Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3587. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E), stran 10933.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 19. oktobra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06 in 67/08) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Univerza ima naslednje članice:
fakultete:
Univerza na Primorskem
Fakulteta za grajeno okolje
Skrajšano ime: UP FGO
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito
Sedež: Koper, Titov trg 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Skrajšano ime: UP FHŠ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi Umanistici
Sedež: Koper, Titov trg 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Skrajšano ime: UP FM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Management
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Skrajšano ime: UP FAMNIT
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze Matematiche, Naturali e Tecnologie Informatiche
Sedež: Koper, Glagoljaška 8
Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UP PEF
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi Educativi
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za turistične študije – Turistica
Skrajšano ime: UP FTŠ Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi per il Turismo - Turistica
Sedež: Portorož, Obala 11a
Univerza na Primorskem
Fakulteta za vede o zdravju
Skrajšano ime: UP FVZ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze della Salute
Sedež: Izola, Polje 42
drugi zavodi:
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče
Skrajšano ime: UP ZRS
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche
Sedež: Koper, Garibaldijeva 1
Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Skrajšano ime: UP IAM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Istituto Andrej Marušič
Sedež: Koper, Garibaldijeva 1
Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Skrajšano ime: UP ŠD
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Case dello studente
Sedež: Koper, Ankaranska 7
Univerza na Primorskem
Univerzitetna knjižnica
Skrajšano ime: UP UK
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Biblioteca Universitaria
Sedež: Koper, Titov trg 5.«.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so na posameznih fakultetah:
– Fakulteta za grajeno okolje: (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo;
– Fakulteta za humanistične študije: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina), (21) umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede;
– Fakulteta za management: (31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravne vede;
– Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehnika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo okolja;
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev;
– Fakulteta za turistične študije – Turistica: (81) osebne storitve;
– Fakulteta za vede o zdravju: (72) zdravstvo.«.
V četrtem odstavku 6. člena se besedilo, ki se glasi: »z Isced klasifikacijo«, nadomesti z besedilom »s predpisom, ki ureja uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi univerze so rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Organi fakultete so dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.
Organa Znanstveno-raziskovalnega središča in Inštituta Andrej Marušič sta direktor in znanstveni svet.
Organa Študentskih domov sta direktor in študentski svet stanovalcev.
Organ Univerzitetne knjižnice je ravnatelj oziroma direktor, lahko pa tudi strokovni svet.«.
4. člen
Tretji odstavek 12. člena se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
6. člen
V treh mesecih po uveljavitvi statuta se morajo oblikovati organi nove članice univerze, Fakultete za grajeno okolje.
7. člen
V treh mesecih po uveljavitvi statuta se morajo oblikovati organi Fakultete za vede o zdravju.
Do oblikovanja organov Fakultete za vede o zdravju opravljajo vse naloge dosedanji organi Visoke šole za zdravstvo, razen sprejemanja študijskih programov.
8. člen
V treh mesecih po uveljavitvi statuta se morajo oblikovati organi nove članice univerze, Univerzitetne knjižnice.
9. člen
Sredstva za delovanje Fakultete za grajeno okolje in Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem se določijo v skladu s predpisom, ki ureja financiranje visokošolskih in drugih zavodov.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/11-15/6
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2036-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost