Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2720. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 7082.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, in 48/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/10, 17/11, 67/11, 18/12 in 49/12) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine od 1. avgusta 2011 do 31. julija 2012 in na dan 1. oktobra 2012 znaša 2,91 eura za zavojček dvajsetih cigaret.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se število »34,1500« nadomesti s številom »47,3000«.
V drugem odstavku se število »39,0559« nadomesti s številom »32,0962«.
3. člen
V 5. členu se nadomestita število »2,86« s številom »2,91« in število »90,0000« s številom »94,0000«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. oktobra 2012.
Zavezanec iz 11. točke drugega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo in 48/12) mora 30. septembra 2012 popisati zalogo cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zaloge cigaret po vrstah, vrednosti in količini ter obračunati razliko med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po popisu plačati razliko trošarine, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-54/2012
Ljubljana, dne 13. septembra 2012
EVA 2012-1611-0149
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost