Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2288. Akt o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije, stran 6494.

Na podlagi 36. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 86/10) in prvega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije
I. SPLOŠNE IN TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev)
S tem aktom se na podlagi 36. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 86/10) ustanovi Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
(oblika sklada)
Sklad je javni nepremičninski sklad, ustanovljen za nedoločen čas.
3. člen
(ustanovitelj)
(1) Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Pristojnosti ustanovitelja določajo Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije in zakon, ki ureja javne sklade.
(3) Ministrstvo, pristojno za področje dela sklada, je ministrstvo, pristojno za upravo.
4. člen
(firma in zaščitni znak)
(1) Firma sklada je: Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije.
(2) Skrajšana firma sklada je: JNS.
(3) V mednarodnem poslovanju sklad uporablja angleški prevod firme, ki se glasi: Public real estate fund of the Republic of Slovenia, skrajšana firma angleškega prevoda je: PREF.
(4) Sklad pri svojem poslovanju uporablja zaščitni znak v obliki, ki jo na predlog uprave določi nadzorni svet.
(5) Sklad ima svoje štampiljke in žige, katerih videz, velikost in napisano besedilo na predlog uprave določi nadzorni svet.
5. člen
(sedež)
(1) Sedež sklada je v Ljubljani.
(2) Naslov sklada je Tržaška 21, Ljubljana.
(3) Posamezne naloge sklada se lahko izvajajo tudi na drugih lokacijah, če to zahteva ali omogoča narava dela.
(4) Sprememba naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.
II. NAMEN USTANOVITVE IN DEJAVNOST SKLADA
6. člen
(namen in naloge)
(1) Namen ustanovitve sklada je enotno in gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem v lasti sklada in enotno ter gospodarno upravljanje s premoženjem, prenesenim v upravljanje.
(2) K temeljnim nalogam sklada spada zagotavljanje poslovnih prostorov in drugih nepremičnin, potrebnih za delovanje vlade, vladnih služb, ministrstev in organov v njihovi sestavi, upravnih enot, pravosodnih organov ter posrednih proračunskih uporabnikov, ki jih določi vlada, ravnanje s stanovanji, namenjenimi opravljanju nalog Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter zagotavljanje koriščenja počitniških enot.
(3) Sklad lahko zagotavlja tudi poslovne prostore in druge nepremičnine, potrebne za delo drugih državnih organov ali drugih oseb javnega prava, ali opravlja druge naloge s področja ravnanja z nepremičnim premoženjem. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo.
(4) Sklad upravlja nepremičnine iz prvega odstavka tega člena tudi tako, da z vzdrževanjem in investicijami v nepremičnine zmanjšuje stroške za energijo in povečuje njihovo vrednost.
7. člen
(dejavnost)
(1) Za uresničevanje svojega osnovnega namena sklad opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– 41.1 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov;
– 41.2 – Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb;
– 55.2 – Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
– 55.201 – Počitniški domovi in letovišča;
– 63.11 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– 63.12 – Obratovanje spletnih portalov;
– 68.1 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
– 68.2 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
– 68.3 – Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
– 68.31 – Posredništvo v prometu z nepremičninami;
– 68.32 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– 69.1 – Pravne dejavnosti;
– 69.103 – Druge pravne dejavnosti;
– 69.2 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
– 71.1 – Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje;
– 71.11 – Arhitekturna in urbanistična dejavnost;
– 71.111 – Arhitekturno projektiranje;
– 71.112 – Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje;
– 71.12 – Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje;
– 71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
– 81.1 – Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– 81.3 – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.
(2) Za izvajanje druge dejavnosti za lastne potrebe za podporo namenu, za katerega je sklad ustanovljen, lahko sklad opravlja naslednje dejavnosti:
– 35.119 – Druga proizvodnja električne energije;
– 35.300 – Oskrba s paro in vročo vodo;
– 56.102 – Okrepčevalnice in podobni obrati;
– 58.1 – Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo;
– 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
– 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
– 85.5 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(3) Sklad lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register, v manjšem obsegu ali občasno, ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
III. PREMOŽENJE SKLADA
8. člen
(namensko premoženje)
(1) Namensko premoženje sklada je premoženje, ki ga sklad uporablja za uresničevanje namena iz prvega odstavka 6. člena tega akta.
(2) Ocenjena vrednost namenskega premoženja sklada znaša ob njegovi ustanovitvi 43.489.398,00 eurov in se vpiše v sodni register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje sklada ob njegovi ustanovitvi, je priloga 1 tega akta in njegov sestavni del.
(3) Namensko premoženje sklada predstavlja tudi vse drugo premoženje, ki služi doseganju namena sklada in postane njegova last z začetkom njegovega delovanja ali pozneje.
(4) Namensko premoženje iz drugega odstavka tega člena se vpiše v sodni register na podlagi ocenjene vrednosti nepremičnin, ki jo ugotovi pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, namensko premoženje iz tretjega odstavka tega člena pa se vpiše v sodni register na podlagi njegove knjigovodske vrednosti.
9. člen
(vrsta namenskega premoženja)
(1) Namensko premoženje iz tretjega odstavka prejšnjega člena predstavljajo naslednje nepremičnine:
– nepremičnine, ki skladno z določbo drugega odstavka 39. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije postanejo last sklada;
– nepremičnine, ki postanejo last sklada na podlagi določila 9. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije.
(2) Premoženje iz prve alineje prejšnjega odstavka predstavljajo zemljiškoknjižno urejene nepremičnine, navedene na seznamih, ki so priloga 2 do 5 tega akta, in vse druge nepremičnine, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije.
10. člen
(sredstva potrebna za delo sklada)
(1) Sredstva, potrebna za delo sklada, zagotovi ustanovitelj.
(2) Ustanovitelj zagotovi poslovne prostore, potrebne za delovanje sklada, pisarniško opremo v njih in druga sredstva, potrebna za njegovo delo, kot so osebna IT-oprema, mobilni telefoni in službena vozila.
11. člen
(drugo premoženje)
Sklad je lahko lastnik tudi drugega premičnega in nepremičnega premoženja, ki ga pridobi v last na podlagi pogodbe z ustanoviteljem ali drugo osebo. Tako nepremično premoženje se ne vpiše v sodni register.
12. člen
(premoženje v upravljanju)
(1) V skladu z Zakonom o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije sklad upravlja z zemljiškoknjižno neurejenimi nepremičninami.
(2) Vlada s sklepom prenese v upravljanje skladu zemljiškoknjižno neurejene nepremičnine, navedene na seznamih, ki so priloga 2 do 5 tega akta.
(3) Upravljavec zemljiškoknjižno neurejenega nepremičnega premoženja ali sklad vsaj dvakrat letno predlagata vladi, da s sklepom prenese v upravljanje sklada tisto zemljiškoknjižno neurejeno nepremično premoženje, ki bi sicer skladno z določbo prvega in drugega odstavka 9. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije moralo postati last sklada.
(4) V okviru opravljanja nalog iz prvega odstavka tega člena sklad z uporabnikom, ki zaseda zemljiškoknjižno neurejeno nepremičnino, sklene sporazum o uporabi. Če je predmet upravljanja stanovanje iz 27. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, ima sklad pravico do prihodkov od najemnine.
(5) Po zemljiškoknjižni ureditvi se nepremičnina skladno z določbo 9. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije prenese v last sklada. Če ustanovitelj zemljiškoknjižno urejene nepremičnine ne prenese v last sklada, se opravljene dejavnosti sklada obravnavajo po drugem odstavku 11. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije.
IV. ORGANI SKLADA
13. člen
(organi sklada)
Organi sklada so: nadzorni svet, uprava in strokovni svet.
14. člen
(nadzorni svet)
(1) Pristojnosti nadzornega sveta so:
– skrbi za uresničevanje namena ustanovitve sklada;
– potrjuje predloge splošnih pogojev poslovanja sklada;
– potrjuje predloge prostorskih standardov in meril ter kriterijev za zagotavljanje poslovnih prostorov in drugih nepremičnin;
– sprejema cenike sklada;
– daje soglasje k srednjeročnemu poslovnemu načrtu, letnemu poslovnemu načrtu, letnemu finančnemu načrtu in letnemu poročilu;
– predlaga način uporabe presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki sklada;
– oblikuje predloge za imenovanje članov uprave in predlaga razrešitev članov uprave;
– ustanovitelju in upravi daje mnenja o posameznih vprašanjih;
– pregleduje in preverja poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada;
– daje soglasje k pravnim poslom v pogodbeni vrednosti nad 2.000.000 eurov oziroma k najemnim pogodbam, katerih višina najemnine bi v enem letu presegla 500.000 eurov, in k vsem aneksom k tem pogodbam;
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih sklada;
– predlaga imenovanje revizorja;
– imenuje komisije;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z Zakonom o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije in tem aktom.
(2) Člani nadzornega sveta imajo pravico do sejnin in povračila stroškov skladno z veljavnimi predpisi.
15. člen
(sklic in odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v enem poslovnem letu.
(2) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov.
(3) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika nadzornega sveta ali njegovega namestnika.
(4) Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, v katerem podrobneje določi način dela, sklicevanje sej in druga vprašanja glede svojega delovanja.
16. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta)
(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti sklada.
(2) Člani nadzornega sveta odgovarjajo ustanovitelju za škodo, nastalo zaradi njihovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
17. člen
(prenehanje mandata člana nadzornega sveta)
(1) Članu nadzornega sveta preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil imenovan, če sam to zahteva ali če je predčasno razrešen. Pri prostovoljnem odstopu člana nadzornega sveta mora ta do imenovanja novega člana oziroma največ tri mesece opravljati posle, nujne za nemoteno poslovanje sklada.
(2) Član nadzornega sveta je predčasno razrešen v naslednjih primerih:
– če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje;
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom prejšnjega člena tega akta;
– če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, izrečena kazen pa ni pogojna;
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata ali potekom odpovednega roka člana uprave sklada ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega člana uprave sklada;
– če ne izpolnjuje nalog, določenih v Zakonu o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, tem aktu in splošnih aktih sklada;
– če ravna v nasprotju z obveznostmi člana nadzornega sveta.
Mandat članu nadzornega sveta preneha z dokončnostjo sklepa o razrešitvi.
(3) Ob prenehanju mandata člana nadzornega sveta mora ustanovitelj čim prej izvesti vse postopke za imenovanje novega člana.
18. člen
(konstituiranje uprave)
(1) Nadzorni svet imenuje natečajno komisijo za izvedbo javnega natečaja za imenovanje člana uprave in objavi javni natečaj najmanj tri mesece pred potekom mandata člana.
(2) Člane uprave na predlog nadzornega sveta imenuje ustanovitelj. Na podlagi sklepa o imenovanju sklene s članom uprave pogodbo o zaposlitvi predsednik nadzornega sveta. Vsebino pogodbe o zaposlitvi za člane uprave pred podpisom potrdi nadzorni svet.
(3) Uprava je veljavno konstituirana, ko so imenovani vsi njeni člani, in se sestane na konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik nadzornega sveta.
19. člen
(pogoji za imenovanje članov uprave)
(1) Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih delovnih mestih na enem izmed področij iz 20. člena tega akta.
(2) Kljub izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka za člana uprave ne more biti imenovana oseba:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;
– ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
– ki je bila kot direktor zavoda, javne agencije, javnega sklada ali javnega podjetja oziroma član poslovodnega organa gospodarske družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti obsodbe.
(3) Kandidat za člana uprave mora prijavi na javni natečaj poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena priložiti tudi program razvoja oziroma vizijo dela sklada za mandatno obdobje, za katero se prijavlja.
20. člen
(sestava uprave)
Upravo glede na pristojnosti njenih članov sestavljajo:
– član uprave, pristojen za načrtovanje in finance;
– član uprave, pristojen za razvoj in investicije;
– član uprave, pristojen za ravnanje z nepremičninami.
21. člen
(pristojnosti uprave in njenih članov)
(1) Uprava ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za izvajanje poslovne politike sklada;
– predlaga nadzornemu svetu ukrepe potrebne za doseganje ciljev poslovne politike sklada;
– organizira in vodi delo ter poslovanje sklada;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z namenskim premoženjem in drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem;
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta;
– imenuje stalna in občasna delovna telesa in jim določa naloge;
– opravlja druge naloge, določene z Zakonom o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije in tem aktom.
(2) Vsak član uprave samostojno sprejema odločitve v okviru dodeljenih mu pristojnosti, vodi ter zagotavlja nemoten delovni proces s tem, da daje naloge in usklajuje delo podrejenih in poroča o svojem delu.
22. člen
(način dela uprave)
(1) Uprava sprejema odločitve na sejah. Uprava je sklepčna, če je na seji navzoča večina njenih članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov. Vsak član uprave ima en glas, pri enakem številu glasov je odločilen glas predsednika uprave ali člana uprave, ki po pooblastilu zastopa predsednika uprave.
(2) Sejo uprave skliče predsednik uprave, vsak član uprave pa lahko pisno zahteva sklic seje. Skupaj z zahtevo za sklic seje uprave mora biti podan predlog, o čem naj bi uprava odločala.
(3) V posebno nujnih primerih, ko to narekuje korist sklada in bi v nasprotnem primeru lahko nastala škoda, lahko predsednik uprave odloči, da se o posamezni zadevi izvede korespondenčna seja.
(4) Uprava sprejme poslovnik o svojem delu, v katerem natančneje opredeli način svojega dela.
23. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov uprave ter odškodninska odgovornost)
(1) Člani uprave morajo varovati poslovne skrivnosti sklada.
(2) Člani uprave so odgovorni za zakonitost poslovanja sklada in odgovarjajo ustanovitelju za škodo, nastalo zaradi njihovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
(3) Za skrbnost in odgovornost članov uprave ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne sklade glede odgovornosti direktorja.
24. člen
(prenehanje mandata člana uprave)
(1) Članu uprave preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil imenovan, če sam to zahteva ali če je predčasno razrešen. Pri prostovoljnem odstopu člana uprave mora ta do imenovanja novega člana uprave oziroma največ tri mesece opravljati posle, nujne za nemoteno poslovanje sklada.
(2) Člana uprave predčasno razreši ustanovitelj s sklepom na lastno pobudo ali na predlog nadzornega sveta, če:
– ni izpolnjeval nalog, določenih v Zakonu o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, tem aktu in splošnih aktih sklada;
– je huje ali večkrat kršil obveznosti iz delovnega razmerja ter obveznosti, določene v Zakonu o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, tem aktu in splošnih aktih sklada;
– ni ravnal v skladu z načelom dobrega gospodarstvenika in ni varoval poslovnih skrivnosti sklada;
– je s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo ali če malomarno opravlja svoje obveznosti tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti.
Funkcija člana uprave preneha z dokončnostjo sklepa o razrešitvi.
(3) Nadzorni svet mora nemudoma po seznanitvi s prenehanjem mandata člana uprave začeti postopek za imenovanje novega člana uprave.
25. člen
(prenehanje mandata uprave)
(1) Uprava odstopi, ko vsi njeni člani sočasno dajo pisno odstopno izjavo.
(2) Upravo predčasno razreši ustanovitelj s sklepom na lastno pobudo ali na predlog nadzornega sveta, če:
– ustanovitelj ne sprejme letnega poročila sklada, ker meni, da so navedbe uprave v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče Republike Slovenije ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenuje ustanovitelj;
– uprava brez tehtnih razlogov ni izpolnila cilja ali ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu sklada, njihova izpolnitev pa je strateškega pomena za uresničevanje namena sklada.
(3) Nadzorni svet mora nemudoma po seznanitvi z odstopom uprave oziroma po dokončnosti vseh sklepov o razrešitvi članov uprave začeti postopek za konstituiranje nove uprave. Vse do konstituiranja nove uprave, vendar najdlje tri mesece, upravo vodi vršilec dolžnosti predsednika uprave, ki ga imenuje ustanovitelj brez javnega natečaja. Vršilec dolžnosti predsednika uprave mora izpolnjevati pogoje iz prvega in drugega odstavka 19. člena tega akta.
26. člen
(strokovni svet)
(1) Število članov, sestavo, imenovanje in mandatno dobo članov strokovnega sveta določa Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije.
(2) Strokovni svet ob tehničnostrokovni podpori strokovnih služb sklada sodeluje pri pripravi in daje predhodno mnenje k prostorskim standardom in merilom ter kriterijem za zagotavljanje poslovnih prostorov in drugih nepremičnin, kot so: prostori za izvrševanje kazenskih sankcij, prostori za potrebe pravosodnih organov in prostori ter druge nepremičnine, potrebne za izvajanje posebnih nalog Policije.
(3) Strokovni svet sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino glasov vseh članov, pri čemer ima vsak član en glas. Pri enakem številu glasov je odločilen glas predsednika strokovnega sveta.
(4) Predsednik strokovnega sveta ima pravico sodelovanja na seji nadzornega sveta, na kateri nadzorni svet odloča o predlaganih prostorskih standardih in merilih ter kriterijih.
V. POSLOVANJE SKLADA
27. člen
(poslovna politika)
(1) Sklad posluje skladno s sprejeto poslovno politiko.
(2) Poslovno politiko sklada predstavlja vsebina srednjeročnega poslovnega načrta, letnega poslovnega načrta, letnega finančnega načrta in letnega poročila.
28. člen
(splošni pogoji poslovanja)
Sklad posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki jih objavi na svoji spletni strani.
29. člen
(ceniki sklada)
(1) Za izvajanje dejavnosti iz drugega odstavka 11. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije in uporabo počitniških enot sklad oblikuje cenike.
(2) Predloge cenikov uprava pošlje v potrditev nadzornemu svetu.
(3) Ceniki se objavijo na spletni strani sklada.
30. člen
(ravnanje z namenskim premoženjem sklada)
(1) Sklad mora ravnati z namenskim premoženjem gospodarno, in sicer ohranjati vrednost tega premoženja in ga povečevati skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen.
(2) Sklad zoper neplačnike zapadlih obveznosti izvaja vse potrebne ukrepe izterjave in sproži sodne postopke.
31. člen
(finančno poslovanje)
Finančno poslovanje, ravnanje s poslovnimi knjigami in dolžnost priprave letnega poročila se opravljajo skladno z določili zakona, ki ureja računovodstvo, zakona, ki ureja javne finance, zakona, ki ureja javne sklade, in predpisi, ki urejajo finančno poslovanje.
32. člen
(odgovornost za obveznosti)
(1) Sklad za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
(2) Za izpolnitev obveznosti, ki so nastale do ustanovitve sklada in se nanašajo na premoženje, ki je postalo last sklada na podlagi določila 9. člena in prvega ter drugega odstavka 39. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, ter na najeto premoženje solidarno s skladom odgovarja država.
(3) Za obveznosti, ki izhajajo iz premoženja v upravljanju sklada, odgovarja država.
VI. ORGANIZACIJA SKLADA
33. člen
(organizacija sklada)
(1) Notranja organizacija sklada se določi z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga po predhodnem soglasju nadzornega sveta sprejme uprava.
(2) Odgovornost vodij notranjih organizacijskih enot določi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
VII. DRUGI DOLOČBI
34. člen
(splošni akti)
(1) Splošni akti sklada so:
– Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– akti, ki jih določajo predpisi;
– drugi splošni akti, s katerimi se skladno s predpisi in tem aktom o ustanovitvi ureja delo in poslovanje sklada in njegovih organov.
(2) Splošne akte sprejema uprava.
35. člen
(poslovna skrivnost sklada)
(1) Poslovno skrivnost sklada morajo varovati ustanovitelj, vsi člani organov sklada, javni uslužbenci sklada in zunanji sodelavci.
(2) Za poslovno skrivnost štejejo:
– podatki, za katere tako določi uprava ali nadzorni svet s pisnim sklepom;
– podatki in dokumenti, ki jih sklad sprejme od drugih organov in organizacij in so označeni kot poslovna skrivnost;
– podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
(3) S sklepom iz prve alineje prejšnjega odstavka morajo biti seznanjeni ustanovitelj, člani nadzornega sveta, uprava, javni uslužbenci in vse osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. S tem sklepom je treba določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti.
(4) Za izdajo poslovne skrivnosti iz tretje alineje drugega odstavka tega člena so odgovorni člani nadzornega sveta, uprava, javni uslužbenci in vse osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost le, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov.
(5) Podatke, ki so označeni kot poslovna skrivnost, lahko drugim ob soglasju tistega, ki je podatek označil kot poslovno skrivnost, posreduje samo predsednik uprave s soglasjem drugih dveh članov uprave.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(prvi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)
(1) Prvi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sklada sprejme vršilec dolžnosti predsednika uprave po predhodnem mnenju prvega nadzornega sveta.
(2) Prvi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se sprejme najpozneje v 30 dneh po imenovanju prvega nadzornega sveta.
37. člen
(nadzorni svet)
Pred vpisom sklada v sodni register in najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti tega akta mora vlada imenovati člane nadzornega sveta.
38. člen
(prenos kadrov, finančnih sredstev in obveznosti)
(1) Prenos kadrov in finančnih sredstev se izvede skladno s programom prenosa, ki ga sprejme vlada.
(2) Sklad pripravi dinamiko prevzema nepremičnega premoženja iz seznamov, ki so priloga 2 do 5 tega akta, pri čemer se zadnji prenos premoženja izvede 1. januarja 2012.
(3) Ob prevzemu nepremičnega premoženja se določi tudi obseg sodnih in upravnih sporov ter pogodbenih razmerij v zvezi s prevzetim nepremičnim premoženjem.
39. člen
(prenos nepremičnin, ki niso navedene na seznamih)
Na predlog upravljavca nepremičnega premoženja države ali sklada se seznami, ki so priloga od 2 do 5 tega akta naknadno dopolnijo tudi s tistim nepremičnim premoženjem, ki je na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije postalo last javnega sklada, vendar ni navedeno na seznamih.
40. člen
(prenos sredstev, potrebnih za delo sklada)
(1) Vlada s sklepom prenese na sklad sredstva, ki jih za svoje delo potrebujejo preneseni javni uslužbenci.
(2) S sklepom vlade se na sklad prenesejo tudi vse premičnine v obliki pohištva in drobnega inventarja, ki so v stanovanjih in počitniških enotah v lasti sklada in jih sklad potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.
(3) Sklep vlade se oblikuje na podlagi inventurnih seznamov dosedanjih upravljavcev prenesenih sredstev.
41. člen
(vpis v sodni register)
Vršilec dolžnosti predsednika uprave pripravi vse potrebno za vpis sklada v sodni register in predlaga njegov vpis v 15 dneh po imenovanju nadzornega sveta.
42. člen
(poslovni prostori sklada)
(1) Za potrebe delovanja sklada ustanovitelj prenese v last sklada ustrezne poslovne prostore.
(2) Do zagotovitve poslovnih prostorov iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja sredstva za kritje stroškov najema.
43. člen
(spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi)
(1) Spremembe in dopolnitve tega akta se sprejmejo na enak način, kot je sprejet ta akt.
(2) Predsednik uprave sklada mora spremembo akta prijaviti za vpis v sodni register.
44. člen
(pristojnost za uradno razlago)
Za uradno razlago tega akta je pristojen ustanovitelj.
45. člen
(začetek veljavnosti akta o ustanovitvi)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-2/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2010-3111-0074
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost