Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

333. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev, stran 726.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 87/11 – ZAvMS) in v skladu z drugim odstavkom 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
1. člen
V Uredbi o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06 in 4/11) se v 3. členu črta drugi odstavek. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predlagatelji iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) ne morejo kandidirati na razpisu iz te uredbe z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na katerem koli javnem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se na koncu 5. točke vejica nadomesti s piko in se črtajo 6., 7. in 8. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Projekti se sofinancirajo v največ 50-odstotnem deležu upravičenih stroškov iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Projekti se lahko sofinancirajo tudi iz drugih javnih virov, vendar skupaj ne sme presegati 50 % vseh upravičenih stroškov projekta.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
3. člen
5. člen se črta.
4. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje upravičenih stroškov izdelave programskih vsebin v radiodifuznem in digitalnem okolju ter na področju tiskanih medijev.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Upravičeni stroški so stroški, ki so potrebni izključno za nastanek programske vsebine v radiodifuznem in digitalnem okolju in na področju tiskanih medijev.«.
5. člen
V 9. členu se na začetku prvega odstavka doda številka »(1)«, za prvim odstavkom pa se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Člani strokovne komisije so dolžni sodelovati z ministrstvom in na njegovo zahtevo posredovati dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev za imenovanje.
(3) Člani strokovne komisije morajo vsako leto do 1. februarja ministrstvu predložiti izjavo, da izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena.
(4) Ministrstvo bo v primeru nesodelovanja članov strokovne komisije (kot v primeru molka, ko se zahteva od njega pojasnilo ali dokumentacija) zaustavilo izplačilo honorarja.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-1/2012
Ljubljana, dne 2. februarja 2012
EVA 2011-3511-0033
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina