Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

715. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, stran 2372.

Na podlagi prvega odstavka 205. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 in 63/13 – ZS-K) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
1. člen
V prvem odstavku 4. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 5/08 in 80/11) se za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. da vzpostavi ustrezne sisteme, postopke in mehanizme za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga iz 10. poglavja ZTFI.«
2. člen
Naslov 9. člena (osebne transakcije) se spremeni tako, da se glasi:
»(sistemi, postopki in mehanizmi za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga ter osebne transakcije).«.
3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati ustrezen sistem in pravila za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga iz 10. poglavja ZTFI, v okviru katerega mora oblikovati zlasti:
– pravila za odkrivanje sumljivih naročil in poslov z opisom vzpostavljenih kriterijev in notranjih kontrol za ta namen,
– postopke v primeru zavrnitve sumljivega naročila,
– postopke glede poročanje sumljivih poslov iz 391. člena ZTFI,
– ustrezen informacijski sistem, ki vključuje mehanizme in signale za odkrivanje in preprečevanje zlorab trga iz 10. poglavja ZTFI.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
V novem tretjem odstavku 9. člena se v napovednem stavku besedilo »iz prvega odstavka« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka«.
V novem četrtem odstavku 9. člena se v napovednem stavku besedilo »prvega in drugega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega in tretjega odstavka«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2014-1
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2014-1611-0019
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost