Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

452. Dopolnitev Notarske tarife, stran 1565.

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B, 45/08 in 91/13) minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju Notarske zbornice Republike Slovenije z dne 13. 2. 2014 določa
D O P O L N I T E V N O T A R S K E T A R I F E
1. člen
V Notarski tarifi (Uradni list RS, št. 94/08, 32/11, 88/12 in 7/13) se za Tar. št. 14 dodata nov podnaslov »Pristojbina za notarjeva opravila v postopku notarske prodaje« in Tar. št. 14.a, ki se glasi:
»Tar. št. 14.a
Pristojbina za vsa opravila notarja v postopku notarske prodaje nepremičnine v skladu z zakonom, ki ureja notarsko prodajo nepremičnine, znaša 2 odstotka izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki je predmet notarske prodaje, vendar najmanj 1.000 eurov in največ 20.000 eurov.«.
2. člen
Ta dopolnitev notarske tarife začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-781/2013
Ljubljana, dne 18. februarja 2014
EVA 2013-2030-0117
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje