Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

8. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije, stran 12.

Na podlagi 4. člena Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10) ter 7. člena Statuta Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10 in 42/13) je Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije na 6. seji dne 16. decembra 2013 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Združenja mestnih občin Slovenije
1. člen
V Statutu Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10 in 42/13) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »ASSOCIATION OF SLOVENE MUNICIPALITIES« nadomesti z besedilom »ASSOCIATION OF URBAN MUNICIPALITIES OF SLOVENIA«.
2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 2. člena se za besedo »slovenskih« doda besedo »mestnih«.
3. člen
V tretjem stavku drugega odstavka 5. člena se zapis besede »višino« nadomesti z zapisom »višine«.
4. člen
V tretjem odstavku 7. člena se črta besedilo »ali direktor mestne uprave«, besedo »Predsednik« pa se nadomesti z besedilom »Župan članice, katere župan je bil predsednik v preteklem mandatu,«.
V devetem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– in v drugih primerih, določenih s tem statutom,«.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »direktor mestne uprave« nadomesti z besedo »župan«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Volitve in imenovanja
Predstavnike ZMOS v mednarodnih delegacijah lokalnih skupnosti, posvetovalnih telesih Državnega zbora RS in Vlade RS ter drugih institucijah imenuje oziroma izvoli skupščina. Kandidata lahko predlaga predsednik, drug član skupščine ali stalno delovno telo ZMOS. Pred imenovanjem oziroma izvolitvijo se izvede evidentiranje kandidatov.
Postopek volitev in imenovanj se podrobneje uredi v poslovniku skupščine.«.
7. člen
V tretjem odstavku 12. člena se beseda »imenuje« nadomesti z besedo »izvoli«.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2013-1
Ljubljana, dne 16. decembra 2013
Podpredsednik
Bojan Kontič l.r.

AAA Zlata odličnost