Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

702. Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike, stran 2346.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) in 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo prekrški in sankcije za izvajanje:
1. Uredbe Komisije (EGS) št. 3440/84 z dne 6. decembra 1984 o pritrditvi naprav na vlečne mreže, danske potegalke in podobne mreže (UL L št. 318 z dne 7. 12. 1984, str. 23), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 146/2007 z dne 15. februarja 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84 glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov (UL L št. 46 z dne 16. 2. 2007, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3440/84/EGS),
2. Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L št. 125 z dne 27. 4. 1998, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/98/ES),
3. Uredbe Komisije (ES) št. 2065/2001 z dne 22. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o obveščanju potrošnikov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva (UL L št. 278 z dne 23. 10. 2001, str. 6), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 o razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2065/2001/ES),
4. Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L št. 167 z dne 4. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 605/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L št. 181 z dne 29. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1185/2003/ES),
5. Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1233/2013 z dne 29. novembra 2013 o uvedbi odstopanja od Uredbe (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega in ferrerjevega glavača (Aphia minuta in Pseudaphia ferreri) ter girice (Spicara smaris) v določenih teritorialnih vodah Španije (Balearski otoki) (UL L št. 322 z dne 3. 12. 2013, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1967/2006/ES),
6. Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 z dne 22. oktobra 2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L št. 318 z dne 5. 12. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 679/2009 z dne 7. julija 2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1386/2007/ES),
7. Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007 (UL L št. 96 z dne 15. 4. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 500/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (UL L št. 157 z dne 16. 6. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 302/2009/ES),
8. Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES) in
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene s popravkom (UL L št. 125 z dne 12. 5. 2012, str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU).
2. člen
(pristojni organ)
(1) Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe, odločanje o prekrških in dodelitev primernega števila točk opravlja ribiški inšpektor.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je ministrstvo, pristojno za ribištvo, pristojno za prenos dodeljenih točk na dovoljenje za gospodarski ribolov za ribiško plovilo, če se to proda, prenese ali kako drugače spremeni lastništvo v skladu s točko c) prvega odstavka 125. člena Uredbe 404/2011/EU, in za vodenje registra kršitev pravil skupne ribiške politike, v katerega se za vsako dovoljenje za gospodarski ribolov vnesejo točke, ki so nanj dodeljene ali prenesene v skladu s točko d) prvega odstavka 125. člena Uredbe 404/2011/EU.
3. člen
(register kršitev pravil skupne ribiške politike)
(1) Ribiška inšpekcija v skladu s 93. členom Uredbe 1224/2009/ES v register kršitev pravil skupne ribiške politike vnese kršitve pravil skupne ribiške politike, ki so storjene z ribiškim plovilom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) V registru kršitev pravil skupne ribiške politike se vodijo naslednji podatki:
– registrska številka ribiškega plovila,
– ime ribiškega plovila,
– enotna identifikacijska številka ribiškega plovila (CFR),
– številka dovoljenja za gospodarski ribolov,
– pravna opredelitev prekrška,
– številka in datum izdane odločbe o prekršku ter število dodeljenih točk,
– datum pravnomočnosti odločbe iz prejšnje alineje.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo v registru kršitev pravil skupne ribiške politike tri leta od leta, ki sledi letu, v katerem so bili vneseni v ta register.
4. člen
(Uredba 3440/84/EGS)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ima spodnjo torno zaščito pritrjeno v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 3440/84/EGS,
2. ima zgornjo torno zaščito tipa A v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,
3. ima zgornjo torno zaščito tipa B v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,
4. uporablja več zgornjih tornih zaščit hkrati v nasprotju s prepovedjo iz četrtega odstavka 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,
5. uporablja ojačevalno vrečo v nasprotju s 6. členom Uredbe 3440/84/EGS,
6. uporablja zaščitni pas v nasprotju s 7. členom Uredbe 3440/84/EGS,
7. uporablja zaporno vrv vreče v nasprotju z 8. členom Uredbe 3440/84/EGS,
8. uporablja dvižno streme v nasprotju z 9. členom Uredbe 3440/84/EGS,
9. uporablja stremena v nasprotju z 10. členom Uredbe 3440/84/EGS,
10. uporablja zaklopnico v nasprotju z 11. členom Uredbe 3440/84/EGS,
11. uporablja ojačevalne vrvi v nasprotju s 13. členom Uredbe 3440/84/EGS,
12. uporablja »torquette« v nasprotju s 14. členom Uredbe 3440/84/EGS.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
5. člen
(Uredba 850/98/ES)
(1) Z globo 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki lovi, zadržuje na krovu, pretovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo ribe ali druge ribiške proizvode v nasprotju s 17., 18. in 19. členom Uredbe 850/98/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
6. člen
(Uredba 2065/2001/ES)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne zagotovi sledljivosti v skladu z 8. členom Uredbe 2065/2001/ES,
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
7. člen
(Uredba 1185/2003/ES)
(1) Z globo 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. odstrani plavuti morskih psov v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 1185/2003/ES,
2. kupuje, prodaja ali daje v promet plavuti morskih psov v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1185/2003/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
8. člen
(Uredba 1967/2006/ES)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1967/2006/ES namerno lovi, obdrži na krovu, pretovarja in iztovarja morske vrste iz Priloge IV Direktive 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/43/EGS), razen če je bilo odobreno odstopanje v skladu s 16. členom Direktive 92/43/EGS,
2. izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, zapornimi plavaricami, potegalkami odprtega morja, obalnimi potegalkami ali podobnimi mrežami nad dnom z morsko travo, predvsem s Posidonia oceanica ali drugimi morskimi cvetnicami v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
3. izvaja ribolov z vlečnimi mrežami, strgačami, obalnimi potegalkami ali podobnimi mrežami nad koralnimi habitati in nad maerlom v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1967/2006/ES,
4. uporablja ali ima na krovu toksične snovi, sredstva za omamljanje ali korozivne snovi (točka a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
5. uporablja ali ima na krovu generatorje za elektrošok (točka b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
6. uporablja ali ima na krovu eksploziv (točka c) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
7. uporablja ali ima na krovu snovi, ki ob mešanju lahko eksplodirajo (točka d) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
8. uporablja ali ima na krovu vlečne opreme za nabiranje rdečih ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov (točka e) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
9. uporablja ali ima na krovu pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave za nabiranje zlasti školjk, ki vrtajo v kamen (točka f) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
10. uporablja ali ima na krovu andrejeve križe in podobne grabilce za nabiranje zlasti rdečih ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov (točka g) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
11. uporablja ali ima na krovu ploskev, narejeno iz mrežnega materiala, katerega očesa imajo odprtino, manjšo od 40 mm, za plovila s pridneno vlečno mrežo (točka h) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1967/2006/ES),
12. uporablja stoječe mreže za lov rib v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
13. lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske datlje ali zavrtače v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
14. lovi s podvodno puško v povezavi z napravami, ki omogočajo dihanje pod vodo, ali ponoči med sončnim zahodom in vzhodom, v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
15. lovi, ima na krovu, pretovarja, iztovarja, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo samice raroga ali samice jastoga, ki nosijo ikre, v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 1967/2006/ES,
16. uporablja za ribolov ali ima na krovu vlečne mreže in potegalke, obkroževalne mreže ali zabodne mreže, katerih velikost očes na delu mreže z najmanjšimi očesi je v nasprotju z tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 9. člena Uredbe 1967/2006/ES (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1967/2006/ES),
17. uporablja ali ima na krovu parangale s trnki v nasprotju z 10. členom Uredbe 1967/2006/ES,
18. ovira očesa na katerem koli delu mreže ali jih kako drugače zmanjša v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 1967/2006/ES,
19. uporablja opremo na vlečnih mrežah, ki je v nasprotju s tehničnimi specifikacijami iz priloge I(b) Uredbe 1967/2006/ES (drugi odstavek 11. člena Uredbe 1967/2006/ES),
20. ima na krovu ali uporablja ribolovno orodje, ki ni v skladu z merami, določenimi v Prilogi II Uredbe 1967/2006/ES (12. člen Uredbe 1967/2006/ES),
21. uporablja vlečno orodje v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
22. uporablja vlečne mreže, strgače, upravljane s plovila, ali hidravlične strgače v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
23. uporablja zaporne plavarice v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
24. uporablja strgače za nabiranje spužev v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe 1967/2006/ES,
25. obdrži na krovu, pretovarja, iztovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo morske organizme, ki so manjši od najmanjše velikosti, določene v prilogi III Uredbe 1967/2006/ES (prvi odstavek 15. člena Uredbe 1967/2006/ES),
26. uvaja, prenaša ali neposredno obnavlja staleže z neavtohtonimi vrstami, razen če to izvaja v skladu s točko b) 22. člena Direktive Sveta 92/43/EGS (četrti odstavek 16. člena Uredbe 1967/2006/ES),
27. pri ljubiteljskem ribolovu uporablja vlečne in obkroževalne mreže, zaporne plavarice, mehanizirane strgače, zabodne mreže in kombinirane stoječe mreže ter parangale za ljubiteljski ribolov izrazito selivskih vrst (prvi odstavek 17. člena Uredbe 1967/2006/ES),
28. trži pri ljubiteljskem ribolovu ujete ribe v nasprotju s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 1967/2006/ES,
29. pretovarja žive vodne organizme v nasprotju z 21. členom Uredbe 1967/2006/ES,
30. prvič iztovarja in trži ulov, izveden s pridnenimi in pelagičnimi vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami, pelagičnimi parangali, strgačami, upravljanimi s plovila, in hidravličnimi strgačami v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 1967/2006/ES,
31. uporablja dodatke in opremo na vlečnih mrežah v nasprotju s prilogo I Uredbe 1967/2006/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
9. člen
(Uredba 1386/2007/ES)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki predeluje, obdrži na krovu, pretovori, iztovori, prepelje, uskladišči, proda, razstavi ali ponudi za prodajo ribe ali druge ribiške proizvode, ki so v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena Uredbe 1386/2007/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
10. člen
(Uredba 302/2009/ES)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. med rekreacijskim ribolovom ulovi, zadržuje na krovu, pretovarja ali iztovarja več kot enega modroplavutega tuna pri vsakem ribolovnem potovanju (drugi odstavek 12. člena Uredbe 302/2009/ES),
2. trži modroplavutega tuna, ulovljenega pri prostočasnem ribolovu v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe 302/2009/ES,
3. izvaja ribolov z ribiškim plovilom EU, če to plovilo, ki ni v evidenci ICCAT, zadržuje na krovu, pretovarja, prevaža, prenaša ali iztovarja modroplavutega tuna (četrti odstavek 14. člena Uredbe 302/2009/ES),
4. opravlja iztovarjanje ali pretovarjanje v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 302/2009/ES,
5. iztovarja na kopno ali pretovarja z ribiškega plovila kakršno koli količino modroplavutega tuna v nasprotju s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 302/2009/ES,
6. pretovarja modroplavutega tuna na morju v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 302/2009/ES,
7. krši tržne ukrepe iz 34. člena Uredbe 302/2009/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
11. člen
(Uredba 1224/2009/ES)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. nima opremljenega ribiškega plovila, katerega skupna dolžina presega 15 metrov, s sistemom samodejnega prepoznavanja (prvi odstavek 10. člena Uredbe 1224/2009/ES),
2. izvaja ribolov z ribiškim plovilom, opremljenim z motorjem, katerega moč presega vrednost iz dovoljenja za gospodarski ribolov (prvi odstavek 39. člena Uredbe 1224/2009/ES),
3. pri ribolovu, pri katerem ni dovoljeno uporabljati več kot ene vrste orodja, nima pripetih in spravljenih vseh drugih vrst orodja tako, da jih ni mogoče takoj uporabiti (47. člen Uredbe 1224/2009/ES),
4. je izgubila orodje ali del orodja in ga ne poskuša čim prej izvleči (drugi odstavek 48. člena Uredbe 1224/2009/ES),
5. ne more izvleči izgubljenega orodja, pa tega ne sporoči v skladu s tretjim odstavkom 48. člena Uredbe 1224/2009/ES,
6. trži ulov iz rekreacijskega ribolova (drugi odstavek 55. člena Uredbe 1224/2009/ES),
7. ji ne uspe dokazati geografskega porekla ribiških proizvodov, za katere je določena minimalna velikost dane vrste (drugi odstavek 56. člena Uredbe 1224/2009/ES),
8. ulovljenih ali nabranih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva pred prvo prodajo ne shrani v pošiljke (tretji odstavek 56. člena Uredbe 1224/2009/ES),
9. ne vodi evidence o izvoru vsebine pošiljk v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Uredbe 1224/2009/ES,
10. za proizvode, za katere veljajo skupni tržni standardi, razstavlja za prvo prodajo, ponuja za prvo prodajo in prodaja ali kako drugače trži ribiške proizvode, ki ne izpolnjujejo skupnih tržnih standardov (prvi odstavek 57. člena Uredbe 1224/2009/ES),
11. ne umakne s trga ribiških proizvodov, ki ne izpolnjujejo skupnih tržnih standardov, zlasti glede kategorije svežosti (drugi odstavek 57. člena Uredbe 1224/2009/ES),
12. je odgovorna za nakup, prodajo, skladiščenje ali prevažanje pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, pa ne more dokazati, da proizvodi na vseh stopnjah izpolnjujejo minimalne tržne standarde (tretji odstavek 57. člena Uredbe 1224/2009/ES),
13. ne zagotovi, da so vse pošiljke ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva sledljive v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, in to od takrat, ko so ti proizvodi ulovljeni ali nabrani, do maloprodaje (prvi odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),
14. ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki se dajejo v promet ali se bodo verjetno dali v promet v EU, ustrezno ne označi, da se zagotovi sledljivost vsake pošiljke (drugi odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),
15. po prvi prodaji združi ali razdeli pošiljke ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva tako, da jim ni mogoče slediti do ulova ali nabiranja (tretji odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),
16. ne da pristojnim organom na njihovo zahtevo podatkov o gospodarskih subjektih, ki so dobavili pošiljke ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva ali ki so jim bili ti proizvodi dobavljeni (četrti odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),
17. na vseh pošiljkah ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva ne označi in ne navede podatkov iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES, razen če se prodajajo majhne količine proizvodov, ki ne presegajo vrednosti 50 eurov na dan, potrošnikom neposredno z ribiškega plovila (peti in osmi odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),
18. pri maloprodaji potrošnikom ne zagotovi informacij iz točk g) in h) petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES (šesti odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES), razen za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki so v EU uvoženi s potrdili o ulovu, predloženimi v skladu z Uredbo 1008/2008/ES (sedmi odstavek 58. člena Uredbe 1224/2009/ES),
19. kot kupec pridobi ribiške proizvode z ribiškega plovila pri prvi prodaji, pri tem pa ni registriran pri pristojnih organih (drugi odstavek 59. člena Uredbe 1224/2009/ES), razen če jih pridobi do skupne teže 30 kg, ki se ne dajo na trg in so namenjeni za lastno uporabo (tretji odstavek 59. člena Uredbe 1224/2009/ES),
20. ne omogoči tehtanja v skladu s šestim odstavkom 60. člena Uredbe 1224/2009/ES,
21. tedaj, ko potekata iztovarjanje zunaj EU in prva prodaja v tretji državi, v 48 urah po zaključku prve prodaje ne pošlje izvoda obvestila o prodaji ali drugega enakovrednega dokumenta v skladu z drugim odstavkom 65. člena Uredbe 1224/2009/ES,
22. ribiškemu inšpektorju ne omogoči varnega dostopa do plovila, prevoznega sredstva ali prostora, v katerem se ribiški proizvodi skladiščijo, predelujejo ali tržijo, in ne zagotovi varnosti, ga pri njegovem delu ovira, ustrahuje ali se vmešava v opravljanje njegovih nalog (prvi odstavek 75. člena Uredbe 1224/2009/ES).
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
12. člen
(Uredba 404/2011/EU)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne zagotovi, da je ribiško plovilo EU označeno na način iz točke a) 6. člena Uredbe 404/2011/EU,
2. ne zagotovi, da sta višina črk in številk v skladu s točko b) 6. člena Uredbe 404/2011/EU,
3. ne zagotovi, da zunanje registrske črke in številke, napisane ali prikazane na trupu ribiškega plovila EU, niso snemljive, zabrisane, spremenjene, neberljive, pokrite ali skrite (točka e) 6. člena Uredbe 404/2011/EU),
4. na ribiškem plovilu EU, katerega skupna dolžina je deset metrov ali več, ne hrani dokumentov, ki jih izda pristojni organ države članice, v kateri je plovilo registrirano, in ki vsebujejo podatke iz točk a) do e) prvega odstavka 7. člena Uredbe 404/2011/EU,
5. na krovu ribiškega plovila EU, katerega skupna dolžina je 17 metrov ali več in ki ima skladišča za ribe, ne hrani natančnih skic z opisom svojih skladišč za ribe, vključno z navedbo vseh dostopnih točk, in njihove skladiščne zmogljivosti v kubičnih metrih (drugi odstavek 7. člena Uredbe 404/2011/EU),
6. ima na ribiškem plovilu EU na krovu hlajene ali hladilne bazene z morsko vodo in ne hrani dokumenta v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 404/2011/EU,
7. na zahtevo ribiškega inšpektorja ne predloži dokumentov iz 7. člena Uredbe 404/2011/EU (peti odstavek 7. člena Uredbe 404/2011/EU),
8. ob tehnični okvari ali nedelovanju satelitske sledilne naprave, ki je nameščena na krovu ribiškega plovila EU, ne sporoči z ustreznimi telekomunikacijskimi sredstvi centru za spremljanje ribištva najnovejših geografskih koordinat ribiškega plovila vsake štiri ure in to od takrat, ko jo bil kapitan plovila obveščen o tehnični okvari ali nedelovanju satelitske sledilne naprave (prvi odstavek 25. člena Uredbe 404/2011/EU),
9. po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju satelitske sledilne naprave, nameščene na ribiškem plovilu EU, zapusti pristanišče, preden pristojni organ države zastave ne ugotovi ustreznega delovanja satelitske sledilne naprave na krovu (tretji odstavek 25. členu Uredbe 404/2011/EU),
10. ne hrani povratnega sporočila do konca ribolovnega potovanja (drugi odstavek 38. člena Uredbe 404/2011/EU),
11. ob tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu ribiškega plovila, ne pošlje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju v skladu s prvim in drugim odstavkom 39. člena Uredbe 404/2011/EU,
12. po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu ribiškega plovila EU, ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 39. člena Uredbe 404/2011/EU,
13. odstrani sistem za elektronsko beleženje in poročanje zaradi popravila ali zamenjave v nasprotju s petim odstavkom 39. člena Uredbe 404/2011/EU),
14. pristojnemu organu države članice zastave po prejemu obvestila o neprejemu ali delnem prejemu podatkov iz 15., 22. in 24. člena Uredbe 1224/2009/ES ne pošlje vseh podatkov, ki še niso bili poslani in za katere je prejela obvestilo (tretji odstavek 40. člena Uredbe 404/2011/EU),
15. ne posodobi ustreznih podatkov iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES, ki izhajajo iz združevanja ali ločevanja pošiljk z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva po prvi prodaji, ko so ti podatki na voljo (drugi odstavek 67. člena Uredbe 404/2011/EU),
16. je podatke iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES zagotovila s trgovinskim dokumentom, priloženim pošiljki, pri tem pa na ustrezno pošiljko ni pritrdila identifikacijske številke (sedmi odstavek 67 člena Uredbe 404/2011/EU),
17. pred tehtanjem ne predloži kopije lista ribolovnega ladijskega dnevnika v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 404/2011/EU,
18. ne omogoči dostopa do sistemov za tehtanje, evidenc o tehtanju, pisnih deklaracij in vseh prostorov, v katerih se ribiški proizvodi skladiščijo ali predelujejo v skladu s 75. členom Uredbe 404/2011/EU,
19. na zahtevo ribiškega inšpektorja ne prekine ali odloži metanja orodja, dokler se ta ne vkrca na ribiško plovilo ali izkrca z njega, da se mu omogoči varno vkrcanje ali izkrcanje (drugi odstavek 103. člena Uredbe 404/2011/EU),
20. na zahtevo ribiškega inšpektorja ne izvleče orodja zaradi inšpekcijskega pregleda (drugi odstavek 104. člena Uredbe 404/2011/EU),
21. ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 113. člena Uredbe 404/2011/EU,
22. ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 114. člena Uredbe 404/2011/EU.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
13. člen
(točke)
V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe 1224/2009/ES se dodelijo na dovoljenje za gospodarski ribolov za ribiško plovilo:
– 3 točke za prekrške iz 8., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe,
– 4 točke za prekrške iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 19. in 20. točke prvega odstavka 8. člena ter za prekrške iz 3. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe,
– 5 točk za prekrške iz 25. točke prvega odstavka 8. člena, za prekrške iz prvega odstavka 9. člena ter za prekrške iz 1. in 3. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe,
– 6 točk za prekrške iz 21., 22., 23. in 24. točke prvega odstavka 8. člena in za prekrške iz 21. ter 22. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike (Uradni list RS, št. 141/06 in 9/09).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-14/2014
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2013-2330-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost