Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012

Kazalo

340. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, stran 738.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1. člen
V Pravilniku o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04, 25/06, 113/06 in 2/09) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »univerzitetno in visoko strokovno« nadomesti z besedilom »univerzitetno, visoko strokovno in višjo«.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste, programe specializacij in njihovo trajanje ter potrebno dobo opravljenega dela v zdravstveni dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi združenji ter pristojnimi razširjenimi strokovnimi kolegiji in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V programu specializacije se določi:
– vsebina in trajanje posameznih delov specializacije,
– obseg znanja in veščine ter druge zahteve, ki jih mora specializant osvojiti do zaključka specializacije.
Program posamezne specializacije se kreditno ovrednoti pri nacionalnem organu za akreditacijo visokošolskih programov.«.
3. člen
V 14. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo določi seznam glavnih mentorjev na predlog fakultet, klinik, inštitutov, razširjenih strokovnih kolegijev in pristojnih strokovnih združenj.«.
4. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se v primerih, ko se uvede nova specializacija oziroma je na določenem strokovnem področju več specializantov, za glavnega mentorja lahko imenuje zdravstveni delavec z najmanj desetimi leti praktičnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu na področju, za katerega se specializant usposablja.
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se v primerih, ko se uvede nova specializacija oziroma je na določenem strokovnem področju več specializantov, za neposrednega mentorja lahko imenuje zdravstveni delavec z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu na področju, za katerega se specializant usposablja.«.
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se črta besedilo »v skladu z mnenjem pristojne katedre posamezne fakultete ali visoke strokovne šole«.
6. člen
V 24. členu se v drugem odstavku besedilo »pristojne katedre izmed fakultetnih učiteljev« nadomesti z besedilom »pristojnega strokovnega združenja izmed glavnih mentorjev«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-116/2011/8
Ljubljana, dne 6. januarja 2012
EVA 2011-2711-0057
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost