Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, stran 9329.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in v povezavi z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
1. člen
V Pravilniku o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08) se v tretjem odstavku 2. člena spremeni enačba tako, da se glasi:
»LSPi = LCt x fk x (2 x p x Ši + 5 x (1-p) x Di))«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ši je število prvič redno vpisanih študentov 2. letnika in 20 % študentov, ki drugi letnik ponavljajo oziroma ga ponovno obiskujejo zaradi prilagoditve študijskih obveznosti.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Če je število Ši večje od števila razpisanih mest za prvi letnik, je število Ši enako vsoti števila razpisanih mest v prvem letniku in števila študentov drugega letnika v skladu s prejšnjim odstavkom. V tem primeru velja naslednja enačba LSPi = LCt x fk x (p x Ši + 5 x (1-p) x Di)).«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
Metodologija iz prvega odstavka 3. člena se spremeni in je priloga tega pravilnika.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijski programi se po stroškovni zahtevnosti razvrščajo v programske skupine z naslednjimi faktorji:
Programska skupina     Faktor programske skupine (fk)
1. skupina         1,1
2. skupina         1,25
3. skupina         1,35
4. skupina         1,60
                            «.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ob sprejetju novega študijskega programa minister, pristojen za izobraževanje, na predlog pristojnega strokovnega sveta, razvrsti program v programsko skupino. Razvrstitev programov se objavi na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanja.«.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(študenti s posebnimi potrebami)
Šola utemelji potrebne prilagoditve in dodatno strokovno pomoč za pridobitev dodatnih sredstev za zagotavljanje pravic študentov s posebnimi potrebami. Dodatna sredstva znašajo največ 10 % vrednosti letne izhodiščne cene za vsakega slepega, gluhega ali gibalno oviranega študenta.«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(financiranje v posebnih primerih)
Če šola nima vpisanih študentov za izračun obsega sredstev v skladu z 2. členom, lahko minister, pristojen za izobraževanje s sklepom določi minimalni obseg sredstev največ za eno leto, da se zagotovi pogoje za začetek študija ali za uresničevanje pravic študentov za dokončanje študija.«.
6. člen
V tretjem odstavku 12. člena se za besedo »študentov« doda besedilo »(prvič vpisani, ponavljavci oziroma ponovno vpisani)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Način določanja obsega sredstev, določen v 1. členu tega pravilnika, se začne uporabljati 1. decembra 2013.
Od 1. decembra 2012 do 30. novembra 2013 se ne glede na 2. člen pravilnika pri izračunu števila Ši upošteva 70 % študentov, ki drugi letnik ponavljajo oziroma ga ponovno obiskujejo zaradi prilagoditve študijskih obveznosti, obseg sredstev pa se določi po naslednji formuli:
LSPi = LCt x fk x (2 x p x Ši + 4 x (1-p) x Di)).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-118/2012
Ljubljana, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-3330-0026
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti