Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

330. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 725.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11, 30/11 in 98/11) se v 13.a členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena na najožjih vodovarstvenih območjih za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja, Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Dravsko-ptujskega polja, Apaškega polja, Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Rižane ter vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč upravičenci zaključene petletne obveznosti za izvajanje podukrepov KOP-a 214-I/2 in 214-III/6 iz 14. člena te uredbe ne morejo podaljšati. Natančnejši vpogled v evidenco teh vodovarstvenih območij je mogoč na spletnih straneh ministrstva.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 14. člena se pri podukrepu KOP-a 214-I/7 ekološko kmetovanje besedilo
»– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 197,21 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 450 eurov/ha letno;«
nadomesti z besedilom
»– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje) – preusmerjanje:
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 197,21 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 450 eurov/ha letno;«.
3. člen
Dvanajsti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Plačila za podukrep 214-II/2 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino GERK-a ali pa za del GERK-a z vrsto dejanske rabe »1300 – trajni travnik« z nagibom 35-50 odstotkov ali nad 50 odstotkov. Upošteva se podatek o nagibu GERK-a ali dela GERK-a, ki se povzame iz grafične evidence strmin iz 19. člena te uredbe. Izven območij, določenih v grafični evidenci strmin, plačil ni mogoče uveljavljati.«.
Petindvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(25) Plačila za podukrep 214-III/6 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na najožjih vodovarstvenih območjih po tej uredbi. Natančnejši vpogled v ta območja je mogoč na spletnih straneh ministrstva.«.
4. člen
V 16. členu se za drugim odstavkom dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Certifikat, ki je izdan v tekočem letu, se za namen izplačila zahtevkov za podukrepe KOP-a 214-I/3, 214-I/4, 214-I/5 in 214-I/6 iz 14. člena te uredbe upošteva za obdobje od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta.
(4) Certifikat ali potrdilo, ki je izdano v tekočem letu, se za namen izplačila zahtevkov za podukrep KOP-a 214-I/7 iz 14. člena te uredbe upošteva za obdobje od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 19. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– grafična evidenca strmin, ki jo agenciji za posamezno leto posreduje ministrstvo,«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Grafična evidenca strmin vsebuje podatke o površinah z nagibom 35-50 odstotkov ali nad 50 odstotkov. Nagibi se izračunajo na podlagi digitalnega modela višin 5 x 5 m, ki ga ministrstvu posreduje Geodetska uprava Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V Prilogi 1 Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a se v poglavju B. Zahteve, ki se nanašajo na posamezne podukrepe KOP-a, pri podukrepu 214-III/6 Pokritost tal na vodovarstvenem območju besedilo drugega odstavka s pripadajočo preglednico spremeni tako, da se glasi:
»Plačila za podukrep lahko uveljavljajo upravičenci, katerih površine so na najožjih vodovarstvenih območjih iz uradne evidence najožjih vodovarstvenih območij, ki jo v digitalni grafični obliki vodi ministrstvo, pristojno za okolje. Natančnejši vpogled v evidenco teh območij je mogoč na spletnih straneh ministrstva.«.
7. člen
O zahtevkih upravičencev, ki se nanašajo na spremembe po tej uredbi, se odloča skladno z določbami te uredbe in Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov (Uradni list RS, št. 35/09).
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2012
Ljubljana, dne 2. februarja 2012
EVA 2012-2311-0058
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost