Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2775. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1G), stran 8548.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-5
Ljubljana, dne 21. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1G)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B in 35/11) se v 2. členu 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 24. novembra 2010, str. 3);
2. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 24. novembra 2010, str. 3).«.
2. člen
V 73. členu se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. določa splošna načela politik prejemkov iz 4. točke prvega odstavka 124. člena tega zakona,«.
Dosedanja 5. točka postane nova 6. točka.
3. člen
V 74. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti z veznikom »in« in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. redno pregledovati ustreznost splošnih načel politik prejemkov iz 4. točke prvega odstavka 124. člena tega zakona in zagotoviti njihovo izvajanje.«
4. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(revizijska komisija in komisija za prejemke)
(1) Nadzorni svet banke mora imenovati revizijsko komisijo.
(2) Nadzorni svet banke mora imenovati komisijo za prejemke, če je banka pomembna za bančni sistem Republike Slovenije. Pomembna banka je tista, ki jo kot tako z odločbo določi Banka Slovenije na podlagi njene velikosti in notranje organiziranosti ter značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih banka opravlja.
(3) Komisija za prejemke iz prejšnjega odstavka je zlasti odgovorna za pripravo odločitev v zvezi s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje in upravljanje s tveganji banke. Komisija za prejemke mora imeti predsednika in najmanj dva člana.«.
5. člen
V prvem odstavku 124. člena se na koncu 3. točke pika nadomesti z veznikom »in« in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. ustrezen sistem prejemkov, ki mora biti združljiv z ustreznim in učinkovitim upravljanjem s tveganji in tako upravljanje tudi spodbuja in ki vključuje politike in prakse prejemkov zaposlenih, ločeno za zaposlene s posebno naravo dela, ki lahko v okviru svojih delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke.«.
6. člen
V 129. členu se za 15. točko doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. v zvezi s sistemom prejemkov:
– podrobnejšo opredelitev prejemkov iz 16. točke prvega odstavka 207. člena tega zakona,
– podrobnejšo opredelitev zaposlenih s posebno naravo dela,
– podrobnejša načela in pravila politik in praks prejemkov, vključno z zahtevami glede prilagajanja prejemkov tveganjem,
– podrobnejša pravila glede uporabe načela sorazmernosti in opustitve pravil politik prejemkov,
– podrobnejše naloge službe notranje revizije,
– podrobnejšo opredelitev nalog in podrobnejšo sestavo komisije za prejemke,
– podrobnejša merila za opredelitev pomembnosti banke za namen imenovanja komisije za prejemke,
– podrobnejše dolžnosti članov nadzornega sveta.«.
7. člen
V prvem odstavku 195. člena se na koncu 12. točke pika nadomesti z veznikom »in« in doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. številu zaposlenih z najvišjimi prejemki, vključno z informacijami o višini teh prejemkov, zlasti plač, nagrad, bonitet in posebnih pokojninskih ugodnosti, ter o področju njihovega dela.«.
8. člen
V prvem odstavku 207. člena se na koncu 15. točke pika nadomesti z veznikom »in« in doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. o sistemu prejemkov in prejemkih zaposlenih s posebno naravo dela, ki zajemajo vse oblike neposrednih ali posrednih finančnih in nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so ti zaposleni upravičeni na podlagi svojih pogodb z banko ali drugo osebo v bančni skupini in ki vključujejo tako fiksni kot variabilni del prejemkov.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Banka Slovenije uporablja informacije iz 16. točke prvega odstavka tega člena za primerjavo sistemov prejemkov v bančnem sistemu.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Banka Slovenije izda odločbe iz drugega odstavka 75. člena zakona po uradni dolžnosti v enem mesecu po uveljavitvi predpisa iz 16. točke 129. člena zakona.
Nadzorni svet banke mora na svoji prvi seji po prejemu odločbe Banke Slovenije imenovati komisijo za prejemke iz drugega odstavka 75. člena zakona.
10. člen
Banka Slovenije uskladi predpise v skladu z določbami 6. in 8. člena tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Banka mora vzpostaviti ustrezen sistem prejemkov iz 4. točke prvega odstavka 124. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi predpisa iz 16. točke 129. člena zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/11-4/15
Ljubljana, dne 13. julija 2011
EPA 1634-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost