Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011

Kazalo

4122. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda, stran 12685.

Na podlagi osmega odstavka 136. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa program izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda, način prijave k izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, potek in ocenjevanje izpita, zapisnik o poteku izpita, potrdilo o opravljenem izpitu, vodenje evidenc o izpitih in druga vprašanja v zvezi z načinom opravljanja izpita.
2. člen
(program izpita)
Izpit zajema preverjanje znanja s področij, ki jih ureja Državnotožilski red.
3. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidate prijavi k izpitu državno tožilstvo.
(2) V odločbi, ki jo izda direktor Centra za izobraževanje v pravosodju, se določijo dan, ura in kraj opravljanja izpita ter sestava izpitne komisije. Odločba se pošlje kandidatu najmanj 15 dni pred dnem, določenim za opravljanje izpita.
4. člen
(izpitna komisija)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(2) Sestavo komisije za posamezen izpitni rok določi z odločbo direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed predsednikov in članov komisij, imenovanih z odločbo ministra za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister). Predsednik in en član izpitne komisije sta določena izmed javnih uslužbencev ministrstva za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pri čemer mora imeti predsednik opravljen pravniški državni izpit, član pa najmanj zaključeno visokošolsko izobraževanje prve stopnje ustrezne smeri. Drugi član je državni tožilec, ki ga na predlog Državnotožilskega sveta po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca imenuje minister z odločbo iz prvega stavka tega odstavka.
(3) Predsednik izpitne komisije mora skrbeti za pravilnost poteka izpita.
(4) Predsedniku izpitne komisije pripada nagrada za delo v izpitni komisiji v višini 10,32 eurov za posameznega kandidata, članu izpitne komisije pa v višini 7,74 eurov za posameznega kandidata. Predsednik in člani izpitne komisije so upravičeni tudi do povračila potnih stroškov v zvezi z delom v komisiji, pri čemer se stroški kilometrine obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
5. člen
(zapisnikar)
(1) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o izpitu, imenuje direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed javnih uslužbencev ministrstva. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– naziv državnega tožilstva, na katerem je kandidat zaposlen,
– naziv delovnega mesta, na katero je kandidat razporejen,
– sestavo izpitne komisije,
– datum opravljanja izpita,
– izpitna vprašanja in
– uspeh kandidata pri izpitu.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
(4) Zapisnikarju pripada nagrada za vodenje zapisnika v višini 7,74 eurov za posameznega kandidata in povračilo potnih stroškov v zvezi z njegovim delom. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
6. člen
(potek izpita)
(1) Izpit se opravlja ustno in traja za posameznega kandidata največ dvajset minut.
(2) Vprašanja zastavljajo kandidatom predsednik in člana izpitne komisije.
7. člen
(uspeh izpita)
(1) Izpitna komisija oceni uspeh kandidata z opisno oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Uspeh kandidata razglasi predsednik izpitne komisije v navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata takoj po izpitu.
8. člen
(potrdilo)
(1) O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu.
(2) Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
(3) Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu Centra za izobraževanje v pravosodju.
9. člen
(ponovni poskus)
(1) Kandidat, ki izpita ni opravil uspešno, ga lahko ponavlja le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma prvega opravljanja izpita.
(2) Za ponovno prijavo državno tožilstvo pošlje novo prijavnico.
10. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi izpita oziroma o odstopu pisno ne obvesti Centra za izobraževanje v pravosodju najmanj tri dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da ga ni opravil.
(2) Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju kandidatu, ki iz opravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi izpita, ali kandidatu, ki iz opravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati izpit, na njegov pisni predlog z obvestilom določi nov izpitni rok. Tako dovoljeni pristop se ne šteje za ponovitev izpita.
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred datumom izpita, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
(4) Za opravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta ter neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
11. člen
(stroški izpita)
Stroški izpita bremenijo proračun.
12. člen
(evidenca izpitov)
(1) Center za izobraževanje v pravosodju vodi za vsakega kandidata spis, ki vsebuje prijavo k izpitu, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.
(2) Center za izobraževanje v pravosodju za namene spremljanja in izvajanja izpitov vodi evidenco, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– osebno ime kandidata in naslov njegovega stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– čas vložitve prijave k izpitu in
– uspeh pri izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno, spisi iz prvega odstavka tega člena pa se po zaključku zadeve arhivirajo na ministrstvu kot arhivsko gradivo.
13. člen
(1) Minister izda odločbo iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Kandidati, ki so se prijavili k izpitu iz poznavanja določil Državnotožilskega reda pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka, opravljajo izpit pred izpitno komisijo, določeno po dosedanjih predpisih.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 104/07).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-310/2011
Ljubljana, dne 23. novembra 2011
EVA 2011-2011-0007
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost