Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

331. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), stran 725.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
1. člen
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi pravila določanja potencialnih posebnih ohranitvenih območij.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »poglavju 1 priloge 2« nadomesti z besedilom »prilogi 2«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V poglavju 1 priloge 2 te uredbe so določena posebna območja varstva, v poglavju 2 priloge 2 te uredbe pa so določena posebna ohranitvena območja.«.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »sedmih«, beseda »daljše« pa z besedo »drugačno«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo poroča vladi o izvajanju programa upravljanja vsake tri leta.«.
4. člen
Tretji in četrti odstavek 14. člena se črtata.
5. člen
V prilogi 2 se naslov poglavja 1 spremeni tako, da se glasi: »Območja Natura 2000 – posebna območja varstva«.
Naslov poglavja 2 se spremeni tako, da se glasi: »Območja Natura 2000 – posebna ohranitvena območja«.
6. člen
V prilogi 3 se v poglavju 1 ime karte spremeni tako, da se glasi: »Območja Natura 2000 – posebna območja varstva – publikacijska karta«.
V poglavju 2 se ime karte spremeni tako, da se glasi: »Območja Natura 2000 – posebna ohranitvena območja – publikacijska karta«.
7. člen
V naslovu priloge 4 se črta besedilo »in v potencialnih območjih Natura 2000«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Za varstvo posebnih ohranitvenih območij, določenih s to uredbo, se do sprejema novega programa upravljanja v skladu s spremenjenim 13. členom uredbe uporabljajo podrobni varstveni cilji in ukrepi za njihovo doseganje, določeni v Operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000 (2007–2013), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 11. 10. 2007 s sklepom št. 35600-3/2007/7.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2012
Ljubljana, dne 2. februarja 2012
EVA 2009-2511-0039
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti