Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1099. Odlok o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici, stran 3616.

Na podlagi 70. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 (8/03 popr.), 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 27. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se območje delovanja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici (v nadaljevanju: plemenilna postaja) opredeli kot varovano območje.
Plemenilna postaja Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici stoji na zemljišču parc. št. 873/151, k.o. Županje njive.
2. DOLOČITEV OBMOČJA
2. člen
Meja varovanega območja plemenilne postaje na zahodnem in severnem delu poteka po občinski meji Občine Kamnik s sosednjimi občinami, na vzhodnem ter južnem delu območja pa poteka po liniji, ki povezuje vrhove: Konj – Pri Križih – Koritni vrh – Bukovec – Poljanski rob – Pirčev vrh – Ravni hrib – Grohat – Kamniški vrh – Krvavec. Pred vrhom Krvavca se priključi na linijo občinske meje.
Grafični prikaz meje varovanega območja je na vpogled na Občini Kamnik, oddelek za gospodarske dejavnosti in finance ter na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).
3. člen
Na varovanem območju ne sme biti čebeljih družin, razen družin v okviru plemenilne postaje.
3. NADZOR
4. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe po zakonodaji, ki ureja področje čebelarstva.
4. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2012
Kamnik, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.