Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

324. Zakon o dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-B), stran 837.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-8
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED UTOPITVAMI (ZVU-B)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L, št. 376 z dne 27. 12. 2006).«.
2. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(ponudniki storitev iz drugih držav članic)
(1) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije lahko usposablja za reševanje iz vode po predpisanih programih skladno s tem zakonom in rešuje iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih ter na divjih vodah, če izkaže, da v državi, v kateri ima svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki jo želi opravljati v Republiki Sloveniji. Pred prvim opravljanjem dejavnosti tuji ponudnik storitev priglasi pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Če Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v predpisanem roku po priglasitvi iz prejšnjega odstavka stranki ne izda odločbe, se šteje, da je bilo stranki ugodeno v skladu z Zakonom o storitvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/10).
(3) Pred prvim opravljanjem dejavnosti Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preveri tudi poklicno kvalifikacijo oseb iz držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, skladno s predpisi, ki določajo pogoje za izvajanje usposabljanja reševalcev iz vode in pogoje za pridobitev naziva reševalca iz vode v Republiki Sloveniji, po postopku, določenem s predpisi, ki določajo priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-02/10-20/11
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EPA 1420-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti