Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013

Kazalo

3300. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, stran 9822.

Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12) in 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10, 98/12 in 62/13) se v prvem odstavku 9. člena na koncu enajste alineje pika nadomesti z vejico in doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– v času trajanja koncesijskega razmerja v delu, ki se nanaša na gozdne lesne sortimente, ki so predmet koncesije, trikrat stori prekršek iz 4. ali 5. točke prvega odstavka 80. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10 in 63/13).«.
2. člen
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo »v skladu s to uredbo« nadomesti z besedilom »po drevesnih vrstah«.
3. člen
V prilogi 2 se 1. poglavje z naslovom »Sečnja« nadomesti z novim 1. poglavjem, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Spremenjena priloga 2 uredbe se uporablja tudi za obračun koncesijske dajatve za leto 2013.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-54/2013
Ljubljana, dne 30. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0169
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost