Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2782. Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, stran 8557.

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se določajo način, pogoji in postopek za izdajanje soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (v nadaljnjem besedilu: soglasje za proizvodnjo), dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za promet) gospodarskim družbam, zavodom, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravne ali fizične osebe), ter pogoji in postopek za izdajo predhodnih dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za posamezen posel) in dovoljenj za prenos obrambnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za prenos).
(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str 1; v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(3) Soglasje za proizvodnjo obsega pravico proizvajati vojaško orožje in opremo ter bistvene sestavne dele, sklope in podsklope vojaškega orožja in opreme, glede na vrsto ter obseg soglasja. Soglasje za proizvodnjo vsebuje tudi dovoljenje za prodajo in izvoz izdelkov lastne proizvodnje ter uvoz sestavnih delov, sklopov in podsklopov, potrebnih za lastno proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
(4) Dovoljenje za promet obsega pravico prodajati, posredovati pri prodaji, izvažati in uvažati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg dovoljenja.
(5) Dovoljenje za posamezen posel omogoča izvoz, uvoz, tranzit, začasni izvoz, začasni uvoz ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi z državami, ki niso članice EU (v nadaljnjem besedilu: tretje države). Posamezen posel se lahko opravi tudi z večkratnimi delnimi dobavami.
(6) Posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi pomeni pogajanje ali dogovarjanje pravnih ali fizičnih oseb za transakcije, ki lahko pomenijo prenos obrambnih proizvodov iz tretje države v katerokoli drugo državo.
(7) Dovoljenje za prenos je posebna oblika dovoljenja za promet oziroma posamezni posel, ki omogoča prenos obrambnih proizvodov med državami članicami EU (v nadaljnjem besedilu: država članica). Dovoljenja za prenos so lahko splošna, globalna ali posamezna. Posamezen posel prenosa se lahko opravi tudi z večkratnimi delnimi dobavami.
(8) Soglasje za proizvodnjo, dovoljenje za promet, dovoljenje za posamezen posel in dovoljenje za prenos lahko pridobi le v Republiki Sloveniji registrirana pravna ali fizična oseba.
(9) Soglasje za proizvodnjo, dovoljenje za promet, dovoljenje za posamezen posel in dovoljenje za prenos ni prenosljivo na drugo pravno ali fizično osebo.
(10) Dovoljenja za promet in soglasja za proizvodnjo ni treba pridobiti državnim organom, če kupujejo, prodajajo ali proizvajajo obrambne proizvode za potrebe dejavnosti, ki jo opravljajo, oziroma znanstveno raziskovalnim organizacijam za opravljanje raziskovalne dejavnosti, za katero so registrirane.
(11) Vojaško orožje in oprema po tej uredbi je določena v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(12) Obrambni proizvodi so proizvodi, storitve in materiali, ki so, poleg vojaškega orožja in opreme po tej uredbi, predmet mednarodne izvozne kontrole. Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na svojih spletnih straneh objavlja ažuriran seznam obrambnih proizvodov, ki ga določa Evropska komisija.
II. SOGLASJE ZA PROIZVODNJO
2. člen
(soglasje za proizvodnjo)
(1) Soglasje za proizvodnjo lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki poleg splošnih in posebnih predpisanih pogojev:
– razpolaga z ustreznimi prostori, tehnološko opremljenostjo in kadri,
– primerno varuje objekte in prostore, v katerih se bo opravljala dejavnost proizvodnje in prometa z vojaškim orožjem in opremo,
– pozna vojaško orožje in opremo, za katero želi pridobiti soglasje.
(2) Soglasja za proizvodnjo ni treba pridobiti tistim pravnim ali fizičnim osebam, ki kot podizvajalci ali kooperanti opravljajo dela in storitve za tiste pravne ali fizične osebe, ki so tako soglasje pridobile, ali za tuje proizvajalce vojaškega orožja, ki so v svoji državi registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti skladno s svojo zakonodajo. Pravne in fizične osebe, ki imajo soglasje za proizvodnjo, morajo o podizvajalcih in kooperantih pri proizvodnji vojaškega orožja in opreme obvestiti ministrstvo.
(3) Ministrstvo v postopku izdaje soglasja za proizvodnjo preverja izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Soglasje za proizvodnjo ni časovno omejeno in velja toliko časa, dokler pravna ali fizična oseba izpolnjuje pogoje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
3. člen
(postopek za izdajo soglasja za proizvodnjo)
(1) Soglasje za proizvodnjo izda ministrstvo na podlagi vloge za izdajo soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
(2) Vlogi za pridobitev soglasja je treba priložiti tudi naslednje izjave in dokazila:
– podatke o organiziranosti poslovanja ter o obvladovanju in zagotavljanju sistema kakovosti,
– izjavo in dokazila o predpisanem tehničnem sistemu varovanja in o organizaciji varovanja objektov in prostorov, v katerih se opravlja proizvodnja ali skladiščenje vojaškega orožja in opreme po tej uredbi,
– izjavo, da pravna ali fizična oseba ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali v likvidacijskem postopku, oziroma da ji ni prepovedano ali omejeno poslovanje v zvezi z obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
– izjavo, da bo na zahtevo ministrstva omogočen vpogled v izvajanje proizvodnje in prometa z vojaškim orožjem in opremo, na katero se nanaša vloga,
– v primeru prometa z eksplozivi izjavo o izpolnjevanju pogojev za promet, prenos in skladiščenje eksploziva.
(3) Ministrstvo pred izdajo soglasja za proizvodnjo zaprosi za predhodno mnenje Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, določeno s to uredbo.
4. člen
(vsebina soglasja za proizvodnjo)
(1) V soglasju za proizvodnjo ministrstvo določi vrsto in obseg proizvodnje vojaškega orožja in opreme, za katera soglasje velja. S soglasjem za proizvodnjo se dovoljuje tudi promet z lastnimi proizvodi.
(2) V soglasju za proizvodnjo ministrstvo določi obveznosti pravnih ali fizičnih oseb pri izvajanju soglasja ter pravico ministrstva, da soglasje omeji ali razveljavi, če pravna ali fizična oseba krši pogoje, določene v soglasju, ali predpise, povezane s proizvodnjo in prometom z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe.
5. člen
(obveščanje ministrstva)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila soglasje za proizvodnjo, mora v osmih dneh pisno obvestiti ministrstvo, če:
– ji je bilo prepovedano ali omejeno poslovanje ali izvajanje proizvodnje in prometa z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe na ozemlju Republike Slovenije ali na območju drugih držav EU,
– je prišlo do spremembe sedeža, registracije, proizvodov, poslovanja, izpolnjevanja pogojev, lokacije, dejavnosti ali drugih pomembnih sprememb.
(2) Pravna ali fizična oseba mora najmanj 30 dni pred statusnimi spremembami ali prenehanjem dejavnosti o tem pisno obvestiti ministrstvo.
(3) V primeru spremembe dejavnosti ministrstvo razveljavi izdano soglasje za proizvodnjo in izda novo soglasje za proizvodnjo, če pravna ali fizična oseba zanj zaprosi in če izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo.
6. člen
(prenehanje veljavnosti soglasja za proizvodnjo)
(1) Soglasje za proizvodnjo preneha veljati s prenehanjem dejavnosti, zaradi neizpolnjevanja pogojev, odvzema ali odpovedi.
(2) Soglasje za proizvodnjo se lahko odvzame v primeru:
– nepravega ali netočnega navajanja podatkov in izjav v postopku za pridobitev soglasja,
– neobveščanja o spremembah iz prejšnjega člena,
– neizpolnjevanja obveznosti, določenih v soglasju, izrečenega ukrepa prepovedi prometa z vojaškim orožjem in opremo ali drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
– neizvajanja odrejenih inšpekcijskih in drugih ukrepov ministrstva, kršenja predpisov o proizvodnji in prometu z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
– pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ali zoper obrambno moč države, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v zvezi z dejavnostjo po tej uredbi,
– opustitve ravnanj, določenih v drugem odstavku 14. člena in v 24. členu te uredbe.
(3) Pravna ali fizična oseba se lahko soglasju za proizvodnjo pisno odpove.
(4) Ministrstvo o prenehanju veljavnosti soglasja za proizvodnjo izda odločbo, ki je dokončna.
III. DOVOLJENJE ZA PROMET
7. člen
(dovoljenja za promet)
(1) Dovoljenje za promet lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki poleg splošnih in posebnih predpisanih pogojev:
– razpolaga z ustreznimi prostori, tehnološko opremljenostjo in kadri,
– primerno varuje objekte in prostore, v katerih se bo opravljala dejavnost prometa z vojaškim orožjem in opremo,
– pozna vojaško orožje in opremo, za katero želi pridobiti dovoljenje,
– razpolaga z ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidna pravica do zastopanja oziroma poslovanja s tretjimi.
(2) Ministrstvo v postopku izdaje dovoljenja za promet preverja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo spremlja in ugotavlja, ali pravna ali fizična oseba izpolnjuje predpisane pogoje tudi v času veljavnosti dovoljenja za promet.
(3) Dovoljenje za promet časovno ni omejeno.
8. člen
(postopek izdaje dovoljenja za promet)
(1) Dovoljenje za promet izda ministrstvo na podlagi vloge za izdajo dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo.
(2) Vlogi za pridobitev dovoljenja je treba priložiti tudi naslednje izjave in dokazila:
– podatke o organiziranosti poslovanja ter o obvladovanju in zagotavljanju sistema kakovosti,
– izjavo in dokazila o predpisanem tehničnem sistemu varovanja in o organizaciji varovanja objektov in prostorov, v katerih se opravlja dejavnost prometa z vojaškim orožjem in opremo,
– izjavo, da pravna ali fizična oseba ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali v likvidacijskem postopku, oziroma da ji ni prepovedano ali omejeno poslovanje z vojaškim orožjem in opremo ali drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
– izjavo, da bo na zahtevo ministrstva omogočen vpogled v izvajanje prometa z vojaškim orožjem in opremo, na katero se nanaša vloga,
– v primeru prometa z eksplozivi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za promet, prenos in skladiščenje eksploziva.
(3) Ministrstvo pred izdajo dovoljenja za promet za predhodno mnenje zaprosi Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa drugih obrambnih proizvodov, določeno s to uredbo.
9. člen
(vsebina dovoljenja za promet)
(1) V dovoljenju za promet ministrstvo določi vrsto in obseg vojaškega orožja in opreme, za katero dovoljenje velja.
(2) V dovoljenju za promet ministrstvo določi tudi obveznosti pravnih ali fizičnih oseb pri izvajanju dovoljenja za promet ter pravico ministrstva, da dovoljenje za promet omeji ali razveljavi, če pravna ali fizična oseba krši pogoje, določene v dovoljenju, ali predpise, ki urejajo promet z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe.
10. člen
(obveščanje ministrstva glede prometa)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za promet, mora v osmih dneh pisno obvestiti ministrstvo, če:
– ji je bilo prepovedano ali omejeno poslovanje ali izvajanje prometa z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe na ozemlju Republike Slovenije ali na območju drugih držav EU,
– je prišlo do spremembe sedeža, registracije, proizvodov, poslovanja, izpolnjevanja pogojev, lokacije, dejavnosti in drugih pomembnih sprememb.
(2) Pravna ali fizična oseba mora najmanj 30 dni pred statusnimi spremembami ali prenehanjem dejavnosti pisno obvestiti ministrstvo.
(3) V primeru spremembe dejavnosti ministrstvo razveljavi izdano dovoljenje za promet in izda novo dovoljenje za promet, če pravna ali fizična oseba zanj zaprosi in če izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo.
11. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet)
(1) Dovoljenje za promet preneha veljati s potekom roka veljavnosti, zaradi neizpolnjevanja pogojev, odvzema ali odpovedi.
(2) Dovoljenje za promet se lahko odvzame v primeru:
– nepravega ali netočnega navajanja podatkov in izjav v postopku za pridobitev dovoljenja,
– neobveščanja o spremembah iz prejšnjega člena,
– neizpolnjevanja obveznosti, določenih v dovoljenju, izrečenega ukrepa prepovedi prometa z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
– neizvajanja odrejenih inšpekcijskih in drugih ukrepov ministrstva, kršenja predpisov o prometu z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
– pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev zoper človečnost, kaznivega dejanja z znaki organiziranega kriminala, terorizma ali kaznivega dejanja zoper obrambno moč države, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v zvezi z dejavnostjo po tej uredbi,
– opustitve ravnanj, določenih v drugem odstavku 14. člena in v 24. členu te uredbe.
(3) Pravna ali fizična oseba se lahko dovoljenju za promet pisno odpove.
(4) Ministrstvo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za promet izda odločbo, ki je dokončna.
IV. DOVOLJENJE ZA POSAMEZEN POSEL
12. člen
(dovoljenje za posamezen posel)
(1) Dovoljenje za posamezen posel z vojaškim orožjem in opremo lahko pridobi le tista pravna ali fizična oseba, ki je pridobila soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo, dovoljenje za posamezen posel z drugimi obrambnimi proizvodi pa tudi tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za promet s temi proizvodi. Dovoljenje izda ministrstvo na podlagi vloge za izdajo dovoljenja za posamezen posel.
(2) Dovoljenje za posamezen posel za izvedbo tranzita vojaškega orožja in opreme se izda tudi tisti pravni ali fizični osebi, ki nima soglasja ali dovoljenja iz prejšnjega odstavka, vendar je registrirana za opravljanje transportne dejavnosti.
(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti naslednja dokazila, ki so potrebna za preverjanje podatkov, navedenih v vlogi:
– v primeru izvoza dovoljenje za uvoz v državi uvoznici ali izjavo uvoznika, da tako dovoljenje v državi uvoznici ni potrebno,
– v primeru izvoza ali posredništva potrdilo o končni uporabi uvoženih obrambnih proizvodov,
– dokazila o registraciji za promet z obrambnimi proizvodi vseh pravnih ali fizičnih oseb, ki se kot posredniki pojavijo v tretjih državah v primeru posredništva,
– v primeru uvoza izjavo o namenu uporabe uvoženega blaga.
(4) Ministrstvo pred izdajo dovoljenja za posamezen posel lahko zaprosi za predhodno mnenje Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, določeno s to uredbo.
(5) Dovoljenje za posamezen posel mora biti izdano praviloma najkasneje tri dni pred izvedbo posla.
13. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja za posamezen posel)
(1) Dovoljenje za posamezen posel preneha veljati z izvršitvijo posla ali po preteku roka, določenega v dovoljenju. Za dovoljenje, ki se ni realiziralo v določenem roku, mora pravna ali fizična oseba, če želi nadaljevati s poslom, vložiti novo vlogo.
(2) Veljavnost dovoljenja za posamezen posel je časovno omejena in se praviloma določi v skladu z roki v pogodbah. Dovoljenj za uvoz, izvoz in posredništvo se ne podaljšuje. Dovoljenja za začasni uvoz in začasni izvoz pa se lahko podaljšajo na vlogo prosilca, vendar največ za 12 mesecev.
14. člen
(obveščanje policije in carine)
(1) Izdano dovoljenje za posamezen posel ministrstvo pošlje tudi Generalni policijski upravi in Generalnemu carinskemu uradu.
(2) Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, mora najmanj tri dni pred prihodom blaga na mejni prehod na predpisanem obrazcu o tem obvestiti ministrstvo, ki obvestilo posreduje brez odlašanja še Generalnemu carinskemu uradu in Generalni policijski upravi.
V. DOVOLJENJE ZA PRENOS
15. člen
(dovoljenje za prenos)
(1) Za prenos obrambnih proizvodov med državami članicami EU je potrebno dovoljenje za prenos, ki ga izda ministrstvo. Prenos pomeni vsako prenašanje ali premik obrambnih proizvodov od dobavitelja v Republiki Sloveniji k prejemniku s sedežem znotraj EU. Dovoljenje za prenos ni potrebno za prehod preko ozemlja Republike Slovenije ali za vnos obrambnih proizvodov na ozemlje Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za prenos ni potrebno v naslednjih primerih:
– če je dobavitelj ali prejemnik vladno telo ali del oboroženih sil države članice,
– če oskrbo izvaja EU, Nato, Mednarodna agencija za atomsko energijo ali druge medvladne organizacije za opravljanje svojih nalog,
– če je prenos potreben za izvajanje programa sodelovanja na področju oboroževanja med državami članicami EU,
– če je prenos povezan s humanitarno pomočjo v primeru naravne ali druge nesreče ali gre za donacijo v nujnih primerih,
– če se prenos izvede zaradi demonstracije, ocene ali razstave,
– če se prenos izvede zaradi vzdrževanja in popravila, vendar le, če je prejemnik izvorni dobavitelj obrambnih proizvodov.
(3) Dovoljenje za prenos je lahko:
– splošno,
– globalno,
– posamezno.
(4) Dovoljenje za prenos lahko pridobi le tista pravna ali fizična oseba, ki je pridobila soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo, za prenos z drugimi obrambnimi proizvodi pa tudi tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za promet s temi proizvodi.
(5) V dovoljenju za prenos se podrobneje določijo pogoji dovoljenja za prenos, vključno z morebitnimi omejitvami izvoza obrambnih proizvodov pravnim in fizičnim osebam v tretjih državah, ob upoštevanju tveganj za spoštovanje človekovih pravic, ohranitev miru, varnosti in stabilnosti, ki jih predstavlja prenos.
(6) Dovoljenja za prenos za sestavne dele obrambnih proizvodov se izdajo na podlagi ocene občutljivosti prenosa ob upoštevanju naslednjih meril:
– narava sestavnih delov v zvezi s proizvodi, v katere bodo vključeni in v zvezi s katero koli končno uporabo končnega proizvoda, ki lahko zbuja zaskrbljenost z vidika nacionalne ali mednarodne varnosti,
– pomembnost sestavnih delov v zvezi s proizvodi, v katere so vključeni.
(7) Izvozne omejitve za prenos sestavnih delov se ne uveljavijo v primeru, ko prenos sestavnih delov ni občutljiv z vidika nacionalne ali mednarodne varnosti, vendar mora prejemnik obrambnih proizvodov v takem primeru dostaviti izjavo o namenu uporabe, iz katere je razvidno, da sestavni deli, za katere velja navedeno dovoljenje za prenos, so ali bodo vgrajeni v njegove proizvode in jih zato pozneje kot takih ni mogoče prenesti ali izvoziti, razen zaradi vzdrževanja ali popravila.
(8) Pri vložitvi zahtevka za izvozno dovoljenje za obrambne proizvode, ki so prejeti na podlagi dovoljenja za prenos iz druge države članice in za katere veljajo izvozne omejitve, morajo vlagatelji pristojnim organom te države članice sporočiti, da spoštujejo pogoje navedenih omejitev, po potrebi tudi prositi za zahtevano predhodno soglasje države članice porekla za nadaljnji izvoz ter o tem obvestiti ministrstvo ali predložiti soglasje države članice.
(9) Ministrstvo lahko, zaradi varovanja svojih bistvenih varnostnih interesov, zagotavljanja javnega reda ali javne varnosti ali zaradi nespoštovanja pogojev iz dovoljenja za prenos, kadar koli trajno ali začasno prekine ali omeji uporabo dovoljenja za prenos.
16. člen
(splošno dovoljenje za prenos)
(1) S splošnim dovoljenjem za prenos se dobaviteljem iz Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v splošnem dovoljenju za prenos, dovoljuje prenos v dovoljenju določenih obrambnih proizvodov prejemnikom, ki so v drugi državi članici.
(2) Ministrstvo mora izdati splošno dovoljenje za prenos vsaj v naslednjih primerih:
– če naročnik nabavlja izključno za potrebe oboroženih sil države članice EU,
– ko je prejemnik gospodarska družba, certificirana v skladu z direktivo.
(3) Če obstaja resno tveganje, da posamezni prejemnik, certificiran v skladu s to uredbo, v drugi državi članici prejemnici ne bo spoštoval pogojev iz splošnega dovoljenja za prenos, ali če bi bili po mnenju pristojnega organa države članice, ki izda dovoljenje za prenos, lahko prizadeti javni red, javna varnost ali njeni bistveni varnostni interesi, se o tem obvesti druge države članice in zahteva preverjanje okoliščin.
(4) Ob nadaljevanju ali stopnjevanju tveganj, naštetih v prejšnjem odstavku, ministrstvo začasno prekliče veljavnost splošnega dovoljenja za prenos za takšne prejemnike. O razlogih za sprejetje zaščitnega ukrepa se obvesti druge države članice in Evropsko komisijo. Ministrstvo se lahko odloči za odpravo preklica, če meni, da tak ukrep ni več potreben.
(5) Ministrstvo izdano splošno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov objavi na spletni strani ministrstva.
17. člen
(globalno dovoljenje za prenos)
(1) Z globalnim dovoljenjem za prenos se posameznemu dobavitelju na podlagi njegove vloge dovolijo prenosi obrambnih proizvodov prejemnikom v eni ali več drugih državah članicah.
(2) Ministrstvo v globalnem dovoljenju za prenos določi obrambne proizvode ali kategorije obrambnih proizvodov, za katere velja globalno dovoljenje za prenos, in prejemnike ali kategorijo prejemnikov.
(3) Globalna dovoljenja za prenos se izdajo za tri leta in se lahko obnovijo.
18. člen
(posamezno dovoljenje za prenos)
Ministrstvo lahko posameznemu dobavitelju na podlagi njegove vloge izda posamezno dovoljenje za prenos, s katerim enemu prejemniku dovoli en prenos določene količine določenih obrambnih proizvodov za prenos v eni ali več pošiljkah, kadar:
– je zahtevek za izdajo dovoljenja za prenos omejen na en prenos,
– je to potrebno za zaščito bistvenih varnostnih interesov ali zagotavljanje javnega reda,
– je to potrebno za spoštovanje mednarodnih obveznosti in zavez držav članic,
– država članica upravičeno meni, da dobavitelj ne bo mogel upoštevati vseh pogojev, potrebnih za izdajo globalnega dovoljenja za prenos.
VI. CERTIFICIRANJE
19. člen
(vloga za certifikat)
Certifikat izda ministrstvo na podlagi vloge za izdajo certifikata tistim pravnim ali fizičnim osebam, ki bodo obrambne proizvode prejemale na podlagi splošnega dovoljenja, izdanega v drugih državah članicah EU.
20. člen
(izdaja certifikata)
Z izdanim certifikatom se potrdi zanesljivost prejemnika, predvsem njegova sposobnost, da upošteva izvozne omejitve obrambnih proizvodov, prejetih na podlagi dovoljenja za prenos iz druge države članice. Zanesljivost prejemnika se oceni na podlagi naslednjih meril:
– dokazane izkušnje na področju obrambnih dejavnosti, zlasti upoštevaje prejšnjo skladnost prejemnika z izvoznimi omejitvami, sklepe sodišč o tej zadevi, soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo, zaposlovanje izkušenega vodstvenega osebja,
– ustrezne industrijske dejavnosti na področju proizvodnje vojaškega orožja in opreme ter drugih obrambnih proizvodov, zlasti zmogljivosti za integracijo sistemov,
– imenovanja uslužbenca na vodstvenem delovnem mestu kot posebnega uradnika, ki je osebno odgovoren za prenose in izvoz,
– pisne zaveze prejemnika, ki jih podpiše uslužbenec na vodstvenem delovnem mestu iz prejšnje alineje, da bodo sprejeli vse potrebne ukrepe za spoštovanje in izvajanje vseh posebnih pogojev, povezanih s končno uporabo in izvozom katerega koli posameznega prejetega sestavnega dela ali proizvoda,
– pisne zaveze, ki jih podpiše uslužbenec na vodstvenem delovnem mestu iz tretje alineje tega odstavka, da bodo pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotovili vse informacije glede končnih uporabnikov ali končnih uporab vseh proizvodov, ki so bili izvoženi, preneseni ali prejeti na podlagi dovoljenja za prenos iz druge države članice,
– opisa notranjega programa skladnosti ali sistema za upravljanje prenosa in izvoza, izvedenega v gospodarski družbi, ki ga podpiše uslužbenec na vodstvenem delovnem mestu iz tretje alineje tega člena. Ta opis vsebuje podrobnosti o organizacijskih, kadrovskih in tehničnih virih, dodeljenih za upravljanje prenosov in izvoza, verigo odgovornosti v strukturi gospodarske družbe, postopke notranje revizije, ozaveščanje in usposabljanje osebja, fizične in tehnične varnostne ureditve, vodenje evidenc ter sledljivost prenosov in izvoza.
21. člen
(vsebina in veljavnost certifikata)
(1) Certifikat vsebujejo naslednje podatke:
– podatke o pristojnem organu, ki ga je izdal,
– ime in naslov prejemnika,
– izjavo prejemnika o skladnosti z merili iz prejšnjega člena,
– datum izdaje in obdobje veljavnosti certifikata.
(2) Veljavnost certifikata je časovno omejena in se izda za dobo največ pet let. Pravna ali fizična oseba, ki želi veljavnost certifikata podaljšati, mora najmanj tri mesece pred iztekom veljavnosti certifikata zaprositi za njegovo podaljšanje.
22. člen
(preverjanje pogojev za certifikat)
(1) Ministrstvo spremlja, ali prejemnik certifikata še izpolnjuje merila iz 20. člena te uredbe, vsaj vsaka tri leta.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da imetnik certifikata ne izpolnjuje več meril iz 20. člena te uredbe, lahko certifikat trajno ali začasno razveljavi. Ministrstvo o svoji odločitvi obvesti Evropsko komisijo in druge države članice.
(3) Ministrstvo vodi, redno posodablja in objavlja seznam prejemnikov, ki so prejeli certifikat, ter o tem obvešča Evropsko komisijo, Evropski parlament in druge države članice.
(4) Ministrstvo prizna vsak certifikat, izdan v skladu z direktivo v drugi državi članici.
VII. DOKUMENTACIJA, OBVEŠČANJE IN NADZOR
23. člen
(hranjenje dokumentacije)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za promet, soglasje za proizvodnjo, dovoljenje za posamezen posel ali dovoljenje za prenos, mora dokumentacijo v zvezi s proizvodnjo in prometom z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi hraniti najmanj 20 let, če z zakonom ni določeno drugače.
(2) Dokumentacija o vrsti, številu in identifikacijskih oznakah vojaškega orožja in opreme ter drugih obrambnih proizvodov iz prejšnjega odstavka se hrani trajno in mora biti na razpolago za pregled na vsakokratno zahtevo ministrstva.
(3) V primeru stečaja oziroma prenehanja poslovanja pravne ali fizične osebe, ki je pridobila dovoljenje za promet, soglasje za proizvodnjo, dovoljenje za posamezen posel ali dovoljenje za prenos, se mora vsa dokumentacija v zvezi s prometom in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ter drugimi obrambnimi proizvodi izročiti ministrstvu v 30 dneh od prenehanja dejavnosti.
24. člen
(poročanje)
Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, globalno ali posamezno dovoljenje za prenos oziroma izkoristila splošno dovoljenje za prenos, mora v roku 15 dni od realizacije posla ministrstvu dostaviti poročilo o opravljenem poslu.
25. člen
(dolžnosti dobaviteljev)
(1) Dobavitelji obrambnih proizvodov morajo obvestiti prejemnike v državah članicah o pogojih, določenih v dovoljenju za prenos obrambnih proizvodov v zvezi s končno uporabo ali z izvozom obrambnih proizvodov, vključno z omejitvami.
(2) Dobavitelji obrambnih proizvodov morajo obvestiti ministrstvo o tem, da nameravajo prvič uporabiti splošno dovoljenje za prenos, najmanj en mesec pred tem. Ministrstvo lahko v zvezi s prvo uporabo dovoljenja določi dodatne pogoje in zahteva dodatne podatke.
(3) Dobavitelji obrambnih proizvodov morajo voditi podrobne in popolne evidence o svojih prenosih in poročati o uporabi splošnega, globalnega ali posameznega dovoljenja za prenos. Takšni registri vključujejo trgovinske dokumente z naslednjimi informacijami:
– opis obrambnega proizvoda in njegov sklic na seznam iz dvanajstega odstavka 1. člena te uredbe,
– količina in vrednost obrambnih proizvodov,
– datumi prenosa,
– ime in naslov dobavitelja in prejemnika,
– če je znano, končna uporaba in končni uporabnik obrambnega proizvoda,
– dokazilo, da so bili podatki na izvozni omejitvi, dodani dovoljenju za prenos, sporočeni prejemniku teh obrambnih proizvodov.
26. člen
(komisija za nadzor)
(1) Za usklajevanje in spremljanje nadzora nad prometom z obrambnimi proizvodi Vlada Republike Slovenije imenuje Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov. Njene naloge so:
– daje mnenja v postopkih izdaje soglasij za proizvodnjo, dovoljenj za promet ali dovoljenj za posamezen posel praviloma najkasneje v 30 dneh od prejema vloge;
– daje mnenja in predloge, pomembne za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ali prenosa obrambnih proizvodov.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje v komisijo iz prejšnjega odstavka po enega člana in njegovega namestnika iz Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za obrambo, Carinske uprave Republike Slovenije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije ter predsednika komisije in njegovega namestnika iz Ministrstva za obrambo.
(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Sedež komisije je v ministrstvu. Organizacijo in način dela komisija podrobneje določi v poslovniku.
(4) Komisija za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov o svojem delu enkrat letno poroča Vladi Republike Slovenije.
27. člen
(mednarodno uvozno potrdilo in potrdilo o dostavi blaga)
Zaradi zagotavljanja mednarodnega nadzora prometa in prenosa obrambnih proizvodov izda ministrstvo na zahtevo prejemnika oziroma uvoznika mednarodno uvozno potrdilo (IIC – International Import Certificate) in potrdilo o dostavi blaga (DVC – Delivery Verification Certificate).
28. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvozom, uvozom, tranzitom, začasnim izvozom, začasnim uvozom in prenosom v prometu z obrambnimi proizvodi zagotavljajo carinski organi Republike Slovenije.
(2) Ne glede na carinske predpise se lahko postopek izvoza obrambnih proizvodov, prejetih iz druge države članice v skladu z dovoljenjem za prenos in vključenih v druge obrambne proizvode, odloži za obdobje do 30 delovnih dni, če obstajajo razlogi za sum, da:
– pri izdaji izvoznega dovoljenja niso bili upoštevani ustrezni podatki,
– so se od izdaje izvoznega dovoljenja okoliščine bistveno spremenile.
(3) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo v skladu s prepisi o obrambi ter predpisi o inšpekcijskem nadzoru.
29. člen
(način poslovanja)
Vloge, izjave in obvestila, predpisana s to uredbo, se lahko posredujejo ministrstvu in drugim državnim organom po elektronski poti, razen če ne vsebujejo podatkov, ki so določeni kot tajni v skladu s predpisi o varovanju tajnih podatkov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(veljavnost izdanih soglasij in dovoljenj)
(1) Soglasja za proizvodnjo in dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo, izdana pred uporabo te uredbe, ostanejo v veljavi.
(2) Dovoljenja za promet in soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, za katera je bila vloga za izdajo vložena pred začetkom uporabe te uredbe, se izdajo po predpisih, ki so bili v uporabi v času vložitve vloge.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (Uradni list RS, št. 18/03, 31/05 in 113/07), uporablja pa se do začetka uporabe te uredbe.
32. člen
(imenovanje komisije za nadzor)
Vlada Republike Slovenije imenuje Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, določeno s to uredbo, v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
33. člen
(objava na spletni strani)
Ministrstvo v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe objavi obrazce vlog, izjav in obvestil, predpisane s to uredbo, na svoji spletni strani.
34. člen
(veljavnost in uporaba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. junija 2012.
Št. 00718-6/2011
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-1911-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga

Vojaško orožje in oprema (orožje, orožni sistemi, strelivo,
vojaški eksplozivi, oprema) so končni proizvodi vojaškega značaja
in namena, posebej oblikovani, razviti in proizvedeni izključno
za vojaško bojevanje, in splošno niso v uporabi za civilne namene
ali se v isti obliki ne morejo uporabljati za civilne namene ter
bistveni deli, sklopi in podsklopi vojaškega orožja in opreme, in
sicer:

1. gladkocevno orožje kalibra, manjšega kot 20 mm, drugo orožje
in avtomatsko orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 palca) ali
manj, dodatki (dušilci, podcevni bombometi) in posebej zasnovane
bistvene komponente (cev, zaklep, zaklepišče, prožilni
mehanizem), razen varnostnega, lovskega, športnega, muzejskega,
predelanega in zbirateljskega orožja;

2. vojaško gladkocevno orožje kalibra 20 mm ali več, drugo orožje
in oborožitev kalibra nad 12,7 mm (kalibra 0,50 palca), metalci
in posebej zasnovane bistvene komponente (cev, zaklep,
zaklepišče, prožilni mehanizem), razen varnostnega, lovskega,
športnega, muzejskega, predelanega in zbirateljskega orožja;

3. vojaško strelivo in naprave za nastavljanje vžigalnikov in
posebej zasnovane komponente, kot so polnjeni vžigalniki,
eksplozivne polnitve, traserji, potisni smodnik, netilke;

4. bombe, torpeda, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna
telesa in polnjenja, komponente, posebej zasnovane za vojaško
uporabo, kot so polnjeni vžigalniki, vžigalna in zažigalna
sredstva;

5. naprave za vodenje ognja in z njimi povezana oprema in
sistemi, oprema za testiranje in uravnavanje ter protiukrepe,
posebej zasnovani za vojaško uporabo;

6. vojaška kopenska vozila in njihove komponente, kot so posebna
pritrdila za orožje, platforme, nosilci raket in izstrelkov;

7. kemični ali biološki toksični agensi, t.i. agensi za
obvladovanje nemirov, radioaktivni materiali, pripadajoča oprema,
komponente in materiali;

8. energetski materiali in pripadajoče snovi, kot so smodniki,
eksplozivi, potisna, zažigalna goriva;

9. vojaška plovila, posebna mornariška oprema za vojaške namene;

10. vojaški zrakoplovi, zračna plovila, zasnovana po načelu lažje
od zraka, zračna plovila brez posadke;

11. elektronska vojaška oprema, kot so radarji, komunikacijska,
telekomunikacijska oprema;

12. orožni sistemi z visoko kinetično energijo;

13. oklepna ali zaščitna oprema, kot je aktivna ali reaktivna
zaščita;

14. specializirana oprema za vojaško usposabljanje ali za
simuliranje vojaških scenarijev;

15. video oprema ali oprema za ustrezne protiukrepe, posebej
zasnovana za vojaške namene;

16. končni proizvodi, posebej zasnovani za vojaške namene;

17. posebna oprema, materiali, knjižnice za vojaške namene
(zbirke tehničnih podatkov za vojaško orožje in opremo iz tega
seznama);

18. posebna specializirana oprema izključno za vojaško
proizvodnjo izdelkov, zajetih v tem seznamu;

19. orožni sistemi z usmerjeno energijo ali oprema za
protiukrepe;

20. kriogenska in superprevodna oprema za vojaške namene;

21. programska vojaška oprema;

22. tehnologija za vojaško orožje in opremo.


AAA Zlata odličnost