Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

2242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, stran 6662.

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 56. člena ter za izvajanje osmega odstavka 72. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo
1. člen
V Uredbi o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11) se v 9. členu v tretji alineji za zaklepajem dodata vejica in besedilo »zaokrožena na štiri decimalna mesta«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske koncesnine v skladu z določbami prejšnjega člena v dveh mesecih po prejemu rudarskega priglasitvenega obrazca.«.
Drugi odstavek se črta.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(opredelitev stroška končne sanacije)
Strošek končne sanacije pridobivalnega prostora je odvisen od načina in vrste izkoriščanja mineralne surovine in se ga določi z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Pri izračunu stroška končne sanacije je potrebno upoštevati tržne vrednosti stroškov dela, materiala, opreme, inštalacij in vzdrževanja na dan izdelave izračuna ter predvideno inflacijo v obdobju do izteka rudarske pravice. Strošek končne sanacije vključuje tudi strošek rekultivacije in vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja v pridobivalnem prostoru po končanem izkoriščanju.«.
4. člen
V tretji alineji 19. člena se za besedo »količina« črta beseda »trdne«.
5. člen
V 29. členu se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– 17. člena te uredbe, ki se nanašajo na izračun stroška končne sanacije pridobivalnega prostora;«.
6. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ministrstvu ne priglasi osnove za odmero rudarske koncesnine v skladu s 7. in 8. členom te uredbe ali
– ministrstvu ne predloži bančne garancije ali predlaga spremembe koncesijske pogodbe v skladu s 34. členom te uredbe.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
7. člen
Za 30. členom se doda novi 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 5.000 eurov se kaznujeta za prekršek rudarski projektant, ki pri izračunu stroška končne sanacije v rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje ne upošteva tržne vrednosti stroškov dela, materiala, opreme, inštalacij in vzdrževanja na dan izdelave izračuna, ter predvideno inflacijo v obdobju do izteka rudarske pravice, v skladu s 17. členom te uredbe, in rudarski revident, ki je opravil revizijo takega projekta.
(2) Z globo 1.000 eurov se kaznujeta odgovorni rudarski projektant in odgovorni rudarski revident rudarskega projekta iz prejšnjega odstavka.«.
8. člen
V prvem odstavku 31. člena se znesek »0,01 eura« nadomesti z zneskom »0,009 eura«.
9. člen
V 35. členu se letnica »2013« nadomesti z letnico »2014«, letnica »2012« pa z letnico »2013«.
10. člen
V Prilogi 2 (tabela plačil za mineralne surovine) se v razdelku II – KOVINSKE MINERALNE SUROVINE v vrstici 1 (železova ruda) v 5. stolpcu (število točk) številka »25« nadomesti s številko »20«.
V razdelku III – NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE se vrstici 3.6 – mivka v 4. stolpcu (odstotek plačila) številka »30« nadomesti s številko »20«, v 5. stolpcu (število točk) se številka »324« nadomesti s številko »216«.
V razdelku III – NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE se vrstici 3.7 – pesek v 4. stolpcu (odstotek plačila) številka »30« nadomesti s številko »20«, v 5. stolpcu (število točk) se številka »63« nadomesti s številko »42«.
V razdelku III – NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE se vrstici 3.8 – prod v 4. stolpcu (odstotek plačila) številka »30« nadomesti s številko »20«, v 5. stolpcu (število točk) se številka »54« nadomesti s številko »36«.
11. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(1) Ne glede na določbe 4., 5., 9. in 10. člena uredbe se zavezancem za plačevanje rudarske koncesnine, ki so sklenili koncesijsko pogodbo do 31. decembra 2010, koncesnina za posamezni pridobivalni prostor odmeri v skladu z določbami koncesijskega akta in koncesijske pogodbe, če ob priglasitvi osnov za odmero koncesnine sporočijo podatek o velikosti pridobivalnega prostora, na katerem ali pod katerim so se v preteklem letu izvajala rudarska dela (odprta površina), in podatek o velikosti pridobivalnega prostora, na katerem ali pod katerim se v preteklem letu rudarska dela še niso izvajala (ostala površina).
(2) Ne glede na rok za priglasitev osnov za odmero rudarske koncesnine iz drugega odstavka 7. člena uredbe lahko zavezanci iz prejšnjega odstavka sporočijo podatek za odprti in ostali prostor za leto 2012 v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zavezancem za plačevanje rudarske koncesnine, ki so v priglasitvi za leto 2012 že sporočili podatek za odprti in ostali prostor, rudarska koncesnina odmeri v skladu z Uredbo o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11), če v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, podajo pisno izjavo, da naj se jim rudarska koncesnina za posamezni pridobivalni prostor odmeri v skladu z določbami koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
13. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11) se v primeru, ko velikosti pridobivalnega prostora ni mogoče ugotoviti na podlagi podatkov iz koncesijskega akta, velikost ugotavlja na podlagi podatkov iz dovoljenja za izkoriščanje, v mejah katerega je bila podeljena rudarska pravica z Uredbo o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma za pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00 in 81/02), rudarskega projekta, na katerega se dovoljenje nanaša, ter ob upoštevanju pogojev in omejitev iz ostalih upravnih aktov in dokumentacije, ki so bili podlaga za izdajo dovoljenja za izkoriščanje (lokacijsko dovoljenje, lokacijska dokumentacija, soglasja, smernice in drugo).
14. člen
(1) Ne glede na določbo 19. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11) se pri koncesionarjih, ki so sklenili koncesijsko pogodbo pred uveljavitvijo te uredbe in jim do 1. januarja 2013 koncesijska pogodba še ni potekla, ob izkoriščanju pa sredstev za sanacijo ne zagotavljajo z bančno garancijo, za vrednost »SQms« iz 19. in 20. člena uredbe šteje skupna količina mineralne surovine v raščenem stanju, ki jo je v skladu s koncesijsko pogodbo še dopustno pridobiti od 1. januarja 2013 do izteka koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionarji iz prejšnjega odstavka morajo podatek o skupni količini mineralne surovine »SQms« iz prejšnjega odstavka ministrstvu sporočiti najkasneje ob priglasitvi osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2013.
(3) Ne glede na določbo 17. člena uredbe morajo koncesionarji, pri katerih v koncesijski pogodbi ni vpisan podatek o strošku končne sanacije pridobivalnega prostora »Sstr« iz 19. in 20. člena uredbe, ministrstvu sporočiti strošek končne sanacije pridobivalnega prostora »Sstr« ter podatke o rudarskem projektu, v katerem je ta strošek izračunan, najkasneje ob priglasitvi osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2013.
(4) Ne glede na določbo 17. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11) je lahko pri koncesionarjih iz prejšnjega odstavka podatek o strošku končne sanacije pridobivalnega prostora »Sstr« izračunan v potrjenem rudarskem projektu za izkoriščanje ali potrjenem rudarskem projektu za izvajanje del pri izkoriščanju, izdelanem na podlagi Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), ali v potrjenem rudarskem projektu za izvedbo izkoriščanja, izdelanem na podlagi Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12).
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-29/2013
Ljubljana, dne 4. julija 2013
EVA 2012-2430-0198
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti