Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2586. Pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje, stran 7906.

Za izvrševanje tretjega odstavka 85. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja tehnične zahteve za vzletanje in pristajanje balonov in zračnih ladij na drugih urejenih površinah v domačem zračnem prometu in zračnem prevozu.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. druge urejene površine so vzletna mesta in pristajalna območja za balone in zračne ladje;
2. gosto naseljeno območje v zvezi z mestom ali naseljem je katero koli območje, ki je namenjeno bivanju ali v poslovne namene;
3. letalski priročnik balona ali zračne ladje ali drug enakovreden dokument je letalski priročnik za balon ali zračno ladjo ali drug enakovreden dokument, ki vključuje informacije, potrebne za upravljanje balona ali zračne ladje;
4. neravnina ali nevarni predmeti so neravnine ali predmeti, ki lahko s svojimi značilnimi oblikami, višino ali drugimi značilnostmi poškodujejo kupolo balona ali zračne ladje;
5. nevarne ovire so daljnovodi, večnivojska križišča, železniške proge, avtoceste, energetska postrojenja in gosto naseljena območja;
6. območje delovanja je območje, ki ni letališče ali vzletišče in ga operator določi za vzletanje in pristajanje v zračnem prevozu;
7. območje letenja je območje, ki ni letališče ali vzletišče in je primerno za športno letenje in usposabljanje pilotov ter za prireditve z baloni;
8. območje z večjimi vodnimi površinami je območje, ki ga glede na vremenske razmere vodja balona ali zračne ladje ne more preleteti v 30 minutah;
9. območje z visoko vegetacijo je gosto poraščeno gozdnato območje;
10. operativni priročnik je priročnik, ki vsebuje postopke, navodila in smernice, ki ga uporablja operativno osebje pri izvajanju svojih nalog;
11. operator je pravna ali fizična oseba, ki upravlja enega ali več balonov ali zračnih ladij v zračnem prevozu;
12. potnik je fizična oseba, ki se prevaža z balonom ali zračno ladjo in ni član posadke;
13. pristajalno mesto je točka na tleh v pristajalnem območju, kjer se košara balona ali gondola zračne ladje po pristanku ustavi;
14. spremljevalno vozilo je vozilo, ki ga upravlja član zemeljskega osebja operatorja, ki je v stalni zvezi z vodjo balona ali zračne ladje in po njegovih napotkih sledi balonu ali zračni ladji zato, da sodeluje pri manevrih balona ali zračne ladje na tleh ter pri vzletu in pristanku;
15. vodja balona ali zračne ladje je pilot, ki je imenovan za vodjo balona ali zračne ladje in je odgovoren za varen polet;
16. zbirno mesto je točka, ki jo operator določi za zbiranje potnikov in drugih oseb pred poletom in po poletu z balonom ali zračno ladjo;
17. zemeljsko osebje je osebje, ki pomaga pri sestavljanju, napihovanju in pospravljanju balona ali zračne ladje ter spremlja let balona ali zračne ladje na tleh.
3. člen
(vzletno mesto)
(1) Vodja balona ali zračne ladje glede na vremenske razmere izbere ustrezno vzletno mesto kjer koli znotraj območja letenja ali območja delovanja, pri čemer mora upoštevati varnostne zahteve iz tega člena in ustreznega letalskega priročnika balona ali zračne ladje.
(2) Vzletno mesto zagotavlja oddaljenost od nevarnih ovir v trenutku vzleta vsaj 100 metrov od položaja košare balona ali zračne ladje in najmanj +/– 15-stopinjsko smerno oddaljenost od nevarnih ovir v pričakovani smeri vzleta.
(3) Če v letalskem priročniku balona ali zračne ladje ni določeno drugače, mora biti vzletno mesto za balone in zračne ladje določena travnata ali druga primerna površina brez neravnin ali nevarnih predmetov, ki na dolžini treh metrov ne presegajo 30 centimetrov na površini, kjer se razprostre kupola balona. Pri zračnem prevozu se k vsakemu vzletnemu mestu določi prostor za potnike in zemeljsko osebje, ki sodeluje pri operaciji.
(4) Če v letalskem priročniku balona ni določeno drugače, morajo biti dimenzije vzletnega mesta za balone naslednje:
– dolžina vzletnega mesta najmanj enaka dvakratni konstrukcijski višini balona,
– širina vzletnega mesta najmanj enaka konstrukcijskemu premeru kupole balona, povečanemu za pet metrov na vsaki strani kupole balona.
(5) Če v letalskem priročniku zračne ladje ni določeno drugače, morajo biti dimenzije vzletnega mesta za zračne ladje naslednje:
– dolžina vzletnega mesta najmanj enaka dvakratni konstrukcijski dolžini zračne ladje,
– širina vzletnega mesta najmanj enaka dvakratni konstrukcijski višini kupole zračne ladje.
(6) Vodja balona ali zračne ladje lahko za vzlet uporabi tudi vzletišče in javno letališče ali letališče za lastne potrebe, ki izpolnjuje pogoje iz prvega do petega odstavka tega člena in to dovoljujejo odobreni postopki in drugi pogoji za varno vzletanje in pristajanje na določenem vzletišču ali javnem letališču.
(7) Vodja balona ali zračne ladje zagotovi, da so potniki pri postopkih pred vkrcanjem v košaro balona ali v potniški prostor zračne ladje na varni oddaljenosti, kot jo določi vodja balona ali zračne ladje, in da ne ovirajo postopkov pred vzletom. Vodja balona ali zračne ladje ali po njegovem navodilu član zemeljskega osebja, ki sodeluje pri operaciji, pouči potnike o ravnanju na vzletnem mestu med čakanjem na vkrcanje in med vkrcanjem v košaro balona ali v prostor za potnike zračne ladje.
(8) Spremljevalno vozilo balona ali zračne ladje mora biti pri vzletu postavljeno na privetrni strani balona ali zračne ladje in mora omogočati privez balona ali zračne ladje z varnostno vrvjo in spono za hitro odpenjanje, kot je določeno v letalskem priročniku balona ali zračne ladje in v operativnem priročniku operatorja, kadar se balon ali zračna ladja uporablja za komercialno dejavnost.
4. člen
(pristajalno območje)
(1) Vodja balona ali zračne ladje načrtuje polet tako, da doseže pristajalno območje, na katerem je zagotovljeno vsaj eno pristajalno mesto in možni dve alternativni pristajalni mesti ter ne sme biti gosto naseljeno območje, območje z večjimi vodnimi površinami in območje z visoko vegetacijo brez možnosti izbire pristajalnega mesta.
(2) Če v letalskem priročniku balona ali zračne ladje ni določeno drugače, mora biti pristajalno mesto na pristajalnem območju od nevarnih ovir v smeri vetra oddaljeno vsaj 100 metrov.
5. člen
(izbira zemljišča, ki je vzletno ali pristajalno mesto)
Vodja balona ali zračne ladje izbere za vzletanje ali pristajanje vzletno mesto v skladu s 3. členom tega pravilnika ali pristajalno mesto v pristajalnem območju v skladu s prejšnjim členom, ki je na zemljišču, katerega lastnik ne nasprotuje vzletanju ali pristajanju z baloni ali zračnimi ladjami.
6. člen
(varnostna oprema)
(1) Operator ali vodja balona ali zračne ladje mora zagotoviti naslednjo varnostno opremo:
– v spremljevalnem vozilu komplet prve pomoči, ki ustreza številu potnikov. Če s predpisi o operacijah z baloni ni določeno drugače, zadostuje en komplet prve pomoči, ki se zahteva za motorna vozila z največ osmimi potniškimi sedeži, na vsakih začetnih osem potnikov,
– v spremljevalnem vozilu najmanj en ročni gasilni aparat z gasilnim sredstvom, primernim za gašenje plina. Pri opravljanju zračnega prevoza mora operator zagotoviti gasilni aparat tudi v košari balona ali v pilotskem in potniškem prostoru zračne ladje. Operator zagotovi skupno deset kilogramov gasilnega sredstva, primernega za gašenje plina,
– napravo ali indikator za ugotavljanje smeri in hitrosti vetra.
(2) Operator zagotovi, da je posadka in njegovo zemeljsko osebje, ki sodelujeta pri operaciji, usposobljeno za dajanje prve pomoči in uporabo gasilnih aparatov, ki morajo biti na vzletnem mestu.
7. člen
(območje delovanja in območje letenja)
(1) Operator v zračnem prevozu v operativnem priročniku določi območje delovanja v skladu z določbami tega pravilnika in v posameznem območju delovanja določi vsaj eno zbirno mesto, zariše v topografski karti območja z možnimi vzletnimi mesti ali pristajalnimi območji in za vsak polet odda načrt leta pristojni navigacijski službi zračnega prometa v skladu s predpisi, ki urejajo skupna pravila zračnega prometa in operativne določbe v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa, pri čemer navede koordinate vzletnega mesta in načrtovano pristajalno mesto v pristajalnem območju.
(2) Vodja balona ali zračne ladje, ki ne izvaja zračnega prevoza, izbere območje letenja v skladu z določbami tega pravilnika ter v knjižici letenja in knjigi balona za vsak let opredeli vzletno in pristajalno mesto ter za vsak polet odda načrt leta pristojni navigacijski službi zračnega prometa v skladu s predpisi, ki urejajo skupna pravila zračnega prometa in operativne določbe v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa, pri čemer navede koordinate vzletnega mesta in načrtovano pristajalno mesto v pristajalnem območju.
8. člen
(vodenje evidenc)
Agencija za civilno letalstvo na podlagi podatkov iz prejšnjega člena vodi seznam vzletnih mest in pristajalnih območij.
9. člen
(zagotavljanje informacij)
Pristojna navigacijska služba zračnega prometa Agenciji za civilno letalstvo na njeno zahtevo pošlje informacije v zvezi z oddanimi načrti letov operatorjev ali vodij balonov ali zračnih ladij.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-197/2013/9-00731222
Ljubljana, dne 8. julija 2013
EVA 2013-2430-0051
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost