Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3525. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
3526. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D)
3527. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D)
3528. Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR)
3529. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1B)
3530. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I)
3531. Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3573. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3574. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
3575. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki

MINISTRSTVA

3532. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
3533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
3534. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
3535. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
3536. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
3537. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “HUMANITARNA USTANOVA WAPENDWA WANGU, FUNDACIJA ZA POMOČ SIROTAM V TANZANIJI”
3538. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe gostinstva in turizma Slovenije
3539. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2012

USTAVNO SODIŠČE

3540. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3541. Odločba o razveljavitvi sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča
3542. Sklep o zadržanju izvrševanja 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center
3543. Sklep o zavrženju pobude

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3544. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3545. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013
3546. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2012

OBČINE

Celje

3547. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjo kandidatko

Črenšovci

3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2012

Divača

3549. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PC Risnik v Občini Divača

Dobrova-Polhov Gradec

3568. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno-trgovski center Dobrova«

Dol pri Ljubljani

3550. Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov na območju Občine Dol pri Ljubljani
3551. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2013
3552. Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani v letu 2012 na parc. št. 549/20, k.o. 1769 Laze (ID 6010283)
3553. Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani v letu 2012 na parc. št. 824/16, k.o. 1765 Vinje (ID 522220) v zemljiškem katastru pot v izmeri 88 m2, na nepremičnini parc. št. 824/25, k.o. 1765 Vinje (ID 5838592) pot v izmeri 650 m2 in na nepremičnini parc. št. 824/26, k.o. 1765 Vinje (ID 5838593) v zemljiškem katastru pot v izmeri 274 m2

Gorenja vas-Poljane

3569. Sklep o ustanovitvi sosveta za varnost občanov Občine Gorenja vas - Poljane

Idrija

3554. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2013

Jesenice

3555. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
3556. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2013
3557. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2013

Komen

3558. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013
3559. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2013

Mežica

3560. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012

Moravske Toplice

3561. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2012

Murska Sobota

3562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)

Piran

3563. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Piran

Prebold

3564. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja »LA48«

Šentrupert

3570. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2012
3571. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod in kanalizacija Škrljevo«
3572. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Škofja Loka

3565. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem

Tržič

3566. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič

Vipava

3567. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca

POPRAVKI

3576. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti