Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programih za integracijo tujcev, stran 11105.

Na podlagi 4. člena Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08 in 86/10) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programih za integracijo tujcev
1. člen
V Pravilniku o programih za integracijo tujcev (Uradni list RS, št. 25/09) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom »Uradni list RS, št. 65/08« doda besedilo »in 86/10«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Programi za integracijo tujcev po tem pravilniku so:«, za drugo alinejo pa se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– program Začetna integracija priseljencev (ZIP)«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Program Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, se lahko izvaja v treh različicah glede na status upravičenca, in sicer:
1. izvedba v skupnem obsegu 180 ur je namenjena upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 10. člena uredbe;
2. izvedba v trajanju 60 ur je namenjena upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 3. člena uredbe;
3. izvedba v obsegu 120 ur je namenjena upravičencem, ki so se udeležili programa iz prejšnje točke ter izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 10. člena uredbe oziroma so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(način izvajanja programov)
(1) Programi za integracijo tujcev se izvajajo v organizirani obliki, v okviru katere lahko izvajalec organizira različne oblike oziroma metode učenja oziroma pridobivanja znanja in kompetenc (zmožnosti) v skladu s sodobnimi andragoškimi in drugimi strokovnimi dognanji.
(2) Programe za integracijo tujcev lahko izvaja organizacija za izobraževanje odraslih, ki izpolnjuje predpisane pogoje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec). Izvajalca izbere ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi razpisa.
(3) Seznanjanje z vsebinami programov se zagotovi v obliki e-gradiv, natisnjenih publikacijah, letakih in na druge načine.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(izvajanje preizkusa znanja)
(1) Udeleženec programa za integracijo tujcev po končanem programu opravlja preizkus znanja. Preizkus znanja pripravi in izvede izvajalec programa.
(2) Preizkus znanja se opravlja iz vsebin in na način, ki je določen s programom.«.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(dokumentacija in evidence o izvajanju programov)
Dokumentacija in evidence o izvajanju programov se vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo dokumentacijo in evidence o izvajanju programov na področju vzgoje in izobraževanja.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(potrdilo o opravljenem javno veljavnem programu)
Udeleženci javno veljavnih programov za integracijo tujcev prejmejo po opravljenem preizkusu znanja potrdilo, katerega vsebina in oblika je določena s pravilnikom, ki določa obrazce javnih listin v izobraževanju odraslih.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-44/2011
Ljubljana, dne 27. julija 2011
EVA 2011-3311-0050
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost