ 50 % cene. Ne glede na prvi stavek lahko skupni stroški popravil pri protezah v času trajnostne dobe oziroma do prejema nove proteze znašajo največ 70 % cene proteze, ki je bila krita iz obveznega zavarovanja, če je za zagotavljanje nadaljnje funkcionalne ustreznosti proteze treba zamenjati dele, katerih garancijska doba je vsaj 12 mesecev.
(4) Zavod zagotavlja redno vzdrževanje in popravila po izteku garancijske dobe za tisti izdani medicinski pripomoček oziroma pripomoček (artikel) v okviru iste vrste medicinskega pripomočka, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela v breme obveznega zavarovanja.
(5) Zavarovana oseba plača stroške popravil medicinskega pripomočka oziroma pripomočka (artikla), ki so potrebna, če ni ravnala v skladu z navodili za uporabo medicinskega pripomočka, kot je to določil proizvajalec.".
Dosedanji drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo "Lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni" nadomesti z besedilom "Dobavitelj".
28. člen
V 70. členu se v četrtem odstavku za besedo "odbor" doda beseda "zavoda".
29. člen
V 74. členu se beseda "ohranjene" nadomesti z besedo "ohranjeni".
30. člen
V 75. členu se 5. in 6. točka črtata.
31. člen
Naslov poglavja "V/3 Pravica do pripomočkov za vid" se spremeni tako, da se glasi: "V/3 Pravica do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida in do medicinskih pripomočkov za slepoto in slabovidnost".
32. člen
V 79. členu se:
– v 1. točki v drugi alinei beseda "pri" črta;
– v 2. točki besedi "zavarovana oseba" črtata.
33. člen
V 81. členu se za besedama "otroci do" doda beseda "vključno".
34. člen
V 84. členu se v 4. točki prvega odstavka:
– beseda "odstotkov" nadomesti z znakom " %";
– pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
"5. bele palice za slepe;
6. ultrazvočne palice, če je hkrati slepa in gluha.".
35. člen
V naslovu poglavja "V/4. Pravica do pripomočkov za sluh in govor" se pred besedo "pripomočkov" doda beseda "medicinskih".
36. člen
V 89. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo "glede na svoje zdravstveno stanje" in beseda "tudi" črtata.
V tretjem odstavku se v 5. točki beseda "filter", obakrat, nadomesti z besedo "filtra".
V sedmem in osmem odstavku se besedilo "izvajajo njeni svojci ali sama" nadomesti z besedilom "izvaja sama ali oseba, ki skrbi za njo".
V osmem odstavku se drugi stavek črta.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
"(10) Zavarovana oseba je v času zdravljenja na domu upravičena do vakuumskih zbiralnikov za plevralno drenažo, kadar je vodilni zdravstveni problem maligni plevralni izliv, če ni mogoče pozdraviti vzroka za plevralni izliv tudi s poskusom plevrodeze in če ima vstavljen kateter za trajno plevralno drenažo s priključkom za vakuumski zbiralnik.".
37. člen
V 91. členu se v drugem odstavku v 1. točki številka "15" nadomesti s številko "18".
V četrtem odstavku se besedilo "v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja" črta.
38. člen
V 92. členu se drugi odstavek črta.
39. člen
V 95. členu se:
– v prvem stavku petega odstavka besedi "Zavarovane osebe" nadomestita z besedama "Zavarovana oseba" in beseda "uveljavijo" z besedo "uveljavi";
– v drugem stavku petega odstavka beseda "enega" nadomesti z besedo "eno".
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
"(6) Zavarovana oseba s kronično kompenzirano respiracijsko acidozo v budnosti, ko je pCO₂ večji ali enak 6kPa, pri kateri zdravljenje s pomočjo aparata za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP) zaradi zahtev po tlakih, ki so višji od 18 cm H₂O ali zaradi pridruženih bolezni in stanj, ni uspešno, je upravičena do aparata za podporo dihanju s pozitivnim tlakom pri vdihu in izdihu (BIPAP).
(7) Zavarovana oseba, ki se zdravi zaradi bolezni pljuč v okviru cistične fibroze, je upravičena do električnega masatorja pljuč.
(8) Do medicinskega pripomočka za izkašljevanje, ki ustvari oscilacijske in vibracijske pritiske ob izdihu – resonanco v dihalnih poteh (flutter), je upravičen otrok, ki se zdravi zaradi kronične gnojne pljučne bolezni in odrasla zavarovana oseba, ki je za kronično gnojno pljučno boleznijo zbolela pred dopolnjenim 18. letom starosti in se zdravljenje nadaljuje v odraslo dobo.
(9) Otrok do petega leta starosti, ki se zdravi zaradi gnojne pljučne bolezni v okviru cistične fibroze, je upravičen do medicinskega pripomočka za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP valvula) z masko.
(10) Zavarovana oseba je upravičena do dihalnega balona (ambu), če se na domu zdravi zaradi kronične dihalne odpovedi, ima trajno traheostomo, je trajno odvisna od mehanične ventilacije pljuč in je oseba, ki zanjo skrbi, usposobljena za uporabo dihalnega balona (ambu), če:
– bi morebitna okvara aparata za mehanično predihavanje pljuč zahtevala takojšnje izvajanje temeljnih postopkov oživljanja ali
– je dihalni balon potreben za nego traheostome in toaleto spodnjih dihalnih poti.
(11) Otrok do petega leta starosti z boleznijo pljuč, ki ima traheostomo, je upravičen do dihalnega balona (ambu), če je oseba, ki zanj skrbi na domu, usposobljena za uporabo dihalnega balona (ambu).
(12) Do pulznega oksimetra s pripadajočimi senzorji je:
– upravičen otrok, ki se zdravi zaradi kronične dihalne odpovedi in
– upravičena odrasla zavarovana oseba, če je v otroški dobi zbolela za kronično dihalno odpovedjo in se zdravljenje nadaljuje v odraslo dobo,
če se trajno zdravi s kisikom na domu ali je trajno odvisna od mehanične ventilacije na domu in če se je oseba, ki za tako zavarovano osebo skrbi, na podlagi rezultatov meritev sposobna odločati glede nadaljnjih postopkov zdravljenja.".
40. člen
V naslovu poglavja "V/6. Pripomočki, ki jih zavarovane osebe dobijo v izposojo" se beseda "Pripomočki" nadomesti z besedama "Medicinski pripomočki".
41. člen
V 97. členu se:
– v 11. točki beseda "hodulja" nadomesti z besedo "hoduljo";
– v 13. točki besedi "negovalna postelja" nadomestita z besedama "negovalno posteljo";
– v 14. točki besedi "posteljna mizica" nadomesti z besedama "posteljno mizico";
– v 17. točki pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 18. do 20. točka, ki se glasijo:
"18. počivalnik – serijsko izdelan;
19. aparat za podporo dihanju s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP);
20. pulzni oksimeter.".
Drugi odstavek se črta.
42. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
"98. člen
(1) Dobavitelji, ki izposojajo medicinske pripomočke iz prejšnjega člena:
– nabavljajo nove medicinske pripomočke;
– zbirajo od zavarovanih oseb rabljene medicinske pripomočke;
– medicinske pripomočke vzdržujejo, popravljajo, očistijo in usposabljajo za nadaljnjo uporabo;
– zagotavljajo v pogodbeno določenem roku garancijo za medicinske pripomočke.
(2) Izposojo medicinskih pripomočkov lahko organizira tudi zavod, če za določeno območje ni mogoče skleniti pogodbe o njihovi izposoji z dobaviteljem ali če je to za zavod ekonomsko smotrneje.
(3) Dobavitelj ob izposoji medicinskega pripomočka izroči zavarovani osebi navodilo za uporabo in vzdrževanje medicinskega pripomočka in navodilo o kraju servisiranja medicinskega pripomočka.
(4) Medicinski pripomočki iz prejšnjega člena so last dobavitelja, ki jih izposoja.".
43. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
"100. člen
(1) Zavarovana oseba vrne izposojeni medicinski pripomoček dobavitelju:
– ko izteče čas, določen za izposojo;
– če zavarovana oseba biva v zavodu iz 2. točke prvega odstavka 36. člena pravil in mora pripomoček zagotoviti tak zavod;
– če ga ne potrebuje več;
– če je zaradi anatomskih oziroma funkcionalnih sprememb postal neuporaben.
(2) Če zavarovana oseba umre, izposojeni medicinski pripomoček dobavitelju vrne oseba, ki je skrbela za zavarovano osebo, ali izvajalec, pri katerem je ta bivala pred smrtjo.".
44. člen
V 102. členu se v tretjem odstavku:
– v 5. točki besedilo "slušne pripomočke ter pripomočke" nadomesti z besedilom "medicinske pripomočke za sluh ter medicinske pripomočke";
– v 7. točki besedilo "iz obveznega zavarovanja" črta.
45. člen
V 103. členu se v osmi alinei drugega odstavka beseda "medicinske" črta.
46. člen
V 105. členu se:
– v prvem odstavku drugi stavek črta;
– v drugem odstavku besedilo "z normativi kadrov" črta.
47. člen
V 107. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
"2. pripomočki, ki jih izvajalci uporabljajo pri diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni negi v zavodih in rehabilitaciji.".
48. člen
V 110. členu se drugi odstavek črta.
49. člen
V 111. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Standardi pri medicinskih pripomočkih so tiste zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskega pripomočka glede na določena zdravstvena stanja iz prvega odstavka 64. člena pravil in glede na njegovo vrednost iz 113. člena pravil.".
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
"(3) Zahteve iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka za posamezne vrste medicinskih pripomočkov določi s splošnimi akti skupščina zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Posebne strokovne komisije pripravijo predlog zahtev iz prejšnjega odstavka in ugotavljajo njihovo izpolnjevanje pri pripomočku (artiklu) v skladu s postopkom iz tretjega odstavka 64. člena pravil.".
Peti odstavek se črta.
50. člen
V 112. členu se v 3. točki prvega odstavka beseda "zavoda" nadomesti z besedilom "upravni odbor zavoda ali po njegovem pooblastilu generalni direktor zavoda".
51. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
"113. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka v njegovi celotni vrednosti ali v določenem odstotku njegove vrednosti na podlagi:
– cenovnega standarda;
– najvišje priznane cene;
– pogodbene cene;
– dnevne izposojnine z enkratnim pavšalnim zneskom,
kar upravni odbor zavoda določi na podlagi izhodišč, določenih s splošnim aktom skupščine zavoda iz drugega odstavka 64. člena zakona, razen pogodbene cene in primera iz šestega odstavka tega člena.
(2) Cenovni standard se lahko določi za posamezne vrste medicinskih pripomočkov in vključuje v pravilih določeno obvezno kritje stroškov, ki jih plača zavarovana oseba.
(3) Najvišja priznana cena se lahko določi v okviru cenovnega standarda za en pripomoček (artikel) ali več pripomočkov (artiklov).
(4) Pogodbena cena se dogovori za posamezne vrste medicinskih pripomočkov oziroma za pripomočke (artikle), za katere ni določen cenovni standard.
(5) Dnevna izposojnina se določi za medicinske pripomočke iz 97. člena pravil, razen v tistih primerih, ko to za zavod ni ekonomsko upravičeno. V okviru dnevne izposojnine zagotavlja dobavitelj zavarovani osebi ustrezne medicinske pripomočke v skladu z zahtevami pooblaščenega zdravnika, vsa vzdrževanja in popravila ter druge naloge, potrebne za ponovno usposobitev medicinskega pripomočka za drugo zavarovano osebo.
(6) Če medicinski pripomoček iz drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe ne zagotavlja funkcionalne ustreznosti, ima zavarovana oseba na podlagi predhodne potrditve zavoda pravico do medicinskega pripomočka z enakim namenom uporabe in enakimi lastnostmi, ki je funkcionalno ustrezen in najcenejši.
(7) Zavarovana oseba ima pravico do pripomočka (artikla), ki ga uporablja na dan uveljavitve prvega oziroma novega cenovnega standarda, prve oziroma nove najvišje priznane cene, pogodbene cene ali dnevne izposojnine, do prve izdaje pripomočka (artikla), vendar najdlje tri mesece od uveljavitve njegove prve oziroma nove vrednosti. Zavarovana oseba, ki uporablja pripomoček (artikel), katerega funkcija je dosežena z uporabo drugega pripomočka (artikla), ima po izteku roka iz prejšnjega stavka pravico do obeh pripomočkov (artiklov).".
52. člen
V naslovu poglavja "VIII. TRAJNOSTNE DOBE PRIPOMOČKOV IN ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV" se pred besedo "PRIPOMOČKOV" doda beseda "MEDICINSKIH".
53. člen
V 114. členu se v prvem odstavku beseda "pripomoček" v vseh sklonih in številih nadomesti z besedilom "medicinski pripomoček" v ustreznem sklonu in številu.
V drugem odstavku se:
– beseda "pripomočkov" nadomesti z besedama "medicinskih pripomočkov";
– za besedo "znašajo" doda beseda "najmanj".
V tretjem odstavku se:
– beseda "pripomočkov" nadomesti z besedama "medicinskih pripomočkov";
– pika črta in dodajo nove 58. do 64. točko, ki se glasijo:
   "58. aparat za podporo dihanju s pozitivnim
tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP)     2 leti
  59. električni masator pljuč      8 let
  60. medicinski pripomoček za
  izkašljevanje (flutter)        5 let
  61. dihalni balon (ambu)        7 let
  62. pulzni oksimeter       18 mesecev
  63. senzor za pulzni
  oksimeter za večkratno
uporabo                12 mesecev
64. pri otroku do dopolnjenega tretjega leta največ tri senzorje za pulzni oksimeter za lepljenje na kožo na mesec.".
54. člen
V 115. členu se:
– v napovednem stavku besedilo "zavarovane osebe, in zato zanje trajnostna doba ni določena" črta;
– pika nadomesti z vejico in doda nova 4. točka, ki se glasi.
"4. medicinski pripomoček za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP valvula).".
55. člen
V 116. členu se v prvem odstavku pred besedo "pripomočkov" doda beseda "medicinskih".
V drugem odstavku se pred besedo "pripomočke" doda beseda "medicinske".
V petem odstavku se pred besedo "pripomočke" doda beseda "medicinske".
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) Zavarovana oseba je pri malignem plevralnem izlivu upravičena do največ dveh vakuumskih zbiralnikov za plevralno drenažo za obdobje enega tedna. Pooblaščeni zdravnik jih lahko predpiše največ deset naenkrat.".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi, se beseda "pripomočkov" v vseh sklonih nadomesti z besedilom "medicinskih pripomočkov" v ustreznem sklonu in pred besedo "stanjih" doda beseda "zdravstvenih".
56. člen
V 117. členu se v napovednem stavku besedilo "pripomočkov za vid" nadomesti z besedilom "medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida in medicinskih pripomočkov za slepoto in slabovidnost".
57. člen
V 120. členu se v prvem odstavku pred besedo "pripomočka" doda beseda "medicinskega".
Drugi odstavek se črta.
58. člen
V 123. členu se v prvem in drugem odstavku beseda "pripomoček" v vseh sklonih nadomesti z besedama "medicinski pripomoček" v ustreznem sklonu.
59. člen
V 124. členu se pred besedo "pripomočka" doda beseda "medicinskega".
60. člen
V 125. členu se:
– v 1. točki besedilo "slušne pripomočke" nadomesti z besedilom "medicinske pripomočke za sluh";
– v 2. točki pred besedo "pripomočke" doda beseda "medicinske".
61. člen
Naslov poglavja "XI. PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO ZDRAVLJENJA V TUJINI" in 135. člen se spremenita tako, da se glasita:
"XI. PRAVICA DO ZDRAVLJENJA V TUJINI
135. člen
Zavarovana oseba ima pravico do zdravljena v tujini v skladu z zakonom in s splošnimi akti zavoda.".
62. člen
Za 135. členom se dodajo novi 135.a, 135.b, 135.c, 135.d, 135.e in 135.f člen, ki se glasijo:
"135.a člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev, če so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, s pregledom, preiskavo ali z zdravljenjem v tujini pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja.
(2) Če pravico iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavarovana oseba, ki še ni dopolnila 18 let, ima na potovanju in med pregledom, preiskavo ali zdravljenjem v tujini pravico do spremstva.
(3) Stroški zdravstvenih storitev iz prvega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo v višini dejanskih stroškov teh storitev v državi, v kateri so bile uveljavljene.
135.b člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarski konfederaciji, oziroma do povračila stroškov teh storitev:
– če ji je bila pri vpisu v čakalni seznam izvajalca določena čakalna doba, ki presega najdaljšo dopustno čakalno dobo in zdravstvene storitve ni mogoče uveljaviti v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob pri vsaj enem izvajalcu;
– če ji je bila pri vpisu v čakalni seznam izvajalca določena čakalna doba, ki ne presega najdaljše dopustne čakalne dobe, presega pa razumen čas in zdravstvene storitve ni mogoče uveljaviti v razumnem času pri vsaj enem izvajalcu.
(2) Če pravico iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavarovana oseba, ki še ni dopolnila 18 let, ima na potovanju in med pregledom, preiskavo ali zdravljenjem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarski konfederaciji, pravico do spremstva.
(3) Če je predmet odobritve zdravljenja iz prvega odstavka tega člena izdelava zobno-protetičnih nadomestkov, zavod v postopku odobritve zdravljenja odloči o pravici do zobno-protetičnih nadomestkov tudi ob upoštevanju 188. člena pravil.
(4) Če je predmet povračila stroškov zdravstvenih storitev iz prvega odstavka tega člena izdelava zobno-protetičnih nadomestkov, pred njihovo izdelavo ni treba zahtevati potrditev zavoda iz 188. člena pravil. Če predhodna potrditev zavoda iz prejšnjega stavka ni bila zahtevana, zavod v postopku odločanja o povračilu stroškov zdravstvenih storitev odloči o pravici do zobno-protetičnih nadomestkov tudi ob upoštevanju 188. člena pravil.
(5) Stroški zdravstvenih storitev iz prvega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot znašajo stroški teh storitev v javni zdravstveni mreži v državi, v kateri so bile uveljavljene.
135.c člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica in jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije:
– na podlagi napotnice osebnega zdravnika ali napotnega zdravnika v Republiki Sloveniji do bolnišničnih in specialistično ambulantnih zdravstvenih storitev, pri čemer napotnica ni potrebna za specialistično ambulantne zdravstvene storitve, ki jih zavarovana oseba lahko uveljavi pri izvajalcih brez napotnice;
– na podlagi odločbe zavoda o predhodni odobritvi;
– na podlagi odločbe zavoda o odobritvi zdraviliškega zdravljenja;
– na podlagi odločbe zavoda o upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe ali o pravici do zahtevnejšega medicinskega pripomočka;
– na podlagi naročilnice ali naročilnice EU;
– na podlagi recepta ali receptnega obrazca.
(2) Zavarovana oseba ni upravičena do povračila stroškov iz tretjega odstavka 44.c člena zakona.
(3) Predhodna odobritev zavoda iz druge alinee prvega odstavka tega člena je pogoj za uveljavljanje pravice do povračila stroškov zdravstvenih storitev iz drugega odstavka 44.c člena zakona in se zavrne v primerih iz četrtega odstavka 44.c člena zakona.
(4) Če so v primeru zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev zavoda iz prejšnjega odstavka, hkrati izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravice na podlagi prejšnjega in tega člena, se uporabijo določbe prejšnjega člena, razen, če zavarovana oseba izrecno izjavi, da pravico uveljavlja na podlagi tega člena.
(5) Če je predmet povračila stroškov zdravstvenih storitev iz prve alinee prvega odstavka tega člena izdelava zobno-protetičnih nadomestkov pri specialistu protetiku, pred njihovo izdelavo ni treba zahtevati potrditev zavoda iz 188. člena pravil. Če predhodna potrditev zavoda iz prejšnjega stavka ni bila zahtevana, zavod v postopku odločanja o povračilu stroškov zdravstvenih storitev odloči o pravici do zobno-protetičnih nadomestkov tudi ob upoštevanju 188. člena pravil.
(6) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov zdraviliškega zdravljenja, ki je bilo izvedeno v drugi državi članici Evropske unije na podlagi odločbe zavoda o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, ki jo zavod izda na predlog pooblaščenega zdravnika, če je bilo zdraviliško zdravljenje izvedeno v skladu s to odločbo zavoda, razen v delu, ki določa naziv zdravilišča v Republiki Sloveniji.
(7) Stroški zdravstvene storitve iz prvega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo v višini povprečne cene teh storitev v Republiki Sloveniji oziroma do višine iz osmega odstavka 135.d člena ali petega odstavka 135.e člena pravil, vendar ne več, kot znašajo dejanski stroški.
135.d člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov cene medicinskega pripomočka, če je kupljen v drugi državi članici Evropske unije na podlagi naročilnice.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov cene medicinskega pripomočka, če je kupljen v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije na podlagi naročilnice EU.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov cene medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe in zahtevnejšega medicinskega pripomočka, če je kupljen v drugi državi članici Evropske unije na podlagi odločbe zavoda o upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe ali o pravici do zahtevnejšega medicinskega pripomočka, ki se izda na predlog pooblaščenega zdravnika ali na zahtevo, ki se jo vloži na podlagi naročilnice EU.
(4) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov cene medicinskega pripomočka s seznama zdravstvenih storitev iz sedmega odstavka 44.c člena zakona, če je kupljen v drugi državi članici Evropske unije na podlagi naročilnice ali naročilnice EU in je bila pred nakupom izdana odločba zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov cene medicinskega pripomočka. Odločba zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov cene medicinskega pripomočka se izda:
– na zahtevo, ki jo je treba vložiti v 30 dneh od izdaje naročilnice ali naročilnice EU ali odločbe iz prejšnjega odstavka, na podlagi katere se zahteva predhodna odobritev zavoda;
– na zahtevo, ki se jo poda v predlogu pooblaščenega zdravnika ali v zahtevi iz prejšnjega odstavka, če se v tem predlogu oziroma zahtevi sočasno zahteva predhodna odobritev zavoda iz tega odstavka.
(5) V primeru iz tretjega in četrtega odstavka tega člena si lahko zavarovana oseba nabavi medicinski pripomoček pri dobavitelju na podlagi potrdila o upravičenosti do medicinskega pripomočka, ki ga zavod izda ob izdaji odločbe iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena.
(6) V primeru iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena pred nakupom medicinskega pripomočka ni treba zahtevati predhodne potrditve zavoda iz šestega odstavka 113. člena pravil. Če predhodna potrditev zavoda iz prejšnjega stavka ni bila zahtevana, zavod odloči o pravici do medicinskega pripomočka iz šestega odstavka 113. člena pravil v postopku odločanja o povračilu stroškov cene medicinskega pripomočka.
(7) V primeru iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena mora biti medicinski pripomoček kupljen v 30 dneh oziroma v 120 dneh, če gre za medicinski pripomoček, ki je individualno izdelan za zavarovano osebo ali za medicinski pripomoček iz četrtega odstavka 212. člena pravil. Rok iz prejšnjega stavka začne teči:
– od izdaje naročilnice ali naročilnice EU;
– od dokončnosti odločitve zavoda iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena.
(8) Stroški cene medicinskega pripomočka iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo do višine iz drugega, tretjega, četrtega oziroma šestega odstavka 113. člena pravil, vendar ne več, kot znašajo dejanski stroški.
135.e člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila in živila, če je kupljeno v drugi državi članici Evropske unije na podlagi recepta oziroma na podlagi recepta, ki ga je potrdil zavod, če je za zdravilo, predpisano na recept, uvedeno potrjevanje na podlagi šestega odstavka 202. člena pravil.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila in živila, če je kupljeno v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije na podlagi receptnega obrazca oziroma na podlagi receptnega obrazca, ki ga je potrdil zavod, če je za zdravilo, predpisano na receptni obrazec, uvedeno potrjevanje na podlagi šestega odstavka 202. člena pravil.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila in živila s seznama zdravstvenih storitev iz sedmega odstavka 44.c člena zakona, če je kupljeno na podlagi recepta v drugi državi članici Evropske unije ali na podlagi receptnega obrazca v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije in je bila pred nakupom na podlagi tega recepta oziroma receptnega obrazca izdana odločba zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov vrednosti zdravila in živila. Če je za zdravilo, predpisano na recept oziroma receptni obrazec, ki je podlaga za izdajo odločbe iz prejšnjega stavka, uvedeno potrjevanje na podlagi šestega odstavka 202. člena pravil, se šteje, da ga je zavod potrdil z izdajo te odločbe. Odločba zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov vrednosti zdravila in živila se izda na zahtevo, ki jo je treba vložiti v 30 dneh od predpisa recepta oziroma receptnega obrazca, na podlagi katerega se zahteva predhodna odobritev zavoda. V primeru vložene zahteve iz prejšnjega stavka mora biti recept oziroma receptni obrazec predložen lekarni v 30 dneh od dokončnosti odločitve zavoda o predhodni odobritvi.
(4) V primeru iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora biti zdravilo oziroma živilo predpisano na recept oziroma receptni obrazec in izdano v skladu s splošnimi akti zavoda.
(5) Stroški vrednosti zdravila in živila iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo do višine iz 60. člena pravil, vendar ne več, kot znašajo dejanski stroški.
135.f člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila in živila, če je kupljeno v tujini na podlagi recepta, na zadnji strani katerega je potrdilo farmacevta v lekarni iz Republike Slovenije, da ji v Republiki Sloveniji ni bilo mogoče izdati zdravila oziroma živila zaradi motnje v njegovi preskrbi na trgu Republike Slovenije, ki ga mora zavod potrditi pred nakupom zdravila, če je za zdravilo, predpisano na recept, uvedeno potrjevanje na podlagi šestega odstavka 202. člena pravil.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti zdravilo oziroma živilo predpisano na recept in izdano v skladu s splošnimi akti zavoda.
(3) Stroški vrednosti zdravila in živila iz prvega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo do višine dejanskih stroškov v državi, v kateri je kupljeno.".
63. člen
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
"136. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov zdravstvene storitve oploditve z biomedicinsko pomočjo z darovanimi celicami, ki jo uveljavi v tujini.
(2) Stroški zdravstvene storitve iz prejšnjega odstavka se zavarovani osebi povrnejo v višini povprečne cene te storitve v Republiki Sloveniji, vendar ne več, kot znašajo dejanski stroški."
64. člen
V 137. členu se v 4. točki prvega odstavka beseda "zdravstvenega" črta.
65. člen
V 138. členu se v šestem odstavku besedilo "iz tretjega odstavka 135. člena pravil" nadomesti z besedilom "iz drugega odstavka 135.a ali drugega odstavka 135.b člena pravil".
66. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
"139. člen
(1) Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, vzroka za začasno zadržanost od dela in načina valorizacije.
(2) Nadomestilo plače za prvih 90 dni zadržanosti od dela znaša:
1. 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu in darovanja krvi;
2. 90 % osnove v primerih presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi in izolacije;
3. 80 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni, nege ožjega družinskega člana ter v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in tretjega odstavka 40. člena pravil;
4. 70 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela in spremstva;
5. 90 % osnove v vseh primerih zadržanosti od dela, če gre za vojaške invalide in civilne invalide vojne, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu in nege ožjega družinskega člana, ko nadomestilo znaša 100 % osnove.
(3) Nadomestilo plače po preteku 90 dni zadržanosti od dela znaša:
1. 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, darovanja krvi, posledic dajanja krvi in izolacije;
2. 90 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
3. 80 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege ožjega družinskega člana in spremstva ter v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in tretjega odstavka 40. člena pravil;
4. 100 % osnove v vseh primerih zadržanosti od dela, če gre za vojaške invalide in civilne invalide vojne.".
67. člen
V 141. členu se v prvem odstavku pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
"8. osnove za plačevanje prispevkov iz drugega in tretjega odstavka 55.a člena zakona.".
V drugem odstavku se beseda "zdravstvenega" črta.
68. člen
V 153. členu se v drugem odstavku besedilo "iz obveznega zavarovanja" črta.
69. člen
V 155. členu se besedilo "iz prvega ali drugega odstavka 135. člena pravil" nadomesti z besedilom "iz prvega odstavka 135.a ali prvega odstavka 135.b člena pravil".
70. člen
V 156. členu se v prvem in drugem stavku tretjega odstavka in v četrtem odstavku besedilo "iz prvega odstavka 135. člena pravil" nadomesti z besedilom "iz prvega odstavka 135.a ali prvega odstavka 135.b člena pravil".
71. člen
V 157. členu se besedilo "do zdravstvenih storitev" črta.
72. člen
V 158. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(2) Zavarovane osebe uveljavljajo pravico do zdravljenja v tujini v skladu z zakonom in s splošnimi akti zavoda.".
V tretjem odstavku se besedilo "na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja" črta.
V četrtem odstavku se besedilo "iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja" nadomesti z besedilom ", ki so pravica".
73. člen
V 160. členu se v prvem stavku tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen fizioterapevtskih storitev.".
74. člen
V 161. členu se v drugem odstavku besedilo "Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti" nadomesti z besedilom "Osebni otroški zdravnik".
75. člen
V 166. členu se v drugem odstavku za besedo "Osebni" doda beseda "otroški".
76. člen
V 169. členu se:
– v 1. točki beseda "zdravnika" nadomesti z besedama "osebnega zdravnika";
– v 4. točki beseda "Ministrstvo" nadomesti z besedo "ministrstvo" in beseda "zdravnika" z besedama "osebnega zdravnika".
77. člen
V 170. členu se v drugem odstavku:
– besedilo "169." nadomesti z besedo "prejšnjega";
– besedilo ", opredeljen v 1. točki tega člena" z besedilom "iz prejšnjega odstavka".
V tretjem odstavku se:
– besedilo "169." nadomesti z besedo "prejšnjega";
– v prvem in drugem stavku beseda "zdravnik", obakrat, nadomesti z besedama "osebni zdravnik".
78. člen
V 172. členu se v drugem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
"Osebni otroški zdravnik – zdravnik specialist splošne (družinske) medicine praviloma pooblasti najbližjega zdravnika specialista pediatra ali specialista šolske medicine za izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev.".
V tretjem odstavku se besedi "drugimi zdravniki" nadomestita z besedama "nadomestnim zdravnikom".
V četrtem odstavku se beseda "pooblastila" nadomesti z besedo "napotnice".
79. člen
V 174. členu se v prvem odstavku:
– v 5. točki besedilo "v skladu z določili pravil" črta;
– v 7. točki besedilo "v skladu s pravili" črta;
– v 10. točki pred besedo "pripomočkih" doda beseda "medicinskih".
80. člen
V 176. členu se v prvem odstavku:
– besedilo "zdravnike specialiste" nadomesti z besedilom "napotnega zdravnika";
– besedilo "zdravnika specialista" nadomesti z besedilom "napotnega zdravnika".
V drugem odstavku se besedilo "specialistu (napotnemu zdravniku)" nadomesti z besedama "napotnemu zdravniku".
V tretjem odstavku se besedi "zdravnika specialista" nadomestita z besedama "napotnega zdravnika".
V četrtem odstavku se besedilo "Specialist (napotni zdravnik)" nadomesti z besedama "Napotni zdravnik".
81. člen
V 178. členu se besedilo "zdravnika, ki mu prenaša del pooblastil" nadomesti z besedama "napotnega zdravnika".
82. člen
179. člen se spremeni tako, da se glasi:
"179. člen
Zavarovana oseba lahko brez napotnice uveljavlja nujno zdravljenje, nujno medicinsko pomoč in druge zdravstvene storitve v skladu s splošnimi akti zavoda.".
83. člen
V 180. členu se v prvem odstavku besedi "Zavarovani osebi" nadomestita z besedilom "Splošni osebni zdravnik in osebni otroški zdravnik".
V drugem odstavku se besedi "osebnega zdravnika" nadomestita z besedilom "splošnega osebnega zdravnika oziroma osebnega otroškega zdravnika".
84. člen
V 188. členu se v prvem odstavku beseda "Zavodu" nadomesti z besedo "zavodu".
V drugem odstavku se besedilo "iz obveznega zdravstvenega zavarovanja" črta.
V tretjem odstavku se beseda "medicinski" nadomesti z besedo "zdravstveni".
V četrtem odstavku se besedilo "iz obveznega zavarovanja" črta.
85. člen
V 192. členu se v prvem odstavku beseda "medicinske" nadomesti z besedo "zdravstvene".
V drugem odstavku se beseda "medicinska" nadomesti z besedo "zdravstvena".
V tretjem odstavku besedilo "in v količini, navedeni v 58. členu teh pravil" črta.
V četrtem odstavku se beseda "medicinsko" nadomesti z besedo "zdravstveno".
86. člen
V 196. členu se v 1. točki prvega odstavka besedilo "pripomočkov za vid" nadomesti z besedilom "medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida".
V tretjem odstavku se besedilo "posebnega pooblastila osebnega zdravnika" nadomesti z besedo "napotnice".
87. člen
Naslov poglavja "XIII/7. Uveljavljanje pravic do zdraviliških zdravstvenih storitev" in 197. do 200. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
"XIII/7. Uveljavljanje pravice do zdraviliškega zdravljenja
197. člen
(1) O pravici do zdraviliškega zdravljenja odloča imenovani zdravnik na predlog:
1. zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, ki ga poda najpozneje pet dni pred odpustom iz bolnišničnega zdravljenja;
2. osebnega zdravnika, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.
(2) Zdravnik iz prejšnjega odstavka mora imenovanemu zdravniku predložiti podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, ki utemeljujejo zdraviliško zdravljenje, ter predlagati spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo iz drugega odstavka 63. člena pravil, če je to potrebno. Na predlogu je lahko navedena tudi izjava zavarovane osebe glede zdravilišča, v katero želi biti napotena.
(3) Imenovani zdravnik o predlogu za zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, odloči v petih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na predlog zdravnika iz prvega odstavka tega člena, se lahko v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja določi drugo vrsto zdraviliškega zdravljenja, razen v primeru iz četrtega odstavka 43. člena pravil, ali drug način izvajanja zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.
(5) Z odločbo o odobritvi zdraviliškega zdravljenja se določijo vrsta, način izvajanja, tip standarda in trajanje zdraviliškega zdravljenja, razlog obravnave, rok, v katerem mora zavarovana oseba začeti zdraviliško zdravljenje, naziv zdravilišča, spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo iz drugega odstavka 63. člena pravil, in namestitev na negovalni oddelek, če je to potrebno glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe.
198. člen
(1) Zavarovana oseba začne zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, v roku iz 1. točke tretjega odstavka 43. člena pravil, in sicer na dan, ki ji ga sporoči zdravilišče.
(2) Zavarovana oseba začne zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, v 30 dneh od izdaje odločbe o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, če ni v njej določen drug datum začetka zdraviliškega zdravljenja, in sicer na dan, ki ji ga sporoči zdravilišče.
(3) Zdravilišče lahko v primeru iz drugega odstavka 48. člena pravil predlaga imenovanemu zdravniku podaljšanje zdraviliškega zdravljenja najpozneje pet dni pred zaključkom trajanja zdraviliškega zdravljenja.
(4) Zavarovana oseba ali njen osebni zdravnik lahko v primeru iz četrtega odstavka 48. člena pravil predlaga imenovanemu zdravniku odlog začetka zdraviliškega zdravljenja, o čemer zavarovana oseba istočasno pisno obvesti zdravilišče.
(5) Zavarovana oseba ali njen osebni zdravnik lahko v primeru iz petega odstavka 48. člena pravil predlaga imenovanemu zdravniku nadaljevanje zdraviliškega zdravljenja.
199. člen
Osebni zdravnik lahko v primeru iz drugega odstavka 49. člena pravil predlaga imenovanemu zdravniku zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, pri čemer v predlogu iz drugega odstavka 197. člena pravil utemelji tudi razlog, zaradi katerega zavarovana oseba ni mogla začeti zdraviliškega zdravljenja.
200. člen
(1) Zdraviliško zdravljenje se odobri v zdravilišču, ki zagotavlja ustrezen tip standarda zdraviliškega zdravljenja.
(2) Zavarovana oseba lahko pred začetkom zdraviliškega zdravljenja predlaga imenovanemu zdravniku spremembo zdravilišča, ki zagotavlja ustrezen tip standarda zdraviliškega zdravljenja.
(3) Zdravilišče lahko predlaga imenovanemu zdravniku spremembo obsega zdravstvenih storitev v okviru odobrenega tipa standarda zdraviliškega zdravljenja.".
88. člen
201. člen se črta.
89. člen
Naslov in vsebina poglavja "XIII/8. Uveljavljanje pravic do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na recepte" se spremenita tako, da se glasita:
"XIII/8. Uveljavljanje pravice do zdravil in živil na recept
202. člen
(1) Za predpisovanje zdravil na recept je pooblaščen:
– osebni zdravnik;
– napotni zdravnik – zdravila s svojega delovnega področja v skladu s pooblastili z napotnice;
– zdravnik zdravilišča – zdravilo za neprekinjeno zdravljenje osnovne bolezni zavarovane osebe, ki v zdravilišču uveljavlja zdraviliško zdravljenje iz prve alinee drugega odstavka 43. člena pravil, in zdravila, ki jih rabi za zdravljenje bolezni ali poškodbe, ki je nastala v času tega zdraviliškega zdravljenja in bi lahko brez predpisa zdravila povzročila prekinitev tega zdraviliškega zdravljenja;
– drug pooblaščeni zdravnik – zdravila s svojega delovnega področja v skladu s splošnimi akti zavoda.
(2) Zdravila na recept se v izvidu predlaga za predpisovanje in predpisuje:
– v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in splošnimi akti zavoda,
– ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila, strokovnih smernic in vseh okoliščin, ki lahko vplivajo na potek zdravljenja in ob upoštevanju uspešnosti predhodnega zdravljenja,
– v smiselnih kombinacijah, najprimernejših odmerkih in primernem časovnem obdobju, in
– ob upoštevanju stroškovnega vidika predpisa zdravila na recept.
(3) Zdravila na recept se predpisujejo le ambulantno zdravljenim zavarovanim osebam.
(4) Do uvedbe elektronskega obnovljivega recepta zavarovana oseba nabavlja zdravila na obnovljivi recept v lekarni, v kateri je na posamezni obnovljivi recept prvič nabavila zdravilo.
(5) Zdravilo na recept z omejitvijo predpisovanja, ki jo določi zavod, lahko pooblaščeni zdravnik v izvidu predlaga za predpisovanje na recept ali ga predpiše na recept le v okviru določene omejitve, izven okvira določene omejitve predpisovanja pa le, kadar iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje ni mogoče z drugim zdravilom, ki nima določene omejitve predpisovanja, kar pooblaščeni zdravnik utemelji z dokumentiranjem v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.
(6) Za zdravilo iz prejšnjega odstavka lahko zavod uvede potrjevanje receptov, kar označi ob razvrstitvi ali prerazvrstitvi zdravila na listo.
202.a člen
(1) Na obnovljivi recept se predpisujejo zdravila, namenjena za dolgotrajno zdravljenje zavarovane osebe.
(2) Pooblaščeni zdravnik ob predpisu zdravila na obnovljivi recept seznani zavarovano osebo z obdobji izdaje zdravila in veljavnostjo obnovljivega recepta, farmacevt pa jo ob izdaji zdravila na ta recept seznani o predvidenem datumu naslednje izdaje zdravila, ob zadnji izdaji pa jo opozori, da je za nadaljevanje zdravljenja potreben nov recept.
(3) Če zavarovana oseba izpusti posamezno izdajo zdravila na obnovljivi recept, ostane obnovljiv recept veljaven, zdravila pa se ne sme izdati za nazaj.
(4) Farmacevt zaključi obnovljivi recept:
– če ga pooblaščeni zdravnik obvesti, da je ukinil ali zamenjal zdravilo v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta;
– če je predpisano zdravilo izločeno z liste ali ni dostopno na trgu in ga ni možno ustrezno nadomestiti, o čemer obvesti pooblaščenega zdravnika, ki ga je predpisal.
(5) Na obnovljivi recept se lahko predpiše za enkratno izdajo količina zdravil, ki ne presega trimesečnega obdobja. V izjemnem primeru (študijska obveznost v tujini, daljše službeno ali zasebno potovanje v tujino in podobno) se lahko na obnovljivi recept izda večjo količino zdravila, kot je določena za enkratno izdajo, vendar največ za obdobje njegove veljavnosti. Razlog izdaje večje količine zdravila se kot opombo vpiše na zadnjo stran obnovljivega recepta ali označi v računalniškem programu ali naredi uradni zaznamek.
203. člen
(1) Obliko in vsebino recepta določi zavod.
(2) Recept se predpiše in izpolni v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in splošnimi akti zavoda.
(3) Če na recept predpiše zdravilo iz sedme alinee drugega odstavka 103. člena pravil, pooblaščeni zdravnik to označi z besedami: "nujno zdravljenje!" in se poleg podpiše.
204. člen
(1) Na en recept se lahko predpiše eno zdravilo za eno zavarovano osebo enkrat v časovnem obdobju iz četrtega odstavka 58. člena pravil.
(2) Zavarovana oseba mora recept predložiti lekarni:
– v 24 urah od predpisa recepta za zdravilo iz sedme alinee drugega odstavka 103. člena pravil;
– v treh dneh od dneva predpisa recepta za protimikrobno zdravilo za akutno bolezen;
– v 30 dneh od dneva predpisa recepta;
– v 30 dneh od dokončnosti odločitve zavoda o predhodni odobritvi v primeru iz tretjega odstavka 135.e člena pravil.
(3) Zavarovana oseba lahko ponovno izdajo zdravila na obnovljivi recept uveljavi v 30 dneh pred predvideno ponovno izdajo zdravila, pred tem rokom pa le v izjemnem primeru (študijska obveznost v tujini, daljše službeno ali zasebno potovanje v tujino in podobno), pri čemer se razlog predčasne ponovne izdaje zdravila kot opombo vpiše na zadnjo stran obnovljivega recepta ali označi v računalniškem programu ali naredi uradni zaznamek.
205. člen
Pooblaščeni zdravnik, ki v izvidu predlaga predpisovanje zdravila na recept ali ki je predpisal zdravilo na recept, dokumentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe podatke o zdravilu, predlagani oziroma predpisani jakosti in količini, predlaganemu oziroma predpisanemu odmerjanju, podatke o obnovljivem receptu, okoliščine, ki lahko vplivajo na potek zdravljenja in uspešnost zdravljenja s predpisanim zdravilom.
206. člen
(1) Med zdravili v isti farmakološki skupini se predpiše na recept zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med zdravili z enako učinkovino pa najcenejše na trgu dostopno zdravilo, razen v primerih iz 207. člena pravil ali če zavarovana oseba soglaša z doplačilom.
(2) Kadar iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje ni mogoče z drugim zdravilom s seznama medsebojno zamenljivih zdravil oziroma iz terapevtske skupine zdravil, pooblaščeni zdravnik lahko predpiše na recept zdravilo z lastniškim imenom, lastnoročno pripiše "ne zamenjuj!" in se poleg podpiše. Za zdravstveni razlog se šteje alergija na zdravilo ali drug neželeni učinek zdravila, ki ogroža zdravje zavarovane osebe, in se dokumentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.
(3) Preden predpiše zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, za katerega je treba doplačati, pooblaščeni zdravnik seznani zavarovano osebo z doplačilom in jo opozori, da je predpisano zdravilo v lekarni dopustno zamenjati z drugim zdravilom brez doplačila, če ne bo pripravljena doplačati predpisanega zdravila.
(4) Preden predpiše zdravilo iz terapevtske skupine zdravil, za katerega je treba doplačati, pooblaščeni zdravnik seznani zavarovano osebo z doplačilom in jo opozori, da predpisanega zdravila v lekarni ni dopustno zamenjati z drugim zdravilom, če ne bo pripravljena doplačati predpisanega zdravila, zaradi česar bo treba na recept predpisati drugo zdravilo, za katerega ni treba doplačati.
207. člen
(1) Če je na recept predpisano s splošnim imenom zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil ali zdravilo, ki ni na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil, se izda najcenejše zdravilo.
(2) Če na trgu ni dostopnega zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil v okviru najvišje priznane vrednosti, se lahko brez doplačila izda zdravilo z najnižjo veljavno ceno. Prejšnji stavek ne velja, če je zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil vključeno v terapevtsko skupino zdravil.
(3) Če je na recept predpisano zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil ali iz terapevtske skupine zdravil na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, ki presega najvišjo priznano vrednost, se brez doplačila izda predpisano zdravilo.
208. člen
(1) Pred izdajo zdravila iz tretjega odstavka 206. člena pravil farmacevt seznani zavarovano osebo z doplačilom in da je predpisano zdravilo v lekarni dopustno zamenjati z drugim zdravilom s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, če ni pripravljena doplačati.
(2) Pred izdajo zdravila iz četrtega odstavka 206. člena pravil farmacevt seznani zavarovano osebo z doplačilom in da predpisanega zdravila v lekarni ni dopustno zamenjati z drugim zdravilom, če ni pripravljena doplačati, zaradi česar bo treba na recept predpisati drugo zdravilo, ki ne presega najvišje priznane vrednosti.
209. člen
(1) Zdravilo na recept se izda v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in splošnimi akti zavoda.
(2) Zdravilo na recept z omejitvijo izdajanja, ki jo določi zavod, se lahko izda le v okviru določene omejitve.
(3) Kadar je na receptu napaka o zavarovani osebi, pooblaščenem zdravniku, plačniku zdravila ali v načinu doplačila glede na razvrstitev ali indikacijsko področje predpisanega zdravila, ki jo je mogoče preveriti in takoj odpraviti, se recept pravilno obračuna in popravek označi na receptu.
(4) Zdravilo na recept se ne sme izdati:
– če recept ni predpisan in izpolnjen v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in splošnimi akti zavoda;
– če je recept predložen lekarni po obdobju iz drugega odstavka 204. člena pravil;
– če je obnovljivi recept predložen lekarni pred 30 dnevnim rokom predvidene ponovne izdaje zdravila, razen v primeru predčasne ponovne izdaje zdravila v izjemnem primeru iz tretjega odstavka 204. člena pravil.
(5) Naenkrat se ne sme izdati dveh ali več zdravil na recepte z enako učinkovino v enaki jakosti in enaki farmacevtski obliki, ne glede, ali je recepte predpisal en ali več pooblaščenih zdravnikov. V tem primeru se izda zdravilo na en recept ali v količini iz četrtega odstavka 58. člena pravil, drugi recept pa se na sprednji strani označi z opombo "podvojeni recept" in žigom lekarne ter se vrne zavarovani osebi z ustreznim pojasnilom. Na podvojeni recept se ne sme izdati zdravila.
(6) Izda se izvirno pakiranje, ki je najbližje predpisani količini zdravila. Če je zavarovani osebi predpisanih več zdravil za dolgotrajno zdravljenje na recepte, ki niso usklajeni glede obdobja izdaj zdravil, se lahko prilagodi količino izdanih zdravil, da se optimalno prilagodi obdobja njihovih izdaj v obdobjih, določenih z recepti.
(7) Zdravilo, katerega nabavna cena pakiranja ob izdaji oziroma ob prvi izdaji na obnovljivi recept presega 200 eurov, se izdaja za obdobje do enomesečne terapije, vsaka izdaja pa se obračuna in evidentira kot izdaja na obnovljivi recept.
(8) Zdravilo iz šestega odstavka 202. člena pravil se lahko izda, če je recept predhodno potrdil zavod.
209.a člen
(1) Za predpisovanje živil na recept je pooblaščen:
1. za živila s prilagojeno sestavo hranil – splošni osebni zdravnik oziroma osebni otroški zdravnik, oba po postavitvi indikacije na pediatrični kliniki;
2. za živila za prehransko podporo – zdravnik ustrezne specialnosti, določene v omejitvi predpisovanja posameznega živila, v okviru specialistične ambulantne dejavnosti, in splošni osebni zdravnik oziroma osebni otroški zdravnik na podlagi izvida tega zdravnika specialista ali pisnega mnenja konzilija ustrezne klinike;
3. za živila za otroke z alergijami – osebni otroški zdravniki na podlagi mnenja pediatrične klinike.
(2) Za predpisovanje živil na recept in njihovo izdajanje v lekarni se smiselno uporabljajo 202. do 209. člen pravil.
210. člen
Zdravila na recept lahko izjemoma predpisuje zase in za svoje družinske člane, ki imajo urejeno obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji, tudi zdravnik, ki ni osebni ali napotni zdravnik teh zavarovanih oseb, če je evidentiran v Bazi podatkov o izvajalcih zdravstvenih storitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma, kadar ima začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, če je vključen v javno zdravstveno mrežo v Republiki Sloveniji. Zavod dodeli zdravniku iz prejšnjega stavka na njegov predlog 30 receptov na leto, ki so označeni z žigom zavoda (recept za osebno rabo) in za katere veljajo enaki predpisi in splošni akti zavoda, ki veljajo za predpisovanje in izdajanje zdravil na recept. Če zdravnik iz prvega stavka ne ravna v skladu s prejšnjim stavkom, mu lahko zavod zavrne nadaljnjo dodelitev receptov za osebno rabo.".
90. člen
211. člen se spremeni tako, da se glasi:
"211. člen
Zavarovana oseba je upravičena do medicinskega pripomočka, če potrebo po njem ugotovi zdravnik, ki pri tem upošteva zdravstveno stanje zavarovane osebe, bolezni in zdravstvena stanja iz prvega odstavka 64. člena pravil in druge standarde, določene s splošnimi akti zavoda, ali o tem odloči imenovani zdravnik v primerih iz 214. in 215. člena pravil.".
91. člen
V 212. členu se v prvem odstavku:
– v 1. točki v prvi alinei beseda "in" nadomesti z vejico in pred podpičjem doda besedilo "in senzorje za pulzni oksimeter";
– v 1. in 2. točki beseda "pripomočke" nadomesti z besedama "medicinske pripomočke";
– v 3. točki besedilo "pripomočke iz 5. točke prvega odstavka 75.," nadomesti z besedilom "medicinske pripomočke iz";
– v 4. točki beseda "pripomočke" nadomesti z besedama "medicinske pripomočke";
– v 5. točki beseda "Zavoda" nadomesti z besedo "zavoda" in beseda "pripomočke" nadomesti z besedama "medicinske pripomočke";
– v 6. točki besedilo "starejše od 18 let" nadomesti z besedilom "od 18. leta starosti", beseda "Zavoda" z besedo "zavoda" in beseda "pripomočke" z besedama "medicinske pripomočke";
– v 7. točki beseda "pripomočke" nadomesti z besedama "medicinske pripomočke".
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda "pripomoček" v vseh sklonih in številih nadomesti z besedama "medicinski pripomoček" v ustreznem sklonu in številu.
V petem odstavku se:
– beseda "pripomoček" v vseh sklonih in številih nadomesti z besedama "medicinski pripomoček" v ustreznem sklonu in številu;
– beseda "Upravni" nadomesti z besedo "upravni";
– besedilo "Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo" nadomesti z besedilom "Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča".
V šestem odstavku se:
– pred besed "pripomočka" doda beseda "medicinskega";
– besedilo "za napotnega zdravnika" črta.
Osmi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
"(8) Zavarovana oseba mora naročilnico predložiti dobavitelju v 30 dneh od izdaje naročilnice oziroma od dokončnosti odločitve zavoda o pravici do medicinskega pripomočka ali o drugih zahtevah v zvezi z medicinskim pripomočkom oziroma od odobritve vzdrževanja in popravil medicinskih pripomočkov iz prvega odstavka 66. člena pravil. Zavod s pogodbo z dobaviteljem določi najdaljši rok dobave oziroma izdelave medicinskega pripomočka.".
92. člen
V 213. členu se v prvem odstavku:
– v prvem stavku pred piko doda besedilo "v skladu s šifrantom vrst medicinskih pripomočkov";
– drugi stavek črta.
V drugem odstavku se:
– pred besedo "pripomoček" doda beseda "medicinski";
– besedilo "medicinsko-tehnične in medicinske elemente," in beseda "drugačne" črtata.
V tretjem in četrtem odstavku se beseda "pripomočke" v vseh sklonih nadomesti z besedama "medicinske pripomočke" v ustreznem sklonu.
93. člen
216. člen se spremeni tako, da se glasi:
"216. člen
(1) Zavarovana oseba si do uvedbe elektronske obnovljive naročilnice medicinski pripomoček, ki je predpisan na obnovljivo naročilnico, nabavlja pri dobavitelju, pri katerem je na posamezno obnovljivo naročilnico prvič nabavila medicinski pripomoček. Posamezna izdaja na podlagi obnovljive letne naročilnice je lahko največ v količini, predvideni za obdobje treh mesecev.
(2) Dobavitelj pri vrstah medicinskih pripomočkov iz skupin medicinskih pripomočkov pri umetno izpeljanem črevesju, pri težavah z odvajanjem seča, pri zdravljenju sladkorne bolezni in obvezilnih materialov, ki so predmet pogodbe med njim in zavodom, zagotavlja na vseh svojih izdajnih mestih najmanj 50 % vseh pripomočkov (artiklov), določenih s seznamom medicinskih pripomočkov v posamezni vrsti medicinskega pripomočka, vendar ne manj kot štiri pripomočke (artikle), določene s seznamom medicinskih pripomočkov v posamezni vrsti medicinskega pripomočka. Dobavitelj pri vrstah medicinskih pripomočkov, ki so predmet pogodbe med njim in zavodom, zagotavlja na vseh svojih izdajnih mestih vse pripomočke (artikle), določene s seznamom medicinskih pripomočkov v posamezni vrsti medicinskega pripomočka, ki imajo najvišjo priznano ceno, in ponudi zavarovani osebi najprej te.
(3) Dobavitelj zagotavlja tudi pripomoček (artikel), brez katerega ni mogoča uporaba drugega pripomočka (artikla).
(4) Dobavitelj zagotovi zavarovani osebi medicinski pripomoček takoj oziroma najpozneje v 24 urah od predložitve naročilnice, razen medicinskih pripomočkov, ki se individualno izdelajo oziroma zahtevajo individualne prilagoditve za posamezno zavarovano osebo, ki jih zagotovi v pogodbeno določenem roku.
(5) Zavarovana oseba, ki je upravičena do kontaktnih leč (enega para ali ene leče), lahko uveljavlja enkratno povračilo stroškov tudi za večje število kontaktnih leč, katerih življenjska doba, ki jo je določil proizvajalec, je krajša od trajnostne dobe, določene s pravili, vendar le v okviru cenovnega standarda za en par ali eno lečo.
(6) Zavarovana oseba lahko v primeru, ko ima izbrana inzulinska črpalka funkcijo aparata za določanje glukoze v krvi, namesto diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi uveljavlja pravico do ustreznega števila diagnostičnih trakov za določanje glukoze v krvi za inzulinsko črpalko.
(7) Zavarovana oseba je upravičena do vzdrževanja in popravil medicinskih pripomočkov iz prvega odstavka 66. člena pravil na podlagi naročilnice, ki jo izda osebni zdravnik, in predhodne odobritve zavoda. Osebni zdravnik na naročilnici označi, kdaj je zavarovana oseba prejela medicinski pripomoček.
(8) Naročilnica in predhodna odobritev zavoda iz prejšnjega odstavka nista potrebna, kadar gre za vzdrževanje ali popravila slušnega aparata, digitalnega slušnega aparata, aparata za boljše sporazumevanje, aparata za omogočanje glasnega govora in medicinskih pripomočkov, ki so predmet izposoje.".
94. člen
217. člen se spremeni tako, da se glasi:
"217. člen
Dobavitelj zavarovani osebi ob izročitvi medicinskega pripomočka da vsa ustrezna navodila o uporabi in ravnanju z njim ter izstavi garancijski list oziroma garancijo za izdelek. V garancijski dobi dobavitelj nosi vse stroške popravil oziroma reklamacij zaradi neustrezne izdelave medicinskega pripomočka, okvar ali poškodb zaradi neprimernih materialov, napak v proizvodnji in podobno.".
95. člen
V 223. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Zavod povrne zavarovani osebi stroške zdravljenja, zdravil, živil in medicinskih pripomočkov, ki jih je zavarovana oseba uveljavila oziroma kupila v tujini v skladu z zakonom in s splošnimi akti zavoda, razen če ni s pravnim redom EU ali meddržavno pogodbo drugače določeno.".
96. člen
224. do 228. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
"224. člen
(1) Zahteva za uveljavljanje pravice iz 135.a do 136. člena pravil se vloži pri območni enoti zavoda.
(2) O pravici iz prejšnjega odstavka odloča uradna oseba zavoda.
225. člen
(1) V postopku odločanja o pravici iz 135.a do 136. člena pravil lahko uradna oseba zavoda pridobi mnenje konzilija ustreznega izvajalca na terciarni ravni zlasti o naslednjih vidikih zdravljenja zavarovane osebe glede na zdravstveno storitev, ki je predmet zahteve za odobritev zdravljenja v tujini oziroma zahteve za povračilo stroškov tega zdravljenja:
– katero zdravstveno stanje je podano pri zavarovani osebi ter opis dosedanjega zdravljenja;
– kakšno zdravljenje potrebuje zavarovana oseba;
– ali so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja;
– ali je z zdravljenjem v tujini pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja;
– kolikšen je razumen čas pri zavarovani osebi za zdravstveno storitev;
– ali bo zavarovana oseba z zadostno gotovostjo izpostavljena tveganju za varnost, ki se ne more razumeti kot sprejemljiva, pri čemer se upoštevajo tudi morebitne prednosti, ki bi jih zdravstvena storitev, uveljavljena v tujini, imela za zavarovano osebo;
– koliko časa naj bi trajala zdravstvena storitev v tujini;
– ali zavarovana oseba potrebuje spremstvo na poti na zdravljenje in nazaj ter kakšno spremstvo;
– kakšno prevozno sredstvo je potrebno glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe in če je potreben reševalni prevoz, ali rabi prevoz z nujnim reševalnim vozilom, nenujnim reševalnim vozilom ali sanitetnim vozilom;
– naziv najbližjega izvajalca zdravstvene dejavnosti v tujini, pri katerem se predlaga uveljavitev zdravstvene storitve.
(2) Če izvajalec zdravstvene dejavnosti v tujini, pri katerem je bila uveljavljena zdravstvena storitev na podlagi 135.a člena pravil, predlaga, da se pri njem opravi prvi kontrolni pregled zavarovane osebe po tej storitvi, v postopku odločanja o odobritvi tega pregleda ni treba pridobiti mnenja konzilija iz prejšnjega odstavka, ne glede na to, ali je bilo to mnenje pridobljeno v postopku odločanja o odobritvi same zdravstvene storitve.
(3) V postopku odločanja o pravici iz 135.b in tretjega odstavka 135.c člena pravil, izvajalec, pri katerem je zavarovana oseba vpisana v čakalni seznam, ugotovi, ali je pri vsaj enem izvajalcu mogoče uveljaviti zdravstveno storitev v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob oziroma v okviru razumnega časa.
226. člen
(1) Če je odobrena pravica na podlagi 135.a ali 135.b člena pravil, se z odločbo določi tudi, pri katerem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v tujini se uveljavi in v kolikšnem času.
(2) Če je odobrena zdravstvena storitev na podlagi 135.a člena pravil, zavod izda zavarovani osebi listino, na podlagi katere lahko uveljavi to storitev v tujini, ali nakaže akontacijo stroškov te storitve izvajalcu zdravstvene dejavnosti v tujini, pri katerem bo uveljavljena.
(3) Če je odobrena zdravstvena storitev na podlagi 135.b člena pravil, zavod izda zavarovani osebi listino, na podlagi katere lahko uveljavi to storitev v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji.
(4) Če je odobrena zdravstvena storitev na podlagi 135.a ali 135.b člena pravil, zavod nakaže zavarovani osebi na njeno zahtevo akontacijo za potne stroške.
227. člen
V postopku odločanja o pravici iz 135.a do 136. člena pravil lahko uradna oseba zavoda, če nima določenega strokovnega znanja, pridobi mnenje imenovanega zdravnika, člana zdravstvene komisije ali drugega zdravnika zavoda.
228. člen
Če je v primeru iz 228.a, 228.b, 228.c, 228.d, 228.e, 228.f ali 228.g člena pravil zavodu predložena zdravstvena ali druga dokumentacija v tujem jeziku, ki ga uradna oseba zavoda ne razume, zavarovana oseba na poziv zavoda na lastne stroške predloži tudi njen prevod v slovenski jezik.".
97. člen
Za 228. členom se dodajo novi 228.a, 228.b, 228.c, 228.d, 228.e, 228.f in 228.g člen, ki se glasijo:
"228.a člen
(1) V primeru iz 135.a člena pravil mora zahteva za odobritev pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Republiki Sloveniji;
– morebitno dokumentacijo o že opravljenem pregledu, preiskavi ali zdravljenju v tujini;
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki jo zavod potrebuje za odločanje o odobritvi pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini;
– podatek o zavarovalnici in številki police, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
(2) V primeru iz 135.a člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov opravljenega pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Republiki Sloveniji;
– zdravstveno dokumentacijo o opravljenem pregledu, preiskavi ali zdravljenju v tujini;
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki jo zavod potrebuje za odločanje o povračilu stroškov opravljenega pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini;
– izvirnik računa za opravljen pregled, preiskavo ali zdravljenje v tujini z dokazilom o njegovem plačilu in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
228.b člen
(1) V primeru iz 135.b člena pravil mora zahteva za odobritev pregleda, preiskave ali zdravljenja v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– nedvoumno navedbo, da zavarovana oseba uveljavlja pregled, preiskavo ali zdravljenje v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji;
– zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Republiki Sloveniji;
– dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je zavarovana oseba vpisana v čakalni seznam;
– dokumentacijo, iz katere je razviden določen datum zdravljenja v Republiki Sloveniji in pri katerem izvajalcu;
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja;
– podatek o zavarovalnici in številki police, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
(2) V primeru iz 135.b člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov opravljenega pregleda, preiskave ali zdravljenja v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Republiki Sloveniji;
– zdravstveno dokumentacijo o opravljenem pregledu, preiskavi ali zdravljenju v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji;
– dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je zavarovana oseba vpisana v čakalni seznam;
– dokumentacijo, iz katere je razviden določen datum zdravljenja v Republiki Sloveniji in pri katerem izvajalcu;
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja;
– izvirnik računa za opravljen pregled, preiskavo ali zdravljenje v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, z dokazilom o njegovem plačilu, in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
228.c člen
(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 135.c člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov zdravstvenih storitev, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– izvirnik napotnice oziroma drugo dokumentacijo, če se lahko specialistično ambulantna zdravstvena storitev opravi brez napotnice v javni zdravstveni mreži v Republiki Sloveniji;
– ustrezno dokumentacijo o opravljeni zdravstveni storitvi;
– izvirnik računa za opravljeno zdravstveno storitev z dokazilom o njegovem plačilu in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(2) V primeru iz druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil mora zahteva za predhodno odobritev zavoda, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– nedvoumno navedbo, da zavarovana oseba uveljavlja zdravljenje v drugi državi članici Evropske unije;
– navedbo zdravstvene storitve, ki jo želi zavarovana oseba uveljaviti v drugi državi članici Evropske unije;
– zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Republiki Sloveniji;
– dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je zavarovana oseba vpisana v čakalni seznam;
– dokumentacijo, iz katere je razviden določen datum zdravljenja v Republiki Sloveniji in pri katerem izvajalcu, in
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja.
(3) V primeru iz druge alinee prvega odstavka 135.c pravil mora zahteva za povračilo stroškov zdravstvene storitve, uveljavljene na podlagi predhodne odobritve zavoda, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– podatek o številki in datumu odločbe zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov vrednosti zdravstvene storitve;
– ustrezno dokumentacijo o opravljeni zdravstveni storitvi;
– izvirnik računa za opravljeno zdravstveno storitev z dokazilom o njegovem plačilu in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(4) V primeru iz tretje alinee prvega odstavka 135.c člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov zdraviliškega zdravljenja, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– ustrezno dokumentacijo o opravljenem zdraviliškem zdravljenju;
– izvirnik računa za opravljeno zdraviliško zdravljenje z dokazilom o njegovem plačilu in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(5) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo v primeru povračila stroškov cene medicinskega pripomočka ter vrednosti zdravil in živil, ki se predpisujejo na recept.
228.d člen
(1) V primeru iz prvega odstavka 135.d člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov cene za medicinski pripomoček, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– naročilnico, na podlagi katere je kupljen medicinski pripomoček,
– izvirnik računa za kupljeni medicinski pripomoček,
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja, in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(2) V primeru iz drugega odstavka 135.d člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov cene za medicinski pripomoček, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– naročilnico EU, na podlagi katere je kupljen medicinski pripomoček,
– zdravstveno dokumentacijo, ki dokazuje, da je predložena naročilnica EU izdana v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil,
– izvirnik računa za kupljeni medicinski pripomoček,
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja, in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(3) V primeru iz tretjega odstavka 135.d člena pravil mora zahteva oziroma predlog pooblaščenega zdravnika za izdajo odločbe zavoda o upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe ali o pravici do zahtevnejšega medicinskega pripomočka, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– naročilnico ali naročilnico EU, na podlagi katere se uveljavlja medicinski pripomoček pred iztekom trajnostne dobe ali zahtevnejši medicinski pripomoček,
– zdravstveno dokumentacijo, ki dokazuje, da je predložena naročilnica EU izdana v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil, če je zahteva vložena na podlagi naročilnice EU, in
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja.
Če se sočasno zahteva predhodna odobritev zavoda iz četrtega odstavka 135.d člena pravil, mora zahteva iz prejšnjega stavka vsebovati tudi navedbo, da se na podlagi odločbe zavoda o upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe oziroma odločbe zavoda o pravici do zahtevnejšega medicinskega pripomočka zahteva predhodna odobritev zavoda iz četrtega odstavka 135.d člena pravil.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 135.d člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov cene medicinskega pripomočka, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– podatek o številki in datumu odločbe zavoda o upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe ali o pravici do zahtevnejšega medicinskega pripomočka iz tretjega odstavka 135.d člena pravil,
– naročilnico oziroma naročilnico EU, na podlagi katere je kupljen medicinski pripomoček,
– izvirnik računa za kupljeni medicinski pripomoček,
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja, in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(5) V primeru iz četrtega odstavka 135.d člena pravil mora zahteva za izdajo odločbe zavoda o predhodni odobritvi, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– naročilnico ali naročilnico EU ali podatek o številki in datumu odločbe o upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe ali o pravici do zahtevnejšega medicinskega pripomočka iz tretjega odstavka 135.d člena pravil,
– zdravstveno dokumentacijo, ki dokazuje, da je predložena naročilnica EU izdana v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil, če je zahteva vložena na podlagi naročilnice EU, in
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja.
(6) V primeru iz četrtega odstavka 135.d člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov cene medicinskega pripomočka, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– podatek o številki in datumu odločbe zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov cene medicinskega pripomočka iz četrtega odstavka 135.d člena pravil,
– naročilnico oziroma naročilnico EU, na podlagi katere je kupljen medicinski pripomoček,
– izvirnik računa za kupljeni medicinski pripomoček,
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja, in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
228.e člen
(1) V primeru iz prvega odstavka 135.e člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov vrednosti zdravila ali živila, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– recept, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo oziroma živilo,
– izvirnik računa lekarne za kupljeno zdravilo oziroma živilo in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(2) V primeru iz drugega odstavka 135.e člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov vrednosti zdravila ali živila, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– receptni obrazec, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo oziroma živilo,
– izvid z diagnozo in mnenjem zdravnika, ki je predpisal receptni obrazec, ki dokazuje, da je zdravilo oziroma živilo predpisano na predloženem receptnem obrazcu v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil,
– izvirnik računa lekarne za kupljeno zdravilo oziroma živilo,
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja, in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
(3) V primeru iz tretjega odstavka 135.e člena pravil mora zahteva za izdajo odločbe zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov vrednosti zdravila in živila, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– kopijo recepta oziroma receptnega obrazca, na podlagi katerega se zahteva predhodna odobritev zavoda,
– izvid z diagnozo in mnenjem zdravnika, ki je predpisal receptni obrazec, ki dokazuje, da je zdravilo oziroma živilo predpisano na predloženem receptnem obrazcu v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alinee prvega odstavka 135.c člena pravil, če je zahteva vložena na podlagi receptnega obrazca, in
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 135.e člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov vrednosti zdravila ali živila, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– podatek o številki in datumu odločbe zavoda o predhodni odobritvi povračila stroškov vrednosti zdravila in živila iz tretjega odstavka 135.e člena pravil,
– recept oziroma receptni obrazec, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo oziroma živilo,
– izvirnik računa lekarne za kupljeno zdravilo oziroma živilo,
– na zahtevo zavoda drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja, in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
228.f člen
V primeru iz 135.f člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov vrednosti zdravila ali živila, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– recept, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo oziroma živilo, na zadnji strani katerega je potrdilo farmacevta iz Republike Slovenije, da ji v Republiki Sloveniji ni bilo mogoče izdati zdravila oziroma živila zaradi motnje v njegovi preskrbi na trgu Republike Slovenije;
– izvirnik računa lekarne za kupljeno zdravilo oziroma živilo in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.
228.g člen
V primeru iz 136. člena pravil mora zahteva za povračilo stroškov postopka oploditve z biomedicinsko pomočjo z darovano celico v tujini, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati:
– podatek o številu že opravljenih postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (štejejo vsi ti postopki v Republiki Sloveniji in v tujini, ne zgolj z darovano celico), kje in kdaj so bili opravljeni,
– zdravstveno dokumentacijo o opravljenem postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo z darovano celico v tujini, za katerega se vlaga zahteva za povračilo stroškov, iz katere je razvidno, kakšna sredstva in metode je lečeči zdravnik specialist uporabil za vzpodbujanje rasti foliklov v jajčnikih (vrsta in količina) ter kolikšno število jajčnih celic je pridobil,
– sklep Državne komisije za oploditev z biomedicinsko pomočjo, s katerim so zavarovani osebi odobreni postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo z uporabo darovane celice,
– izvirnik računa za opravljeno zdravstveno storitev z dokazilom o njegovem plačilu in
– podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.".
98. člen
V 229. členu se v drugem odstavku beseda "zdravstvenega" črta.
V tretjem odstavku se beseda "Zavod" nadomesti z besedo "zavod".
V četrtem odstavku se v tretji alinei beseda "zdravstvenega" črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Zavarovancem, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so upravičeni do nadomestila, zavod izplača nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke, v 15 dneh po predložitvi listin, potrebnih za obračun nadomestila. Davke in prispevke od nadomestil zavod obračuna in plača ob izplačilu nadomestila.".
99. člen
Za 229. členom se doda nov 229.a člen, ki se glasi:
"229.a člen
(1) Delodajalec, ki delavcem ne izplača plač in nadomestil plač, na zavod vloži zahtevo za izplačilo zapadlega neizplačanega nadomestila neposredno delavcu (v nadaljnjem besedilu: zahteva), in sicer do osmega dne v mesecu po preteku meseca, v katerem je nadomestilo, ki bremeni zavod, zapadlo v plačilo.
(2) Če delavec v roku iz prejšnjega odstavka ne prejme pisnega obvestila delodajalca o vloženi zahtevi, jo lahko pri zavodu vloži sam.
(3) Zahtevi je treba priložiti za vsak koledarski mesec zadržanosti od dela posebej:
– dokumentacijo iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– podatke o transakcijskem računu delavca;
– morebitno drugo dokumentacijo, potrebno za obračun nadomestila.
Delodajalec zahtevi priloži tudi izjavo, da delavcem ni izplačal plač in nadomestila plač, navedeno izjavo pa lahko predloži tudi delavec.
(4) Zavod izplača delavcu nadomestilo:
– če je izkazano, da delodajalec vsem pri njem zaposlenim delavcem ni izplačal plač in nadomestil;
– če nadomestilo delavcu ni bilo izplačano ali mu ni bilo izplačano v celoti. V primeru delnega izplačila nadomestila, je delavec upravičen do izplačila razlike med nadomestilom, do katerega bi bil upravičen, in nadomestilom, ki mu je bilo že izplačano.
(5) Če delodajalec ne predloži obračuna nadomestila in ni mogoče pridobiti podatkov, potrebnih za obračun nadomestila, zavod izplača nadomestilo v znesku najnižjega nadomestila po sedmem odstavku 31. člena zakona. Če se pozneje izve za nova dejstva, ki vplivajo na spremembo višine obračunanega in priznanega nadomestila, se delavcu izplača razlika med prvotno priznanim in novo izračunanim nadomestilom.
(6) Zavod delavcu v 15 dneh od prejema popolne zahteve izplača nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke, ki jih zavod plača ob izplačilu nadomestila.".
100. člen
V 230. členu se v prvem odstavku besedilo "169. člena Zakona o delovnih razmerjih" nadomesti z besedilom "drugega odstavka 167. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.)".
101. člen
V 234. členu se v drugem odstavku:
– v prvem in tretjem stavku beseda "zavoda" črta;
– v drugem in tretjem stavku beseda "medicinsko" nadomesti z besedo "zdravstveno".
102. člen
V 235. členu se v prvem odstavku beseda "zavoda" črta.
103. člen
V 236. členu se beseda "medicinsko" nadomesti z besedo "zdravstveno" in beseda "medicinske" z besedo "zdravstvene".
104. člen
V 240. členu se beseda "medicinske" nadomesti z besedo "zdravstvene".
105. člen
V 246.a členu se besedilo "pravico do zadržanosti" nadomesti z besedo "zadržanost".
106. člen
V naslovu poglavja "XIII/13. Druge določbe pri uveljavljanju pravic zavarovanih oseb" se besedi "zavarovanih oseb" črtata.
107. člen
V 252. členu se v prvem odstavku besedilo "Izvajalec ne sme" nadomesti z besedilom "Izvajalec in dobavitelj ne smeta".
V drugem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo "oziroma pripomoček" črta;
– 1. točka črta;
– v 9. točki v prvem stavku črta besedilo "medicinskega pripomočka in", v drugem stavku beseda "pripomočke" nadomesti z besedama "zobnoprotetične nadomestke" in beseda "pripomoček" nadomesti z besedama "zobnoprotetični nadomestek".
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"(3) Če zavarovana oseba predhodno soglaša, da medicinski pripomoček uveljavi v višjem ali drugačnem standardu, dobavitelji od zavarovane osebe lahko zahtevajo:
1. doplačilo kot razliko med ceno izdanega medicinskega pripomočka ali pripomočka (artikla) in cenovnim standardom, v okviru katerega najvišja priznana cena ni določena, če zavarovana oseba izbere drug istovrstni medicinski pripomoček ali pripomoček (artikel), katerega cena je višja od cenovnega standarda;
2. doplačilo kot razliko med cenovnim standardom in najvišjo priznano ceno, če zavarovana oseba izbere pripomoček (artikel) znotraj iste vrste medicinskega pripomočka, ki je na seznamu medicinskih pripomočkov in katerega cena je višja od najvišje priznane cene;
3. celotno ceno pripomočka (artikla), če zavarovana oseba izbere istovrstni pripomoček (artikel), ki ni na seznamu medicinskih pripomočkov in v okviru vrste katerega je določena najvišja priznana cena;
4. doplačilo kot razliko med ceno izbranega medicinskega pripomočka ali pripomočka (artikla) in pogodbeno ceno, če zavarovana oseba izbere istovrstni medicinski pripomoček ali pripomoček (artikel), katerega cena je višja od pogodbene cene;
5. doplačilo kot razliko med dnevno izposojnino izbranega medicinskega pripomočka in dnevno izposojnino iz petega odstavka 113. člena pravil, če zavarovana oseba izbere istovrstni medicinski pripomoček, katerega dnevna izposojnina je višja od tiste, ki jo določi zavod;
6. doplačilo kot razliko med ceno izbranega medicinskega pripomočka in ceno funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka iz šestega odstavka 113. člena pravil, če zavarovana oseba izbere istovrstni medicinski pripomoček, katerega cena je višja od cene funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka;
7. celotno vrednost stroškov popravila ali vzdrževanja izbranega medicinskega pripomočka ali pripomočka (artikla), če ti presegajo vrednost stroškov iz tretjega odstavka 66. člena pravil;
8. razliko med stroški predelave kateregakoli izbranega medicinskega pripomočka ali pripomočka (artikla), ki jo zahteva zavarovana oseba, če so ti višji od stroškov predelave medicinskega pripomočka ali pripomočka (artikla), ki jo je predlagal napotni zdravnik.
(4) Za medicinske pripomočke lahko dobavitelj zahteva plačilo v celoti:
– če ga je zavarovana oseba izgubila, pokvarila ali ga je z neustreznim ravnanjem ali ravnanjem v nasprotju z navodili uničila;
– če ga zavarovana oseba zahteva pred iztekom trajnostne dobe, razen v primerih, določenih v drugem odstavku 123. člena pravil;
– če zavarovana oseba ne predloži kartice zdravstvenega zavarovanja ali drugega dokumenta, ki dokazuje obvezno zavarovanje. V tem primeru dobavitelj seznani zavarovano osebo, da ima pravico zahtevati povrnitev vrednosti medicinskega pripomočka od zavoda, če bo dokazala, da je imela v času njegovega uveljavljanja urejeno obvezno zavarovanje.".
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo "Izvajalci" doda besedilo "in dobavitelji".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo "izvajalec" doda besedilo "ali dobavitelj".
108. člen
V 253. členu se v prvem odstavku besedilo ", opredeljenega v prvem odstavku 103. člena" črta.
V drugem odstavku se:
– besedilo "iz prvega odstavka tega člena" nadomesti z besedilom "iz prejšnjega odstavka";
– besedi "zdravstveno" in "zdravstvenem" črtata;
– tretji stavek črta.
109. člen
V 255. členu se besedi "osebnega ali" črtata.
110. člen
V 256. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Za postopek, v katerem se odloča o pravicah, se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če z zakonom ni drugače določeno.".
V drugem odstavku se besedilo "obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljenih v 81. členu" nadomesti z besedilom "81. člena".
V tretjem odstavku se:
– v 3. točki besedilo "iz obveznega zavarovanja" črta;
– v 7. točki besedilo "iz obveznega zdravstvenega zavarovanja" črta;
– za 7. točko dodata novi 7.a in 7.b točka, ki se glasita:
"7.a zdravljenju v tujini in zahtevi za povračilo stroškov iz 135.a do 136. člena pravil;
7.b zahtevi za povračilo stroškov zdravstvenih storitev, ki jih je zavarovana oseba uveljavljala med začasnim bivanjem v tujini;".
111. člen
V 258. členu se v prvem odstavku besedilo "iz obveznega zdravstvenega zavarovanja" črta.
V drugem odstavku se v drugem stavku besedi "zavarovane osebe" črtata.
112. člen
V 259. členu se v tretjem odstavku besedili "za posebne zdravstvene namene" in "po pravilih" črtata.
113. člen
V 260. členu se v drugem odstavku beseda "zdravstvenega" črta.
114. člen
V 261. členu se drugi odstavek črta.
115. člen
V 264. členu se v prvem odstavku:
– za besedo "izvajalci" dodata besedi "ali dobavitelji";
– za besedo "izvajalcih" dodata besedi "ali dobaviteljih".
116. člen
V 265. členu se v 2. točki prvega odstavka za besedo "izvajalcih" doda besedilo "in dobaviteljih".
V drugem odstavku se za besedo "izvajalci" dodata besedi "in dobavitelji".
117. člen
V 266. členu se v drugem odstavku beseda "medicinsko" nadomesti z besedo "zdravstveno".
118. člen
V 267. členu se v prvem odstavku za besedo "Izvajalci" doda besedilo "in dobavitelji" in beseda "medicinsko" nadomesti z besedo "zdravstveno".
V drugem odstavku se besedilo "Nadzornim in drugim pooblaščenim zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom zavoda so dolžni omogočiti" nadomesti z besedilom "Izvajalci in dobavitelji pooblaščenim osebam zavoda, ki opravljajo nadzor na podlagi zakona, drugih predpisov, splošnih aktov zavoda in pogodb, sklenjenih z izvajalci oziroma dobavitelji, omogočijo".
V tretjem odstavku se za besedo "izvajalca" dodata besedi "in dobavitelja".
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
119. člen
Določbe 229.a člena pravil se uporabljajo za čas odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače v breme obveznega zavarovanja po 12. juliju 2013.
120. člen
(1) Zahteve iz prve in druge alinee drugega odstavka 111. člena pravil, ugotavljanje izpolnjevanja teh zahtev za posamezne pripomočke (artikle) ter določitev medicinskih pripomočkov in zdravstvenih stanj iz prvega odstavka 64. člena pravil se določijo postopoma po posameznih skupinah medicinskih pripomočkov, in sicer za pripomočke pri težavah z odvajanjem seča in za pripomočke pri zdravljenju sladkorne bolezni v dvanajstih mesecih od dneva uveljavitve akta iz tretjega odstavka 64. člena pravil, za ostale skupine medicinskih pripomočkov pa se določijo take zahteve do 30. junija 2017. Celoten seznam medicinskih pripomočkov se vzpostavi do 30. junija 2017.
(2) Do vzpostavitve zahtev iz prve in druge alinee drugega odstavka 111. člena pravil pri posamezni skupini iz šifranta vrst medicinskih pripomočkov se za to skupino uporabljajo standardi iz 111. člena pravil. Do določitve medicinskih pripomočkov in zdravstvenih stanj iz prvega odstavka 64. člena pravil se uporabljajo medicinski pripomočki in zdravstvena stanja, veljavna ob uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev, razen kadar skupščina zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje, določi drugačen obseg pravic.
121. člen
(1) Dobavitelj v dveh mesecih od vsakokratne uveljavitve cenovnih standardov, najvišjih priznanih cen, pogodbenih cen ali dnevnih izposojnin iz 113. člena pravil, za vrste medicinskih pripomočkov in pripomočke (artikle), za katere se je določila oziroma spremenila ta vrednost in ki jih zagotavlja po pogodbi z zavodom, pisno sporoči zavodu, katere od njih bo še naprej zagotavljal iz obveznega zavarovanja in katere od njih se črta iz priloge k pogodbi z zavodom, ker jih ne bo več zagotavljal iz obveznega zavarovanja. Če dobavitelj ne ravna v skladu s prejšnjim stavkom, se šteje, da je odstopil od pogodbe z zavodom v delu, ki se nanaša na vrsto medicinskega pripomočka, za katero ni sporočil podatka oziroma v delu, ki se nanaša pripomoček (artikel), za katerega ni sporočil podatka.
(2) Dobavitelj zagotovi medicinske pripomočke v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 216. člena pravil v treh mesecih od vsakokratne uveljavitve cenovnih standardov in najvišjih priznanih cen iz 113. člena pravil.
(3) Do uveljavitve cenovnih standardov in najvišjih priznanih cen, prvič določenih na podlagi splošnega akta zavoda iz prvega odstavka 113. člena pravil, cenovne standarde določi upravni odbor zavoda na podlagi prvega odstavka 113. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12 in 99/13 – ZSVarPre-C), kadar skupščina zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje, določi drugačen obseg pravic do medicinskih pripomočkov. Z uveljavitvijo cenovnih standardov in najvišjih priznanih cen, prvič določenih na podlagi splošnega akta zavoda iz prvega odstavka 113. člena pravil, prenehata veljati prvi odstavek in prvi stavek drugega odstavka 10. člena Dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009–2011.
122. člen
Postopki odločanja o pravici do zdraviliškega zdravljenja, v katerih še ni izdana odločba ali na podlagi izdane odločbe o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, to zdravljenje še ni bilo v celoti uveljavljeno do dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
123. člen
Postopki odločanja o pravici do zdravljenja v tujini, ki so se začeli pred 6. novembrom 2013, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
124. člen
Postopki odločanja o izjemnih odobritvah medicinskih pripomočkov iz desetega odstavka 89. člena pravil, ki so se začeli pred dnevom uveljavitve teh sprememb in dopolnitev, in postopki odločanja o izjemnih odobritvah medicinskih pripomočkov iz šestega do dvanajstega odstavka 95. člena pravil, ki so se začeli pred dnevom uveljavitve splošnega akta skupščine zavoda iz prvega odstavka 64. člena pravil, se zaključijo na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil.
125. člen
(1) Generalni direktor zavoda izda navodilo za Excipial podlage s šiframi iz 3.1.2.4. in 3.1.3.4. točke Seznama magistralnih zdravil v 15 dneh od dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev.
(2) Do razvrstitve posameznega magistralnega zdravila na listo zdravil na podlagi Pravilnika o razvrščanju zdravil na listo (Uradni list RS, št. 35/13), se šteje, da so magistralna zdravila razvrščena na pozitivno listo zdravil.
126. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev preneha veljati Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, številka 9001-22/2010-DI/4 z dne 20. julija 2010.
127. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb šestega do dvanajstega odstavka 95. člena pravil, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve splošnega akta iz prvega odstavka 64. člena pravil, s katerim bodo opredeljena zdravstvena stanja, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do posameznega medicinskega pripomočka iz šestega do dvanajstega odstavka 95. člena pravil.
Št. 9000-2/2014-DI/7
Ljubljana, dne 25. marca 2014
EVA 2013-2711-0039
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Jože Smole l.r.
 
Soglašam!
 
dr. Alenka Trop Skaza l.r.
Ministrica
za zdravje
  Priloga

  SEZNAM MAGISTRALNIH ZDRAVIL NA RECEPT

  1. Farmacevtske oblike za peroralno uporabo:

  1.1. peroralna raztopina:

  1.1.1. za uravnavanje želodčne kisline
  – za otroke;

  1.1.2. s ZnSO4 v primeru pomanjkanja cinka
  – za otroke;

  1.1.3. z opioidnimi in drugimi učinkovinami (npr.
deksametazon) za zdravljenje bolečin
  – za onkološke paciente;

  1.2. peroralni prašek:

  1.2.1. s ZnSO4 za zdravljenje Wilsonovega sindroma, če ga
predpiše ali predlaga nevrolog;

  1.2.2. s ZnSO4 v primeru pomanjkanja cinka
  – za otroke;

  1.2.3. s fruktozo do 50 g
  – za otroke;

  1.2.4. z laktozo do 50 g
  – za otroke;

  1.2.5. s koruznim škrobom
  – za otroke;

  1.2.6. z opioidnimi učinkovinami za zdravljenje bolečin
  – za onkološke paciente;

  1.3. peroralne raztopine, praški in druge peroralne oblike z
odmerjanjem za otroke, če ni na trgu industrijskega ali
galenskega zdravila v primernih jakostih ali farmacevtskih
oblikah ne glede na status razvrstitve;

  2. Farmacevtske oblike za oralno uporabo:

  2.1. oralni praški za zdravljenje aft in razjed ustne
sluznice:

  2.1.1. z antibiotikom oziroma kemoterapevtikom v ustrezni
podlag;

  2.2. oralne suspenzije za zdravljenje aft in razjed ustne
sluznice:

  2.2.1. z antibiotikom oziroma kemoterapevtikom, lokalnim
anestetikom ter hidrokortizonom v ustrezni podlagi;

  2.2.2. s hidrokortizonom ali triamcinolonom in lokalnim
anestetikom v ustrezni podlagi;

  2.3. oralne paste za zdravljenje aft in razjed ustne
sluznice:

  2.3.1. z antibiotikom oziroma kemoterapevtikom, lokalnim
anestetikom, hidrokortizonom v ustrezni podlagi;

  2.4. oralne raztopine za zdravljenje aft in razjed ustne
sluznice:

  2.4.1. s klorheksidinom od 0,1 % do 0,2 % v enotah po 50 g v
skupni količini do 200 g
  – za onkološke paciente po obsevanju ali terapiji s
citostatiki,
  – za imunokompromitirane paciente in
  – za paciente z avtoimuno pogojenimi razjedami ustne
sluznice;

  2.5. oralni gel z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami ali
brez:

  2.5.1. oralni gel brez vgrajenih zdravilnih učinkovin
  – za zaščito ran po kirurških posegih v ustni votlini kot
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;

  2.5.2. oralni gel z vgrajeno eno, dvema ali tremi zdravilnimi
učinkovinami (na primer oksitetraciklin, triamcinolon, benzokain
ali ksilokain)
  – za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja vnetnih in
imunsko povzročenih razjed v ustni sluznici;

  3. Farmacevtske oblike za dermalno uporabo:

  3.1. Poltrdne dermalne farmacevtske oblike:

  3.1.1. Oficinalne mazilne podlage po veljavnem Formularium
Slovenicum, v katere se vgrajuje zdravilne učinkovine ali z njimi
razredčuje gotova glukokortikoidna mazila ali kreme:

  3.1.1.1. Mazilo z lanolinskimi alkoholi;

  3.1.1.2. Mazilo z lanolinskimi alkoholi z vodo;

  3.1.1.3. Hidrofilno mazilo;

  3.1.1.4. Hidrofilno mazilo z vodo;

  3.1.1.5. Neionska hidrofilna krema;


  3.1.1.6. Hidroksietilcelulozni gel;

  3.1.1.7. Karboksimetilcelulozni gel;

  3.1.2. Industrijsko izdelane mazilne podlage za vgradnjo
zdravilnih učinkovin:

  3.1.2.1. Belobaza;

  3.1.2.2. Lexobaza AMF, Lexobaza HB, Lexobaza HBG, Lexobaza
HBaq;

  3.1.2.3. Linola-Fett N in Linola oziroma Linola podlage;
  – za zdravljenje obolele kože pri psoriazi, ihtiozi in
diskeratozi in
  – za onkološke paciente;

  3.1.2.4. Excipial podlage s šiframi, ki jih določi generalni
direktor zavoda z navodilom, ki se objavi na spletni strani
zavoda:
  – za zdravljenje obolele kože pri psoriazi, ihtiozi in
diskeratozi in
  – za onkološke paciente;

  3.1.2.5. Basis creme;

  3.1.3. Industrijsko izdelane mazilne podlage za razredčevanje
gotovih glukokortikoidnih mazil:

  3.1.3.1. Belobaza;

  3.1.3.2. Lexobaza AMF, Lexobaza HB, Lexobaza HBG, Lexobaza
HBaq;

  3.1.3.3. Basis creme;

  3.1.3.4. Excipial podlage s šiframi, ki jih določi generalni
direktor zavoda z navodilom, ki se objavi na spletni strani
zavoda;

  3.1.4. Neoficinalne mazilne podlage za vgradnjo zdravilnih
učinkovin ali razredčenje gotovih glukokortikoidnih mazil in
krem, pri katerih mora biti receptura izpisana v celoti, razen v
primeru naslednjih mazilnih podlag, ki so opredeljene v Kodeksu
galenskih izdelkov:

  3.1.4.1. Mazilna podlaga s holesterolom (Eucerol oziroma
Excipiens cum cholesterolo oziroma Ung. cholesteroli);

  3.1.4.2. Hladilno mazilo z olivnim oljem;

  3.1.4.3. Hladilno mazilo s tekočim parafinom;

  3.1.4.4. Mazilna podlaga – emoliens (Unguentum emolliens);

  3.1.5. Oficinalne,neoficinalne ali industrijske mazilne
podlage brez zdravilne učinkovine:
  – za zdravljenje obolele kože pri psoriazi, atopijskem
dermatitisu, kroničnih vnetnih dermatozah, ihtiozi, diskeratozi,
če ga predpiše ali predlaga dermatolog,
  – za zdravljenje poškodovane kože pri opeklinah in
  – za onkološke paciente;

  3.1.6. gel

  3.1.6.1. z aluminijevim kloridom heksahidratom
  – za hiperhidrozo stopal ali dlani otrok, če ga predpiše ali
predlaga dermatolog;

  3.1.7. paste

  3.1.7.1. z zdravilno učinkovino, razen lokalnih anestetikov;

  3.2. Tekoče dermalne farmacevtske oblike

  3.2.1. Raztopine:

  3.2.1.1. olivno olje za vgradnjo v mazilno podlago z
zdravilnimi učinkovinami ali brez in za vgradnjo v mazilno
podlago, skupaj z gotovim glukokortikoidnim mazilom, z zdravilno
učinkovino ali brez:
  – za zdravljenje obolele kože pri psoriazi, atopijskem
dermatitisu,
  – za zdravljenje poškodovane kože pri opeklinah in
  – za onkološke paciente;

  3.2.1.2. ribje olje za vgradnjo v mazilno podlago z
zdravilnimi učinkovinami ali brez:
  – za zdravljenje obolele kože pri psoriazi, atopijskem
dermatitisu,
  – za zdravljenje poškodovane kože pri opeklinah in
  – za onkološke paciente;

  3.2.1.3. raztopine s klorheksidinom 0,05 % po 50 g do 200 g;

  3.2.1.4. raztopine s salicilno kislino v jakosti od 2 % do 5
% v olju
  – za otroke, če ga predpiše ali predlaga dermatolog;

  3.2.1.5. raztopina s salicilno kislino od 2 % do 10 % v olju
  – za odrasle za zdravljenje močno luščečih se dermatoz
lasišča pri psoriazi ali seboroičnem dermatitisu;

  3.2.1.6. raztopina z etakridinijevim laktatom do 200 g;

  3.2.2. Suspenzije:

  3.2.2.1. s salicilno kislino od 2 % do 10 % v olju
  – za odrasle za zdravljenje močno luščečih se dermatoz
lasišča pri psoriazi ali seboroičnem dermatitisu;

  3.2.2.2. suspenzija do 200 g, v katero se vgradijo zdravilne
učinkovine;

  3.3. Antibiotiki in kemoterapevtiki, ki jih je dovoljeno
vgrajevati kot zdravilne učinkovine v farmacevtske oblike za
dermalno uporabo:

  3.3.1. klindamicin;

  3.3.2. eritromicin;

  3.3.3. metronidazol;

  3.4. V farmacevtske oblike za dermalno uporabo se sme
vgrajevati v ustrezne podlage, naslednje zdravilne učinkovine
brez kombinacij z drugimi zdravilnimi učinkovinami:

  3.4.1. resorcinol;

  3.4.2. ihtamol;

  3.4.3. salicilna kislina (v koncentraciji 2 % do 10 %);

  3.4.4. žveplo;

  3.4.5. kapsaicin
  – za zdravljenje nevropatske bolečine;

  3.4.6. dimetil sulfoksid
  – za zdravljenje kompleksnega regionalnega bolečinskega
sindroma;

  4. Farmacevtske oblike za oko:

  4.1. pripravki za oči, vključno z ampuliranimi ali
liofiliziranimi oblikami zdravilnih učinkovin, ne glede na status
razvrstitve, in z borovo kislino;

  4.2. vitaminsko mazilo za oči ali kapljice za oči z vitamini
in fiziološka raztopina za izpiranje
  – za zdravljenje po operativnih posegih na zunanjih očesnih
delih ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega
meseca po operaciji ali poškodbi;

  5. Vaginalne farmacevtske oblike:

  5.1. v ustrezno podlago se sme vgrajevati protimikrobne
učinkovine;

  6. Rektalne farmacevtske oblike:

  6.1. svečke

  6.1.1. z zdravilnimi učinkovinami
  – za otroke;
  – za onkološke paciente in za paciente, pri katerih peroralna
aplikacija zdravil ni možna;

  6.2. poltrdne rektalne farmacevtske oblike:

  6.2.1. rektalni gel s hidrokortizonom v jakosti 100 in 500 mg
v obliki klizme
  – za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni, če ga
predpiše ali predlaga gastroenterolog;

  7. Farmacevtske oblike za inhaliranje:

  7.1. Raztopine

  7.1.1. z amiloridom
  – za paciente s cistično fibrozo;

  7.1.2. hipertonična inhalacijska raztopina z NaCl
  – za paciente s cistično fibrozo;

  8. Parenteralne farmacevtske oblike:

  8.1. Analgetična in druga raztopina za podkožno ali
epiduralno aplikacijo z elastomerno črpalko:
  – za zdravljenje hude onkološke bolečine in za lajšanje
drugih simptomov (na primer bruhanja in delirantnih stanj) pri
onkoloških pacientih z napredovalim rakom.
  Za pripravo raztopin iz te točke 8.1. se lahko uporabljajo
vsa zdravila, ne glede na status razvrstitve zdravila na listo. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti