Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2780. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-E), stran 8553.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-7
Ljubljana, dne 21. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-E)
1. člen
V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo in 88/10) se v četrtem odstavku 3. člena v peti alineji podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »s spremembami;«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES;«.
Za trinajsto alinejo se doda nova alineja, ki se glasi:
»– Direktiva 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/18/ES);«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Društva, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost pomorskega prometa ali drugih področjih pomorske politike, pridobijo status društva v javnem interesu v skladu z zakonom, ki ureja društva, če razvijajo in izvajajo programe s področja preventive in varnosti v pomorskem prometu (usposabljanje, dodatno izobraževanje, izdaja gradiv, promocija, razprave, predstavitve s področja varnosti pomorskega prometa in podobno) ali nudijo brezplačno pravno pomoč na področju pomorstva.
Minister, pristojen za pomorstvo, status društvu odvzame, če ta ne izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ali na njegovo zahtevo.«.
3. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Družba, ki upravlja ladje, za katere velja Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95, (UL L št. 64, z dne 4. 3. 2006, str. 1), mora zagotavljati varno upravljanje ladij v skladu z določbami te uredbe.«.
4. člen
V 26. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Izvajanje nalog iz zadnje alineje prvega odstavka tega člena določi vlada z uredbo.«.
5. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen
Med stavko morajo pristaniški delavci v skladu s predpisi o varnosti pomorskega prometa ter zaščiti na ladjah in v pristaniščih, zagotavljati minimalni obseg pristaniških storitev, s katerim se zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja, ter pretovor živih živali, hitro pokvarljivega blaga in nevarnega tovora.«.
6. člen
V 51. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »ladja« nadomesti z besedo »plovilo«.
7. člen
V drugem odstavku 56. člena se v prvem stavku za besedo »pristojbinam« dodata vejica in besedilo »ki se plačujejo izvajalcu gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, ki jo zagotavlja Republika Slovenija,«. Na koncu drugega stavka se besedilo »gospodarskih javnih služb iz 43. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet«.
8. člen
Za 57. členom se doda nov 57.a člen, ki se glasi:
»57.a člen
Pristaniški nadzorniki ter pomorski inšpektorji morajo v primeru stavke zagotavljati varnost pomorskega prometa ter zaščito na ladjah in v pristaniščih v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, ki urejajo stavko, ter kolektivno pogodbo.«.
9. člen
V petem odstavku 65. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo »in jih mora uporabljati v skladu z mednarodnimi pogodbami in predpisi Evropske unije.«.
V šestem odstavku se na koncu doda besedilo »Samodejni sistem identifikacije (AIS) mora ribiško plovilo uporabljati v skladu z mednarodnimi pogodbami in predpisi Evropske unije.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Plovilo, ki se uporablja pri obvezni pilotaži in vlačilec, ki se uporablja pri obvezni vleki mora biti opremljeno s samodejnim sistemom identifikacije (AIS), ki mora med obvezno pilotažo in obvezno vleko delovati.«.
10. člen
V četrtem odstavku 79. člena se za besedo »pilota« dodata vejica in besedilo »meje območja pilotaže«.
11. člen
V prvem odstavku 84. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo »in o vseh pomanjkljivostih, ki lahko vplivajo na varnost plovbe.«.
V drugem odstavku se za besedo »izplovitev« doda besedilo »ali če število uporabljenih vlačilcev ni v skladu s predpisi o obvezni vleki«.
12. člen
Besedilo 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ladja mora pri vplovitvi, premiku med privezi ali izplovitvi ladje uporabiti predpisano število vlačilcev.
Pogoje in način izvajanja obvezne vleke plovil ter obvezno število vlačilcev predpiše minister.
Ne glede na prejšnji odstavek Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v izjemnih okoliščinah zaradi varnosti plovbe odredi obvezno vleko plovil ali uporabo drugačnega števila vlačilcev.«.
13. člen
V drugem odstavku 128. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo »(Uradni list RS – MP, št. 14/04). Višina zavarovanja ali drugega finančnega poroštva mora biti v znesku, ki je enak mejam odgovornosti, določenih v Konvenciji o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1996.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ladja, registrirana za prevoz več kakor 12 potnikov, ki prevaža potnike, in za katero velja Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč (UL L št. 131, z dne 28. 5. 2009, str. 24), mora imeti za vsak prevoz ali del prevoza, ki ga dejansko opravi, potrdilo o zavarovanju ali drugem finančnem poroštvu za kritje odgovornosti v skladu z Atensko konvencijo o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju, 1974, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 2002, za smrt ali telesne poškodbe potnikov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prvega in drugega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in tretjega odstavka«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
14. člen
Drugi odstavek 149. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.«.
15. člen
Za 152. členom se doda nov 152.a člen, ki se glasi:
»152.a člen
Izvajalci izobraževanj ali usposabljanj pomorščakov za pridobitev pooblastil morajo izpolnjevati zahteve glede programa izobraževanja ali usposabljanja, strokovne usposobljenosti učiteljev oziroma predavateljev, tehnične opremljenosti in sistema kakovosti v skladu z mednarodnimi konvencijami, predpisi Evropske unije, posebnimi zakoni in s tem zakonom ter na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti.
Postopek sprejemanja in izvajanja izobraževalnih programov ter nadzor nad izvajalci izobraževanja se izvaja v skladu s predpisi s področja šolstva ob upoštevanju predpisov iz prejšnjega odstavka.
Dovoljenje za izvajanje usposabljanj iz prvega odstavka tega člena izdaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Če Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pri izvajanju nadzora ugotovi, da niso izpolnjene zahteve iz prvega odstavka tega člena, izvajalcu usposabljanja dovoljenje odvzame.«.
16. člen
Drugi odstavek 197. člena se črta.
17. člen
V tretjem odstavku 200. člena se besedilo »pristanišče Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »vsa pristanišča in sidrišča Evropske unije«.
V četrtem odstavku se pred besedo »izda« doda beseda »lahko«.
18. člen
Za 200. členom se dodajo novo XI. poglavje in novi 200.a do 200.h členi, ki se glasijo:
»XI. poglavje – PREISKOVANJE POMORSKIH NESREČ
200.a člen
Namen preiskovanja pomorskih nesreč v skladu s tem zakonom ni ugotavljanje odgovornosti ali krivde, ampak ugotavljanje vzrokov nesreče in preprečevanje nastajanja podobnih nesreč.
200.b člen
To poglavje se uporablja za pomorske nesreče:
– v katere so vključene ladje, ki plujejo pod slovensko zastavo;
– do katerih pride v notranjih morskih vodah ali teritorialnem morju Republike Slovenije;
– če zadevajo druge pomembne interese Republike Slovenije.
200.c člen
Opredelitev pomorskih nesreč, obveznost in načrt preiskovanja, obveznost in način obveščanja, pogoje za preiskovalce pomorskih nesreč (v nadaljnjem besedilu: preiskovalec), način dela in financiranja preiskovalcev, vsebino poročila o nesreči, sodelovanje z drugimi organi v Republiki Sloveniji in organi drugih držav članic Evropske unije predpiše vlada v skladu s predpisi Evropske unije.
200.č člen
Za preiskovanje pomorskih nesreč, v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, je pristojen preiskovalec, ki je pri svojem delu in odločanju neodvisen, samostojen in ima zagotovljena finančna sredstva. Preiskovalec deluje v okviru samostojne organizacijske enote v ministrstvu, pristojnem za pomorstvo, ali drugem organu, katerega interesi niso v nasprotju z nalogami in pooblastili preiskovalca. Enega ali več preiskovalcev imenuje vlada. Preiskovalec je lahko oseba z najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnosti prometa.
Preiskovalec odloči o uvedbi preiskave, vodi preiskavo in pripravi podrobno poročilo o pomorski nesreči.
Preiskovalec lahko izvedbo preiskave in pripravo poročila o pomorski nesreči prepusti preiskovalcem iz 200.h člena tega zakona. V tem primeru mora potrditi poročilo o pomorski nesreči.
200.d člen
Preiskovalec lahko opravi razgovore z vsemi, za katere domneva, da lahko zagotovijo informacije, ki so pomembne za preiskavo, ter lahko prouči predmete, dokumente, zapise in druge pomembne podatke, pri čemer ima naslednja pooblastila:
– za takojšen prost pristop na kraj pomorske nesreče in do ladje, njenih delov in tovora;
– da začasno zadrži ladjo ali njene dele, dokler je to nujno potrebno za namen preiskovanja pomorske nesreče;
– za takojšen popis in odreditev zavarovanja dokazov ter nadzor nad iskanjem in odstranjevanjem razbitin, naplavin, drugih sestavnih delov in snovi za potrebe preiskave;
– za izvedbo preiskave predmetov iz prejšnje alineje in za prost dostop do rezultatov takšnih preiskav;
– da zahteva katero koli informacijo ali zapis, ki se nanaša na ladjo, plovbo, tovor, posadko ali druge osebe, predmete, pogoje in okoliščine, če za to ni zakonske ovire;
– da dobi na razpolago rezultate medicinskih in patoloških preiskav trupel žrtev, če so bili ti rezultati predhodno pridobljeni na podlagi odločbe sodišča;
– da dobi na podlagi soglasja preiskovalnega sodnika na razpolago rezultate preiskav na vzorcih, vzetih posadki ali drugim osebam, brez njihove privolitve;
– da predlaga preiskovalnemu sodniku, da odredi preiskavo na vzorcih, vzetih posadki ali drugim osebam, če rezultatov iz prejšnje alineje ni mogoče pridobiti drugače;
– da brez odločbe sodišča opravi razgovore s pričami in udeleženci;
– da zaprosi za katero koli informacijo, ki jo ima država, pod katere zastavo pluje ladja, ladjarji, klasifikacijski zavodi ali druge subjekti, ki bi lahko pripomogli k preiskavi.
Kadar preiskovalec opravlja razgovore s pričami in udeleženci v skladu s prejšnjim odstavkom, jih mora opozoriti, da imajo pravico odreči sodelovanje v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
Preiskovalec lahko začasno odvzame plovilo za potrebe vodenja preiskave proti ustreznemu nadomestilu, o čemer se izda potrdilo.
Če osebe, ki lahko zagotovijo informacije, ovirajo preiskovalca brez zakonitega razloga pri izvajanju pooblastil iz prvega odstavka tega člena, obvesti policijo, ki ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.
200.e člen
Podatki, ki jih pridobi preiskovalec pri preiskavi pomorske nesreče, so zaupni in niso dostopni javnosti. Ti podatki so lahko dostopni javnosti samo, če za to obstaja prevladujoč javni interes, ki izhaja iz končnega poročila preiskovalca o pomorski nesreči.
200.f člen
Preiskovalec mora drugemu pristojnemu preiskovalnemu organu ali državnemu tožilcu na njegovo zahtevo strokovno pomagati pri delu.
Določbe tega zakona o preiskovanju pomorskih nesreč ne omejujejo pristojnosti organov po drugih predpisih.
200.g člen
Preiskovanje pomorske nesreče je neodvisno od preiskav kaznivih dejanj ali drugih vzporednih preiskav, ki ugotavljajo odgovornost ali delitev krivde. Zaradi teh preiskav ne sme biti neutemeljeno ovirano, prekinjeno ali odloženo preiskovanje nesreče na morju.
200.h člen
Vlada Republike Slovenije lahko za preiskovanje pomorskih nesreč sklene sporazum z državo članico Evropske unije. Na podlagi tega sporazuma lahko preiskovalci te države, ki so za preiskovanje pomorskih nesreč pooblaščeni v skladu z Direktivo 2009/18/ES, izvedejo preiskavo in pripravijo poročilo o pomorski nesreči v skladu s tem zakonom, če jim preiskovalec na podlagi tretjega odstavka 200.č člena tega zakona prepusti izvedbo preiskave in pripravo poročila.
V sporazumu iz prejšnjega odstavka se določi naloge preiskovalcev, financiranje ter druge vsebine v skladu z Direktivo 2009/18/ES.«.
19. člen
Za 216. členom se doda nov 216.a člen, ki se glasi:
»216.a člen
V zbirki listin se poleg listin vodijo tudi naslednji podatki:
– datumi pregledov, vključno z morebitnimi dodatnimi in dopolnilnimi pregledi in možnimi presojami;
– navedba klasifikacijskega zavoda, ki je izdal spričevalo in klaso ladje;
– navedba inšpekcijskega organa države pristanišča, ki je ladjo pregledal, datum pregleda in rezultat pregleda (pomanjkljivosti ladje in ali je bila ladja zadržana) ter
– o pomorskih nesrečah v katerih je bila ladja udeležena.«.
20. člen
V prvem odstavku 977. člena se za 6. točko pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. če ne zagotavlja varnega upravljanja ladij (drugi odstavek 25. člena).«.
21. člen
V prvem odstavku 978. člena se v 3. točki za besedo »plovejo« dodata besedi »ali sidrajo«.
V 4. točki se za številko »78.« dodata vejica in besedilo »79., 83., 84. in 85.«
V 28. točki se za besedo »(LRIT)« doda besedilo »ali jih ne uporablja v skladu z mednarodnimi pogodbami in predpisi Evropske unije«.
Na koncu 32. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 33. točka, ki se glasi:
»33. če plovilo, ki se uporablja pri obvezni pilotaži ali vlačilec, ki se uporablja pri obvezni vleki ni opremljeno s samodejnim sistemom identifikacije (AIS), oziroma če ta med obvezno pilotažo ali obvezno vleko ne deluje (osmi odstavek 65. člena).«.
22. člen
V drugem odstavku 979. člena se v 3. točki za besedo »(AIS)« doda besedilo »ali če ga ne uporablja v skladu z mednarodnimi pogodbami in predpisi Evropske unije«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vlada Republike Slovenije izda predpise, določene s tem zakonom, v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Minister izda predpis iz 10. in 12. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Minister uskladi predpis za izvajanje 15. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
24. člen
Določba osmega odstavka 65. člena zakona se začne uporabljati 1. 1. 2012.
Določba tretjega odstavka 128. člena zakona se začne uporabljati z dnem začetka uporabe Uredbe (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 24).
Dan začetka uporabe uredbe iz prejšnjega odstavka ugotovi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije minister, pristojen za pomorstvo.
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/11-5/16
Ljubljana, dne 13. julija 2011
EPA 1852-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost