Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012

Kazalo

347. Sprememba Poslovnika Državnotožilskega sveta, stran 744.

Na podlagi 107. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št 58/11) je svet na korespondenčni seji, dne 23. 1. 2012 sprejel
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
Državnotožilskega sveta
1. člen
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 106/11), se 23. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za udeležbo na seji pripada podpredsedniku in članom sveta sejnina v višini 100 EUR bruto, predsedniku 130 EUR bruto, za udeležbo na dopisni seji pa v višini 80 odstotkov redne sejnine. Če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo podpredsednik, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo.
(2) Sejnina se izplačuje enkrat mesečno.
(3) Člani sveta imajo pravico do povračila stroškov v skladu z veljavno zakonodajo.«
2. člen
V Prehodnih in končnih določbah se doda nov 27. člen, ki se glasi:
»Zaradi omejitev učinkov finančne krize se sejnine znižujejo za 50% v obdobju do 31. decembra 2012.«
3. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Dts 7/2012
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
Nastja Franko l.r.
Vrhovna državna tožilka
Predsednica Državnotožilskega sveta