Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2821. Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-B), stran 8643.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-13
Ljubljana, dne 25. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZelP-B)
1. člen
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07 in 21/10) se na koncu petega odstavka 51. člena doda besedilo »Če je s tem mogoče povečati vidnost, se na nivojskem prehodu, označenem samo s prometnim znakom, ki poteka čez progo, za katero ne veljajo pogoji za zagotovitev interoperabilnosti, namestijo posebna zrcala.«.
Na koncu osmega odstavka se doda besedilo »V tem predpisu minister določi tudi obliko, velikost in način namestitve zrcal iz petega odstavka tega člena.«.
2. člen
V 71. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Vlečna vozila, ki vozijo po progah, za katere ne veljajo pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti, morajo imeti na sprednji strani vozila v smeri vožnje nameščene in prižgane stroboskopske luči, ki morajo biti pri vožnji po progah, za katere veljajo pogoji za zagotovitev interoperabilnosti, izključene.
(5) Proge iz prejšnjega odstavka, za katere ne veljajo pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti, ter obliko, barvo, velikost in način namestitve stroboskopskih luči iz prejšnjega odstavka, določi minister s predpisom.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(pravilnik)
(1) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 87/08) z določbami tega zakona.
(2) Minister najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpis, s katerim določi proge, za katere ne veljajo pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti, ter z določbami tega zakona uskladi Pravilnik o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS, št. 122/07 in 30/09).
4. člen
(rok za uskladitev)
(1) Upravljavci cest morajo zrcala, določena v petem odstavku 51. člena zakona, namestiti najkasneje do 1. aprila 2012.
(2) Pogoj opremljenosti vlečnih vozil s stroboskopskimi lučmi iz četrtega odstavka 71. člena zakona mora biti izpolnjen najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/11-13/22
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EPA 1835-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost