Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012

Kazalo

348. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, stran 745.

Na podlagi določil Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – Zmed – UPB1 s spremembami), Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 – ZRTVS-1 s spremembami) ter 22. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06) je Nadzorni svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja po opravljenima posvetoma s Svetom delavcev RTV Slovenija dne 4. januarja 2012 in 9. januarja 2012 ter ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 24. januarja 2012, dne 25. januarja 2012 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06)
1. člen
(sprememba 28. člena – predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu RTV)
1) Četrti odstavek 28. člena Statuta, ki se glasi: »Ob prenehanju članstva morajo biti opravljene nadomestne volitve«, se črta.
2) Zdajšnji peti odstavek zaradi spremembe, navedene v prvem odstavku tega člena, postane četrti odstavek.
2. člen
(sprememba 45. člena – postopek izbire in imenovanja)
Prvi odstavek 45. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Za izbiro in imenovanje generalnega direktorja se uporabi ta postopek: programski svet glasuje tako, da ima vsak član sveta pravico glasovati za enega kandidata. Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov prisotnih članov programskega sveta.«
3. člen
(sprememba 63. člena – imenovanje in mandat – odgovorni uredniki)
1) Tretji odstavek 63. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Če direktor Radia ali direktor Televizije predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvih, ima večina programskih delavcev v teh uredništvih pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer obvestijo programski svet. V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja programskega sveta, ki mora najpozneje 15 dni po prejetem obvestilu razpravljati in odločiti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu izmed predlaganih kandidatov.«
2) Zadnji odstavek 63. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Če pomočnik generalnega direktorja Radia in Televizije za avtohtono narodno skupnost predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvih, ima večina programskih delavcev v teh uredništvih pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer obvestijo ustrezen programski odbor za narodnostni program. V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja programskega odbora za narodnostni program, programski odbor pa mora najpozneje 15 dni po prejetem obvestilu razpravljati in odločiti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu izmed predlaganih kandidatov.«
4. člen
(sprememba 89. člena – poslovanje prek računov in podračunov pri poslovnih bankah)
89. člen Statuta se spremeni tako, da se besedilo »prek podračunov pri upravi za javna plačila ter skladno z deviznimi predpisi« črta in se nadomesti z besedilom: »prek računov, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa države in občin«.
89. člen Statuta se po novem glasi:
»RTV Slovenija finančno posluje prek računov, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa države in občin.«
5. člen
(dopolnitev 12. člena – pristojnosti programskega sveta in v zvezi s to spremembo dopolnitev 22. člena – pristojnosti nadzornega sveta)
1) Osma alineja 12. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»na predlog generalnega direktorja daje mnenje o predlogu finančnega načrta in strategiji razvoja«.
2) V zvezi s spremembo osme alineje 12. člena Statuta se sedma alineja prvega odstavka 22. člena Statuta spremeni tako, da se glasi:
»nadzoruje gospodarski in tehnični razvoj RTV Slovenija, po predhodnem mnenju programskega sveta sprejema strategijo razvoja ter določa sistem financiranja.«
6. člen
(dopolnitev 43. člena – naloge in pooblastila generalnega direktorja in v zvezi s to spremembo dopolnitev 41. člena (vodilni in vodstveni delavci RTV Slovenija) ter 67. člena (temeljne naloge in odgovornosti strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja)
1) Trinajsta alineja 43. člena Statuta se dopolni tako, da se glasi: »imenuje in razrešuje vodstvene delavce ter vodje služb, določene s sistemizacijskim aktom«.
2) Zaradi spremembe, navedene v prvem odstavku tega člena, se druga alineja drugega odstavka 41. člena dopolni tako, da se za besedama »strokovni vodje« doda vejica in besedi »vodje služb«. Besedilo se po novem v celoti glasi: »strokovni direktorji oziroma strokovni vodje, vodje služb ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja«.
3) Zaradi sprememb, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, se tretji odstavek 41. člena dopolni tako, da se za besedama »strokovni vodje« doda vejica in besedi »vodje služb«. Besedilo se po novem v celoti glasi: »skladno z organizacijskim modelom vodenja lahko generalni direktor imenuje strokovne direktorje oziroma strokovne vodje, vodje služb ter pomočnike in svetovalce. Opis njihovih del in nalog generalni direktor opredeli z aktom o notranji organizaciji zavoda.«
7. člen
(dopolnitev 67. člena – temeljne naloge in odgovornosti strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja)
1) Ime tega člena se dopolni tako, da se za besedami »strokovnih vodij« doda vejica in besedi »vodij služb«. Ime člena se po novem glasi: »Temeljne naloge in odgovornosti strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij, vodij služb ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja«.
