Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1105. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2012, stran 3621.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 16. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Metlika za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2012 obsega:
+------+---------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |    v EUR|
|   |ODHODKOV          | brez centov|
+----------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov     |  Leto 2011|
+------+---------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI      |  11.019.256|
|   |(70+71+72+73+74)      |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  5.956.057|
+------+---------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |  5.181.446|
+------+---------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |  4.657.916|
|   |dobiček          |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje  |   355.112|
+------+---------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago |   168.418|
|   |in storitve        |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki      |      0|
+------+---------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |   774.611|
+------+---------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |   567.693|
|   |dohodki          |       |
|   |od premoženja       |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine  |    5.555|
+------+---------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni     |    8.924|
+------+---------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |      67|
|   |blaga in storitev     |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni     |   192.372|
|   |prihodki          |       |
+------+---------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |    34.419|
+------+---------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |    31.808|
|   |osnovnih sredstev     |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |    2.611|
|   |zemljišč          |       |
|   |in neopredmetenih     |       |
|   |dolgoročnih sredstev    |       |
+------+---------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |      0|
+------+---------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz  |      0|
|   |domačih virov       |       |
+------+---------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |  5.028.780|
+------+---------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz |  1.802.587|
|   |drugih           |       |
|   |javnofinančnih institucij |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |  3.226.193|
|   |drž. pror. iz sredstev   |       |
|   |prorač. EU         |       |
+------+---------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |  11.384.483|
|   |(40+41+42+43)       |       |
+------+---------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |  1.797.266|
+------+---------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |   422.256|
|   |zaposlenim         |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |    68.761|
|   |za socialno varnost    |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |  1.249.588|
|   |storitve          |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih    |    33.697|
|   |obresti          |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve        |    22.964|
+------+---------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |  2.440.946|
+------+---------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije       |   270.098|
+------+---------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom |  1.379.758|
|   |in gospodinjstvom     |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim |   296.264|
|   |organizacijam       |       |
|   |in ustanovam        |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |   494.826|
|   |transferi         |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v   |       |
|   |tujino           |       |
+------+---------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  6.862.152|
+------+---------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja    |  6.862.152|
|   |osnovnih sredstev     |       |
+------+---------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   284.119|
+------+---------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski     |   150.920|
|   |transferi         |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski     |   133.199|
|   |transferi PU        |       |
+------+---------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |       |
|   |II.)            |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |   –365.227|
|   |(I.–II.)          |       |
|   |(Skupaj prihodki minus   |       |
|   |skupaj odhodki)      |       |
+------+---------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK     |   –341.068|
|   |(PRIMANJKLJAJ)       |       |
|   |(I.–7102) – (II. 403–404) |       |
|   |(Skupaj prihodki brez   |       |
|   |prihodkov od obresti minus |       |
|   |skupaj odhodki brez plačil |       |
|   |obresti)          |       |
+------+---------------------------+-------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK      |  1.717.845|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (70+71) –  |       |
|   |(40+41)          |       |
|   |(Tekoči prihodki minus   |       |
|   |tekoči odhodki in tekoči  |       |
|   |transferi)         |       |
+------+---------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |       |
|   |IN NALOŽB         |       |
+------+---------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    2.305|
|   |POSOJIL          |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+------+---------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    2.305|
|   |POSOJIL          |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV          |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |    2.305|
|   |privatizacije       |       |
+------+---------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |(440+441+442+443)     |       |
+------+---------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila     |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |       |
|   |deležev          |       |
|   |in naložb         |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |       |
|   |iz naslova privatizacije  |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega  |       |
|   |premoženja         |       |
|   |v javnih skladih in drugih |       |
|   |osebah javnega prava, ki  |       |
|   |imajo premoženje v svoji  |       |
|   |lasti           |       |
+------+---------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA     |    2.305|
|   |POSOJILA          |       |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------+---------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+------+---------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |   600.000|
+------+---------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |   600.000|
+------+---------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |   600.000|
+------+---------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)   |   186.037|
+------+---------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |   186.037|
+------+---------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega   |   186.037|
|   |dolga           |       |
+------+---------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    51.041|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |       |
|   |II.-V.-VIII.)       |       |
+------+---------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |   413.963|
|   |VIII.)           |       |
+------+---------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE     |   965.226|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |       |
+------+---------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |   873.738|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA   |       |
|   |LETA            |       |
+------+---------------------------+-------------+
D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2012 znaša 160.893 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-26/2013
Metlika, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.