Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012

Kazalo

169. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020), stran 325.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020), št. 07-18/11 z dne 29. 8. 2011, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Trebnje I, ki meri 7.573,52 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Trebnje, oziroma v katastrskih občinah Ševnica, Lukovek, Ponikve, Češnjevek, Medvedje selo, Trebnje, Vrhtrebnje, Dobrnič in Korita.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Trebnje I je s 1. januarjem 2011 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 96,8% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,8% državnih gozdov in 0,4% gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 4.187,96 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
c) lesna zaloga: 298,9 m3/ha, od tega 82,1 m3/ha iglavcev in 216,8 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 9,60 m3/ha, od tega 2,92 m3/ha iglavcev in 6,68 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020) je na podlagi ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Trebnje I določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.188,54 ha,
– ekološke funkcije na površini 187,97 ha in
– socialne funkcije na površini 139,69 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Trebnje I za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 299.212 m3, od tega 86.043 m3 iglavcev in 213.169 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 407,52 ha,
– nega drogovnjaka na površini 344,27 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 4.290 količki,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 200 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 2,0 ha, vzdrževanje vodnih virov v obsegu 5 delovnih dni ter sadnja 250 sadik plodonosnih drevesnih vrst.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Trebnje I, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2020, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Trebnje, Baragov trg 2, Trebnje in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-492/2011
Ljubljana, dne 17. januarja 2012
EVA 2011-2311-0012
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost