Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012

Kazalo

170. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020), stran 326.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020), št. 07-21/11 z dne 29. 8. 2011, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Stari trg, ki meri 11.112,62 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Črnomelj, oziroma v katastrskih občinah Tanča gora, Dragatuš, Nova lipa, Stara lipa, Stari trg ob Kolpi, Sodevci, Radenci, Sinji vrh, Damelj in Učakovci.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Stari trg je s 1. januarjem 2011 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 89,3% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,9% državnih gozdov in 6,8% gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 8.485,38 ha, od katere je 7.526,20 ha večnamenskih gozdov, 68,17 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 787,42 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni in 103,59 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 252,0 m3/ha, od tega 30,4 m3/ha iglavcev in 221,6 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 7,70 m3/ha, od tega 1,22 m3/ha iglavcev in 6,48 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020) je na podlagi ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Stari trg določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 8.454,50 ha,
– ekološke funkcije na površini 446,45 ha in
– socialne funkcije na površini 133,69 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Stari trg za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 491.171 m3, od tega 47.160 m3 iglavcev in 444.011 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.072,63 ha,
– nega drogovnjaka na površini 185,81 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 90,0 ha, vzdrževanje grmišč na površini 2,0 ha, sajenje 500 sadik plodonosnega drevja ter vzdrževanje vodnih virov v obsegu 26 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Stari trg, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2020, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Adlešiči, Pod smreko 10, Črnomelj in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-493/2011
Ljubljana, dne 17. januarja 2012
EVA 2011-2311-0013
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost