Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2292. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, stran 6517.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o registraciji motornih in priklopnih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati registracijske organizacije;
– postopke registracije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), izdajo in podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj, odjavo vozil, spremembo podatkov o lastniku oziroma uporabniku vozila in vozilu ter izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo;
– vrste, obliko, material, barvo, mere, označevanje in vsebino registrskih tablic,
– registracijska območja in njihove oznake;
– izbiro dela oznake registrske tablice po lastni želji;
– vodenje evidenc ter način hrambe dokumentarnega gradiva in dokazil.
(2) Ta pravilnik določa tudi postopek ponovne registracije vozila, ki je bilo predhodno registrirano v drugi državi članici Evropske unije ter obrazec prometnega dovoljenja v skladu z Direktivo Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L št. 138 z dne 1. 6. 1999, str. 57), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/103/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 344).
2. člen
(priloge k pravilniku)
Priloge I do IX iz tega pravilnika so njegovi sestavni deli.
II. POGOJI ZA REGISTRACIJSKE ORGANIZACIJE
3. člen
(pristojnost)
(1) Postopke registracije vozil opravljajo registracijske organizacije, kot jih določa 30. člen Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Dovoljenja za preskusno vožnjo in preskusne tablice izdajajo registracijske organizacije in pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, kot jih določa drugi odstavek 38. člena zakona.
4. člen
(osebje registracijskih organizacij)
(1) Registracijska organizacija mora imeti sklenjeno delovno razmerje za nedoločen ali določen čas z najmanj dvema strokovnima delavcema, ki opravljata postopke registracije vozil (v nadaljnjem besedilu: referent), od katerih je eden vodja registracije vozil.
(2) Postopke iz prejšnjega odstavka sme izvajati referent, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka in preskus usposobljenosti za delo referenta.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za upravne enote.
5. člen
(prostori registracijskih organizacij)
(1) Registracijska organizacija mora imeti naslednje prostore:
– prostor, v katerem se opravlja registracija vozil, z najmanj enim delovnim mestom;
– prostor, primeren za shranjevanje novih in deponiranih registrskih tablic, preskusnih tablic ter obrazcev;
– prostor za hrambo zadev registriranih in odjavljenih vozil in
– najmanj tri parkirna mesta, razen za registracijsko organizacijo na tehničnih pregledih vozil in upravne enote.
(2) Delovna mesta morajo biti označena z napisi, iz katerih je razvidno, da se na teh mestih opravljajo postopki v zvezi z registracijo vozil.
(3) V poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu napis »REGISTRACIJA VOZIL«, na vhodu pa tudi vidno označen delovni čas. Ta določba ne velja za upravne enote.
6. člen
(varovanje prostorov)
(1) Vsi prostori v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je omogočen dostop do računalniške evidence, javne listine ter žigi, morajo biti ustrezno tehnično varovani s protivlomno zaščito in imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na intervencijski center. Vsa delovna mesta morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do računalnika in vpogled na ekran računalnika. Tehnično varovanje prostorov za registracijo vozil mora biti zagotovljeno v času, ko se postopki registracije ne izvajajo, neodvisno od tehničnega varovanja ostalih prostorov.
(2) Delovna mesta morajo biti opremljena tako, da je zagotovljeno varovanje obrazcev, registrskih in preskusnih tablic ter tiskovin.
7. člen
(oprema registracijskih organizacij)
(1) Registracijska organizacija mora imeti:
– računalnik z ustrezno programsko opremo, ki ustreza tehničnim in varnostnim zahtevam ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za dostop do evidence registriranih vozil;
– tiskalnik za izpis obrazcev listin, ki ustreza tehničnim zahtevam ministrstva;
– elektronski naslov v informacijskem sistemu državnih organov;
– namizno svetilko, ki oddaja ultravijolično svetlobo;
– ognjevarno kovinsko omaro za shranjevanje obrazcev prometnih dovoljenj, žigov in drugih listin;
– žig s šifro registracijske organizacije (ne velja za upravne enote).
(2) Za opravljanje postopkov registracije traktorjev in traktorskih priklopnikov izven poslovnih prostorov registracijske organizacije mora imeti registracijska organizacija naslednjo opremo:
– računalnik z ustrezno programsko opremo, ki ustreza tehničnim in varnostnim zahtevam ministrstva, za dostop do evidence registriranih vozil;
– tiskalnik za izpis obrazcev listin, ki ustreza tehničnim zahtevam ministrstva;
– priročno blagajno;
– priročno svetilko, ki oddaja ultravijolično svetlobo;
– žig s šifro registracijske organizacije.
8. člen
(pooblaščanje registracijskih organizacij)
(1) Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: agencija), z odločbo pooblasti strokovno organizacijo in pravno osebo ter podjetnika iz 3. člena tega pravilnika, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Agencija ob izdaji odločbe o pooblastitvi določi pooblaščencu tudi njegovo šifro.
(2) Seznam postopkov v zvezi z registracijo vozil in izdajo preskusnih tablic je določen v Prilogi I tega pravilnika.
9. člen
(pogoji za izdajanje dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic)
(1) Pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki jih agencija pooblasti samo za izdajanje dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic, morajo izpolnjevati zahteve glede osebja:
– imeti morajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen ali določen čas z najmanj enim strokovnim delavcem, ki opravlja postopke izdaje dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic;
– postopke iz prejšnje alineje lahko izvaja delavec, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo in mora biti usposobljen za opravljanje tega dela;
(2) Pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki jih agencija pooblasti samo za izdajanje dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic, morajo izpolnjevati zahteve glede prostorov:
– prostor za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic, z najmanj enim delovnim mestom;
– prostor, primeren za shranjevanje preskusnih tablic ter obrazcev in
– najmanj tri parkirna mesta.
(3) Vsi prostori, v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je omogočen dostop do računalniške evidence, javne listine ter žigi, morajo biti ustrezno tehnično varovani s protivlomno zaščito in imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na intervencijski center. Vsa delovna mesta morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do računalnika in vpogled na ekran računalnika. Tehnično varovanje prostorov za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic mora biti zagotovljeno neodvisno od tehničnega varovanja ostalih prostorov.
(4) Delovno mesto mora biti opremljeno tako, da je zagotovljeno varovanje obrazcev in preskusnih tablic.
10. člen
(oprema za izdajanje dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic)
Pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki jih agencija pooblasti samo za izdajanje dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic, morajo imeti naslednjo opremo:
– računalnik z ustrezno programsko opremo, ki ustreza tehničnim in varnostnim zahtevam ministrstva, za omejen dostop do evidence registriranih vozil;
– tiskalnik za izpis obrazcev listin;
– ognjevarno kovinsko omaro za shranjevanje preskusnih tablic, žigov in drugih listin in
– žig pooblaščenca za izdajo preskusnih tablic.
11. člen
(žigi)
Žigi registracijskih organizacij in pooblaščencev za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo in preskusnih tablic morajo ustrezati zahtevam predpisov o upravnem poslovanju in zahtevam agencije.
III. REGISTRACIJA VOZILA
12. člen
(registracija)
(1) Vozilo se registrira tako, da se podatki, določeni v tretjem odstavku 63. člena zakona oziroma v predpisu, izdanem na njegovi podlagi, o zbirkah podatkov o vozilih, vnesejo v evidenco registriranih vozil.
(2) Pri vnosu podatkov o vrsti vozila ter obliki nadgradnje, dodatnem opisu in namenu uporabe se upošteva razvrstitev vozil, kot jo določa predpis, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka se prevzame iz evidence homologiranih vozil oziroma evidence izdanih potrdil o skladnosti.
13. člen
(vloga za registracijo)
(1) Vlogo za registracijo vozila poda lastnik vozila na obrazcu iz Priloge II tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka se uporabi tudi pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja, zamenjavi prometnega dovoljenja, izdaji nadomestnega prometnega dovoljenja, spremembi podatkov o lastniku, uporabniku ali vozilu, odjavi vozila, zamenjavi registrskih tablic, rezervaciji in naročilu registrskih tablic z izbranim delom oznake, izdaji dovoljenja za preskusno vožnjo, izdaji potrdila iz evidence registriranih vozil ter za izjavo o lokaciji vozila.
14. člen
(vsebina vloge)
(1) Vlogi za registracijo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
1. dokazilo o lastništvu vozila (ni potrebno, če je lastništvo razvidno iz dokumenta iz druge ali tretje alineje);
2. zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo ustrezno javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;
3. zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno potrdilo, če je zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila;
4. dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
5. potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero mora biti v skladu z zakonom taka listina izdana, v kolikor to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
6. dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov;
7. dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
8. dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu;
9. dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti;
10. dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
11. soglasje uporabnika vozila iz 15. člena tega pravilnika, kjer pride v poštev;
12. vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira, ni mogoče dobiti iz uradne evidence o voznikih;
13. dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov.
(2) Dokazil, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, ni treba prilagati.
(3) Za vozila iz drugega odstavka 31. člena zakona se nespornost lastništva ugotavlja v ugotovitvenem postopku po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
15. člen
(registracija vozila na uporabnika ter pravice in odgovornosti uporabnika vozila)
(1) V skladu z določbami 29. člena zakona se določbe zakona smiselno uporabljajo tudi za uporabnika, in sicer ima uporabnik v navedenih primerih naslednje pravice in odgovornosti:
1. vozilo na lizing, po pogodbi o zakupu ali pogodbi o prodaji s pridržkom lastninske pravice (drugi odstavek 29. člena zakona): vozilo je s pisnim soglasjem lastnika registrirano na uporabnika, ki ima vse pravice in obveznosti, kot jih ima lastnik vozila razen odsvojitve ali predelave oziroma spremembe vozila, v kolikor ni v pogodbi o lizingu določeno drugače;
2. lastnik vozila je otrok ali mladoletna oseba (tretji odstavek 29. člena zakona):
vozilo je registrirano na enega od staršev, skrbnika ali rejnika kot uporabnika, ki ima vse pravice in obveznosti, kot jih ima lastnik vozila, razen odsvojitve vozila, za kar mora dati soglasje center za socialno delo;
3. lastnik vozila je polnoletna oseba (peti odstavek 29. člena zakona):
vozilo je registrirano na lastnika, ki določi uporabnika z njegovim pisnim soglasjem. Uporabnik je odgovoren za vsa dejanja storjena s tem vozilom, kjer ni bil ugotovljen dejanski voznik vozila.
(2) V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka se soglasje uporabnika poda na obrazcu iz Priloge IX tega pravilnika. Identifikacija podpisnikov se opravi na registracijski organizaciji. Uporabnik se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. Soglasje se izda za nedoločen čas in ga lahko lastnik vozila, kot tudi uporabnik kadarkoli pisno prekliče. Soglasje uporabnika hrani registracijska organizacija najmanj pet let.
(3) Kadar lastnik vozila sklene dogovor z novim uporabnikom, ki tudi poda soglasje na predpisanem obrazcu, se šteje, da je pisno soglasje uporabnika s starejšim datumom neveljavno. Sprememba uporabnika velja od dneva vpisa v evidenco registriranih vozil.
(4) Uporabnik poda preklic soglasja na obrazcu iz drugega odstavka tega člena registracijski organizaciji, ki podatek vnese v evidenco registriranih vozil. Preklic soglasja je veljaven od datuma vpisa v evidenco registriranih vozil. Krajevno pristojna upravna enota pozove lastnika vozila, da določi novega uporabnika ali pa odjavi vozilo.
16. člen
(preverjanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri registraciji vozila)
(1) Pri registraciji vozila je v skladu s šestim odstavkom 29. člena zakona treba preveriti veljavnost vozniškega dovoljenja uporabnika vozila. Kategorija vozniškega dovoljenja mora ustrezati kategoriji vozila, ki se registrira:
1. vozilo na lizing, po pogodbi o zakupu ali pogodbi o prodaji s pridržkom lastninske pravice (drugi odstavek 29. člena zakona):
vozilo je s pisnim soglasjem lastnika registrirano na uporabnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira;
2. lastnik vozila je otrok ali mladoletna oseba (tretji odstavek 29. člena zakona):
vozilo je registrirano na enega od staršev, skrbnika ali rejnika kot uporabnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira;
3. lastnik vozila je polnoletna oseba brez vozniškega dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira (peti odstavek 29. člena zakona):
vozilo je registrirano na lastnika, ki določi uporabnika z njegovim pisnim soglasjem. Uporabnik mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira.
(2) Če uporabnik v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka prekliče dano soglasje, lastnik določi novega uporabnika z njegovim soglasjem, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki se registrira.
17. člen
(preverjanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja)
(1) Pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja je v skladu s petim oziroma šestim odstavkom 29. člena zakona treba preveriti veljavnost vozniškega dovoljenja uporabnika vozila. Kategorija vozniškega dovoljenja mora ustrezati kategoriji vozila, kateremu se podaljšuje veljavnost prometnega dovoljenja:
1. vozilo na lizing, po pogodbi o zakupu ali pogodbi o prodaji s pridržkom lastninske pravice (drugi odstavek 29. člena zakona):
vozilo je registrirano na uporabnika vozila. V kolikor uporabnik vozila, na katerega se nanaša pogodba o lizingu, zakupu oziroma prodaji s pridržkom lastninske pravice, nima veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, mora lastnik vozila določiti novega uporabnika, ki pa mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Sprememba se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. V kolikor lastnik vozila ne določi novega uporabnika, mora vozilo registrirati na svoje ime ali odjaviti, ker ne izpolnjuje več pogoja iz šestega odstavka 29. člena zakona.
2. lastnik vozila je otrok ali mladoletna oseba (tretji odstavek 29. člena zakona):
vozilo je registrirano na enega od staršev, skrbnika ali rejnika kot uporabnika vozila. V kolikor uporabnik vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, uporabnik določi novega uporabnika z njegovim pisnim soglasjem na obrazcu iz Priloge IX tega pravilnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Novega uporabnika se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. V kolikor prvotni uporabnik ne določi drugega uporabnika, mora vozilo odjaviti, ker ne izpolnjuje več pogoja iz šestega odstavka 29. člena zakona.
3. lastnik vozila je polnoletna oseba brez vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije (peti odstavek 29. člena zakona):
vozilo je registrirano na lastnika vozila, imenovan je uporabnik. V kolikor uporabnik vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, mora lastnik določiti novega uporabnika z njegovim pisnim soglasjem na obrazcu iz Priloge IX tega pravilnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Novega uporabnika se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. V kolikor lastnik vozila ne določi uporabnika, mora vozilo odjaviti, ker ne izpolnjuje več pogoja iz šestega odstavka 29. člena zakona.
4. lastnik vozila je oseba, ki je ob registraciji vozila imela veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, za katerega se veljavnost prometnega dovoljenja podaljšuje:
vozilo je registrirano na lastnika vozila. V kolikor lastnik vozila nima več veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije, mora določiti uporabnika z njegovim pisnim soglasjem na obrazcu iz Priloge IX tega pravilnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Novega uporabnika se vpiše v evidenco registriranih vozil in prometno dovoljenje. Pravice in odgovornosti lastnika oziroma uporabnika vozila so take, kot so določene v 3. točki 15. člena tega pravilnika. V kolikor lastnik vozila ne določi uporabnika, mora vozilo odjaviti, ker ne izpolnjuje več pogoja iz petega odstavka 29. člena zakona.
5. lastnik vozila je umrla oseba: dediči določijo uporabnika vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem ustrezne kategorije, ki ima vse pravice in obveznosti, kot jih ima lastnik vozila, razen odtujitve ali predelave vozila. V kolikor dediči ne določijo uporabnika vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem ustrezne kategorije, mora eden od dedičev vozilo odjaviti.
(2) Če uporabnik prekliče dano soglasje, lastnik vozila oziroma prvotni uporabnik vozila iz 2. točke prejšnjega odstavka določi novega uporabnika z njegovim pisnim soglasjem, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.
(3) Če podatka o veljavnosti vozniškega dovoljenja za ustrezno kategorijo ni mogoče dobiti iz uradne evidence, se podatek pridobi na podlagi vpogleda v veljavno listino.
IV. PROMETNO DOVOLJENJE
18. člen
(obrazec prometnega dovoljenja)
(1) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje.
(2) Obrazec prometnega dovoljenja ima na vsaki strani tri polja in meri razvit 222 x 105 mm, prepognjen pa 74 x 105 mm. Oblika in vsebina je prikazana na vzorcu obrazca v Prilogi III tega pravilnika.
(3) Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s tiskalnikom računalnika.
(4) Material, uporabljen za obrazec prometnega dovoljenja, mora biti zaščiten pred ponarejanjem z najmanj dvema od naslednjih tehnik:
– grafiko;
– vodnim žigom;
– fluorescenčnimi nitkami ali
– fluorescenčno pisavo.
19. člen
(čas veljavnosti prometnega dovoljenja)
(1) Prometno dovoljenje se za registrirano vozilo ob upoštevanju določb 28. člena zakona izda za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega so sklenjene oziroma poravnane vse predpisane obveznosti.
(2) Osebam, ki prebivajo v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, se veljavnost prometnega dovoljenja omeji največ za čas prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(3) Veljavnost prometnega dovoljenja se vpiše v rubriko »(H) Velja do: ….«.
(4) Prometno dovoljenje mora lastnik oziroma uporabnik vozila zamenjati za novo, če v rubriki »(H) Velja do:…« ni več prostora za vpis.
20. člen
(podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja)
(1) Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša na podlagi vloge lastnika vozila ali uporabnika vozila v primerih, določenih v 15. členu tega pravilnika, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da vloga ni podana več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja;
– da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, izdanega za vozilo;
– da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, izdano dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila in je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi, razen če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil;
– da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem;
– da je za vozilo poravnana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu oziroma, da je lastnik vozila oproščen plačila te dajatve;
– da lastnik predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov.
(2) Referent ugotovi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka in določi rok veljavnosti prometnega dovoljenja, kot je to določeno v 19. členu tega pravilnika.
(3) V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja, do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju, lahko podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov, navedenih v smrtovnici.
21. člen
(nadomestno prometno dovoljenje)
(1) V vlogi za izdajo nadomestnega prometnega dovoljenja namesto pogrešanega je treba navesti okoliščine, v katerih je bilo prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno. Če je prometno dovoljenje obrabljeno, poškodovano ali uničeno, lastnik oziroma uporabnik vozila vloži zahtevo, da se mu izda nadomestno prometno dovoljenje.
(2) Namesto prometnega dovoljenja registriranega vozila iz prejšnjega odstavka se izda nadomestno prometno dovoljenje. Namesto pogrešanega prometnega dovoljenja vozila, ki je odjavljeno, se izda potrdilo iz evidence registriranih vozil.
V. SPREMEMBA PODATKOV IN ODJAVA VOZILA
22. člen
(sprememba podatkov o lastniku oziroma uporabniku)
Vlogi za spremembo podatkov o lastniku oziroma uporabniku vozila je treba priložiti naslednje:
– zadnje prometno dovoljenje;
– dokazilo o spremembi podatkov o lastniku oziroma uporabniku vozila;
– dokazilo o istovetnosti lastnika oziroma uporabnika vozila.
23. člen
(sprememba podatkov o vozilu)
(1) Vlogi za spremembo tehničnih podatkov registriranega vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
– prometno dovoljenje vozila;
– dokazilo o istovetnosti lastnika oziroma uporabnika vozila;
– dokazila o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje, spremenijo zaradi take naknadne vgradnje.
(2) Potrjena tehnična sprememba vozila se prevzame iz evidence registriranih vozil.
24. člen
(odjava vozila)
(1) Vozilo se odjavi tako, da se status vozila v evidenci registriranih vozil spremeni iz statusa registriranega vozila v drug ustrezen status. Vozilo lahko odjavi lastnik vozila, ki je vpisan v evidenci registriranih vozil, upravna enota v primeru odjave vozila po uradni dolžnosti ali agencija v primeru, da je bilo vozilo odpeljano v drugo državo in tam registrirano, ne da bi ga lastnik vozila pred tem odjavil.
(2) Vlogi za odjavo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
– zadnje prometno dovoljenje;
– listino o spremembi lastništva vozila (če pride v poštev);
– potrdilo o uničenju vozila za izrabljeno vozilo po predpisih o varstvu okolja (če pride v poštev);
– dokazilo o istovetnosti strank v postopku;
– dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski postaji, razen če je to razvidno iz računalniške evidence, če se odjavlja vozilo zaradi kraje.
(3) Lastnik vozila, ki je vpisan v evidenci registriranih vozil, mora hkrati z odjavo vozila izročiti registrske tablice, ki so bile izdane za označitev vozila, razen v primerih, določenih v 40. členu zakona. Odjavljeno prometno dovoljenje se vrne stranki v hrambo.
(4) Pri odjavi vozila zaradi spremembe lastništva se ugotovi identiteto fizičnih oseb tako, da se preveri EMŠO in naslov prebivališča ter identifikacijsko številko vozila (VIN), kot to zahteva 33. člen zakona. Identiteto prodajalca in kupca preveri pooblaščena oseba registracijske organizacije. Pri odjavi vozila zaradi spremembe lastništva je treba v evidenco registriranih vozil obvezno vpisati tudi podatke o novem lastniku, ne glede na to, ali ta vozilo takoj registrira ali pa ne, sicer vozila ni mogoče odjaviti.
(5) Zabeležka ugotovitve identitete fizičnih oseb se vnese v evidenco registriranih vozil kot opomba pri vozilu, ki je predmet spremembe lastništva. Iz zabeležke ugotovitve identitete prodajalca in kupca mora biti nesporno jasno označeno, čigava identiteta je bila preverjena.
(6) Postopek ugotovitve identitete fizičnih oseb iz četrtega odstavka se izvede tudi pri spremembi lastništva že odjavljenega vozila.
(7) Vozila, odjavljenega iz evidence registriranih vozil, ker je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, ni mogoče ponovno registrirati.
25. člen
(odjavljeno vozilo)
V prometno dovoljenje odjavljenega vozila se v rubriko »Opombe«, če tam ni dovolj prostora pa na prvo stran, vpiše zaznamek:
– »ODJAVLJENO«;
– datum odjave;
– podpis referenta in žig registracijske organizacije;
– ugotovitev o statusu registrskih tablic.
26. člen
(odjava vozila po uradni dolžnosti)
(1) Upravna enota v skladu s sedmim odstavkom 40. člena zakona izda:
– obvestilo uporabniku vozila o dolžnosti odjave vozila iz prometa,
– plačilni nalog uporabniku vozila za plačilo globe po osmem odstavku 40. člena zakona, in
– pristojnemu organu predlog za izterjavo neplačane globe iz prejšnje alineje.
(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila po prejemu obvestila v postavljenem roku ne odjavi vozila iz prometa, krajevno pristojna upravna enota vozilo odjavi iz prometa po uradni dolžnosti, tako da v evidenci registriranih vozil spremeni status vozila v status vozila odjavljenega po uradni dolžnosti: – »črtano« in o tem obvesti policijo, registrskim tablicam pa ostane status »v postopku«.
(3) Odvzete registrske tablice policija pošlje upravni enoti, ki jim v evidenci registriranih vozil spremeni status iz drugega odstavka tega člena v status »za razrez« in jih pošlje proizvajalcu registrskih tablic v nadzorovano uničenje.
(4) Lastnik vozila lahko, če se odloči za ponovno registracijo istega vozila, naroči nove registrske tablice z enako oznako, kot so jo imele zadnje uničene registrske tablice.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru kršitev določb četrtega odstavka 33. člena in petega odstavka 40. člena zakona.
VI. REGISTRSKE IN PRESKUSNE TABLICE
27. člen
(vrste, vsebina in oblika registrskih tablic)
(1) Vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, so označena z registrskimi tablicami za:
– registrirano vozilo;
– vozilo za izvoz;
– vozilo tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev;
– starodobno vozilo.
(2) Nabor znakov za kombinacijo črk in številk je oblikovan tako, da omogoča optimalno razporeditev registrske oznake.
(3) Vsebina in oblika registrske tablice za posamezne kategorije vozil sta določeni na risbah od št. 1 do 19 Priloge VI tega pravilnika. Za vozila, pri katerih na zadnji strani ni dovolj prostora za pritrditev registrske tablice 520 x 120 mm, se izda registrska tablica dimenzij 340 x 220 mm, ki je določena na risbah št. 2, 6, 10 in 17. Pritrjena je lahko le na zadnji strani vozila.
28. člen
(registrska tablica)
(1) Na registrski tablici, katere podlaga je bela, je na levi strani modro polje z »evropskim znakom«, ki je oblikovan v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L št. 299 z dne 10. 11. 1998, str. 1). »Evropski znak« je zlato rumene barve, pod njim je mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije v beli barvi. Registracijsko območje je označeno s črnimi črkami, registrska oznaka vozila pa s črnimi črkami in številkami. Za oznako registracijskega območja je grb občine, kjer je sedež upravne enote v tem registracijskem območju (29. člen tega pravilnika). Za prvim delom zaporedja črk ali številk je pomišljaj. Registrska tablica je obrobljena z zeleno obrobno črto.
(2) Predpisani »evropski znak« je vsebinski del vseh registrskih tablic, razen registrskih tablic vozil za izvoz. Grba občine ne vsebujejo registrske tablice za vozila za izvoz ter vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev.
(3) Grafična oblika grba občine za uporabo na registrski tablici mora biti prilagojena grafični obliki registrske tablice.
29. člen
(registracijska območja)
(1) V Republiki Sloveniji so naslednja registracijska območja:
1. Celje: za območje upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
2. Koper: za območje upravnih enot Izola, Koper, Piran, Sežana in Ilirska Bistrica;
3. Kranj: za območje upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
4. Krško: za območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica;
5. Ljubljana: za območje upravnih enot Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi in Cerknica;
6. Maribor: za območje upravnih enot Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
7. Murska Sobota: za območje upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
8. Nova Gorica: za območje upravnih enot Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
9. Novo mesto: za območje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
10. Postojna: za območje upravne enote Postojna;
11. Slovenj Gradec: za območje upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
(2) Oznake registracijskih območij, ki se uporabljajo na registrskih in preskusnih tablicah, so navedene v seznamu oznak registracijskih območij v Prilogi IV tega pravilnika.
30. člen
(registrska oznaka)
(1) Registrsko oznako sestavlja kombinacija črk in številk. Na registrski tablici dimenzij 180 x 180 mm in 150 x 110 mm je registrska oznaka sestavljena iz štirih ali petih znakov. Na registrskih tablicah ostalih dimenzij je registrska oznaka sestavljena iz petih znakov.
(2) Pri kombinacijah črk in številk je v neposredni povezavi prepovedana uporaba črke »I« in številke »1«, črke »B« in številke »8« ter črke »G« in številke »6«. Črka »O« se ne sme uporabiti. Registrska oznaka je sestavljena iz črk slovenske abecede, razen črk Č, Š, Ž. Posameznega znaka se ne sme nadomestiti s presledkom.
(3) Registrska oznaka iz petih znakov vsebuje naslednje kombinacije:
– številka, številka, številka, črka, črka;
– črka, črka, številka, številka, številka;
– številka, številka, črka, črka, črka;
– črka, črka, črka, številka, številka;
– številka, črka,črka,črka, številka.
(4) Registrska oznaka iz štirih znakov vsebuje naslednje kombinacije:
– številka, številka, črka, črka;
– črka, črka, številka, številka;
– številka, številka, številka, črka
– številka, črka, črka, številka.
31. člen
(oblika zapisa na registrski tablici)
Podrobnosti o obliki zapisa na registrski tablici so navedene v tehnični specifikaciji.
32. člen
(mere in material registrskih in preskusnih tablic)
(1) Mere registrskih tablic za vsa vozila kategorij M, N, O, L, T, C in R, registrirana v Republiki Sloveniji, in preskusnih tablic so določene v Prilogi V tega pravilnika.
(2) Vse registrske in preskusne tablice, razen preskusnih samolepilnih tablic, so izdelane iz aluminijaste pločevine ali drugega ustreznega materiala. Vidna površina registrske in preskusne tablice je odsevna in vsebuje dva zaščitna elementa, in sicer varnostno oznako »RS« in virtualno varnostno oznako, ki sta vidna le pod določenim kotom.
(3) Virtualne varnostne oznake iz prejšnjega odstavka ne vsebujejo registrske tablice vozila za izvoz in samolepilne preskusne tablice.
(4) Natančnejša specifikacija materiala, iz katerega je izdelana registrska oziroma preskusna tablica, njene mehanske in kemične lastnosti ter barva in zaščitni elementi registrske in preskusne tablice se določijo s specifikacijami ministrstva ob objavi javnega naročila za izdelavo in dobavo registrskih in preskusnih tablic.
33. člen
(označevanje in pritrditev registrskih tablic)
(1) Vse registrske in preskusne tablice, razen samolepilnih preskusnih tablic, označi proizvajalec na prednji strani registrske tablice s serijsko številko posamezne registrske tablice, ki je sestavljena iz znaka »SLO« in kombinacije desetih številk. Poleg te oznake je črtna koda za prepoznavanje tablice.
(2) Registrske in preskusne tablice, razen tablic za vozila kategorij L, O, T, C, in R, so pritrjene na prednji in zadnji strani vozila. Tablice, ki so pritrjene na vozilo, ne smejo biti upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene morajo biti na način in na mestu, ki ga je za ta namen predvidel proizvajalec vozila tako, da so nezakrite, dobro vidne, lahko berljive in ne smejo biti dodatno prevlečene ali prekrite s kakršnokoli snovjo. Tablice morajo biti čvrsto pritrjene na vozilo ob upoštevanju zahtev iz četrtega odstavka 36. člena zakona.
34. člen
(zamenjava registrskih tablic)
(1) Lastnik vozila, ki pogreši registrske tablice za registrirano vozilo, o tem obvesti registracijsko organizacijo.
(2) V vlogi za izdajo novih registrskih tablic namesto pogrešanih se navedejo okoliščine, v katerih so bile registrske tablice izgubljene oziroma ukradene. Vlogi mora stranka priložiti tudi tisto oziroma tiste registrske tablice, ki niso bile ukradene oziroma izgubljene. Nove registrske tablice za registrirano vozilo namesto pogrešanih izda registracijska organizacija.
(3) Namesto pogrešane, uničene, poškodovane ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska tablica, ki ima registrsko oznako pogrešane, uničene, poškodovane oziroma obrabljene registrske tablice.
(4) Uničene, poškodovane in obrabljene registrske tablice iz prejšnjega odstavka mora lastnik vozila vrniti registracijski organizaciji.
(5) Registracijska organizacija mora vrnjene registrske tablice iz prejšnjega odstavka predati proizvajalcu registrskih tablic, ki jih nadzorovano uniči.
35. člen
(registrske tablice z izbranim delom oznake)
(1) Izbrani del oznake lahko vsebuje najmanj tri in največ šest znakov. Ti znaki so lahko ali samo črke ali pa kombinacije črk in številk. Izbrani del oznake lahko med znaki vsebuje največ en pomišljaj, vendar ne na začetku ali koncu oznake. Izbere se lahko le taka kombinacija znakov, ki jo omogoča prostor na tablici.
(2) Izbrani del oznake ne sme vsebovati kratic državnih organov, določenih tujih predstavništev in mednarodnih organizacij ter neprimernih vsebin ali izrazov.
(3) Ne glede na drugi odstavek 30. člena tega pravilnika, sme izbrani del oznake registrske tablice vsebovati tudi črke X, Y in W. Vsebuje lahko tudi črko O, vendar v tem primeru ne sme oznaka vsebovati številke 0.
(4) Del oznake registrske tablice je mogoče izbrati po lastni želji, če:
– izbrani del ni bil dodeljen ali rezerviran za drugega lastnika vozila;
– ne vsebuje kombinacije, ki je že uporabljena.
(5) Dela oznake registrske tablice ni mogoče izbrati za vozila diplomatskih in drugih predstavništev iz 39. člena tega pravilnika ter preskusnih tablic.
36. člen
(vloga za rezervacijo in naročilo registrskih tablic z izbranim delom oznake)
Vloga za rezervacijo in naročilo izdelave registrskih tablic z izbranim delom oznake mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv lastnika oziroma uporabnika vozila;
– naslov prebivališča oziroma sedež lastnika oziroma uporabnika vozila;
– EMŠO oziroma matično številko lastnika vozila oziroma uporabnika;
– izbrani del oznake registrske tablice;
– število in obliko registrskih tablic;
– vrsto registrskih tablic;
– datum rezervacije.
37. člen
(rezervacija in naročilo registrskih tablic z izbranim delom oznake)
(1) Po prejemu vloge iz prejšnjega člena, registracijska organizacija preveri v računalniški evidenci, ali je izbrana oznaka registrske tablice prosta. Če je izbrana oznaka registrske tablice prosta, registracijska organizacija izvede rezervacijo izbranega dela oznake registrske tablice.
(2) Če vložnik ne potrdi rezervacije z dokazilom o plačilu stroškov izbire dela oznake registrske tablice v petih dneh od dneva rezervacije, registracijska organizacija izbriše iz računalniške evidence rezervacijo izbranega dela oznake registrske tablice.
(3) Izbrani del oznake registrske tablice je rezerviran za osebo, ki ga je izbrala, pet let od dneva rezervacije. Če v tem času oseba ne naroči izdelave registrskih tablic z izbranim delom oznake, se rezervacijo briše iz računalniške evidence, naročnik pa nima pravice do vračila vplačanih stroškov izbire dela oznake registrske tablice.
(4) Naročilo za izdelavo registrskih tablic z izbranim delom oznake, posreduje registracijska organizacija v elektronski obliki pooblaščenemu proizvajalcu registrskih tablic po plačilu stroškov izdelave registrskih tablic.
38. člen
(registrska tablica vozila za izvoz)
(1) Registrska tablica za vozila, registrirana določen čas, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, in vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma dodelavi odpeljana iz Republike Slovenije, je ne glede na določbe prvega odstavka 28. člena tega pravilnika rumene barve, na njej pa je s predpisanimi črnimi znaki označena registrska oznaka vozila.
(2) Na registrski tablici vozila za izvoz sta za registrsko oznako, na črni nalepki, z rumenimi številkami, označena mesec in leto, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja tako registriranega vozila (risbe št. 5, 6, 7 in 8 Priloge VI tega pravilnika).
39. člen
(registrska tablica za vozila določenih tujih predstavništev)
(1) Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih, vsebuje:
– »evropski znak« z mednarodno oznako Republike Slovenije;
– na drugem mestu je oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih;
– na tretjem mestu je številčna oznaka države, iz katere je predstavništvo, akreditirano v Republiki Sloveniji, ki jo določi agencija;
– na četrtem mestu je registrska številka vozila.
(2) Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih, ki so zelene barve, so naslednje:
– »CMD« – za največ dve vozili v lasti diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, ki ju uporablja vodja diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije;
– »CD« – za ostala vozila v lasti diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima diplomatski status;
– »CC« – za vozila v lasti konzularnega predstavništva ali konzularnega funkcionarja;
– »M« – za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni kot administrativno tehnično osebje v diplomatskem ali konzularnem predstavništvu oziroma predstavništvu mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji.
(3) Oblika in vsebina registrskih tablic iz prvega odstavka tega člena sta določeni na risbah št. 16, 17, 18 in 19 Priloge VI tega pravilnika. Osnovna barva registrskih tablic je bela, črkovna oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih je zelena, številčna oznaka države, iz katere je predstavništvo, in registrska oznaka vozila pa sta črni.
40. člen
(registrska tablica za starodobna vozila)
(1) Registrska tablica za starodobna vozila vsebuje na levi strani modro polje z »evropskim znakom« in oznako Republike Slovenije v beli barvi pod njim, nato sledi oznaka za starodobna vozila »MV« in grb občine iz 28. člena tega pravilnika. Temu sledi registrska oznaka, ki jo sestavlja običajna štiri- ali petmestna kombinacija črk in številk. Ta kombinacija je lahko tudi izbirna.
(2) Oblika in vsebina registrskih tablic iz prvega odstavka tega člena sta določeni na risbah št. 9, 10, 11 in 12 Priloge VI tega pravilnika. Ne glede na določbe prvega odstavka 28. člena je osnovna barva registrskih tablic svetlo modra, črkovna oznaka »MV«, registrska oznaka vozila in obroba tablice pa so bele.
41. člen
(preskusna tablica)
(1) Neregistrirana vozila so v Republiki Sloveniji lahko v cestnem prometu označena s preskusnimi tablicami.
(2) Trajna preskusna tablica in samolepilna preskusna tablica za vozila sta bele barve, na njih pa je za oznako registracijskega območja napis »PR« (preskušnja) črne barve na rdečem polju in registrska oznaka vozila. Črke in številke, iz katerih je sestavljena registrska oznaka, so črne barve.
(3) Vsebina in oblika preskusne tablice za vozila sta določeni na risbah št. 13, 14 in 15 Priloge VI tega pravilnika.
42. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za preskusno vožnjo)
(1) Vlogi za izdajo dovoljenja za preskusno vožnjo je treba na vpogled priložiti:
– dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila,
– dokazilo o sklenjenem zavarovanju vozila,
– izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo in
– dokazilo o istovetnosti stranke.
(2) Registracijska organizacija izda dovoljenje za preskusno vožnjo na obrazcu iz Priloge VII tega pravilnika in ustrezno število preskusnih tablic.
(3) Dovoljenje za preskusno vožnjo se ne izda za vozilo, ki ni obvezno zavarovano.
(4) Vloge za preskusno vožnjo in izdana dovoljenja hrani registracijska organizacija najmanj eno leto od izdaje. Izdana dovoljenja se hranijo v elektronski obliki.
(5) Dovoljenja za preskusno vožnjo, ki jih izdajo pravne osebe ali podjetniki, ki so registrirani za prodajo vozil in so pooblaščeni samo za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo, hranijo vloge in dokazila eno leto od izdaje v skladu s predpisom, ki ureja upravno poslovanje.
(6) Dokazovanje tehnične brezhibnosti vozila zaradi izdaje dovoljenja za preskusno vožnjo po drugem odstavku 38. člena zakona, se izvede z izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu iz prvega odstavka tega člena, ki je lahko potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila s tehničnega pregleda, izjava serviserja po popravilu vozila ali pisna izjava stranke.
43. člen
(izdaja trajnih preskusnih tablic)
(1) Upravna enota izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, dovoljenje za uporabo trajnih preskusnih tablic, če sta registrirana za prodajo vozil in imata ustrezne poslovne prostore.
(2) Trajne preskusne tablice se izdajo za uporabo vozila na območju Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko upravna enota izda trajne preskusne tablice proizvajalcem vozil in proizvajalcem nadgradenj vozil ter organizacijam, ki preskušajo vozila.
44. člen
(vloga za izdajo trajnih preskusnih tablic)
(1) Vlogi za izdajo trajnih preskusnih tablic je treba priložiti naslednja dokazila, v kolikor jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc:
– izpis iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za podjetnike, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– dokazilo o zaposlitvi delavcev, ki bodo pooblaščeni za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo;
– uporabno dovoljenje za poslovne prostore;
– dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti najmanj za obdobje veljavnosti dovoljenja.
(2) Upravna enota izda skupaj s trajnimi preskusnimi tablicami dovoljenje za uporabo trajnih preskusnih tablic na obrazcu iz Priloge VIII tega pravilnika, v katerem določi veljavnost, namen uporabe in pooblaščence za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo. Istemu vložniku se lahko izda več kompletov trajnih preskusnih tablic.
(3) Pooblaščenec pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ima pooblastilo upravne enote za uporabo trajnih preskusnih tablic, izda vozniku skupaj s trajnimi preskusnimi tablicami tudi dovoljenje za preskusno vožnjo na obrazcu iz Priloge VII tega pravilnika. O izdanih dovoljenjih vodi evidenco, ki vsebuje podatke o vozilu, vozniku, datumu in času izdaje dovoljenja. Kopije izdanih potrdil hrani pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik najmanj eno leto od izdaje. Vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo upravne enote za uporabo trajnih preskusnih tablic, vodi številčenje izdanih dovoljenj za preskusno vožnjo samostojno.
(4) Dovoljenje za uporabo trajnih preskusnih tablic se izda z veljavnostjo enega leta in z možnostjo ponovne izdaje. Če imetnik dovoljenja pred iztekom veljavnosti dovoljenja za uporabo trajnih preskusnih tablic ne poda vloge za ponovno izdajo dovoljenja, mora trajne preskusne tablice takoj vrniti upravni enoti, ki jih je izdala.
(5) Vloga, dokazila in dovoljenje so sestavni del zadeve, ki jo upravna enota hrani najmanj dve leti.
(6) V primeru izgube ali odtujitve trajnih preskusnih tablic je imetnik dovoljenja za uporabo trajnih preskusnih tablic dolžan o tem takoj obvestiti upravno enoto, ki jih je izdala. Pri tem je dolžan predložiti še morebitno preostalo trajno preskusno tablico z isto oznako. Upravna enota takoj prekliče veljavnost trajnih preskusnih tablic s to oznako, vrnjeno preostalo preskusno tablico pa preda proizvajalcu registrskih tablic, ki jo nadzorovano uniči.
VII. EVIDENCA IN DOKAZILA
45. člen
(vodenje evidenc)
Evidenca registriranih vozil se vodi v skladu s predpisi o zbirkah podatkov o vozilih.
46. člen
(dokazila)
(1) Vsa dokazila, ki jih stranka priloži k vlogi v postopkih registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, zamenjave prometnega dovoljenja, izdaje dvojnika prometnega dovoljenja, spremembe podatkov o lastniku oziroma uporabniku ali vozilu, odjave vozila, morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, razen dokazil, ki so registracijski organizaciji v času odločanja dostopna v elektronski obliki.
(2) Dokazila o lastništvu vozila (pogodbe, račune) registracijska organizacija fotokopira ali skenira ter izvirnike vrne predlagatelju. Izvirnike dokazil o lastništvu je predlagatelj dolžan hraniti 10 let. Po spremembi lastništva mora kupoprodajno pogodbo hraniti novi lastnik vozila. Izvirniki slovenskih in tujih prometnih dovoljenj se hranijo v arhivu registracijske organizacije za obdobje, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena.
(3) Registracijska organizacija hrani vloge in priložena dokazila o registraciji vozila, urejena po kronološkem zaporedju, za obdobje 5 let, za vse ostale postopke pa 3 leta. Dokumentacija se lahko hrani tudi v elektronski obliki.
(4) Upravne enote lahko zadeve, ki so starejše od 10 let, v zvezi z registracijo motornih in priklopnih vozil ter kartoteke vozil, izločijo iz zbirke dokumentarnega gradiva.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, upravne enote ne izločijo zadev oziroma dokumentacije motornih in priklopnih vozil, za katere ocenijo, da jih je treba ohraniti iz zgodovinskih razlogov.
47. člen
(pridobitev dokazil)
(1) Pristojni organ si po uradni dolžnosti pridobi dokazilo o registraciji pravne osebe iz tretje alineje 22. člena, četrte alineje prvega odstavka 42. člena v primeru pravne osebe, ter dokazila iz prve alineje prvega odstavka 44. člena tega pravilnika.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo samo za pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
48. člen
(tuje prometno dovoljenje)
(1) Tuje prometno dovoljenje, izdano v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), mora biti priloženo v izvirniku. Če je to sestavljeno iz dveh delov (Del I in Del II), morata biti priložena oba dela.
(2) Če je dokazilo iz prejšnjega odstavka sestavljeno iz dveh delov, in če drugi del manjka, lahko registracijska organizacija izjemoma registrira tako vozilo v Republiki Sloveniji, ko pristojni organ države članice, kjer je bilo vozilo že registrirano, pisno ali preko elektronskih medijev potrdi, da je predlagatelj upravičen do registracije vozila.
49. člen
(registracija vozila, predhodno registriranega v drugi državi)
(1) Registracijska organizacija, ki je registrirala vozilo, pred tem registrirano v drugi državi članici in ki v tisti državi članici ni bilo odjavljeno, mora o tem preko agencije obvestiti organ države članice, kjer je bilo vozilo pred tem registrirano, najkasneje v dveh mesecih od dneva registracije. Tuje registrske tablice se odvzamejo in uničijo, razen registrskih tablic diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih držav, ki jih registracijska organizacija pošlje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– kodo države, v kateri je bilo vozilo prej registrirano, povzeto iz evidence registriranih vozil,
– staro registrsko oznako vozila;
– novo registrsko oznako vozila;
– datum registracije vozila v Republiki Sloveniji;
– identifikacijsko številko vozila (VIN);
– serijsko številko tujega prometnega dovoljenja;
– ugotovitev o postopku z registrskimi tablicami;
– posebne informacije.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena posreduje agencija organu druge države članice.
(4) Registracijska organizacija preko agencije vrne odvzeto prometno dovoljenje državi članici, če ta v roku šestih mesecev od dneva registracije vozila zahteva njegovo vrnitev, v kartoteko vozila pa vloži kopijo izvirnika.
50. člen
(vozilo iz Republike Slovenije registrirano v drugi državi)
(1) Agencija, ki prejme obvestilo organa druge države članice o registraciji vozila v drugi državi članici, odjavi vozilo iz prometa in v evidenco registriranih vozil vnese podatke o državi članici, ki je vozilo registrirala, o novi registrski oznaki, datumu registracije in podatke o vrnitvi oziroma uničenju registrskih tablic in lahko najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko prejme obvestilo, zahteva vrnitev prometnega dovoljenja za vozilo, ki je bilo predhodno registrirano v Republiki Sloveniji.
(2) Vrnjeno slovensko prometno dovoljenje agencija uniči.
51. člen
(evidenca izdanih dovoljenj za preskusno vožnjo)
V okviru evidence registriranih vozil se vodi evidenca izdanih dovoljenj za preskusno vožnjo in izdanih preskusnih tablic, ki vsebuje podatke:
– številka dovoljenja;
– oznaka in število izdanih preskusnih tablic;
– podatki o lastniku oziroma uporabniku (ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež);
– podatki o vozilu (znamka, tip in identifikacijska številka vozila VIN);
– zavarovalnica in številka zavarovalne police;
– pooblaščenec, ki je izdal dovoljenje;
– obdobje veljavnosti.
52. člen
(evidenca izdanih dovoljenj za uporabo trajnih preskusnih tablic)
V okviru evidence iz prejšnjega člena se vodi posebna evidenca izdanih dovoljenj za uporabo trajnih preskusnih tablic in izdanih trajnih preskusnih tablic, ki vsebuje podatke:
– številka dovoljenja;
– oznake in število izdanih preskusnih tablic;
– podatki o uporabniku (firma in naslov oziroma sedež);
– podatki o osebah, pooblaščenih za izdajo dovoljenj za posamezne preskusne vožnje;
– namen izdaje;
– zavarovalnica in številka zavarovalne police;
– upravna enota, ki je izdala dovoljenje;
– obdobje veljavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(uporaba razveljavljenih pravilnikov)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
– Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 66/05, 48/06 in 66/07), razen Priloge III, ki določa obrazec prometnega dovoljenja, ki se uporablja do 4. februarja 2013, in Priloge IV, ki določa obrazec potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico, ki se uporablja do 8. decembra 2011;
– Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 83/06), razen 5. in 14. člena, ki se uporabljata do 4. februarja 2013.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravilnika iz prejšnjega odstavka uporabljata za vozila Policije in vozila Slovenske varnostno-obveščevalne agencije do izdaje predpisov iz tretjega odstavka 27. člena zakona.
(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila (Uradni list RS, št. 54/10) v delu, ki se nanaša na izjavo o lokaciji vozila.
54. člen
(zapis na registrskih tablicah)
Določbe iz 31. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tehnične specifikacije za obliko zapisa na registrskih tablicah.
55. člen
(registrske tablice z izbranem delom oznake in za starodobna vozila)
Določbe 35. in 40. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 4. februarja 2013. Rezervacije izbranih delov oznake registrskih tablic, opravljene do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi do poteka rezervacije.
56. člen
(evidenca dovoljenj za uporabo trajnih preskusnih tablic)
Določbe iz 52. člena se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve evidence izdanih dovoljenj za uporabo trajnih preskusnih tablic.
57. člen
(zamenjava registrskih tablic za starodobna vozila)
(1) Za vozila, ki so bila uvrščena med starodobna vozila pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko lastnik od 4. februarja 2013 kadarkoli sam odloči ali in kdaj bo zamenjal obstoječe registrske tablice za registrske tablice iz 40. člena tega pravilnika.
(2) Pri ponovni registraciji odjavljenega starodobnega vozila se izdajo nove registrske tablice po tem pravilniku, ne glede na določbe četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika.
58. člen
(nov obrazec prometnega dovoljenja, dovoljenja za preskusno vožnjo in dovoljenja za uporabo trajnih preskusnih tablic)
(1) Obrazec prometnega dovoljenja iz Priloge III tega pravilnika se začne uporabljati 4. februarja 2013.
(2) Prometna dovoljenja, izdana na obrazcih, ki so se uporabljali do začetka uporabe obrazca prometnega dovoljenja iz tega pravilnika, ostanejo v veljavi do njihovega poteka.
(3) Obrazec dovoljenja za preskusno vožnjo iz Priloge VII tega pravilnika se začne uporabljati 8. decembra 2011.
(4) Obrazec dovoljenja za uporabo trajnih preskusnih tablic iz Priloge VIII tega pravilnika se začne uporabljati 7. junija 2012.
59. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 4. julija 2011.
Št. 007-17/2011
Ljubljana, dne 20. junija 2011
EVA 2011-2411-0016
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost