Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

707. Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, stran 2361.

Na podlagi 45. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) in 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določi potek postopnega uvajanja prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 2. razred osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: postopno uvajanje), način uvajanja, pogoje, ki jih mora šola izpolnjevati, da lahko začne uvajati prvi tuji jezik, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev ter kriterije za izbor šol pri postopnem uvajanju prvega tujega jezika.
2. člen
(postopno uvajanje)
(1) V šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 se uvede prvi tuji jezik v 2. razred v osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom.
(2) V šolskem letu 2014/2015 začne izvajati pouk prvega tujega jezika za učence 2. razreda največ 15 odstotkov šol od skupnega števila osnovnih šol.
(3) V šolskem letu 2015/2016 začne izvajati pouk prvega tujega jezika za učence 2. razreda še največ 30 odstotkov šol od skupnega števila osnovnih šol.
(4) V šolskem letu 2016/2017 se začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot obveznega predmeta za vse učence, ki so vpisani v 2. razred osnovne šole.
3. člen
(način postopnega uvajanja)
Postopno uvajanje poteka kot uvajanje s sprotnim vgrajevanjem potrebnih sprememb in svetovanjem na podlagi ugotovitev spremljanja uvajanja.
4. člen
(prvi tuji jezik)
Kot prvi tuji jezik se v 2. razred osnovne šole postopno uvajata angleščina in nemščina.
II. PRIPRAVA IN IZVEDBA
5. člen
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
(1) Zavod Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: zavod za šolstvo) pripravi načrt postopnega uvajanja in metodološki načrt spremljanja postopnega uvajanja.
(2) Zavod za šolstvo pripravi letno poročilo o postopnem uvajanju ter spremljanju postopnega uvajanja in ga najkasneje do konca meseca januarja za preteklo šolsko leto posreduje Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in ministru.
(3) Zavod za šolstvo skrbi za obveščanje javnosti o poteku postopnega uvajanja.
6. člen
(šolska projektna skupina)
(1) Postopno uvajanje prvega tujega jezika v osnovnih šolah vodijo šolske projektne skupine. Odgovorni nosilec postopnega uvajanja in spremljanja na posamezni šoli je ravnatelj, ki imenuje in vodi šolsko projektno skupino, v kateri je tudi predstavnik staršev.
(2) Šolska projektna skupina opravlja naslednje naloge:
– pripravi predlog izbire prvega tujega jezika,
– izdela načrt postopnega uvajanja za šolo,
– sodeluje pri metodološkem izvajanju spremljanja,
– pripravi letno poročilo o svojem delu,
– izvaja druge naloge v zvezi s postopnim uvajanjem.
7. člen
(odločitev o postopnem uvajanju in izbiri prvega tujega jezika v šoli)
(1) Ravnatelj v sodelovanju s šolsko projektno skupino pripravi predlog za vključitev šole v postopno uvajanje in predlog izbire prvega tujega jezika ter si o tem pridobi soglasje učiteljskega zbora in sveta staršev.
(2) Odločitev o postopnem uvajanju in izbiri prvega tujega jezika sprejme svet šole.
(3) Šola seznani starše s cilji in načrtovanim potekom postopnega uvajanja.
8. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Osnovna šola, ki začne postopno uvajati pouk prvega tujega jezika v šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
– ima potrebno število usposobljenih učiteljev za izvajanje pouka prvega tujega jezika za učence 2. razreda osnovne šole,
– ima sklep sveta šole o postopnem uvajanju in o izbiri prvega tujega jezika.
9. člen
(zbiranje podatkov)
(1) Za potrebe spremljanja postopnega uvajanja prvega tujega jezika zavod za šolstvo zbira podatke o organizaciji dela in pouka, ustreznosti učnega načrta, metodah in oblikah dela, učinkovitosti izvajanja pouka, rezultatih znanja učencev, in druge podatke, potrebne za spremljanje postopnega uvajanja. Podatki o učencih in učiteljih se zbirajo in obdelujejo tako, da njihova identiteta ni razvidna.
(2) Podatke zbirajo osebe, določene za spremljanje tako, da se podatki zbirajo in obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov.
(3) Podatke, pridobljene pri spremljanju postopnega uvajanja, hrani zavod za šolstvo pet let po končani spremljavi.
III. JAVNI RAZPIS IN IZBOR ŠOL
10. člen
(javni razpis)
(1) Postopek javnega razpisa in pripravo izbora osnovnih šol, ki bodo vključene v postopno uvajanje, vodi komisija, ki jo imenuje minister. Javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za izobraževanje na svojih spletnih straneh, in sicer za vsako šolsko leto posebej:
– za šolsko leto 2014/2015 najkasneje do 31. marca 2014,
– za šolsko leto 2015/16 najkasneje do 28. februarja 2015.
(2) Prijavo in podatke o izpolnjevanju pogojev pošljejo osnovne šole najkasneje v roku 21 dni po objavi razpisa na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. K prijavi na razpis za postopno uvajanje mora šola priložiti:
– izjavo o številu učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje za poučevanje izbranega prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v prvem obdobju,
– sklep sveta šole, da se osnovna šola vključi v postopno uvajanje in o izbiri prvega tujega jezika.
11. člen
(kriteriji za izbor šol)
Izbor šol, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, se izvede na podlagi naslednjih kriterijev:
– izbor prvega tujega jezika,
– regionalna pokritost glede na organizacijske enote zavoda za šolstvo,
– zastopanost šol glede na velikost šol,
– zastopanost šol glede na organiziranost šol.
12. člen
(sklep ministra)
Komisija na podlagi kriterijev, določenih v prejšnjem členu tega pravilnika, pripravi predlog izbranih šol. Izbor šol s sklepom določi minister, ministrstvo pa o tem obvesti izbrane šole najkasneje do 31. maja v letu, ko šola začne postopno uvajati prvi tuji jezik.
IV. FINANCIRANJE
13. člen
(financiranje)
Osnovnim šolam iz prejšnjega člena tega pravilnika ministrstvo zagotovi sredstva za izvajanje pouka prvega tujega jezika v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08 in 99/10).
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-15/2014
Ljubljana, dne 24. februarja 2014
EVA 2013-3330-0169
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost