Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

560. Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen, stran 2311.

Na podlagi četrtega odstavka 54.a člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način vračila trošarine, carinski organ pristojen za vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila ter evidence, ki jih mora voditi upravičenec iz prvega odstavka 54.a člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12; v nadaljnjem besedilu; zakon) za vračilo trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter delovnih strojev v prometu na žičnicah in strojev ter naprav na smučiščih.
2. člen
(zahtevek)
(1) Upravičenec predloži zahtevek za vračilo trošarine na obrazcu TRO-I, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del. Zahtevku se priložijo računi o nabavljenem gorivu ter evidenca o nabavi in porabi goriva.
(2) Upravičenec predloži zahtevek za vračilo trošarine pri pristojnem carinskem organu določenim z uredbo, ki določa carinske urade v Republiki Sloveniji, njihov sedež in krajevno pristojnost.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi minister za finance, za mesec za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
3. člen
(dokazila in evidence)
(1) Na računu o nakupu goriva iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo biti poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, razvidni predvsem kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa oziroma točilnega mesta, vrsta, količina in cena goriva ter datum točenja. Račun o nakupu goriva se lahko predloži v izvirniku ali kopiji izvirnika.
(2) V evidenci iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora upravičenec navesti:
– vrsto in število strojev v uporabi za namene iz prvega člena tega pravilnika;
– tehnične podatke o motorju stroja iz prejšnje alineje ter podatek proizvajalca o povprečni porabi goriva na uro delovanja stroja;
– po datumih vpisane ure delovanja motorja stroja in lokacija delovanja stroja;
– količino goriva po datumu nabave, vključno s številko izdanega računa;
– količino goriva po datumu polnitve v stroje;
– podatke o zalogi goriva na začetku in koncu meseca ter porabi v druge namene.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, št. 40/99, 38/01 in 109/12 – ZTro-M).
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za zahtevke za vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen v mesecu februarju 2013.
Št. 007-18/2013/19
Ljubljana, dne 12. februarja 2013
EVA 2013-1611-0009
v funkciji ministra za finance
Janez Janša l.r.
Predsednik vlade

AAA Zlata odličnost