2) V prvem odstavku 67. člena se za besedami »oziroma strokovne vodje« doda vejica in besedi »vodje služb«.
Dopolnjeno besedilo se po novem glasi:
»Generalni direktor imenuje strokovne direktorje oziroma strokovne vodje, vodje služb ter svoje pomočnike in svetovalce skladno z organizacijskim modelom vodenja za organizacijsko in strokovno vodenje posameznih področij dela na RTV Slovenija.«
3) V drugem odstavku 67. člena se doda stavek: »Mandat vodij služb, ki ni vezan na mandat generalnega direktorja, traja štiri leta, za svoje delo pa so vodje služb skladno z organizacijskim modelom vodenja odgovorni generalnemu direktorju oziroma direktorju Radia ali Televizije oziroma pomočnikom generalnega direktorja za posamezna področja.«
Dopolnjeno besedilo se po novem glasi:
»Mandat strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja je vezan na mandat generalnega direktorja, ki so mu pri svojem delu tudi neposredno odgovorni. Mandat vodij služb, ki ni vezan na mandat generalnega direktorja, traja štiri leta, za svoje delo pa so vodje služb skladno z organizacijskim modelom vodenja odgovorni generalnemu direktorju oziroma direktorju Radia ali Televizije oziroma pomočnikom generalnega direktorja za posamezna področja.«
4) V tretjem odstavku 67. člena se za besedami »oziroma strokovni vodje« doda vejica in besedi »vodje služb«.
Dopolnjeno besedilo se po novem glasi:
»Strokovne direktorje oziroma strokovne vodje, vodje služb ter svoje pomočnike in svetovalce imenuje in razrešuje generalni direktor, razrešeni pa so pod enakimi pogoji kot veljajo po tem Statutu za vse vodilne in vodstvene delavce zavoda.«
5) V četrtem odstavku 67. člena se za besedami »oziroma strokovni vodje« doda »in vodje služb«.
Dopolnjeno besedilo se po novem glasi:
»Vsa tehnična, tehnološka in investicijska dejavnost, povezana s posameznimi tehnološkimi segmenti zavoda (produkcija in predvajanje radijskih, televizijskih in multimedijskih programov, informatika in teleinformatika, elektroenergetski in strojno-energetski sistemi, gradnje in nepremičnine), se za celoten zavod vodi, usmerja in rešuje centralno, vodijo in nadzorujejo pa jo strokovni direktorji oziroma strokovni vodje in vodje služb ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja, odgovorni za tehniko, investicije in razvoj.«
6) V petem odstavku 67. člena se za besedami »oziroma strokovnih vodij« doda vejica in besedi »vodij služb«.
Dopolnjeno besedilo se po novem glasi:
»Opise del in nalog strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij, vodij služb ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja določi generalni direktor z aktom o notranji organizaciji zavoda.«
7) V šestem odstavku se za besedami »oziroma strokovnega vodjo« doda vejica in besedi »vodjo službe«. Dopolnjeno besedilo se po novem glasi:
»Kandidat za strokovnega direktorja oziroma strokovnega vodjo, vodjo službe oziroma pomočnika ali svetovalca generalnega direktorja mora izpolnjevati te splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju, ki ga bo vodil,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki so poslovno povezane z RTV Slovenija,
– poznavanje problematike RTV-dejavnosti,
– ne sme biti poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank.«
8. člen
(sprememba 79. člena – Programsko-produkcijska enota Multimedijski center in v zvezi s to spremembo sprememba 62. člena (temeljne naloge in odgovornost odgovornega urednika) in 63. člena (imenovanje in mandat)
1) Tretji odstavek 79. člena se črta.
2) Dozdajšnji šesti odstavek 79. člena zaradi spremembe, navedene v prvem odstavku tega člena, postane peti odstavek in se spremeni tako, da se dozdajšnje besedilo črta in se odstavek v celoti nadomesti z besedilom: »V Programsko-produkcijski enoti MMC deluje uredništvo za nove medije. Za programske vsebine multimedije, teleteksta, internetnega in mobilnega portala so odgovorni odgovorni uredniki radijskih, televizijskih, regionalnih in narodnostnih programov, usklajuje pa jih urednik uredništva za nove medije. Organizacija in način delovanja se podrobneje določita z organizacijskim aktom.«
3) Sedmi in osmi odstavek 79. člena se črtata.
4) Zaradi spremembe iz prvega odstavka tega člena, zdajšnji četrti, peti in šesti odstavek 79. člena postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
5) V zvezi s spremembo dozdajšnjega šestega odstavka 79. člena se drugi stavek tretjega odstavka 62. člena »odgovorni urednik uredniško-producentske enote MMC je odgovoren vodji MMC ter direktorjema Radia in Televizije«« črta.
Tretji odstavek 62. člena se po novem v celoti glasi: »Odgovorni uredniki so za svoje delo odgovorni direktorju Radia oziroma direktorju Televizije oziroma pomočniku generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono narodno skupnost ter generalnemu direktorju.«
6) V zvezi s spremembo dozdajšnjega šestega odstavka 79. člena se črta drugi stavek prvega odstavka 63. člena. Prvi odstavek 63. člena se po novem v celoti glasi: »Odgovorne urednike imenuje in razrešuje generalni direktor na predlog direktorja Radia oziroma Televizije, ki za ta mesta izvedeta javne razpise. Mandat odgovornih urednikov traja štiri leta.«
7) Drugi odstavek 63. člena se dopolni tako, da se za besedama »oziroma Televizije« dodajo besede: »oziroma vodje MMC«. Drugi odstavek se po novem v celoti glasi: »Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik po pridobitvi mnenj direktorja Radia oziroma Televizije oziroma vodje MMC in uredništva.«
9. člen
(spremembe 70. člena – programsko-produkcijske in organizacijske enote ter deklaracija o enotnosti celotnega sistema in v zvezi s temi spremembami sprememba 41. člena (vodilni in vodstveni delavci RTV Slovenija), 69. člena (vodje organizacijskih enot) in 82. člena (naloge, organizacija, vodenje)
1) »OE Glasbeni programi in glasbena produkcija« se preimenuje v »OE Glasbena produkcija«. Zaradi te spremembe se popravi ime v naslovu poglavja št. VI/8 ter v 41., 69., 70. in 82. členu Statuta in sicer tako, da se:
– v naslovu poglavja VI/8 »Organizacijska enota Glasbeni programi in glasbena produkcija (OE-GP)« besede »glasbeni programi in« črtajo. Naslov poglavja VI/8 se po novem glasi: »Organizacijska enota Glasbena produkcija (OE-GP)«;
– v osmi alineji drugega odstavka 41. člena (vodilni in vodstveni delavci RTV Slovenija) besedilo: »vodja organizacijske enote Glasbeni programi in glasbena produkcija« nadomesti z besedilom: »vodja organizacijske enote Glasbena produkcija«;
– v tretjem odstavku 69. člena (temeljne naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote) besedilo »kandidat za vodjo organizacijske enote Glasbeni programi in glasbena produkcija« nadomesti z besedilom: »kandidat za vodjo organizacijske enote Glasbena produkcija«;
– drugi odstavek 70. člena spremeni tako, kot izhaja iz drugega odstavka tega člena;
– v drugem, četrtem in petem odstavku 82. člena se besedilo »Glasbeni programi in glasbena produkcija« nadomesti z besedilom: »Glasbena produkcija«.
2) V drugem odstavku 70. člena se za točko 6) doda točka 7), ki se glasi:
»7) organizacijska enota Glasbena produkcija.«
3) V drugem odstavku 70. člena se črta druga alineja točke 2. Točka 2 se po novem glasi:
»programsko produkcijska enota Radio Slovenija (PPE RS) in znotraj nje:
– organizacijska enota Radijska produkcija (OE-RAP).
10. člen
(sprememba 82. člena – naloge, organizacija, vodenje)
1) V tretjem odstavku 82. člena se doda stavek: »Vodja Organizacijske enote Glasbena produkcija pred sprejetjem programsko-produkcijskega načrta uskladi program glasbenih sestavov z direktorjem Radia in direktorjem Televizije.«
2) V petem odstavku 82. člena Statuta se besedna zveza »na predlog direktorja Radia« črta.
Peti odstavek 82. člena se po novem glasi:
»Organizacijsko enoto Glasbena produkcija vodi vodja organizacijske enote, ki ga imenuje in razrešuje generalni direktor.«
3) V sedmem odstavku 82. člena Statuta se besedilo »in odgovoren direktorju Radia Slovenija« nadomesti z besedilom »in odgovoren generalnemu direktorju«.
Sedmi odstavek 82. člena se po novem glasi:
»Vodja organizacijske enote Glasbena produkcija je neposredno podrejen in odgovoren generalnemu direktorju RTV Slovenija.«
4) Za sedmim odstavkom 82. člena Statuta se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi: »Vodja organizacijske enote Glasbena produkcija je imenovan za štiri leta. Mandat vodje organizacijske enote Glasbena produkcija je vezan na mandat generalnega direktorja, to pa pomeni, da ob morebitni razrešitvi generalnega direktorja nadaljuje svoje delo kot vršilec dolžnosti z vsemi dotedanjimi pristojnostmi.«
5) Za osmim odstavkom 82. člena Statuta se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi: »Vodjo organizacijske enote Glasbena produkcija razrešuje generalni direktor, razrešen pa je ob enakih pogojih, kot veljajo po tem Statutu za vse vodilne oziroma vodstvene delavce zavoda.«
11. člen
(spremembe 90. člena (zaključni račun, poslovno poročilo, revidiranje poslovanja) in v zvezi s to spremembo sprememba 83. člena (javnost poslovanja, zagotovitev javnosti, pogoji za omejitev javnosti)
1) V prvem odstavku 90. člena Statuta se besedilo: »mesečne obračuna poslovanja« črta in se nadomesti z besedilom »trimesečna poročila o poslovanju«. Prvi odstavek 90. člena se po novem glasi: »RTV Slovenija pripravi letno poročilo in trimesečna poročila o poslovanju.«
2) V tretjem odstavku 90. člena Statuta se stavek »RTV Slovenija objavi letno poročilo v Uradnem listu RS« črta in se nadomesti z besedilom: »RTV Slovenija objavi letno poročilo na spletnih straneh RTV Slovenija.«
3) V zvezi s spremembo tretjega odstavka 90. člena iz drugega odstavka tega člena se drugi odstavek 83. člena spremeni tako, da se besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije« črta. Odstavek se po novem glasi: »Letno poročilo se objavi na spletnih straneh RTV Slovenija«.
12. člen
(sprememba 92. člena – priprava programsko produkcijskega načrta)
1) Sedmi odstavek 92. člena Statuta se spremeni tako, da se besede »do prvega dne v mesecu oktobru« črtajo in nadomestijo z besedami: »do prvega dne v mesecu novembru.« Besedilo se po novem glasi:
»Usklajeni predlog programsko-produkcijskega načrta za naslednje leto generalni direktor predloži v potrditev programskemu svetu najpozneje do prvega dne v mesecu novembru tekočega leta.«
2) Deveti odstavek 92. člena Statuta se spremeni tako, da se beseda: »oktobru« črta in se nadomesti z besedo: »novembru«. Besedilo se po novem glasi:
»Usklajeni programsko-produkcijski načrt za naslednje leto mora programski svet sprejeti najpozneje do zadnjega dne v mesecu novembru tekočega leta.«
3) Enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek 92. člena se črtajo. Besedilo dvanajstega in trinajstega odstavka se nadomesti z enotnim, enajstim odstavkom, ki se glasi:
»Za pripravo finančnega plana generalni direktor razdeli kvoto finančnih sredstev enotam. Kvota je namenjena pokrivanju programskih stroškov, stroškov dela, amortizacije in vseh ostalih stroškov, ki nastajajo oziroma se planirajo v enoti. Direktorja Radia oziroma Televizije ter vodji regionalnih centrov razdelijo dodeljene kvote po uredništvih. Odgovorni uredniki so odgovorni za celotne stroške uredništva.«
4) Zaradi spremembe iz prejšnjega odstavka dozdajšnji štirinajsti, petnajsti, šestnajsti, sedemnajsti in osemnajsti odstavek postanejo dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek.
5) Dozdajšnji šestnajsti odstavek 92. člena se spremeni tako, da se besedilo »odgovorni odgovornim urednikom« črta, v preostalem besedilu pa se besedni red spremeni tako, da se novo besedilo v celoti glasi:
»Producenti so odgovorni za gospodarno in varčno uporabo dodeljenih sredstev in zneska ne smejo prekoračiti.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(odgovorni urednik)
Z dnem veljavnosti teh sprememb in dopolnitev Statuta zaradi organizacijskih in strukturnih razlogov preneha potreba po opravljanju dela odgovornega urednika uredniško-producentske enote MMC, s čimer mu preneha funkcija in preneha mandat.
14. člen
(prehodna določba)
Generalni direktor je dolžan organiziranost RTV Slovenija uskladiti s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove uveljavitve.
Generalni direktor je dolžan splošne akte zavoda uskladiti s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove uveljavitve.
15. člen
(veljavnost)
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. januarja 2012
Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija
mag. Lenart Šetinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti