Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013

Kazalo

2649. Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika, stran 8026.

Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji seji dne 30. 5. 2013 na podlagi Bernske konvencije, Direktive Sveta 93/83/ EGS, četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu ZASP) in 28. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel
Z A Č A S N O T A R I F O
za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika
1. člen
Ta začasna tarifa določa višino in način izračunavanja avtorskega nadomestila za uporabo zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS, ki ga uporabniki v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika dajejo na voljo javnosti.
2. člen
Definicije pojmov po tej tarifi:
»Dajanje na voljo   Zagotavljanje dostopnosti del iz
javnosti«       zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS
           javnosti na zahtevo: zagotavljanje
           dostopnosti del ali njihovih delov (v
           nadaljevanju "dela") javnosti preko
           kabla ali kako drugače tako, da lahko
           naročniki dostopajo do del z izbiro
           dela, časa in lokacije individualnega
           dostopa.
»Uporabnik«      je fizična ali/in pravna oseba, ki na
           kakršenkoli način svojim naročnikom
           omogoča funkcijo časovnega zamika
           programa in osebni mrežni snemalnik, s
           čimer javnost daje na voljo zaščiten
           repertoar Združenja SAZAS.
»Repertoar      repertoar Združenja SAZAS zajema vsa
Združenja SAZAS«   domača in tuja glasbena (že objavljena)
           neodrska dela z besedilom ali brez, ki
           so zaščitena z ZASP in jih ščiti
           Združenje SAZAS na podlagi 147. člena
           ZASP in na podlagi pogodb o vzajemnem
           zastopanju s tujimi avtorskimi društvi.
           Združenju SAZAS je bilo z odločbo št.
           800-3/96 z dne 12. 3. 1998 Urada
           Republike Slovenije za intelektualno
           lastnino izdano dovoljenje za kolektivno
           uveljavljanje avtorskih pravic na delih
           s področja glasbe.
»Časovni zamik«    Storitev, ki dopušča časovni zamik
           programa (storitev časovnega zamika ali
           storitev TV arhiva): zagotavljanje
           dostopnosti radijskih in televizijskih
           predvajanj (ali njihovih delov ali
           individualnih programov) ob času, ki ga
           izbere naročnik, ki pa se razlikuje od
           originalnega časa retransmisije kot del
           storitve na zahtevo, ki temelji na
           individualnih izborih v obdobju
           razpoložljivosti odložene zaznave
           programov.
»Osebni mrežni    Storitev osebnega omrežnega video
 snemalnik«      zapisovalnika (NPVR): (i) digitalno
           zapisovanje trajnega duplikata
           kakršnekoli avtorske vsebine za
           naročnika, ki ga ta izbere iz
           programskega zaporedja, (ii)
           zagotavljanje storitve osebnega video
           zapisovalnika na oddaljeni lokaciji za
           shranjevanje pod nadzorom ponudnika
           storitev in na določeni oddaljenosti od
           digitalnega dekoderja ali set-top
           naprave (digitalnega sprejemnika) ter
           (iii) zagotavljanje dostopnosti del na
           zahtevo naročniku kadarkoli s te
           oddaljene lokacije.
3. člen
Tarifa Združenja SAZAS (brez DDV) se obračuna v spodnjem odstotku od dela naročnine, ki ga uporabnik zaračuna naročniku ali kot minimalno avtorsko nadomestilo.
+---------------------+------------------+----------------------+
|           |Tarifa – odstotek | Minimalno avtorsko |
|           |         |   nadomestilo   |
+---------------------+------------------+----------------------+
|Časovni zamik    |   4,5 %    |    0,20 EUR    |
+---------------------+------------------+----------------------+
|Osebni mrežni    |   4,5 %    |    0,20 EUR    |
|snemalnik      |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
|Časovni zamik    |    8 %    |    0,35 EUR    |
|in osebni mrežni   |         |           |
|snemalnik      |         |           |
+---------------------+------------------+----------------------+
Avtorsko nadomestilo, ki ga mora uporabnik plačati se obračuna v odstotku od naročnine, ki jo za ta del dodatno plača naročnik ali kot minimalno avtorsko nadomestilo.
Minimalno nadomestilo je določeno kot najnižje nadomestilo, ki ga mora plačati uporabnik na posameznega naročnika storitve ali na posameznega naročnika storitve, ki se mu posebej ne zaračunava dodatna naročnina za storitve.
4. člen
Uporabniki so dolžni mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec posredovati podatke o številu naročnikov na funkcijo »časovnega zamika« in osebnega mrežnega snemalnika« ter podatke o ustvarjenih prihodkih iz naslova »časovnega zamika« in osebnega mrežnega snemalnika«.
Združenje SAZAS bo uporabnikom priznalo dodatne popuste:
– 15 odstotkov na sklenitev pogodbe z Združenjem SAZAS za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij »časovnega zamika« in »osebnega mrežnega snemalnika«,
– 10 odstotkov za pravočasno sporočanje števila naročnikov funkcij »časovnega zamika« in »osebnega mrežnega snemalnika«,
– 20 odstotkov na pravočasno poravnavanje obveznosti plačila avtorskega nadomestila za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij »časovnega zamika« in »osebnega mrežnega snemalnika«.
Tarife se bodo zvišale za stopnjo vsakoletne inflacije predhodnega koledarskega leta v skladu s podatki Statističnega urada RS.
Pozor:
– DDV se nadomestilu prišteje v skladu z zakonsko predpisano stopnjo.
5. člen
Pogoji iz te tarife veljajo do sklenitve skupnega sporazuma med Združenjem SAZAS in reprezentativnim združenjem uporabnikov.
6. člen
Ta tarifa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Upravnega odbora Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.

AAA Zlata odličnost