Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

547. Pravilnik o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Bistrica ob Sotli, stran 1175.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji dne 15. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in sofinanciranje otroških in mladinskih programov, ki so v interesu Občine Bistrica ob Sotli iz sredstev proračuna ter spremljanje in nadzor porabe sredstev.
Sredstva za sofinanciranje programov na področju otroških in mladinskih dejavnosti na območju Občine Bistrica ob Sotli se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet v proračunu za tekoče leto.
2. člen
Občina skladno z določbami tega pravilnika sofinancira programe za otroke in mlade iz naslednjih področij:
– spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja,
– spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja otrok in mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti,
– spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladih,
– spodbujanje participacije in sodelovanja otrok in mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v njej,
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– vključevanje otrok in mladih z manj priložnostmi,
– raziskovalno delo,
– neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– prostovoljno delo mladih,
– informiranje in svetovanje,
– raziskovalno delo mladih.
3. člen
Na razpise za sofinanciranje otroških in mladinskih programov se lahko prijavijo izvajalci otroških in mladinskih programov, in sicer:
– društva in zveze društev,
– mladinski svet,
– zavodi, druge pravne osebe in izvajalci programov namenjenih mladim.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki se za iste programe že financirajo na podlagi drugih javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
4. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli,
– program, ki ga društvo izvaja mora biti izključno samo za otroke oziroma mladino,
– da imajo ustrezno registracijo, urejeno evidenco o članstvu in pobrani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja otroških in mladinskih programov,
– občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov ter plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da program ni že sofinanciran iz občinskega proračuna.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Bistrica ob Sotli ter na krajevno običajen način.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
Javni razpis obsega:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– okvirno višino sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prijavi,
– rok za vložitev prijav,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
6. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
7. člen
V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja. Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti.
8. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
9. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne podpiše pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
10. člen
I. sklop: otroški programi (ciljna skupina predšolski in osnovnošolski otroci ter srednješolci)
+--------------------------------------------------+------------+
|Merilo                      |  Točke  |
+--------------------------------------------------+------------+
|Cilj in namen programa za otroke je jasno     |      |
|opredeljen:                    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|navedba kje in kdaj se bo posamezen program    |  5 točk  |
|izvajal                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost    |  5 točk  |
|predloženega programa – program vsebuje drugačen |      |
|pristop k reševanju problemov, pomenijo      |      |
|popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike  |      |
|dela                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Programi:                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|organizacija prireditev za aktivno preživljanje  |  za vsak |
|prostega časa otrok                |  program |
+--------------------------------------------------+  10 točk |
|organizacija tečajev in tematskih delavnic,    |      |
|predavanj, ekskurzij               |      |
+--------------------------------------------------+      |
|sodelovanje na prireditvah občinskega pomena   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Dostopnost:                    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|program zajema oziroma vključuje otroke iz celotne|  5 točk  |
|občine                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|program vključuje otroke z manj priložnostmi, iz |  5 točk  |
|manj priviligiranega socialno-ekonomskega okolja |      |
|iz ogroženih družin                |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Kontinuiranost:                  |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|program se izvaja daljše časovno obdobje oziroma |  5 točk  |
|že traja določeno časovno obdobje, se nadgrajuje |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Povezovanje:                   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|povezovanje z drugimi skupinami, organizacijami in|  5 točk  |
|institucijami, ki izvajajo programe za otroke   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Število članov društva iz Občine Bistrica ob   |      |
|Sotli:                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|do 10 članov                   |  5 točk  |
+--------------------------------------------------+------------+
|do 20                       |  10 točk |
+--------------------------------------------------+------------+
|nad 20                      |  15 točk |
+--------------------------------------------------+------------+
|delež lastnih sredstev:              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|do 10 %                      |  3 točke |
+--------------------------------------------------+------------+
|od 10 do 20 %                   |  5 točk  |
+--------------------------------------------------+------------+
|od 20 %                      |  10 točk |
+--------------------------------------------------+------------+
II. sklop: mladinski programi (ciljna skupina srednješolci, študenti)
+--------------------------------------------------+------------+
|Merilo                      |  Točke  |
+--------------------------------------------------+------------+
|Cilj in namen programa za mlade je jasno     |      |
|opredeljen:                    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|navedba kje in kdaj se bo posamezen program    |  5 točk  |
|izvajal                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost    |  5 točk  |
|predloženega programa – program vsebuje drugačen |      |
|pristop k reševanju problemov, pomenijo      |      |
|popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike  |      |
|dela                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Programi:                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|organizacija prireditev za aktivno preživljanje  |  za vsak |
|prostega časa mladine               |  program |
+--------------------------------------------------+  10 točk |
|organizacija tečajev in tematskih delavnic,    |      |
|predavanj, ekskurzij               |      |
+--------------------------------------------------+      |
|sodelovanje na prireditvah občinskega pomena   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Dostopnost:                    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|program zajema oziroma vključuje mladino iz    |  5 točk  |
|celotne občine                  |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|program vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz |  5 točk  |
|ogroženih družin, šolskih osipnikov        |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Kontinuiranost:                  |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|program se izvaja daljše časovno obdobje oziroma |  5 točk  |
|že traja določeno časovno obdobje, se nadgrajuje |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Povezovanje:                   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|povezovanje z drugimi skupinami, organizacijami in|  5 točk  |
|institucijami, ki izvajajo programe za mlade   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Program je preventivne narave (zloraba dovoljenih |  5 točk  |
|in nedovoljenih substanc, druge zlorabe …)    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Število članov društva iz Občine Bistrica ob   |      |
|Sotli:                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|do 10 članov                   |  5 točk  |
+--------------------------------------------------+------------+
|do 20                       |  10 točk |
+--------------------------------------------------+------------+
|nad 20                      |  15 točk |
+--------------------------------------------------+------------+
|delež lastnih sredstev:              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|do 10 %                      |  3 točke |
+--------------------------------------------------+------------+
|od 10 do 20 %                   |  5 točk  |
+--------------------------------------------------+------------+
|od 20 %                      |  10 točk |
+--------------------------------------------------+------------+
11. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji, programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR
12. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Bistrica ob Sotli predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
13. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2012
Bistrica ob Sotli, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.