Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012

Kazalo

166. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020), stran 323.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020), št. 05-12/11 z dne 1. 9. 2011, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Logatec-Zagora, ki meri 2.054,90 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Logatec in Postojna, oziroma v katastrskih občinah Novi svet, Hrušica, Bukovje in Kačja vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora je s 1. januarjem 2011 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: vsi gozdovi so v državni lasti;
b) površina: 2.032,94 ha, vsi gozdovi so večnamenski;
c) lesna zaloga: 331,1 m3/ha, od tega 214,0 m3/ha iglavcev in 117,1 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 7,87 m3/ha, od tega 4,87 m3/ha iglavcev in 3,00 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020) je na podlagi ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.012,05 ha in
– ekološke funkcije na površini 567,08 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 121.056 m3, od tega 74.338 m3 iglavcev in 46.718 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 489,38 ha,
– nega drogovnjaka na površini 166,81 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 14,10 ha ter zaščita z 1.250 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 200 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 28,0 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2020, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, Postojna in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-489/2011
Ljubljana, dne 17. januarja 2012
EVA 2011-2311-0009
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost