Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

593. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
594. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

MINISTRSTVA

536. Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje
537. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za plačilo sodnih taks in pošiljanje obvestil organizacij za plačilni promet
538. Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
539. Odločba o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan
540. Odločba o prenehanju ustanove Ustanova – Slovenska fundacija za promocijo zdravja
595. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

541. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje mesta Metlika v Občini Metlika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

542. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

543. Odlok o spremembi Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

544. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012
545. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli
546. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli
547. Pravilnik o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Bistrica ob Sotli
548. Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti
549. Pravilnik o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli
550. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Bistrica ob Sotli

Bovec

551. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec
552. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Bovec

Brežice

553. Avtentična razlaga 19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
554. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
555. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Cankova

556. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2012
557. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
558. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012

Divača

559. Sklep o ceni storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
560. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Divača
561. Sklep o določitvi višine enkratnega nadomestila za obremenitev nepremičnin s služnostno pravico v Občini Divača

Gorenja vas-Poljane

562. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1
563. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gorenja vas - Poljane
564. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del)
565. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
566. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

567. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1689/6, 1689/13, 1689/14, 1689/15, 1689/16 in. 1689/17, vse k.o. 2642 – Grosuplje
568. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2197/2, 2197/5, 2197/6, 2197/7, 2197/9, 2197/10, 2200/10, 2200/12 in 2200/14, vse k.o. 1794 – Račna
569. Sklep o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Hodoš

570. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Hrpelje-Kozina

571. Odlok o razglasitvi domačije Ostrovica 11 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Idrija

572. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
573. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

574. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
575. Pravilnik o sprejemu otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid

Koper

576. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza
577. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem

Kostanjevica na Krki

578. Odlok o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki
579. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012
580. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

592. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Ljubljana

581. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Mokronog-Trebelno

582. Pravilnik o uporabi objektov Športnega parka Mokronog

Murska Sobota

583. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)

Straža

584. Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža
585. Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov v naselju Podgora v Občini Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

586. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012

Škocjan

587. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan
588. Sklep o delni razveljavitvi Sklepa o sprejemu ukinitve statusa javnega dobra št. 350-0002/2010

Trebnje

589. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2012
590. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2012
591. Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2012

POPRAVKI

596. Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
597. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
598. Tehnični popravek Odloka št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in Odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

PREKLICI

599. Preklic Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas - Poljane

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti